FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacija npp:47222

Engleski naziv

Organization

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i strukturirati upravljački proces u organizaciji
 • analizirati i upravljati organizacijskom kulturom u organizaciji
 • identificirati i modelirati različite oblike organizacijskih struktura
 • oblikovanje organizacije obzirom na činitelje
 • organizirati poslove upravljanja ljudskim potencijalima
 • ovladati vrstama organiziranja
 • prepoznati ciljeve organizacije

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Pojam i definiranje organizacije (2 sata)
  Opći pojam organizacije. Organizacija rada. Organizacija poduzeća.
 • Organizacija kao znanost (2 sata)
  Znanost i znanstveno istraživanje. Klasifikacija znanosti. Organizacija kao znanost i kao praktična disciplina. Znanstvena teorija i teorija organizacije. Predmet i metode znanosti o organizaciji. Predmet znanosti o organizaciji. Metode znanosti o organizaciji. Opće metode u znanosti o organizaciji. Posebne metode u znanosti u organizaciji. Razvoj organizacije i znanosti o organizaciji. Organizacijske teorije u odnosu na vremensko razdoblje pojavljivanja. Organizacijske teorije u odnosu na srodnost ideja.
 • Organizacija kao praktična disciplina (2 sata)
  Uloga i značenje organizacije. Organizacijski ciljevi. Svrha, ciljevi i zadaci organizacije. Definicije pojmova: svrha, ciljevi i zadaci. Ciljevi sustava. Ciljevi organizacije rada. Ciljevi gospodarske organizacije (trgovačkog društva, poduzeća). Ciljevi znanosti o organizaciji poduzeća. Načela (principi) organizacije i organizacije rada.
 • Vrste organiziranja i organizacija (4 sata).
  Vrste organiziranja. Potpuno i djelomično organiziranje. Individualno i shematsko organiziranje. Centralizacija i decentralizacija. Jednokratno i postupno organiziranje. Organizacija i reorganizacija. Vrste organizacija. Organizacija u odnosu na intenzitet strukturiranja (formalna i neformalna organizacija). Organizacije u odnosu na emotivnu svrstanost pojedinca (primarne i sekundarne). Organizacije u odnosu na ciljeve njihova osnivanja.
 • Oblikovanje organizacije (4 sata)
  Činitelji organizacije. Pretežito unutarnji činitelji organizacije. Izvori i pokretači organizacijskih promjena. Organizacijske krize i problemi. Sukobi kao izvori organizacijskih promjena. Stres kao posljedice organizacijskih promjena. Praćenje izvora i uzroka organizacijskih promjena. Značenje organizacijskih promjena. Fleksibilnost organizacije. Priroda organizacijskih promjena. Odlučivanje o promjenama. Proces organiziranja. Prikazivanje organizacije poduzeća.
 • Organizacijska struktura (4 sata)
  Pojam i definiranje organizacijske strukture. Elementi organizacijske strukture. Vrste organizacijske strukture. Povezivanje organizacijskih jedinica, sustav veza i odnosa. Organizacijski jaz.
 • Upravljanje organizacijom (4 sata)
  Teorijski pojam upravljanja u poslovnom sustavu. Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Ciljevi poslovnog sustava i menadžerske odluke. Organi dioničkog društva. Upravljački menadžment nadzorni odbor. Izvršni menadžment vođenje uprava. Menadžerski stilovi.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima (4 sata).
  Čovjek, kadrovska funkcija, ljudski potencijali. Upravljanje ljudskim potencijalima. O razvoju ljudskih potencijala. Projektiranje poslova u organizaciji. Planiranje ljudskih potencijala. Izbor i zapošljavanje potrebnih ljudi. Ulaganje u zdravlje. Iskorištenje ljudskih potencijala.
 • Organizacijska kultura (4 sata) -
  Pojam i definicija. Elementi, funkcije i oblikovanje. Klasifikacija i tiplogija te održavanje organizacijske kulture. Promjene organizacijske kulture. Organizacijska kultura u implementaciji poslovne strategije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam i definiranje organizacije
  Različiti pristupi pojmu organizacije identificirani na organizacijama iz prakse.
 • Organizacija kao znanost
  Prikaz i rasprava o teoretičarima organizacije i njihov doprinos razvoju pojedinih organizacijskih škola odnosno teorija.
 • Organizacija kao praktična disciplina
  Utvrđivanje i provjera organizacijskih ciljeva na gospodarskim, javnim i neprofitnim organizacijama.
 • Vrste organiziranja i organizacija
  Trgovačka društva i negospodarske organizacije, provjera i prikaz organiziranja na konkretnim primjerima.
 • Oblikovanje organizacije
  Strukturiranje organizacije naglaskom na činitelje organizacije. Identificiranje i valoriziranje organizacijskih kriza, sukoba i stresa na primjeru organizacija iz konkretne prakse.
 • Organizacijska struktura
  Identificiranje i modeliranje organizacijskih struktura, izbor organizacijske strukture obzirom na djelatnost i druge relevantne činitelje.
 • Upravljanje organizacijom
  Prepoznavanje procesa upravljanja u organizacijama obzirom na strukturu vlasništva, rasprava o menadžerskim stilovima i valorizacija istih u odnosu na učinke organizacije.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
  Prikaz i valorizacija modela upravljanja i planiranja ljudskih potencijala u organizacijama različitih djelatnosti.
 • Organizacijska kultura
  Dijagnosticiranje organizacijske kulture na primjeru organizacija različitih djelatnosti i iz prakse. Prepoznavanje važnosti organizacijske kulture za djelotvornost organizacije.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 • Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. Organizacija, 2. izd. TIVA Tiskara, Varaždin, 2004.

Dopunska literatura

 • Jones, G. R. Organizational Theory, Design, and Change, 6th ed. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall/Pearson Education, 2009
 • Daft, R. L. Organization Theory and Design, 10th ed. Mason, Ohio, South-Western Cengage Learning, 2010
 • Sikavica, P. i Hernaus, T. Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Zagreb, Novi informator, 2011
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008

Slični predmeti

 • 1. Organizzatione aziendale, Universita Bocconi, Milano
 • 2. Organizzatione aziendale, Universita degli Studi di Udine
 • 3. Organization, University of Wienna, Faculty of Business, Economics and Computer Science
 • 4. Organisation I, II, Wirtschaftuniversität, Wien
 • 5. Organisation, Copenhagen Business School, Danska
 • 6. Enterprise organisation, Hochschule Aachen
 • 7. Introduction a las Organization, ESADE Universidad, Španjolska
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Jelaković Anamarija Seminar 15 2 3
Malbašić Ivan Predavanje 15 2 2
Posarić Nikolina Seminar 15 2 3
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Organizacija - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na predavanjima2
Aktivnost na seminarima3
Prezentacija poslovnog slučaja10
Timski projektni zadatak10
Kratke provjere znanja10
1. kolokvij30
2. kolokvij35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA (kumulativno):

 • najmanje 25 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 4 boda iz prezentacije poslovnog slučaja
 • najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka
 • najviše dva izostanka s predavanja (od ukupno pet prozivki)
 • najviše dva izostanka sa seminarske nastave (svaki puta je prozivka)

 

UVJETI ZA POLAGANJE ISPITA PREKO KONTINIRANOG PRAĆENJA (kumulativno):

 • ostvariti pravo na potpis
 • najmanje 50 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 12 bodova (ukupno) iz prezentacije poslovnog slučaja i timskog projektnog zadatka
 • najmanje 33 boda (ukupno) iz provjere znanja na kolokvijima, pri čemu je iz prvog kolokvija potrebno ostvariti najmanje 13, a iz drugog kolokvija najmanje 16 bodova

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se pet puta nasumično (bez prethodne najave) obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše dva izostanka. Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na predavanja su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Prisustvovanje na seminarima Na seminarima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše dva izostanka. Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na seminare su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnost na predavanjima 2 Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u diskusijama na nastavi, da na nastavi prezentiraju posebna rješenja pojedinih zadataka, navode primjere iz poslovne prakse i sl. Bodovi za aktivnost bit će dodijeljeni na kraju semestra.
Aktivnost na seminarima 3 Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u diskusijama na nastavi, da na nastavi prezentiraju posebna rješenja pojedinih zadataka, navode primjere iz poslovne prakse i sl. Bodovi za aktivnost bit će dodijeljeni na kraju semestra.
Prezentacija poslovnog slučaja 10 4 Svaki student početkom semestra odabire temu poslovnog slučaja koju, nakon što ju obradi, prezentira na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu. Sažetak pisan u Wordu (na dvije stranice) i prezentaciju u PowerPoint formatu student je dužan predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 24 sata uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Iznimno, umjesto prezentacije poslovnog slučaja student može odraditi i neki drugi zadatak, u dogovoru s predmetnim nastavnikom. 4 Student koji neopravdano izostane i ne prezentira svoj poslovni slučaj u zadano vrijeme ne može nadoknaditi seminarsku aktivnost, tj. ostvaruje nula (0) bodova iz prezentacije poslovnog slučaja te gubi pravo na potpis! Student može u opravdanim slučajevima (u prethodnom dogovoru s nastavnikom) naknadno prezentirati poslovni slučaj. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 4 boda iz prezentacije poslovnog slučaja.
Timski projektni zadatak 10 3 Tijekom semestra studenti će biti raspoređeni u timove, te će svaki tim dobiti svoj zadatak koji će izrađivati i prezentirati tijekom semestra prema dobivenim uputama. 3 Nadoknada nije predviđena. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka.
Kratke provjere znanja 10 Tijekom semestra na sustavu za e-učenje (Moodle) studentima će kontinuirano biti omogućeno rješavanje kratkih testova u kojima će se provjeravati znanje iz gradiva obrađenog na predavanjima. Studenti koji će riješiti sve kratke provjere znanja krajem semestra će biti rangirani prema ovoj aktivnosti te će im u skladu s rangom biti dodijeljen i odgovarajući broj bodova za ovu aktivnost, i to kako slijedi:
• studenti koji su između 90 - 100% najuspješnijih: 10 bodova
• studenti koji su između 80 - 89,9% najuspješnijih: 9 bodova
• studenti koji su između 70 - 79,9% najuspješnijih: 8 bodova
• studenti koji su između 60 - 69,9% najuspješnijih: 7 bodova
• studenti koji su između 50 - 59,9% najuspješnijih: 6 bodova
• studenti koji su između 40 - 49,9% najuspješnijih: 4 boda
• studenti koji su između 30 - 39,9% najuspješnijih: 3 boda
• studenti koji su između 20 - 29,9% najuspješnijih: 2 boda
• studenti koji su između 10 - 19,9% najuspješnijih: 1 boda
• studenti koji su između 0 - 9,9% najuspješnijih: 0 bodova
Nadoknada nije predviđena. Studenti koji ne riješe sve kratke provjere znanja neće moći ostvariti bodove po ovoj aktivnosti.
1. kolokvij 30 1. kolokvij se provodi sredinom semestra, prema planu izvođenja kolokvija i na njemu je moguće ostvariti ukupno do 30 bodova. 1. kolokvij se provodi u obliku pismene provjere.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz 1. kolokvija ostvarili najmanje 13, a iz 2. kolokvija najmanje 16 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ostvarili ukupno barem 33 boda, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.
2. kolokvij 35 2. kolokvij se provodi krajem semestra, prema planu izvođenja kolokvija. Na njemu je moguće ostvariti ukupno do 35 bodova, pri čemu je 20% gradiva iz 1. kolokvija. 2. kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. 2 kolokvij provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa, a predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz 1. kolokvija ostvarili najmanje 13, a iz 2. kolokvija najmanje 16 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ostvarili ukupno barem 33 boda, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.


Organizacija - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1. Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + aktivnost na nastavi + prezentacija poslovnog slučaja + timski projektni zadatak + kratke provjere znanja + 1. kolokvij + 2. kolokvij). Dolasci na nastavu su obvezni te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obvezni su prezentirati poslovni slučaj na seminarskoj nastavi, kao i sudjelovati u izradi timskog projektnog zadatka i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidjeti model praćenja za redovne studente!

 

2. Model B (obvezne konzultacije + seminarski rad + kratke provjere znanja + 1. kolokvij + 2. kolokvij). Za ovaj model obvezna je prijava predmetnom nastavniku (na redovitim konzultacijama ili putem e-maila) u roku od 7 dana od početka nastave. Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Seminarski rad potrebno je izraditi i poslati predmetnom nastavniku na e-mail najkasnije 14 dana prije termina 1. kolokvija. Seminarski rad u ovom modelu zamjenjuje prezentaciju poslovnog slučaja i timski projektni zadatak, a njime student može ostvariti do 25 bodova, pri čemu je uvjet za pristupanje 1. kolokviju ostvarenje najmanje 15 bodova. 2. kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova.

 

3. Model C (seminarski rad + pismeni i usmeni ispit). Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Seminarski rad potrebno je izraditi i poslati predmetnom nastavniku na e-mail najkasnije 14 dana prije termina ispitnog roka koji prijavljuju. Ovaj model propisuje minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: izrađen i pozitivno ocijenjen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh