FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Engleski jezik 1 npp:47218

Engleski naziv

English Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim pojmovljem teleksičkim i gramatičikim specifičnostima engleskog jezika informatičke struke u funkciji njegova razumijevanja te ulogom engleskog jezika u međunarodnom kontekstu. Usvojena znanja primijenit će pri razumijevanju slušanih te osobito pisanih tekstova na engleskom jeziku informatičke struke, kao i pismenom i usmenom izražavanju. U okviru predmeta studenti će razviti strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim produktivnim ili interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku. Pored neposrednih jezičnih ciljeva, studenti timski izvode jednostavne projektne zadatke kojima se potiču na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i na logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijske tehnologije.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • jednostavno povezivati rečenice u opisima i obrazloženjima, objasniti vlastita stajališta te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku
 • koristiti jednojezične i dvojezične rječnike u povezivanju leksika i sastavljanju definicija stručnih pojmova na engleskom jeziku
 • prepoznati glavne misli jasnog standardnog govornog izričaja o temama iz područja struke u multimedijskim (audio / audio-video) sadržajima
 • prepoznati gramatičke strukture tipične za engleski jezik informatičke struke te ih s prihvatljivom točnošću primijeniti u pismenom i usmenom izražavanju
 • razlikovati osnovne elemente kohezije teksta te prepoznati osnovne komunikacijske registre
 • razumjeti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na engleskom jeziku, prepoznati mehanizme tvorbe stučnog nazivlja te vrednovati ulogu engleskog jezika u međunarodnom strukovnom kontekstu
 • razumjeti tekstove koji su pisani jezikom struke, radi pronalaženja specifičnih informacija u tekstu ili na globalnoj razini
 • samostalno ili u timu, kroz jednostavne projektne zadatke, napisati jednostavan vezani tekst ili pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Engleski jezik kao lingua franca informatičkog doba
  Prisutnost informatike u različitim oblicima ljudskog djelovanja. Engleski jezik kao globalni jezik. Usporedni izgovor internacionalizama na području informatike u engleskom i hrvatskom jeziku. Akronimi.
 • Sredstva komunikacije i komunikacijska globalizacija, mas mediji
  Primjena tehnologije u komunikacijama. Suvremeni sustavi prijenosa informacija na daljinu. Pozitivni i negativni utjecaji komunikacijske globalizacije.
 • Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena
  Pregled najznačajnijih faza u razvoju računala kroz povijest do današnjih dana. Razvoj osobnog računala. Tendencije u suvremenom razvoju informacijske tehnologije. Širenje raspona primjene računala.
 • Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom
  Podjela suvremenih računala prema namjeni i njihova međusobna usporedba. Struktura računala: hardver i softver. Osnovni dijelovi hardvera i njihova namjena. Vanjski dijelovi te njihova podjela i namjena. Uobičajene radnje od kojih se sastoji upravljanje računalom. Kupovina računala.
 • Informatičko obrazovanje u zemljama engleskog govornog područja
  Akademski stupnjevi u informatičkom obrazovanju. Zvanja i zanimanja na području informatike, opis poslova u pojedinim informatičkim zanimanjima, analiza oglasa za posao. Razina obrazovanja, certifikati.
 • Englesko informatičko nazivlje
  Tendencije u pojavi novih leksema i novih značenja na području informatičke znanosti i tehnologije. Tvorbene i stilističke osobitosti informatičkog žargona. Semantičke skupine unutar informatičkog nazivlja. Važniji informatički rječnici na engleskom jeziku. Korištenje rječnika. Sastavljanje definicija.
 • Internet. Upotreba engleskog jezika na internetu.
  Povijesni razvoj interneta i njegova struktura. WWW. Primjena interneta kao izvora informacija. Web adrese i pretraživanje. Prednosti i nedostaci interneta. Osobitosti engleskog jezika na internetu. Web 2.0. Društveni softver.
 • Pravila ponašanja na internetu.
  Pravila ponašanja na internetu (Netiquette). Oblici kompjutorskog kriminala i njegova prisutnost na internetu. Sigurnost podataka i njihova zaštita.
 • Izražavanje matematičkih pojmova na engleskom jeziku.
  Čitanje brojeva i brojevnih izraza u kontekstu, osnovne aritmetičke operacije, mjerne jedinice. Složeni brojevni izrazi.
 • Vrste riječi i njihova upotreba.
  Razlikovanje vrsta riječi. Najčešće funkcije pojedinih vrsta riječi u rečenici te njihovi međusobni odnosi. Konverzija.
 • Glagoli i glagolska vremena u aktivu: sadašnjost i budućnost
  Pregled glagolskih vremena u aktivu za izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.. Osobitosti tvorbe vremena i njihovi nazivi. Uporaba vremena u kontekstu.
 • Glagoli i glagolska vremena u aktivu: prošlost
  Pregled glagolskih vremena u aktivu za izricanje prošlosti. Osobitosti tvorbe vremena i njihovi nazivi. Uporaba vremena u kontekstu. Biografije poznatih osoba iz svijeta računarstva.
 • Glagoli i glagolska vremena u pasivu
  Pregled najčešćih glagolskih vremena u pasivu. Tvorba pasiva i njegova usporedba s aktivom. Uporaba pasivnih glagolskih struktura u kontekstu.
 • Imenice, članovi, zamjenice, pridjevi
  Vrste i uporaba imenica I imenskih skupina, članova (određenog, neodređenog, te nultog člana), zamjenica, pridjeva (komparacija).
 • Neupravni govor
  Tvorba i uporaba neupravnog govora. Upotreba neupravnog govora u kontekstu.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Sadržaj vježbi
  1. Engleski kao lingua franca. Usporedni izgovor internacionalizama na području informatike u engleskom i hrvatskom jeziku. 2. Akronimi kao obilježje engleskog jezika informatičke struke. Izgovor, tumačenje i prijevod akronima u jeziku informatičke struke. Pregled glagolskih vremena u enlgskom jeziku. 3. Računalni korisnici. Sredstva komunikacije i komunikacijska globalizacija Opis primjene tehnologije u različitim zanimanjima. Razlikovanje upotrebe vremena u prezentu. Tvorba pitanja u prezentu. Tvorba riječi (prefiksi, sufiksi). Kolokacije glagol+imenica. 4. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom Opisivanje strukture i specifikacija računala. Korištenje brojčanih izraza. Mjerne jedinice. Prevođenje složenica koje uključuju brojeve. Određivanje stukturno-logičkih sklopova unutar rečenice radi lakšeg prevođenja. 5. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom Usporedba različitih tipova računala. Tvorba definicija uz korištenje zadanih struktura. Upotreba članova na primjeru tvorbe definicija. Upute za izradu prve aktivnosti u wiki sustavu. 6. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom Prevođenje neodređenih glagolskih oblika u rečenici. Kolokacije glagol+imenica – pronalaženje elemenata koji kolociraju u rečenici. Razlikovanje vrsta riječi. Konverzija. 7. Kolokvij 8. Ispravak kolokvija Analiza prve aktivnosti u wiki sustavu. Upute za izradu druge aktivnosti u wiki sustavu. 8. Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena Prevođenje prošlih vremena u kontekstu: finished past. Komparacija. 9. Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena Prevođenje prošlih vremena u kontekstu: finished vs. unfinished past. 10. Dijelovi računala. Englesko informatičko nazivlje Prepoznavanje osnovnih tvorbenih i stilističkih osobitosti informatičkog žargona te njihovo prevođenje. Semantičke skupine unutar informatičkog nazivlja. Korištenje rječnika – analiza rječničke natuknice. Kupovina računala: tipični izrazi, postavljanje pitanja. 11. Glagoli i glagolska vremena u pasivu Tvorba i prevođenje pasiva. Uporaba pasivnih glagolskih struktura u kontekstu. Pasiv u naslovima i natpisima na engleskom jeziku Analiza druge aktivnosti u wiki sustavu . 12. Internet. Upotreba engleskog jezika na internetu. Prepoznavanje osobitosti engleskog jezika na internetu. Opis funkcija različitih internetskih servisa: izražavanje prednosti i nedostataka. Upute za izradu treće aktivnosti u wiki sustavu. 13. Internet. Upotreba engleskog jezika na internetu. Imenske skupine – tvorba i prevođenje. Upotreba članova. 14. Kolokvij 15. Ispravak kolokvija Informatičko obrazovanje u zemljama engleskog govornog područja Opis poslova u pojedinim informatičkim zanimanjima. Analiza oglasa za posao. Upotreba neupravnog govora u kontekstu. Analiza treće aktivnosti u wiki sustavu.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Programski alat za kolegij
  Dio aktivnosti u kolegiju studenti će izrađivati u wiki sustavu - alatu Mediawiki (open source software)

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja (handouts) organizirani po cjelinama, sastavljeni od tekstova preuzetih iz tekućih stručnih publikacija i metodičke literature te obrade jezičnih sadržaja dopunjenih vježbama. Materijali će studentima u cjelovitosti biti dostupni na webu.
 • Murphy, R. English Grammar In Use: A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English with answers. 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Dopunska literatura

 • A Glossary of Computing Terms. 10th ed., Addison-Wesley, London, 2002.
 • Kiš, M. Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik. Naklada Ljevak, Zagreb, 2000.
 • Hornby, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. Oxford University Press, 2005.

Slični predmeti

 • English for Information Technology and Electronics, Pomorski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci,
 • Engleski za potrebe struke (IT), Odsjek za informatiku, Filozofski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 15 2 2
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 7
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh