FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Informatika 1 npp:47214

Engleski naziv

Informatics 1

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Cilj kolegija

Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Nastava

Predavanje
45sati
Auditorne vježbe
6sati
Laboratorijske vježbe
24sati

Ishodi učenja predmeta

 • nabrojiti i opisati elemente, funkcije, ciljeve i razloge izgradnje informacijskih sustava.
 • objasniti veze između komunikacijskog i informacijskog sustava te način rada školskog računala na razini elemenata računalnog sustava
 • opisati načine poimanja složenih sustava te njihovu dekompoziciju za potrebe strukturiranog načina opisa složenih sustava
 • povezati binarne brojevne sustave sa sustavom kodiranja i radom digitalnog računala
 • poznavati namjenu i metode programiranja te vrste i generacije programskih jezika.
 • primijeniti u praksi osnove računalne pismenosti kroz obradu teksta, tablično izračunavanje, izradu prezentacija te oblikovanje statičkih web stranica.
 • razlikovati materijalne nositelje podataka i područja njihove primjene
 • razumjeti osnovne pojmove vezane uz poslovne, komunikacijske, informacijske i računalne sustave te sustavski pristup opisivanju i dekomponiranju realnih sustava.
 • shvatiti značaj i vezu računalnog sustava, programske potpore i funkcija poslovnih sustava

Ishodi učenja programa

 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala) razumjeti i primijeniti suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • 1. PODATKOVNO OPISIVANJE REALNIH SUSTAVA
  Uvod u predmet i objašnjenje načina rada. Upućivanje na nastavne sadržaje prezentirane na Internetu i u okviru LMS sustava (1 sat) Povijesni razvoj komunikacije i prijenosa spoznaje među subjektima u komuniciraju; pojam i uloga komunikacijskog sustava u opisu realnih sustava; komunikacijski sustav kao podloga izgradnje informacijskog sustava. Pojam podatka, informacije te materijalizacija zapisa na nosiocima podatkovnog sadržaja. (2 sata) Pojam informacijskog sustava. Elementi informacijskog sustava; materijalna potpora, programska i organizacija potpora, ljudski resursi, mrežna infrastruktura i podatkovni sadržaj. (2 sata) Osnovne karakteristike poslovnih sustava u suvremenim uvjetima. Funkcije informacijskog sustava, cilj i razlozi izgradnje informacijskog sustava. Sustavni pristup u poimanju i opisu realnih sustava. (2 sata) Područja primjene informacijskog sustava, Veza informacijskog i komunikacijskog sustava, povezanost i organizacijskog i informacijskog sustava, pretpostavke uvođenja i primjene informacijskog sustava, elementi informacijske pismenosti, zavisnost razvoja organizacijskog sustava o postojanju i organiziranosti informacijskog sustava. (2 sata)
 • 2. RAČUNALO KAO DIO INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  Povijesni razvitak računalnih sustava, preteče računala, prva računala, prva komercijalna računala. Razvitak obrade podataka, zavisnost informacijskog sustava o razvoju informacijske tehnologije. (2 sata) Pojam digitalne tehnologije. Digitalni način zapisivanja podataka, kodiranje u radu računala točke kodiranja u računalu, pojmovi: bit, bajt, strojna riječ. Razvitak kodnih sustava za zapisivanje podataka, potreba za kodom s dovoljnim brojem permutacija. Redundanca, BCD kod (4-bitni) EBCDI i ASCII kodovi (8-bitni). Način zapisivanja sadržaja u radnom spremniku, pakirani način zapisivanja sadržaja, nepakirano zapisivanje sadržaja. Provjera pariteta pomoću bita parnosti (4 sata) Osnovni princip rada računala, brojevni sustavi, osnovne računske operacije različitim brojevnim sustavima, tablice stanja za osnovne računske operacije, način zapisivanja sadržaja u procesoru računala, aritmetika kliznog zareza kao način zapisivanja sadržaja. (4 sata) Osnovni elementi računalnog sustava, školsko računalo, ulazne jedinice, izlazne jedinice, središnja jedinica, vanjska memorija, radni spremnici, procesor, registri, aritmetičko logička jedinica, upravljačka jedinica, registri posebne namjene, bistabili, osnovni logički sklopovi, poluzbrajač (polusumar), potpuni zbrajač (potpuni sumar), realizacija zbrajanja, vrste i funkcije registara, takt rada procesora, multipleksor, uloga sabirnice u radu računala. (4 sata) Pojam instrukcije, vrste instrukcija, osnovni dijelovi instrukcije, način izvođenja instrukcije. Organizacija mikroprocesora oko 1 sabrinice, organizacija mikroprocesora oko 2 sabrinice, organizacija mikroprocesora oko 3 busa sabrinice. Organizacija memorija (2D, 3D, stack memorija i njena realizacija), Vrste memorija (ROM, BIOS, PROM, RAM-statički i dinamički). Načini adresiranja memorije, Generacije računala, kriteriji podjele računala na mala srednja i velika. (4 sata) Vanjska memorija; magnetski mediji, optički mediji, tehnologija i organizacija fizičkog zapisa. Trajnost zapisa na pojedinim medijima. (2 sata) Virtualna memorija i način njene realizacije, pojam i funkcija i način realizacije prekida. (2 sata) Izlazne jedinice, monitor, vrste, princip rada. Skener, vrste, namjena, princip rada. Pisači, pisači s udarcem, pisači bez udarca rasterska točka. Font (definicija), vrste fontova (vektorski, rasterski, proporcionalni, neproporcionalni...), pretvorba iz vektorskog formata u rasterski. (3 sata) Organizacija obrade odnosno načini korištenja procesorskog vremena. (1 sat)
 • 3. SUSTAVSKA PROGRAMSKA PODRŠKA I PROGRAMIRANJE
  Pojam programskog proizvoda, programski sadržaji potrebni za rad računala, elementi sustavske programske podrške, pojam operacijskog sustava, zadaci i namjena operacijskih sustava, vrste operacijskih sustava, funkcije operacijskog sustava (3 sata) Pojam programskih jezika, elementi programskog jezika, generacije programskih jezika, programi prevoditelji, koraci prevođenja. Pojam algoritma, veza algoritma i procesa u realnom sustavu, način opisivanja procesa. Pojam sustava za upravljanje bazom podataka, funkcije DBMS-a. (3 sata) Pojam datoteke, vrste datoteka, slijedna ili sekvencijalna datoteka, direktna ili relativna datoteka, indeksna datoteka, vrste datoteka s obzirom na sadržaj u njima. Baze podataka, relacijske baze, skladišta podataka i dimenzijske baze podataka (4 sata)

Sadržaj seminara/vježbi

 • Auditorne 1 - Osnove rada s OS-om Windows i osnove tabličnih proračuna (2 sata)
  Osnove rada s OS-om Windows - Prijavljivanje na računalo. Rad u lokalnoj mreži fakulteta. Pretraživanje resursa računala i lokalne mreže. Osnove tabličnih proračuna a) Osnove rada s aplikacijom MS Excel - početak rada s programom (osnovni ekran, izbornici, radna bilježnica, trake s alatima, statusna traka, traka za unos formula), odabir naredbi i alata, osnovni rad u radnoj knjizi (kretanje radnim listom, kretanje radnom bilježnicom, umetanje i brisanje radnog lista, premještanje i kopiranje radnog lista), zaglavlja redaka i stupaca, upravljanje radnim stranicama, formatiranje stranice. b) Osnove uređivanja tablica - uređivanje radne stranice (unos podataka, vrste podataka, unos brojeva, unos datuma i vremena, unos teksta, unos postotaka i novčanih veličina, promjena unesenih podataka), ubacivanje stupaca i redaka, različiti oblici kopiranja sadržaja ćelija, imenovanje ćelija. Oblikovanje tablica (unos podataka, formatiranje tablica – rubovi, pozadine, prijelomi). Podešavanje postavki stranice (margine, zaglavlja, podnožja), te prilagodba za ispis (ispisivanje dokumenata, uređivanje izgleda stranice za ispis, pregled dokumenta prije ispisa). c) Izrada grafikona - kreiranje grafikona, promjene podataka u grafikonu, formatiranje grafikona, tipovi grafikona
 • Laboratorijske 1 - Rad s formulama, funkcijama i listama u MS Excelu (2 sata)
  Rad s formulama - operatori u formulama, adrese u formulama, vrste formula, unos formula, prikaz pogrešaka u formulama. Funkcije - naredba AutoSum, alat Function Wizard, kategorije funkcija, argumenti funkcija (adrese ćelija, konstante, povratne vrijednosti drugih funkcija). Relativno i apsolutno adresiranje - učinak kod kopiranja formula. Liste podataka u MS Excelu - sortiranje i filtriranje liste, sumiranje podataka u listi (subtotals), lookup funkcije (lookup, vlookup, hlookup, match, index).
 • Auditorne 2 - MS Access (2 sata)
  Upoznavanje s aplikacijom. Objekti MS Access baze podataka. Kreiranje baze podataka i tablica. Tipovi polja. Uvoz podataka. Ključevi. Povezivanje tablica. Indeksi. Dohvaćanje podataka kroz upite. Izrada upita u grafičkom sučelju. Izrada formi. Upiti kao izvori podataka za forme. Unos podataka u bazu pomoću formi. Izrada izvješća. Upiti kao izvori podataka za izvješća. Switchboard kao sučelje aplikacije.
 • Laboratorijske 2 - MS Access - osnove (2 sata)
  Kreiranje baze podataka i tablica. Tipovi polja. Uvoz podataka u tablice iz vanjskih datoteka. Povezivanje tablica s vanjskim datotekama. Ključevi – primarni i jedinstveni. Povezivanje tablica pomoću relacija. Indeksi.
 • Laboratorijske 3 - MS Access - upiti i jednostavne forme (2 sata)
  Izrada upita u grafičkom sučelju (design view). Pokretanje upita. Pohrana kreiranih upita. Unakrsni upiti. Kreiranje formi za prikaz i unos podataka.
 • Laboratorijske 4 i 5 - MS Access - naprednije forme (4 sata)
  Korištenje tablica i upita kao izvora podataka za naprednije forme. Izrada formi s podformama. Prikazivanje podataka u obliku padajućih listi. Ručno uređivanje formi generiranih korištenjem čarobnjaka. Dodavanje sumarnih polja na forme.
 • Laboratorijske 6 - MS Access - izrada izvješća i osnovni elementi korisničkog sučelja (2 sata)
  Kreiranje izvješća. Korištenje tablica i upita kao izvora podataka za izvješća. Korištenje switchboard formi za ubrzanu izgradnju osnovnog grafičkog sučelja aplikacije (GUI).
 • Laboratorijske 7 - MS Access – dodatni elementi za izradu korisničkog sučelja (2 sata)
  Izrada formi s padajućim izbornicima, gumbima i drugim elementima potrebnim za oblikovanje funkcionalnog korisničkog sučelja aplikacije. Pridruživanje akcija pojedinim elementima sučelja.
 • Auditorne 3 - Uvod u programiranje (2 sata)
  Pristup rješavanju realnih problema pomoću računala - dekompozicija (raščlamba) realnih problema na elemente rješive u proceduralnim programskim jezicima. Algoritamski opis raščlanjenih problema. Pretvaranje algoritma u programski kôd. Elementi programskih jezika na primjeru jezika Python. Osnovne programske strukture - osnovne programske strukture za kontrolu tijeka programa – sekvence, selekcije, iteracije. Prikaz podataka u programu – varijable, konstante, strukturirani prikaz podataka (liste).
 • Laboratorijske 8 - Python - Python razvojno okruženje (2 sata)
  Upoznavanje s razvojnim okruženjem Python. Osnovna struktura Python programa. Izrada programa za elementarni prikaz i unos podataka – interakcija s krajnjim korisnikom.
 • Laboratorijske 9 i 10 - Rješavanje elementarnih problemskih primjera (4 sata)
  Jednostavni zadaci na kojima se vježbaju osnovne naredbe, te podatkovne i kontrolne strukture jezika Python – od opisno zadanog problema, preko raščlambe i algoritamskog opisa problema, do programskog kôda kojim se realizira algoritam.
 • Laboratorijske 11 i 12 - Python - Rad s podacima iz strukturiranih tekstualnih datoteka (4 sata)
  Izrada konzolnih Python aplikacija koja će se povezati na strukturiranu tekstualnu datoteku (CSV format), dohvatiti željene podatke, pretvarati ih u oblik pogodan za obradu i prikazati ih na ekranu u tabelarnom obliku. Elementarno pretraživanje učitanih podataka. Zapisivanje podataka u CSV formatu.

Alati koji se koriste na predmetu

 • OS Windows (Windows Explorer, Notepad, WordPad, Paint, Backup, arhiver)
  Upravljanje resursima računala – rad sa datotekama i direktorijima, rad u lokalnoj mreži fakulteta, pretraživanje resursa računala i lokalne mreže, arhiviranje i dearhiviranje datoteka...
 • Microsoft Office (Excel, Access)
  MS Excel - unos podataka, oblikovanje tablica, izrada formula, izrada grafikona, kreiranje lista podataka; MS Access - kreiranje baze podataka, izrada formi, izvješća, upita i oblikovanje elemenata korisničkog sučelja.
 • Python razvojno okruženje (verzija 2.x)

Osnovna literatura

 • Čerić, V. et al. Poslovno računarstvo. Znak, Zagreb, 1998.
 • Smiljanić, G. Mikroračunala. Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Smiljanić, G. Osnove digitalnih računala. Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Dopunska literatura

 • Laudon, K.C.; Laudon, J.P. Management Information Systems: managing the digital firm. 11th ed. Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2010.
 • White, R. How Computers Work. 9th ed. Que, Indianapolis, 2007.

Slični predmeti

 • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka, Informatika I.
 • Karl-Franzens Universität Graz, Informationswissenschaft (Information Science)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Balaban Igor Laboratorijske vježbe 12 2 6
Hutinski Željko Predavanje 15 3 2
Oreški Dijana Laboratorijske vježbe 12 2 1
Zlatović Miran Auditorne vježbe 3 2 2
Laboratorijske vježbe 12 2 10
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh