FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacija npp:47222

Engleski naziv

Organization

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i strukturirati upravljački proces u organizaciji
 • analizirati i upravljati organizacijskom kulturom u organizaciji
 • identificirati i modelirati različite oblike organizacijskih struktura
 • oblikovanje organizacije obzirom na činitelje
 • organizirati poslove upravljanja ljudskim potencijalima
 • ovladati vrstama organiziranja
 • prepoznati ciljeve organizacije

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Pojam i definiranje organizacije (2 sata)
  Opći pojam organizacije. Organizacija rada. Organizacija poduzeća.
 • Organizacija kao znanost (2 sata)
  Znanost i znanstveno istraživanje. Klasifikacija znanosti. Organizacija kao znanost i kao praktična disciplina. Znanstvena teorija i teorija organizacije. Predmet i metode znanosti o organizaciji. Predmet znanosti o organizaciji. Metode znanosti o organizaciji. Opće metode u znanosti o organizaciji. Posebne metode u znanosti u organizaciji. Razvoj organizacije i znanosti o organizaciji. Organizacijske teorije u odnosu na vremensko razdoblje pojavljivanja. Organizacijske teorije u odnosu na srodnost ideja.
 • Organizacija kao praktična disciplina (2 sata)
  Uloga i značenje organizacije. Organizacijski ciljevi. Svrha, ciljevi i zadaci organizacije. Definicije pojmova: svrha, ciljevi i zadaci. Ciljevi sustava. Ciljevi organizacije rada. Ciljevi gospodarske organizacije (trgovačkog društva, poduzeća). Ciljevi znanosti o organizaciji poduzeća. Načela (principi) organizacije i organizacije rada.
 • Vrste organiziranja i organizacija (4 sata).
  Vrste organiziranja. Potpuno i djelomično organiziranje. Individualno i shematsko organiziranje. Centralizacija i decentralizacija. Jednokratno i postupno organiziranje. Organizacija i reorganizacija. Vrste organizacija. Organizacija u odnosu na intenzitet strukturiranja (formalna i neformalna organizacija). Organizacije u odnosu na emotivnu svrstanost pojedinca (primarne i sekundarne). Organizacije u odnosu na ciljeve njihova osnivanja.
 • Oblikovanje organizacije (4 sata)
  Činitelji organizacije. Pretežito unutarnji činitelji organizacije. Izvori i pokretači organizacijskih promjena. Organizacijske krize i problemi. Sukobi kao izvori organizacijskih promjena. Stres kao posljedice organizacijskih promjena. Praćenje izvora i uzroka organizacijskih promjena. Značenje organizacijskih promjena. Fleksibilnost organizacije. Priroda organizacijskih promjena. Odlučivanje o promjenama. Proces organiziranja. Prikazivanje organizacije poduzeća.
 • Organizacijska struktura (4 sata)
  Pojam i definiranje organizacijske strukture. Elementi organizacijske strukture. Vrste organizacijske strukture. Povezivanje organizacijskih jedinica, sustav veza i odnosa. Organizacijski jaz.
 • Upravljanje organizacijom (4 sata)
  Teorijski pojam upravljanja u poslovnom sustavu. Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Ciljevi poslovnog sustava i menadžerske odluke. Organi dioničkog društva. Upravljački menadžment nadzorni odbor. Izvršni menadžment vođenje uprava. Menadžerski stilovi.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima (4 sata).
  Čovjek, kadrovska funkcija, ljudski potencijali. Upravljanje ljudskim potencijalima. O razvoju ljudskih potencijala. Projektiranje poslova u organizaciji. Planiranje ljudskih potencijala. Izbor i zapošljavanje potrebnih ljudi. Ulaganje u zdravlje. Iskorištenje ljudskih potencijala.
 • Organizacijska kultura (4 sata) -
  Pojam i definicija. Elementi, funkcije i oblikovanje. Klasifikacija i tiplogija te održavanje organizacijske kulture. Promjene organizacijske kulture. Organizacijska kultura u implementaciji poslovne strategije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam i definiranje organizacije
  Različiti pristupi pojmu organizacije identificirani na organizacijama iz prakse.
 • Organizacija kao znanost
  Prikaz i rasprava o teoretičarima organizacije i njihov doprinos razvoju pojedinih organizacijskih škola odnosno teorija.
 • Organizacija kao praktična disciplina
  Utvrđivanje i provjera organizacijskih ciljeva na gospodarskim, javnim i neprofitnim organizacijama.
 • Vrste organiziranja i organizacija
  Trgovačka društva i negospodarske organizacije, provjera i prikaz organiziranja na konkretnim primjerima.
 • Oblikovanje organizacije
  Strukturiranje organizacije naglaskom na činitelje organizacije. Identificiranje i valoriziranje organizacijskih kriza, sukoba i stresa na primjeru organizacija iz konkretne prakse.
 • Organizacijska struktura
  Identificiranje i modeliranje organizacijskih struktura, izbor organizacijske strukture obzirom na djelatnost i druge relevantne činitelje.
 • Upravljanje organizacijom
  Prepoznavanje procesa upravljanja u organizacijama obzirom na strukturu vlasništva, rasprava o menadžerskim stilovima i valorizacija istih u odnosu na učinke organizacije.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
  Prikaz i valorizacija modela upravljanja i planiranja ljudskih potencijala u organizacijama različitih djelatnosti.
 • Organizacijska kultura
  Dijagnosticiranje organizacijske kulture na primjeru organizacija različitih djelatnosti i iz prakse. Prepoznavanje važnosti organizacijske kulture za djelotvornost organizacije.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 • Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. Organizacija, 2. izd. TIVA Tiskara, Varaždin, 2004.

Dopunska literatura

 • Jones, G. R. Organizational Theory, Design, and Change, 6th ed. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall/Pearson Education, 2009
 • Daft, R. L. Organization Theory and Design, 10th ed. Mason, Ohio, South-Western Cengage Learning, 2010
 • Sikavica, P. i Hernaus, T. Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Zagreb, Novi informator, 2011
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008

Slični predmeti

 • 1. Organizzatione aziendale, Universita Bocconi, Milano
 • 2. Organizzatione aziendale, Universita degli Studi di Udine
 • 3. Organization, University of Wienna, Faculty of Business, Economics and Computer Science
 • 4. Organisation I, II, Wirtschaftuniversität, Wien
 • 5. Organisation, Copenhagen Business School, Danska
 • 6. Enterprise organisation, Hochschule Aachen
 • 7. Introduction a las Organization, ESADE Universidad, Španjolska
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 15 2 2
Malbašić Ivan Seminar 15 2 2
Pihir Igor Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh