FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacija npp:47222

Engleski naziv

Organization

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i strukturirati upravljački proces u organizaciji
 • analizirati i upravljati organizacijskom kulturom u organizaciji
 • identificirati i modelirati različite oblike organizacijskih struktura
 • oblikovanje organizacije obzirom na činitelje
 • organizirati poslove upravljanja ljudskim potencijalima
 • ovladati vrstama organiziranja
 • prepoznati ciljeve organizacije

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Pojam i definiranje organizacije (2 sata)
  Opći pojam organizacije. Organizacija rada. Organizacija poduzeća.
 • Organizacija kao znanost (2 sata)
  Znanost i znanstveno istraživanje. Klasifikacija znanosti. Organizacija kao znanost i kao praktična disciplina. Znanstvena teorija i teorija organizacije. Predmet i metode znanosti o organizaciji. Predmet znanosti o organizaciji. Metode znanosti o organizaciji. Opće metode u znanosti o organizaciji. Posebne metode u znanosti u organizaciji. Razvoj organizacije i znanosti o organizaciji. Organizacijske teorije u odnosu na vremensko razdoblje pojavljivanja. Organizacijske teorije u odnosu na srodnost ideja.
 • Organizacija kao praktična disciplina (2 sata)
  Uloga i značenje organizacije. Organizacijski ciljevi. Svrha, ciljevi i zadaci organizacije. Definicije pojmova: svrha, ciljevi i zadaci. Ciljevi sustava. Ciljevi organizacije rada. Ciljevi gospodarske organizacije (trgovačkog društva, poduzeća). Ciljevi znanosti o organizaciji poduzeća. Načela (principi) organizacije i organizacije rada.
 • Vrste organiziranja i organizacija (4 sata).
  Vrste organiziranja. Potpuno i djelomično organiziranje. Individualno i shematsko organiziranje. Centralizacija i decentralizacija. Jednokratno i postupno organiziranje. Organizacija i reorganizacija. Vrste organizacija. Organizacija u odnosu na intenzitet strukturiranja (formalna i neformalna organizacija). Organizacije u odnosu na emotivnu svrstanost pojedinca (primarne i sekundarne). Organizacije u odnosu na ciljeve njihova osnivanja.
 • Oblikovanje organizacije (4 sata)
  Činitelji organizacije. Pretežito unutarnji činitelji organizacije. Izvori i pokretači organizacijskih promjena. Organizacijske krize i problemi. Sukobi kao izvori organizacijskih promjena. Stres kao posljedice organizacijskih promjena. Praćenje izvora i uzroka organizacijskih promjena. Značenje organizacijskih promjena. Fleksibilnost organizacije. Priroda organizacijskih promjena. Odlučivanje o promjenama. Proces organiziranja. Prikazivanje organizacije poduzeća.
 • Organizacijska struktura (4 sata)
  Pojam i definiranje organizacijske strukture. Elementi organizacijske strukture. Vrste organizacijske strukture. Povezivanje organizacijskih jedinica, sustav veza i odnosa. Organizacijski jaz.
 • Upravljanje organizacijom (4 sata)
  Teorijski pojam upravljanja u poslovnom sustavu. Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Ciljevi poslovnog sustava i menadžerske odluke. Organi dioničkog društva. Upravljački menadžment nadzorni odbor. Izvršni menadžment vođenje uprava. Menadžerski stilovi.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima (4 sata).
  Čovjek, kadrovska funkcija, ljudski potencijali. Upravljanje ljudskim potencijalima. O razvoju ljudskih potencijala. Projektiranje poslova u organizaciji. Planiranje ljudskih potencijala. Izbor i zapošljavanje potrebnih ljudi. Ulaganje u zdravlje. Iskorištenje ljudskih potencijala.
 • Organizacijska kultura (4 sata) -
  Pojam i definicija. Elementi, funkcije i oblikovanje. Klasifikacija i tiplogija te održavanje organizacijske kulture. Promjene organizacijske kulture. Organizacijska kultura u implementaciji poslovne strategije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam i definiranje organizacije
  Različiti pristupi pojmu organizacije identificirani na organizacijama iz prakse.
 • Organizacija kao znanost
  Prikaz i rasprava o teoretičarima organizacije i njihov doprinos razvoju pojedinih organizacijskih škola odnosno teorija.
 • Organizacija kao praktična disciplina
  Utvrđivanje i provjera organizacijskih ciljeva na gospodarskim, javnim i neprofitnim organizacijama.
 • Vrste organiziranja i organizacija
  Trgovačka društva i negospodarske organizacije, provjera i prikaz organiziranja na konkretnim primjerima.
 • Oblikovanje organizacije
  Strukturiranje organizacije naglaskom na činitelje organizacije. Identificiranje i valoriziranje organizacijskih kriza, sukoba i stresa na primjeru organizacija iz konkretne prakse.
 • Organizacijska struktura
  Identificiranje i modeliranje organizacijskih struktura, izbor organizacijske strukture obzirom na djelatnost i druge relevantne činitelje.
 • Upravljanje organizacijom
  Prepoznavanje procesa upravljanja u organizacijama obzirom na strukturu vlasništva, rasprava o menadžerskim stilovima i valorizacija istih u odnosu na učinke organizacije.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
  Prikaz i valorizacija modela upravljanja i planiranja ljudskih potencijala u organizacijama različitih djelatnosti.
 • Organizacijska kultura
  Dijagnosticiranje organizacijske kulture na primjeru organizacija različitih djelatnosti i iz prakse. Prepoznavanje važnosti organizacijske kulture za djelotvornost organizacije.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 • Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. Organizacija, 2. izd. TIVA Tiskara, Varaždin, 2004.

Dopunska literatura

 • Jones, G. R. Organizational Theory, Design, and Change, 6th ed. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall/Pearson Education, 2009
 • Daft, R. L. Organization Theory and Design, 10th ed. Mason, Ohio, South-Western Cengage Learning, 2010
 • Sikavica, P. i Hernaus, T. Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Zagreb, Novi informator, 2011
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008

Slični predmeti

 • 1. Organizzatione aziendale, Universita Bocconi, Milano
 • 2. Organizzatione aziendale, Universita degli Studi di Udine
 • 3. Organization, University of Wienna, Faculty of Business, Economics and Computer Science
 • 4. Organisation I, II, Wirtschaftuniversität, Wien
 • 5. Organisation, Copenhagen Business School, Danska
 • 6. Enterprise organisation, Hochschule Aachen
 • 7. Introduction a las Organization, ESADE Universidad, Španjolska
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 15 2 3
Malbašić Ivan Seminar 15 2 3
Pihir Igor Seminar 15 2 5
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Organizacija - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na predavanjima2
Prisustvovanje na seminarima2
Aktivnost na predavanjima3
Aktivnost na seminarima3
Timski projektni zadatak10
Seminarski rad (pisani rad + prezentacija)20
1. kolokvij30
2. kolokvij30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


VAŽNA NAPOMENA: Za polaganje ispita preko sustava kontinuiranog praćenja potrebno je, uz redovito pohađanje seminarske nastave, ostvariti najmanje 15 bodova (ukupno) iz timskog projektnog zadatka i seminarskog rada te najmanje 30 bodova (ukupno) iz provjere znanja na kolokvijima, pri čemu je iz svakog pojedinačnog kolokvija potrebno ostvariti najmanje 13 bodova.


Napomene za 1. kolokvij (pismeni dio):

 • Izvodi se u 9. tjednu semestra.
 • Sastoji se od pet pitanja koja pokrivaju 1. dio gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova).
 • Provodi se u obliku pismene provjere.
 • Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.


Napomene za 2. kolokvij (pismeni + eventualno usmeni dio):

 • Izvodi se u 15. tjednu semestra.
 • Sastoji se od četiri pitanja koja pokrivaju 2. dio gradiva (obrađenog nakon 1. kolokvija) te jednog pitanja iz 1. dijela gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova).
 • Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova.
 • Provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa. Predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita (ukoliko procjeni potrebnim) 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova, te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže. Ostalim studentima (a to se odnosi na onih 50% koji su na oba kolokvija ostvarili najviše bodova) direktno se upisuje ostvarena pozitivna ocjena u indeks, bez naknadne usmene provjere znanja.
 • Studentima koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 13 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 30 bodova, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na svu nastavu.
 • Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 Na predavanjima se pet puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Bodovi se dodjeljuju kako slijedi:
• 0 izostanka = 2 boda
Nadoknada nije predviđena.
Prisustvovanje na seminarima 2 Na seminarima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja, pri čemu su dopuštena najviše tri izostanka. Bodovi se dodjeljuju kako slijedi:
• 0 ili 1 izostanak = 2 boda
• 2 ili 3 izostanka = 0 bodova
Ako student izostane više od tri puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na seminare su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnost na predavanjima 3 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, postavljati pitanja, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost na seminarima 3 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarskoj nastavi, postavljati pitanja, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. Nadoknada nije predviđena.
Timski projektni zadatak 10 15 Tijekom semestra studenti će biti raspoređeni u timove, te će svaki tim dobiti svoj zadatak koji će izrađivati i prezentirati tijekom semestra prema dobivenim uputama. Nadoknada nije predviđena. Uvjet za postpis je ostvarivanje najmanje 15 bodova (ukupno) iz timskog projektnog zadatka i seminarskog rada.
Seminarski rad (pisani rad i prezentacija na seminarskoj nastavi) 20 15 Student dobije temu seminarskog rada na nastavi. Seminarski rad treba izraditi kao prezentaciju u PowerPointu i prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu te zajedno s cjelovitim tekstom rada, pisanim u Wordu, predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 48 sati uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Student može u opravdanim slučajevima (u prethodnom dogovoru s nastavnikom) naknadno obraditi temu i prezentirati rad. Uvjet za postpis je ostvarivanje najmanje 15 bodova (ukupno) iz timskog projektnog zadatka i seminarskog rada.
1. kolokvij 30 Sastoji se od pet pitanja koja pokrivaju 1. dio gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova). Provodi se u obliku pismene provjere. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 30 Sastoji se od četiri pitanja koja pokrivaju 2. dio gradiva (obrađenog nakon 1. kolokvija) te jednog pitanja iz 1. dijela gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova). Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. Provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji mu pristupe. Predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita (ukoliko procjeni potrebnim) 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova, te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže. Ostalim studentima (a to se odnosi na onih 50% koji su na oba kolokvija ostvarili najviše bodova) direktno se upisuje ostvarena pozitivna ocjena u indeks, bez naknadne usmene provjere znanja. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Nadoknade nema, osim za studente koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 13 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 30 bodova. Takvim studentima će biti omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje (uz pretpostavku da su ostale obaveze na kolegiju uredno odrađene).


Okvirno vrednovanje seminarskog rada:

ElementBroj bodova
Usklađenost  sadržaja s naslovom seminarskog rada, poštivanje propisanog načina citiranja literature u skladu s propisanim Pravilnikom o završnom radu na FOI-u.8
Poštivanje zahtjeva za oblikovanje teksta u skladu s Pravilnikom o završnom radu na FOI-u.2
Način prezentiranja (pripremljeno izlaganje, obraćanje publici, prezentiranje bez sjedenja pred monitorom i isključivog čitanja sadržaja s vlastitih bilježaka).4
Dopuna teoretske obrade teme prikladnim primjerima i poticanje kolega na diskusiju.4
Prikladno uređenje slajdova (logičko povezivanje, korištenje grafičkih prikaza, izbjegavanje previše teksta na slajdu, navođenje izvora grafikona, tabela i slika, navođenje korištene literature).2
UKUPNO:20


NAPOMENA 1: Student koji neopravdano izostane i ne prezentira svoj seminar u zadano vrijeme ne može nadoknaditi seminarsku aktivnost, tj. ostvaruje nula (0) bodova iz seminara te gubi pravo na potpis!


NAPOMENA 2: Temu seminarskog rada studentu dodjeljuje ili na prijedlog studenta odobrava predmetni nastavnik koji izvodi seminarsku nastavu. Teme seminarskog rada slijede nastavni program u aplikativnom smislu. Student u radu razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju. Pri tome primjena teorije na konkretnom primjeru iz prakse treba predstavljati pretežiti dio rada. U radu treba pisati o onome što je zadano kao tema, a ne okolišati niti prelaziti na druge teme. Treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. Poželjan je i kritički osvrt prema drugim mogućim argumentima s kojima se student ne slaže. U seminarskom radu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti u zastupanju svog stava, da prati i vrednuje analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati akademskim stilom. Studenti imaju punu slobodu zaključivanja te vrednovanje seminarskog rada ne ovisi o tome slaže li se ocjenjivač sa zaključkom autora ukoliko su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura je pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata, a ne služi tome da je se samo reproducira (preuzima) u seminarskom radu.


NAPOMENA 3: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora, smatra se plagijatom i nije etično niti je dopušteno. Reference se pišu u zagradama, uz navođenje autora, godine izdanja i broja stranice s koje je preuzet tekst. Svi izvori referencirani u tekstu rada moraju biti na kraju rada u popisu literature, a istovremeno ništa što nije spomenuto u radu ne može biti u završnom popisu literature. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u seminarskom radu, a nije samostalno izrađena, mora imati naveden izvor. Nepoštivanje ovih pravila za sobom povlači disciplinsku odgovornost, odnosno prijavu Stegovnom sudu Fakulteta. Za dodatne upute student može koristiti predložak za pisanje završnog rada dostupan na stranicama knjižnice FOI-a, ili kontaktirati nastavnika.

 

Ishodi učenja:

Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

Ishodi učenjaMetode praćenja ostvarenosti ishoda učenja
prepoznati ciljeve organizacijepismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
ovladati vrstama organiziranjapismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
oblikovanje organizacije obzirom na činiteljeusmeni ispit, seminarski rad
identificirati i modelirati različite oblike organizacijskih strukturapismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
analizirati i strukturirati upravljački proces u organizacijiusmeni ispit, seminarski rad
analizirati i upravljati organizacijskom kulturom u organizacijipismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
organizirati poslove upravljanja ljudskim potencijalimapismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

 

Literatura:


Osnovna literatura

 1. Sikavica, P. (2011) Organizacija, Zagreb, Školska knjiga.
 2. Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. (2004) Organizacija, 2. izd. Varaždin, TIVA Tiskara.


Dopunska literatura

 1. Jones, G. R. (2009) Organizational Theory, Design, and Change, 6th ed. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall / Pearson Education.
 2. Daft, R. L. (2010) Organization Theory and Design, 10th ed. Mason, Ohio, South-Western Cengage Learning.
 3. Sikavica, P. i Hernaus, T. (2011) Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Zagreb, Novi informator.
 4. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. (2008) Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga.

Organizacija - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:
 

 • Model A (obavezno prisustvovanje seminarskoj nastavi + seminarski rad + timski projektni zadatak + kolokviji): dolasci na seminarsku nastavu su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi seminarskog rada i timskog projektnog zadatka, te svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!
   
 • Model B (obavezne konzultacije + seminarski rad + dodatni zadatak + kolokviji): za ovaj model obvezna je prijava predmetnom nastavniku (na redovitim konzultacijama ili putem e-maila) u roku od 21 dan od početka nastave. Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na nastavi ili konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminarski rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije tri tjedna prije roka za kontinuirano praćenje. Uz izradu seminarskog rada studenti su dužni izraditi i dodatni zadatak koji pokriva gradivo i način rada na seminarskoj nastavi (izrada praktičnog primjera, individualne ili grupne vježbe, kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje kolegija i sl.), o čemu se dogovaraju s predmetnim nastavnikom na individualnim konzultacijama. Ovaj model praćenja omogućava izvanrednim studentima polaganje ispita preko kolokvija u zajedničkim terminima s redovnim studentima.
   
 • Model C (seminarski rad + pismeni i usmeni ispit): studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s nastavnikom, a izrađen seminarski rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije tri tjedna prije ispitnog roka koji prijavljuju. Ovaj model propisuje minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi (predavanja i seminari)4
Aktivnost na nastavi6
Timski projektni zadatak10
Seminarski rad (pisani rad + prezentacija)20
1. kolokvij30
2. kolokvij30
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad (pisani rad + prezentacija)20
Dodatni zadatak20
1. kolokvij30
2. kolokvij30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh