FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Njemački jezik 1 npp:47221

Engleski naziv

German Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • jednostavno povezivati rečenice u opisima i obrazloženjima, objasniti vlastita stajališta te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku
 • komunicirati s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima
 • primijeniti različite tehnike čitanja teksta od općenitog razumijevanja do detaljnog isčitavanja, upoznavati se s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu, razlikovati osnovne ideje teksta od detalja kojima je potrepljena, predviđanje sadržaja
 • razumjeti slušane ili čitane tekstove na njemačkom jeziku informatičke struke
 • samostalno ili u timu, kroz jednostavne projektne zadatke, napisati jednostavan vezani tekst ili pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke
 • snalaziti se u većini situacija tijekom putovanja u zemlje njemačkog govornog područja
 • usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija
 • usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koje se učestalo javljaju u jeziku struke

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Pojam informatike, kibernetika i teorija informacija (3 sata)
  Razvoj informatike u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja.
 • 2. Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena. (3 sata)
  3. Pregled najznačajnijih faza u razvoju računala kroz povijest do današnjih dana. Razvoj osobnog računala. Tendencije u suvremenom razvoju informacijske tehnologije. Širenje raspona primjene računala vezane uz pojedine faze u razvoju računala.
 • 3. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom. (3 sata)
  Podjela suvremenih računala prema namjeni i njihova međusobna usporedba. Struktura računala: hardver I softver. Osnovni dijelovi hardvera i njihova namjena. Vanjski dijelovi te njihova podjela i namjena. Uobičajene radnje od kojih se sastoji upravljanje računalom. Poteškoće pri upravljanju računalom I njihovo rješavanje.
 • 4. Njemačko informatičko nazivlje. (3 sata)
  Dinamičnost razvoja informatičkog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja na području informatičke znanosti i tehnologije. Tvorbene i stilističke osobitosti informatičkog žargona. Semantičke skupine unutar informatičkog nazivlja. Važniji informatički rječnici na njemačkom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • 5. Pravila ponašanja na Internetu, poslovna etika i kompjutorski kriminal. (3 sata)
  Pravila ponašanja na Internetu. Pojam poslovne etike i njeno mjesto u poslovanju. Oblici kompjutorskog kriminala i njegova prisutnost na Internetu. Sigurnost podataka i njihova zaštita.
 • 6. Sredstva komunikacije i komunikacijska globalizacija, mas mediji. (3 sata)
  Informacije i primjena tehnologije u komunikacijama. Razvoj komunikacijskih tehnologija. Suvremeni sustavi prijenosa informacija na daljinu. Elektronski mediji. Pozitivni i negativni utjecaji komunikacijske globalizacije na osobnu i poslovnu sferu. Mogućnosti primjene komunikacijskih tehnologija u obrazovanju.
 • 7. Izražavanje matematičkih pojmova na njemačkom jeziku. (3 sata)
  Čitanje brojeva i brojevnih izraza u kontekstu, osnovne aritmetičke operacije, mjerne jedinice. Složeni brojevni izrazi.
 • 8. Informatičko obrazovanje u zemljama njemačkog govornog područja. (3 sata)
  Akademski stupnjevi u informatičkom obrazovanju. Zvanja i zanimanja na području informatike, opis poslova u pojedinim informatičkim zanimanjima, analiza oglasa za posao. Razina obrazovanja, certifikati.
 • 9. Pregled njemačkih gramatičkih struktura (3 sata)
  Prijeglas i prijevoj, rečenična intonacija, pravopisna pravila.
 • 10. Vrste riječi i njihova uporaba (3 sata)
  Imenice. Deklinacija imenica, deklinacija stranih riječi, vlastitih i geografskih imena. Član i upotreba člana. Složenice, tvorba složenica.
 • 11. Glagoli (3 sata)
  Podjela glagola, konjugacija, određeni i neodređeni glagolski oblici, pravilni i nepravilni glagoli, pomoćni, modalni i povratni glagoli. Upotreba glagolskih oblika u indikativu, aktivu i konjunktivu.
 • 12. Pasiv (3 sata)
  Oblici i uporaba, tvorba pasiva. Izvođenje pasiva iz aktiva.
 • 13. Zamjenice, pridjevi, brojevi, prilozi, prijedlozi (3 sata)
  Deklinacija i komparacija pridjeva.
 • 14. Mikroprocesori i mikroračunala. (3 sata)
  Osnovne karakteristike i upotreba.
 • 15. Redoslijed riječi u glavnoj i zavisnoj rečenici. (3 sata)
  Redoslijed riječi u jednostavnim rečenicama.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Usvajanje osnovnih pojmova iz područja informatike
  Vježbe 1 – Usvajanje osnovnih pojmova iz područja informatike, kibernetike i teorije informacija. Izgovor i intonacija. Prijevoj i prijeglas.
 • Vježbe 2 – Povijesni razvoj računala i njihova primjena
  Vježbe 2 – Povijesni razvoj računala i njihova primjena. Pregled glagolskih vremena u njemačkom jeziku.
 • Vježbe 3 - Vrste računala, glavni dijelovi računala
  Vježbe 3 - Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom. Usporedba različitih tipova računala. Član i upotreba člana.
 • Vježbe 4 - Mikroprocesori i mikroračunala (opis i način rada).
  Vježbe 4 - Mikroprocesori i mikroračunala (opis i način rada). Tvorba i upotreba participijalnih atributa
 • Vježbe 5 – Usvajanje njemačkog informatičkog nazivlja
  Vježbe 5 – Usvajanje njemačkog informatičkog nazivlja. Upotreba jednojezičnih, dvojezičnih rječnika i stručnih leksikona
 • Vježbe 6 - Pravila ponašanja na Internetu, poslovna etika
  Vježbe 6 - Pravila ponašanja na Internetu, poslovna etika i kompjutorski kriminal. Upotreba i osobitosti njemačkog jezika na internetu.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Izražavanje matematičkih pojmova na njemačkom jeziku
  Vježbe 8 - Izražavanje matematičkih pojmova na njemačkom jeziku. Pridjevske deklinacije. Deklinacija i komparacija pridjeva.
 • Vježbe 9 - Informatičko obrazovanje u zemljama njemačkog govornog područja
  Vježbe 9 - Informatičko obrazovanje u zemljama njemačkog govornog područja. Opis poslova u pojedinim informatičkih zanimanjima. Upotreba upravnog i neupravnog govora.
 • Vježbe 10 – Usvajanje i primjena osnovnih njemačkih gramatičkih struktura
  Vježbe 10 – Usvajanje i primjena osnovnih njemačkih gramatičkih struktura. Morfološka i sintatička analiza teksta.
 • Vježbe 11 - Vrste riječi i njihova upotreba
  Vježbe 11 - Vrste riječi i njihova upotreba. Tvorba riječi. Redoslijed riječi u glavnoj i zavisnoj rečenici.
 • Vježbe 12 – Glagoli: jaki, slabi, nepravilni
  Vježbe 12 – Glagoli: jaki, slabi, nepravilni. Upotreba glagolskih oblika
 • Vježbe 13 – Oblici, uporaba i tvorba pasiva
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija.
  Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Rodek, S.; Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Voss, A. Das grose PC and Internet-Lexikon. Data Becker, Düsseldorf, 2009.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bunić Branko Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Njemački jezik 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Aktivnosti na nastavi9
Domaće zadaće 15
Prezentacije16
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

1. Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (navedene u tablici na sljedećoj stranici) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Studenti koji su putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

2. Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 2 2 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće / prezentacije 8 5 Ukupno ima 4 zadaće i prezentacija koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za vježbe te pripremiti /riješiti zadatak kod kuće. Ako je tako navedeno u uputama, pismenu zadaću treba postaviti na Web. Prezentaciju treba prezentirati u dogovorenom terminu. 10 bodova Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja trećeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predati zadaće koje nisu obrađene. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1 Kolokvij 0 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
2. Kolokvij 0 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
Aktivosti na nastavi 10 0 Sudjelovanje studenata u diskusijama na zadanu temu.
Zbroj 24 13


Njemački jezik 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita:

1)      mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji).

2)      ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane pismene zadaće. Zadaće se odnose na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku) analizu pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku.

U vezi izrade pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija.

 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Studenti individualno trebaju izraditi prijevod teksta na hrvatski jezik. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.

2. Analiza pisanog ili slušanog teksta  na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature ili online multimedijski izvor na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu zadanog teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno  o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.

NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA (AKTIVNOSTI):

Elementi praćenja

Bodova

Pismeni zadatak 1 

(Prijevod zadanog stručnog teksta)

10

Pismeni zadatak 2

(Analiza stručnog teksta)

10

Pismeni ispit

55

Usmeni ispit

25

ZBROJ

100

 

Napomena: Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu.

BODOVNA SKALA OCJENA:

Od

Do

Ocjena

0

49

nedovoljan (1)

50

60

dovoljan (2)

61

75

dobar (3)

76

90

vrlo dobar (4)

91

100

izvrstan (5)

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom  jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija

prijevod, leksička i sadržajna analiza teksta, pismeni ispit

usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koje se učestalo javljaju u jeziku struke

prijevod, gramatička analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

razumjeti slušane ili čitane tekstove na njemačkom jeziku informatičke struke

analiza slušanog teksta, usmeni ispit

primijeniti različite tehnike čitanja teksta od općenitog razumijevanja do detaljnog isčitavanja, upoznavati se s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu, razlikovati osnovne ideje teksta od detalja kojima je potrepljena, predviđati sadržaje na temelju prethodnog znanja, zaključivati iz konteksta

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali određene situacije te obrazložili i objasnili svoja stajališta o nekoj stručnoj temi, te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku

sadržajna analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

komunicirati s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima

usmeni ispit

samostalno ili u timu, napisati jednostavan vezani tekst ili   pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti jednojezične i dvojezične rječnike u povezivanju leksika i sastavljanju definicija stručnih pojmova na njemačkom jeziku

prijevod, analiza teksta, pismeni ispit

 

 

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni zadatak 1 (Prijevod zadanog stručnog teksta)10
Pismeni zadatak 2 (Analiza stručnog teksta)10
Pismeni ispit55
Usmeni ispit25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh