FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Informatika 1 npp:47214

Engleski naziv

Informatics 1

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Cilj kolegija

Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Nastava

Predavanje
45sati
Auditorne vježbe
6sati
Laboratorijske vježbe
24sati

Ishodi učenja predmeta

 • nabrojiti i opisati elemente, funkcije, ciljeve i razloge izgradnje informacijskih sustava.
 • objasniti veze između komunikacijskog i informacijskog sustava te način rada školskog računala na razini elemenata računalnog sustava
 • opisati načine poimanja složenih sustava te njihovu dekompoziciju za potrebe strukturiranog načina opisa složenih sustava
 • povezati binarne brojevne sustave sa sustavom kodiranja i radom digitalnog računala
 • poznavati namjenu i metode programiranja te vrste i generacije programskih jezika.
 • primijeniti u praksi osnove računalne pismenosti kroz obradu teksta, tablično izračunavanje, izradu prezentacija te oblikovanje statičkih web stranica.
 • razlikovati materijalne nositelje podataka i područja njihove primjene
 • razumjeti osnovne pojmove vezane uz poslovne, komunikacijske, informacijske i računalne sustave te sustavski pristup opisivanju i dekomponiranju realnih sustava.
 • shvatiti značaj i vezu računalnog sustava, programske potpore i funkcija poslovnih sustava

Ishodi učenja programa

 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala) razumjeti i primijeniti suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • 1. PODATKOVNO OPISIVANJE REALNIH SUSTAVA
  Uvod u predmet i objašnjenje načina rada. Upućivanje na nastavne sadržaje prezentirane na Internetu i u okviru LMS sustava (1 sat) Povijesni razvoj komunikacije i prijenosa spoznaje među subjektima u komuniciraju; pojam i uloga komunikacijskog sustava u opisu realnih sustava; komunikacijski sustav kao podloga izgradnje informacijskog sustava. Pojam podatka, informacije te materijalizacija zapisa na nosiocima podatkovnog sadržaja. (2 sata) Pojam informacijskog sustava. Elementi informacijskog sustava; materijalna potpora, programska i organizacija potpora, ljudski resursi, mrežna infrastruktura i podatkovni sadržaj. (2 sata) Osnovne karakteristike poslovnih sustava u suvremenim uvjetima. Funkcije informacijskog sustava, cilj i razlozi izgradnje informacijskog sustava. Sustavni pristup u poimanju i opisu realnih sustava. (2 sata) Područja primjene informacijskog sustava, Veza informacijskog i komunikacijskog sustava, povezanost i organizacijskog i informacijskog sustava, pretpostavke uvođenja i primjene informacijskog sustava, elementi informacijske pismenosti, zavisnost razvoja organizacijskog sustava o postojanju i organiziranosti informacijskog sustava. (2 sata)
 • 2. RAČUNALO KAO DIO INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  Povijesni razvitak računalnih sustava, preteče računala, prva računala, prva komercijalna računala. Razvitak obrade podataka, zavisnost informacijskog sustava o razvoju informacijske tehnologije. (2 sata) Pojam digitalne tehnologije. Digitalni način zapisivanja podataka, kodiranje u radu računala točke kodiranja u računalu, pojmovi: bit, bajt, strojna riječ. Razvitak kodnih sustava za zapisivanje podataka, potreba za kodom s dovoljnim brojem permutacija. Redundanca, BCD kod (4-bitni) EBCDI i ASCII kodovi (8-bitni). Način zapisivanja sadržaja u radnom spremniku, pakirani način zapisivanja sadržaja, nepakirano zapisivanje sadržaja. Provjera pariteta pomoću bita parnosti (4 sata) Osnovni princip rada računala, brojevni sustavi, osnovne računske operacije različitim brojevnim sustavima, tablice stanja za osnovne računske operacije, način zapisivanja sadržaja u procesoru računala, aritmetika kliznog zareza kao način zapisivanja sadržaja. (4 sata) Osnovni elementi računalnog sustava, školsko računalo, ulazne jedinice, izlazne jedinice, središnja jedinica, vanjska memorija, radni spremnici, procesor, registri, aritmetičko logička jedinica, upravljačka jedinica, registri posebne namjene, bistabili, osnovni logički sklopovi, poluzbrajač (polusumar), potpuni zbrajač (potpuni sumar), realizacija zbrajanja, vrste i funkcije registara, takt rada procesora, multipleksor, uloga sabirnice u radu računala. (4 sata) Pojam instrukcije, vrste instrukcija, osnovni dijelovi instrukcije, način izvođenja instrukcije. Organizacija mikroprocesora oko 1 sabrinice, organizacija mikroprocesora oko 2 sabrinice, organizacija mikroprocesora oko 3 busa sabrinice. Organizacija memorija (2D, 3D, stack memorija i njena realizacija), Vrste memorija (ROM, BIOS, PROM, RAM-statički i dinamički). Načini adresiranja memorije, Generacije računala, kriteriji podjele računala na mala srednja i velika. (4 sata) Vanjska memorija; magnetski mediji, optički mediji, tehnologija i organizacija fizičkog zapisa. Trajnost zapisa na pojedinim medijima. (2 sata) Virtualna memorija i način njene realizacije, pojam i funkcija i način realizacije prekida. (2 sata) Izlazne jedinice, monitor, vrste, princip rada. Skener, vrste, namjena, princip rada. Pisači, pisači s udarcem, pisači bez udarca rasterska točka. Font (definicija), vrste fontova (vektorski, rasterski, proporcionalni, neproporcionalni...), pretvorba iz vektorskog formata u rasterski. (3 sata) Organizacija obrade odnosno načini korištenja procesorskog vremena. (1 sat)
 • 3. SUSTAVSKA PROGRAMSKA PODRŠKA I PROGRAMIRANJE
  Pojam programskog proizvoda, programski sadržaji potrebni za rad računala, elementi sustavske programske podrške, pojam operacijskog sustava, zadaci i namjena operacijskih sustava, vrste operacijskih sustava, funkcije operacijskog sustava (3 sata) Pojam programskih jezika, elementi programskog jezika, generacije programskih jezika, programi prevoditelji, koraci prevođenja. Pojam algoritma, veza algoritma i procesa u realnom sustavu, način opisivanja procesa. Pojam sustava za upravljanje bazom podataka, funkcije DBMS-a. (3 sata) Pojam datoteke, vrste datoteka, slijedna ili sekvencijalna datoteka, direktna ili relativna datoteka, indeksna datoteka, vrste datoteka s obzirom na sadržaj u njima. Baze podataka, relacijske baze, skladišta podataka i dimenzijske baze podataka (4 sata)

Sadržaj seminara/vježbi

 • Auditorne 1 - Osnove rada s OS-om Windows i osnove tabličnih proračuna (2 sata)
  Osnove rada s OS-om Windows - Prijavljivanje na računalo. Rad u lokalnoj mreži fakulteta. Pretraživanje resursa računala i lokalne mreže. Osnove tabličnih proračuna a) Osnove rada s aplikacijom MS Excel - početak rada s programom (osnovni ekran, izbornici, radna bilježnica, trake s alatima, statusna traka, traka za unos formula), odabir naredbi i alata, osnovni rad u radnoj knjizi (kretanje radnim listom, kretanje radnom bilježnicom, umetanje i brisanje radnog lista, premještanje i kopiranje radnog lista), zaglavlja redaka i stupaca, upravljanje radnim stranicama, formatiranje stranice. b) Osnove uređivanja tablica - uređivanje radne stranice (unos podataka, vrste podataka, unos brojeva, unos datuma i vremena, unos teksta, unos postotaka i novčanih veličina, promjena unesenih podataka), ubacivanje stupaca i redaka, različiti oblici kopiranja sadržaja ćelija, imenovanje ćelija. Oblikovanje tablica (unos podataka, formatiranje tablica – rubovi, pozadine, prijelomi). Podešavanje postavki stranice (margine, zaglavlja, podnožja), te prilagodba za ispis (ispisivanje dokumenata, uređivanje izgleda stranice za ispis, pregled dokumenta prije ispisa). c) Izrada grafikona - kreiranje grafikona, promjene podataka u grafikonu, formatiranje grafikona, tipovi grafikona
 • Laboratorijske 1 - Rad s formulama, funkcijama i listama u MS Excelu (2 sata)
  Rad s formulama - operatori u formulama, adrese u formulama, vrste formula, unos formula, prikaz pogrešaka u formulama. Funkcije - naredba AutoSum, alat Function Wizard, kategorije funkcija, argumenti funkcija (adrese ćelija, konstante, povratne vrijednosti drugih funkcija). Relativno i apsolutno adresiranje - učinak kod kopiranja formula. Liste podataka u MS Excelu - sortiranje i filtriranje liste, sumiranje podataka u listi (subtotals), lookup funkcije (lookup, vlookup, hlookup, match, index).
 • Auditorne 2 - MS Access (2 sata)
  Upoznavanje s aplikacijom. Objekti MS Access baze podataka. Kreiranje baze podataka i tablica. Tipovi polja. Uvoz podataka. Ključevi. Povezivanje tablica. Indeksi. Dohvaćanje podataka kroz upite. Izrada upita u grafičkom sučelju. Izrada formi. Upiti kao izvori podataka za forme. Unos podataka u bazu pomoću formi. Izrada izvješća. Upiti kao izvori podataka za izvješća. Switchboard kao sučelje aplikacije.
 • Laboratorijske 2 - MS Access - osnove (2 sata)
  Kreiranje baze podataka i tablica. Tipovi polja. Uvoz podataka u tablice iz vanjskih datoteka. Povezivanje tablica s vanjskim datotekama. Ključevi – primarni i jedinstveni. Povezivanje tablica pomoću relacija. Indeksi.
 • Laboratorijske 3 - MS Access - upiti i jednostavne forme (2 sata)
  Izrada upita u grafičkom sučelju (design view). Pokretanje upita. Pohrana kreiranih upita. Unakrsni upiti. Kreiranje formi za prikaz i unos podataka.
 • Laboratorijske 4 i 5 - MS Access - naprednije forme (4 sata)
  Korištenje tablica i upita kao izvora podataka za naprednije forme. Izrada formi s podformama. Prikazivanje podataka u obliku padajućih listi. Ručno uređivanje formi generiranih korištenjem čarobnjaka. Dodavanje sumarnih polja na forme.
 • Laboratorijske 6 - MS Access - izrada izvješća i osnovni elementi korisničkog sučelja (2 sata)
  Kreiranje izvješća. Korištenje tablica i upita kao izvora podataka za izvješća. Korištenje switchboard formi za ubrzanu izgradnju osnovnog grafičkog sučelja aplikacije (GUI).
 • Laboratorijske 7 - MS Access – dodatni elementi za izradu korisničkog sučelja (2 sata)
  Izrada formi s padajućim izbornicima, gumbima i drugim elementima potrebnim za oblikovanje funkcionalnog korisničkog sučelja aplikacije. Pridruživanje akcija pojedinim elementima sučelja.
 • Auditorne 3 - Uvod u programiranje (2 sata)
  Pristup rješavanju realnih problema pomoću računala - dekompozicija (raščlamba) realnih problema na elemente rješive u proceduralnim programskim jezicima. Algoritamski opis raščlanjenih problema. Pretvaranje algoritma u programski kôd. Elementi programskih jezika na primjeru jezika Python. Osnovne programske strukture - osnovne programske strukture za kontrolu tijeka programa – sekvence, selekcije, iteracije. Prikaz podataka u programu – varijable, konstante, strukturirani prikaz podataka (liste).
 • Laboratorijske 8 - Python - Python razvojno okruženje (2 sata)
  Upoznavanje s razvojnim okruženjem Python. Osnovna struktura Python programa. Izrada programa za elementarni prikaz i unos podataka – interakcija s krajnjim korisnikom.
 • Laboratorijske 9 i 10 - Rješavanje elementarnih problemskih primjera (4 sata)
  Jednostavni zadaci na kojima se vježbaju osnovne naredbe, te podatkovne i kontrolne strukture jezika Python – od opisno zadanog problema, preko raščlambe i algoritamskog opisa problema, do programskog kôda kojim se realizira algoritam.
 • Laboratorijske 11 i 12 - Python - Rad s podacima iz strukturiranih tekstualnih datoteka (4 sata)
  Izrada konzolnih Python aplikacija koja će se povezati na strukturiranu tekstualnu datoteku (CSV format), dohvatiti željene podatke, pretvarati ih u oblik pogodan za obradu i prikazati ih na ekranu u tabelarnom obliku. Elementarno pretraživanje učitanih podataka. Zapisivanje podataka u CSV formatu.

Alati koji se koriste na predmetu

 • OS Windows (Windows Explorer, Notepad, WordPad, Paint, Backup, arhiver)
  Upravljanje resursima računala – rad sa datotekama i direktorijima, rad u lokalnoj mreži fakulteta, pretraživanje resursa računala i lokalne mreže, arhiviranje i dearhiviranje datoteka...
 • Microsoft Office (Excel, Access)
  MS Excel - unos podataka, oblikovanje tablica, izrada formula, izrada grafikona, kreiranje lista podataka; MS Access - kreiranje baze podataka, izrada formi, izvješća, upita i oblikovanje elemenata korisničkog sučelja.
 • Python razvojno okruženje (verzija 2.x)

Osnovna literatura

 • Čerić, V. et al. Poslovno računarstvo. Znak, Zagreb, 1998.
 • Smiljanić, G. Mikroračunala. Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Smiljanić, G. Osnove digitalnih računala. Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Dopunska literatura

 • Laudon, K.C.; Laudon, J.P. Management Information Systems: managing the digital firm. 11th ed. Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2010.
 • White, R. How Computers Work. 9th ed. Que, Indianapolis, 2007.

Slični predmeti

 • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka, Informatika I.
 • Karl-Franzens Universität Graz, Informationswissenschaft (Information Science)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Balaban Igor Predavanje 15 3 3
Filipović Danijel Laboratorijske vježbe 12 2 4
Sobodić Aleksandra Auditorne vježbe 1 3 2
Laboratorijske vježbe 12 2 4
Zlatović Miran Auditorne vježbe 1 3 2
Laboratorijske vježbe 12 2 10
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Informatika 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima5
Kratki online test7
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Pored zadanih pragova u gornjoj tablici, kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Informatika 1 je ostvarenje barem 30 bodova iz oba teorijska pismena kolokvija i neobaveznog kratkog testa zajedno.

Bodovi za ostale elemente praćenja (vježbe, prisustvo nastavi) pribrajaju se samo ako je ispunjen gore naveden kvalifikacijski uvjet.

 

Uvjeti za potpis za redovite studente (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na predavanjima (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Redovito prisustvovanje na vježbama (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12,5

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 100.0 40 +
Drugi kolokvij + 40.0 40.0 60.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 Na predavanjima se 8 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
• prisustvovanje na barem 5 provjera je uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija
• do 5 bodova na kolegiju dobiva se samo u slučaju prisustvovanja na svih 8 provjera, a razmjeran je uspjehu postignutom na nizu blic-provjera
• tijekom semestra će biti provedeno najmanje 5 kratkih online provjera znanja (tzv. blic-testova) koje se odnose na netom obrađeno gradivo na predavanjima. Uspjeh na svim blic-testovima se zbraja, te se konačan uspjeh iskazuje na skali od 0 do 5 bodova. Blic-testovi će biti provođeni isključivo u terminima laboratorijskih vježbi. Blic-testovi su neobavezni i nisu uvjet za dobivanje potpisa.
3 izostanka Nadoknada izostanaka s predavanja i s blic-testova nije predviđena.
4 ili više izostanaka s predavanja povlače gubitak potpisa.
Prisustvovanje na laboratorijskim i auditornim vježbama 0 Na svim laboratorijskim i auditornim vježbama provjerava se prisustvovanje. Od ukupno 15 provjera prisustava, dozvoljena su 3 izostanka. Redovito prisustvovanje na vježbama ne donosi nikakve dodatne bodove. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena. 4 ili više izostanaka povlače gubitak potpisa.
Laboratorijske i auditorne vježbe 25 12.5 Kolokvirane laboratorijske vježbe uvjet su za dobivanje potpisa.
Gradivo vježbi je podijeljeno na 3 područja - tablične proračune u MS Excelu, rad s bazama podataka u MS Accessu i osnove programiranja u jeziku Python. Tijekom izvođenja vježbi odvojeno se provjeravaju sva tri područja:
• gradivo iz MS Excela – donosi do 5 bodova
• gradivo iz MS Accessa – donosi do 10 bodova
• gradivo iz Pythona – donosi do 10 bodova
Za polaganje vježbi potrebno je kroz 3 provjere ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih 25 bodova, te je još dodatno potrebno iz svakog od provjeravanih područja ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih bodova za pojedino područje (barem 2,5 boda za MS Excel, barem 5 bodova za MS Access i barem 5 bodova za Python).
Provjere će biti provedene u sklopu redovite nastave, onim redom kako će pojedino gradivo biti završeno.
Pošto je polaganje svih triju provjera s barem 50%-tnim uspjehom uvjet za polaganje vježbi tijekom izvođenja nastave, eventualni neuspjeh na samo jednoj od tri provjere moći će se nadoknaditi na popravnoj provjeri koja će biti organizirana po završetku kompletnih vježbi. Neuspjeh na dvije ili sve tri provjere ne može se parcijalno nadoknaditi, nego će trebati naknadno položiti kompletno gradivo vježbi (na popravnom roku pred kraj semestra). Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12.5 bodova Po završetku izvođenja vježbi organizirat će se jedan popravni rok za polaganje kolokvija. Ako se ni tada ne kolokviraju vježbe, student gubi pravo na potpis.
Prisustvovanje na 2 teorijska kolokvija 0 Prisustvovanje na oba kolokvija je obavezno i uvjet je za dobivanje potpisa. 1 izostanak Rješavanje kratkog testa. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, krajem 16. tjedna nastave u semestru. 16. ili 17. tjedan nastave u semestru.
Bodovi iz 2 teorijska kolokvija 63 12 Pitanja tipa rješavanje zadataka i teoretska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svi kolokviji su pismenog oblika i sadrže 10 ili 11 pitanja, pri čemu svako pitanje donosi do 3 boda.
Prvi kolokvij obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvi kolokvij. Provjera će se provoditi s kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.
Drugi kolokvij obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. 40% pitanja (4-5 pitanja) se odnose na gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijem, a preostala pitanja se odnose na novo gradivo. Druga provjera realizirat će se kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.

Uvjet za dobivanje potpisa je ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija zajedno.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12 bodova Nadoknada nije predviđena. Ostvarenje manje od 12 bodova iz obaju kolokvija (zbrojeni bodovi iz obaju kolokvija) povlači gubitak prava na potpis.
Kratki test 7 Na kraju semestra će biti proveden kratki test koji obuhvaća teorijsko gradivo čitavog kolegija, a koji donosi najviše 7 bodova.
Prisustvovanje testu nije obavezno, niti je uvjet za potpis. Uspjeh na testu također nije uvjet za potpis.
Ovim testom nije moguće nadoknaditi nedostajuće bodove iz dvaju teorijskih kolokvija, potrebnih za ostvarivanje prava na potpis.
Jedini izuzetak od gornje napomene je situacija u kojoj je pristupanje rješavanju kratkog testa nadoknada za nepristupanje jednom od dva teorijska kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi. Nepolaganje vježbi podrazumijeva gubitak potpisa/zabranu izlaska na ispit.

Informatika 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti moraju odabrati jedan od četiri ponuđena modela praćenja rada na kolegiju, u prvih 7 dana nastave:

 

1. Model A: Cjelovito praćenje

Obavezno pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi. Sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente. Vježbe se moraju kolokvirati do kraja semestra.
Minimalni uvjeti koje treba ispuniti:

 • isti kao i za redovite studente (vidi rekapitulaciju uvjeta za potpis redovitih studenata).

 

2. Model B: Djelomično praćenje

 • Model B s pohađanjem vježbi (Model B1): Obavezni kolokviji iz predavanja i pohađanje laboratorijskih vježbi. Student ne pohađa predavanja, ali je obavezan pristupiti dvjema teorijskim provjerama znanja (kolokviji) kroz semestar (u terminu predavanja). Obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije unutar prvih 14 dana izvođenja nastave ili na uvodno predavanje. Rješavanje kratkog online testa za dodatne bodove nije obavezno, ali mu se može pristupiti radi ostvarivanja dodatnih bodova. Kratki test je opsežniji u odnosu na onaj kojeg rješavaju redoviti studenti, ali donosi i više bodova (max. 12 umjesto max. 7, kompenzacija za nemogućnost dobivanja bodova za redovito dolaženje na predavanja). Laboratorijske vježbe se moraju pohađati, te se moraju kolokvirati do kraja semestra kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita. Vježbe se pohađaju zajedno s redovitim studentima.
  Minimalni uvjeti koje treba ispuniti:
  • prisustvo na oba teorijska kolokvija i ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija,
  • redovito pohađanje vježbi, te
  • kolokvirane laboratorijske vježbe.
 • Model B bez pohađanja vježbi (Model B2): Obavezni kolokviji iz predavanja. Obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije unutar prvih 14 dana izvođenja nastave ili na uvodno predavanje. Student ne pohađa predavanja, ali je obavezan pristupiti dvjema teorijskim provjerama znanja (kolokviji) kroz semestar (u terminu predavanja). Rješavanje kratkog online testa za dodatne bodove nije obavezno, ali mu se može pristupiti radi ostvarivanja dodatnih bodova. Kratki test je opsežniji u odnosu na onaj kojeg rješavaju redoviti studenti, ali donosi i više bodova (max. 12 umjesto max. 7, kompenzacija za nemogućnost dobivanja bodova za redovito dolaženje na predavanja). Laboratorijske vježbe se ne pohađaju, ali se moraju kolokvirati do kraja semestra (vidjeti napomenu na idućoj stranici) kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita.
  Minimalni uvjeti koje treba ispuniti:
  • prisustvo na oba teorijska kolokvija i ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija, te
  • kolokvirane laboratorijske vježbe.

 

3. Model C: Bez praćenja

Ovaj model rasterećuje izvanrednog studenta bilo kakvog oblika praćenja rada kroz semestar. Obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije unutar prvih 14 dana izvođenja nastave ili na uvodno predavanje. Student ne pohađa predavanja, niti može rješavati pismene kolokvije iz predavanja. Nije moguće ni rješavanje kratkog online testa za dodatne bodove. Laboratorijske vježbe se ne mogu pohađati, ali se moraju kolokvirati do kraja semestra (vidjeti napomenu na idućoj stranici) kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita. Ovaj model nema elemente kontinuiranog praćenja rada studenta, niti se bilo kakve aktivnosti tijekom semestra boduju za stjecanje prolazne ocjene.
Model C ima samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio teorijskom dijelu ispita:

 • kolokvirane laboratorijske vježbe.

 

Neispunjenje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlaska na ispit.

SVI IZVANREDNI STUDENTI DUŽNI SU SE U ROKU OD 7 DANA OD POČETKA NASTAVE PRIJAVITI U LMS SUSTAV MOODLE U PREDMET "INFORMATIKA 1" I OPREDIJELITI SE ZA JEDAN OD MODELA PRAĆENJA.

 

NAPOMENE VEZANE UZ POLAGANJE LABORATORIJSKIH VJEŽBI:

Polaganje vježbi tijekom semestra je obavezno za sve izvanredne studente i uvjet je za pristupanje i polaganje teorijskog dijela ispita. Izvanredni studenti koji su se odlučili za pohađanje vježbi (Model A i Model B s pohađanjem vježbi (B1)) polažu vježbe tijekom izvođenja nastave na isti način kao i redoviti studenti (za vrijeme nastave ili na popravnom roku). Izvanredni studenti koji su se odlučili ne pohađati vježbe (Model B bez pohađanja vježbi (B2) i Model C) moraju položiti kompletno gradivo vježbi na posebnom roku koji će za njih biti organiziran krajem semestra, ili na popravnom roku koji će biti održan najviše 14 dana kasnije.

 

Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi. Nepoložene vježbe podrazumijevaju zabranu izlaska na ispit.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima5
Kratki online test7
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima0
Kratki online test12
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA za Modele A i B: Pored zadanih pragova u gornjoj tablici, kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Informatika 1 je ostvarenje barem 30 bodova iz oba teorijska pismena kolokvija i neobaveznog kratkog testa zajedno.

Bodovi za ostale elemente praćenja (vježbe, prisustvo nastavi) pribrajaju se samo ako je ispunjen gore naveden kvalifikacijski uvjet.

 

Uvjeti za izlazak na ispit za Model A (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na predavanjima (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Redovito prisustvovanje na vježbama (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12.5

 

 

Uvjeti za izlazak na ispit za Model B (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na vježbama - samo ako se student na početku semestra odlučio za redovito pohađanje vježbi (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12.5

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 100.0 40 +
Drugi kolokvij + 40.0 40.0 60.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 Na predavanjima se 8 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
• prisustvovanje na barem 5 provjera je uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija
• do 5 bodova na kolegiju dobiva se samo u slučaju prisustvovanja na svih 8 provjera, a razmjeran je uspjehu postignutom na nizu blic-provjera
• tijekom semestra će biti provedeno najmanje 5 kratkih online provjera znanja (tzv. blic-testova) koje se odnose na netom obrađeno gradivo na predavanjima. Uspjeh na svim blic-testovima se zbraja, te se konačan uspjeh iskazuje na skali od 0 do 5 bodova. Blic-testovi će biti provođeni isključivo u terminima laboratorijskih vježbi. Blic-testovi su neobavezni i nisu uvjet za dobivanje potpisa.
3 izostanka Nadoknada izostanaka s predavanja i s blic-testova nije predviđena.
4 ili više izostanaka s predavanja povlače gubitak potpisa.
Prisustvovanje na laboratorijskim i auditornim vježbama 0 Na svim laboratorijskim i auditornim vježbama provjerava se prisustvovanje. Od ukupno 15 provjera prisustava, dozvoljena su 3 izostanka. Redovito prisustvovanje na vježbama ne donosi nikakve dodatne bodove. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena. 4 ili više izostanaka povlače gubitak potpisa.
Laboratorijske vježbe 25 0 Kolokvirane laboratorijske vježbe uvjet su za dobivanje potpisa.
Gradivo vježbi je podijeljeno na 3 područja - tablične proračune u MS Excelu, rad s bazama podataka u MS Accessu i osnove programiranja u jeziku Python. Tijekom izvođenja vježbi odvojeno se provjeravaju sva tri područja:
• gradivo iz MS Excela – donosi do 5 bodova
• gradivo iz MS Accessa – donosi do 10 bodova
• gradivo iz Pythona – donosi do 10 bodova
Za polaganje vježbi potrebno je kroz 3 provjere ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih 25 bodova, te je još dodatno potrebno iz svakog od provjeravanih područja ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih bodova za pojedino područje (barem 2,5 boda za MS Excel, barem 5 bodova za MS Access i barem 5 bodova za Python).
Provjere će biti provedene u sklopu redovite nastave, onim redom kako će pojedino gradivo biti završeno.
Pošto je polaganje svih triju provjera s barem 50%-tnim uspjehom uvjet za polaganje vježbi tijekom izvođenja nastave, eventualni neuspjeh na samo jednoj od tri provjere moći će se nadoknaditi na popravnoj provjeri koja će biti organizirana po završetku kompletnih vježbi. Neuspjeh na dvije ili sve tri provjere ne može se parcijalno nadoknaditi, nego će trebati naknadno položiti kompletno gradivo vježbi (na popravnom roku pred kraj semestra). Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12.5 bodova Po završetku izvođenja vježbi organizirat će se jedan popravni rok za polaganje kolokvija. Ako se ni tada ne kolokviraju vježbe, student gubi pravo na potpis.
Prisustvovanje na 2 teorijska kolokvija 0 Prisustvovanje na oba kolokvija je obavezno i uvjet je za dobivanje potpisa. 1 izostanak Rješavanje kratkog testa. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, krajem 16. tjedna nastave u semestru. 16. ili 17. tjedan nastave u semestru.
Bodovi iz 2 teorijska kolokvija 63 12 Pitanja tipa rješavanje zadataka i teoretska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svi kolokviji su pismenog oblika i sadrže 10 ili 11 pitanja, pri čemu svako pitanje donosi do 3 boda.
Prvi kolokvij obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvi kolokvij. Provjera će se provoditi s kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.
Drugi kolokvij obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. 40% pitanja (4-5 pitanja) se odnose na gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijem, a preostala pitanja se odnose na novo gradivo. Druga provjera realizirat će se kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.

Uvjet za dobivanje potpisa je ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija zajedno.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12 bodova Nadoknada nije predviđena. Ostvarenje manje od 12 bodova iz obaju kolokvija (zbrojeni bodovi iz obaju kolokvija) povlači gubitak prava na potpis.
Kratki test 7 Na kraju semestra će biti proveden kratki test koji obuhvaća teorijsko gradivo čitavog kolegija, a koji donosi najviše 7 bodova.
Prisustvovanje testu nije obavezno, niti je uvjet za potpis. Uspjeh na testu također nije uvjet za potpis.
Ovim testom nije moguće nadoknaditi nedostajuće bodove iz dvaju teorijskih kolokvija, potrebnih za ostvarivanje prava na potpis.
Jedini izuzetak od gornje napomene je situacija u kojoj je pristupanje rješavanju kratkog testa nadoknada za nepristupanje jednom od dva teorijska kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh