FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Njemački jezik 1 npp:47221

Engleski naziv

German Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • jednostavno povezivati rečenice u opisima i obrazloženjima, objasniti vlastita stajališta te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku
 • komunicirati s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima
 • primijeniti različite tehnike čitanja teksta od općenitog razumijevanja do detaljnog isčitavanja, upoznavati se s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu, razlikovati osnovne ideje teksta od detalja kojima je potrepljena, predviđanje sadržaja
 • razumjeti slušane ili čitane tekstove na njemačkom jeziku informatičke struke
 • samostalno ili u timu, kroz jednostavne projektne zadatke, napisati jednostavan vezani tekst ili pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke
 • snalaziti se u većini situacija tijekom putovanja u zemlje njemačkog govornog područja
 • usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija
 • usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koje se učestalo javljaju u jeziku struke

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Pojam informatike, kibernetika i teorija informacija (3 sata)
  Razvoj informatike u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja.
 • 2. Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena. (3 sata)
  3. Pregled najznačajnijih faza u razvoju računala kroz povijest do današnjih dana. Razvoj osobnog računala. Tendencije u suvremenom razvoju informacijske tehnologije. Širenje raspona primjene računala vezane uz pojedine faze u razvoju računala.
 • 3. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom. (3 sata)
  Podjela suvremenih računala prema namjeni i njihova međusobna usporedba. Struktura računala: hardver I softver. Osnovni dijelovi hardvera i njihova namjena. Vanjski dijelovi te njihova podjela i namjena. Uobičajene radnje od kojih se sastoji upravljanje računalom. Poteškoće pri upravljanju računalom I njihovo rješavanje.
 • 4. Njemačko informatičko nazivlje. (3 sata)
  Dinamičnost razvoja informatičkog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja na području informatičke znanosti i tehnologije. Tvorbene i stilističke osobitosti informatičkog žargona. Semantičke skupine unutar informatičkog nazivlja. Važniji informatički rječnici na njemačkom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • 5. Pravila ponašanja na Internetu, poslovna etika i kompjutorski kriminal. (3 sata)
  Pravila ponašanja na Internetu. Pojam poslovne etike i njeno mjesto u poslovanju. Oblici kompjutorskog kriminala i njegova prisutnost na Internetu. Sigurnost podataka i njihova zaštita.
 • 6. Sredstva komunikacije i komunikacijska globalizacija, mas mediji. (3 sata)
  Informacije i primjena tehnologije u komunikacijama. Razvoj komunikacijskih tehnologija. Suvremeni sustavi prijenosa informacija na daljinu. Elektronski mediji. Pozitivni i negativni utjecaji komunikacijske globalizacije na osobnu i poslovnu sferu. Mogućnosti primjene komunikacijskih tehnologija u obrazovanju.
 • 7. Izražavanje matematičkih pojmova na njemačkom jeziku. (3 sata)
  Čitanje brojeva i brojevnih izraza u kontekstu, osnovne aritmetičke operacije, mjerne jedinice. Složeni brojevni izrazi.
 • 8. Informatičko obrazovanje u zemljama njemačkog govornog područja. (3 sata)
  Akademski stupnjevi u informatičkom obrazovanju. Zvanja i zanimanja na području informatike, opis poslova u pojedinim informatičkim zanimanjima, analiza oglasa za posao. Razina obrazovanja, certifikati.
 • 9. Pregled njemačkih gramatičkih struktura (3 sata)
  Prijeglas i prijevoj, rečenična intonacija, pravopisna pravila.
 • 10. Vrste riječi i njihova uporaba (3 sata)
  Imenice. Deklinacija imenica, deklinacija stranih riječi, vlastitih i geografskih imena. Član i upotreba člana. Složenice, tvorba složenica.
 • 11. Glagoli (3 sata)
  Podjela glagola, konjugacija, određeni i neodređeni glagolski oblici, pravilni i nepravilni glagoli, pomoćni, modalni i povratni glagoli. Upotreba glagolskih oblika u indikativu, aktivu i konjunktivu.
 • 12. Pasiv (3 sata)
  Oblici i uporaba, tvorba pasiva. Izvođenje pasiva iz aktiva.
 • 13. Zamjenice, pridjevi, brojevi, prilozi, prijedlozi (3 sata)
  Deklinacija i komparacija pridjeva.
 • 14. Mikroprocesori i mikroračunala. (3 sata)
  Osnovne karakteristike i upotreba.
 • 15. Redoslijed riječi u glavnoj i zavisnoj rečenici. (3 sata)
  Redoslijed riječi u jednostavnim rečenicama.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Usvajanje osnovnih pojmova iz područja informatike
  Vježbe 1 – Usvajanje osnovnih pojmova iz područja informatike, kibernetike i teorije informacija. Izgovor i intonacija. Prijevoj i prijeglas.
 • Vježbe 2 – Povijesni razvoj računala i njihova primjena
  Vježbe 2 – Povijesni razvoj računala i njihova primjena. Pregled glagolskih vremena u njemačkom jeziku.
 • Vježbe 3 - Vrste računala, glavni dijelovi računala
  Vježbe 3 - Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom. Usporedba različitih tipova računala. Član i upotreba člana.
 • Vježbe 4 - Mikroprocesori i mikroračunala (opis i način rada).
  Vježbe 4 - Mikroprocesori i mikroračunala (opis i način rada). Tvorba i upotreba participijalnih atributa
 • Vježbe 5 – Usvajanje njemačkog informatičkog nazivlja
  Vježbe 5 – Usvajanje njemačkog informatičkog nazivlja. Upotreba jednojezičnih, dvojezičnih rječnika i stručnih leksikona
 • Vježbe 6 - Pravila ponašanja na Internetu, poslovna etika
  Vježbe 6 - Pravila ponašanja na Internetu, poslovna etika i kompjutorski kriminal. Upotreba i osobitosti njemačkog jezika na internetu.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Izražavanje matematičkih pojmova na njemačkom jeziku
  Vježbe 8 - Izražavanje matematičkih pojmova na njemačkom jeziku. Pridjevske deklinacije. Deklinacija i komparacija pridjeva.
 • Vježbe 9 - Informatičko obrazovanje u zemljama njemačkog govornog područja
  Vježbe 9 - Informatičko obrazovanje u zemljama njemačkog govornog područja. Opis poslova u pojedinim informatičkih zanimanjima. Upotreba upravnog i neupravnog govora.
 • Vježbe 10 – Usvajanje i primjena osnovnih njemačkih gramatičkih struktura
  Vježbe 10 – Usvajanje i primjena osnovnih njemačkih gramatičkih struktura. Morfološka i sintatička analiza teksta.
 • Vježbe 11 - Vrste riječi i njihova upotreba
  Vježbe 11 - Vrste riječi i njihova upotreba. Tvorba riječi. Redoslijed riječi u glavnoj i zavisnoj rečenici.
 • Vježbe 12 – Glagoli: jaki, slabi, nepravilni
  Vježbe 12 – Glagoli: jaki, slabi, nepravilni. Upotreba glagolskih oblika
 • Vježbe 13 – Oblici, uporaba i tvorba pasiva
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija.
  Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Rodek, S.; Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Voss, A. Das grose PC and Internet-Lexikon. Data Becker, Düsseldorf, 2009.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimunić Vesna Predavanje 0 0 0
Vježbe (jezici, tzk) 0 0 0
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh