FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Engleski jezik 1 npp:47218

Engleski naziv

English Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 15 2 2
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 6
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Engleski jezik 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1. domaća zadaća10
2. domaća zadaća 10
1. kolokvij40
2. kolokvij40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45 +
2. kolokvij + 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dopuštena su 3 izostanka. 3 izostanaka Nije predviđena nadoknada.
Prisustvovanje na vježbama 0 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dopuštena su 3 izostanka. 3 izostanka Nije predviđena nadoknada.
Domaće zadaće 20 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 20 bodova.

Kao 2. zadaću studenti pripremaju i izvode usmenu prezentaciju u terminu vježbi.
Obavezna izrada obje zadaće Nije predviđena nadoknada.
1. kolokvij 40 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica. Nije predviđena nadoknada.
2. kolokvij 40 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica. Nije predviđena nadoknada.


Napomene:

1. Za potpis iz kolegija studenti trebaju ispuniti sljedeće uvjete: 1) redoviti dolasci na nastavu i 2) predaja obje domaće zadaće.

2. Za ostvarivanje upisa ocjene iz kolegija na temelju kontinuiranog praćenja studenti trebaju ispuniti oba uvjeta za potpis: 1) redoviti dolasci na nastavu i 2) obje domaće zadaće te 3) na oba kolokvija postići 50%  ili više od 50% bodova.

3. Zadaće obuhvaćaju pisane i usmene zadatke. Studenti kao jednu od zadaća pripremaju i izvode usmenu prezentaciju. Upute za zadaće, teme i rokovi za prezentiranje objavljuju se usmeno na nastavi te u sustavu za e-učenje Moodle.

4. Studenti koji na temelju kontinuiranog praćenja ne ostvare ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, nakon što  ispune uvjete za potpis navedene u ovom modelu praćenja.

6. Na kraju semestra, studenti koji nisu zadovoljili u svim elementima praćenja rada (dolasci/zadaće/kolokviji), od predavača dobivaju informaciju pristupaju li cjelokupnom završnom ispitu (usmenom i pismenom) ili samo usmenom dijelu ispita.

7. Studenti koji ostvare pravo izravnog upisa ocjene, a nisu zadovoljni ocjenom, mogu u dogovoru s predavačem pristupiti cjelokupnom (pismenom i usmenom) završnom ispitu tijekom ispitnog roka.

8. Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na redovnom ispitnom roku pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

Engleski jezik 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Svi izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija javiti predmetnom nastavniku i prijaviti u LMS Moodle.

Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije:

1)      polaganje ispita na temelju kontinuiranog praćenja, uz sve elemente kontinuiranog praćenja (prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i kolokviji) koji vrijede za redovne studente;

2)      pristupanje cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz izrađen zadatak opisan u nastavku ovog modela praćenja.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISANI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz obavezu predaje pisane zadaće. Zadaća se odnosi na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku) analizu pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku.

U vezi izrade zadaće izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija.

Zadaću (oba zadatka) studenti trebaju donijeti sa sobom na pisani ispit u ispisanom obliku.

Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na ispitnom roku pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća: 1. zadatak 10
Zadaća: 2. zadatak 10
Pisani ispit50
Usmeni ispit30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45
2. kolokvij + 80.0 45


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. pisani zadatak 10 Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.
2. pisani zadatak 10 Analiza pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature ili online multimedijski izvor na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pisanom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu zadanog teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pisane analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.
Ispit 80 Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, vještine čitanja i prevođenja.

Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh