FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:47224

Engleski naziv

Fundamentals of Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • identificirati promjene koje izaziva tehnologija u poduzeću i ekonomiji, nacionalnoj i globalnoj
 • locirati izvore relevantnih ekonomskih podataka i informacija
 • pismeno oblikovati zadanu temu u formi eseja
 • pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori)
 • primijeniti analizu položaja poduzeća i potrošača na pojedinim industrijama
 • procijeniti utjecaj mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća
 • procijeniti utjecaj uvjeta na međunarodnim tržištima proizvodnih faktora na poslovanje poduzeća
 • razumjeti ulogu države u gospodarstvu – fiskalnu i monetarnu politiku, ulogu centralne banke
 • razumjeti ulogu ponude i potražnje u tržišnoj ekonomiji i bitne uvjete za funkcioniranje tržišne ekonomije
 • samostalno ili u grupi prezentirati zadanu ili odabranu temu

Ishodi učenja programa

 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju

Sadržaj predavanja

 • Temeljna pitanja u ekonomiji
  Dogovor o načinu rada te praćenju i vrednovanju rada studenata. Pojam i značenje ekonomije. Makroekonomija i mikroekonomija. Pregled ekonomske misli. Tržišno gospodarstvo. Alternativni ekonomski sustavi.
 • Uloga države u gospodarstvu
  Tržišta i ekonomska efikasnost. Alokacijska uloga tržišta. Ograničenja i nedostaci tržišta. Instrumenti ekonomske politike. Makroekonomska stabilizacija. Funkcije i operativni zadaci moderne države. Javna i privatna dobra. Tržišna nedjelotvornost zbog eksternalija.
 • Temeljni elementi ponude i potražnje
  Tržišni mehanizam. Potražnja. Zakon potražnje. Odrednice potražnje. Krivulja potražnje. Efekt supstitucije. Efekt dohotka. Promjena potražnje. Ponuda. Odrednice ponude. Krivulja ponude. Promjena ponude. Tržišna ravnoteža. Elastičnost potražnje. Elementi koji određuju elastičnost. Elastičnost ponude.
 • Organizacija proizvodnje i troškovi – utjecaj ICT na mikroekonomiju
  Zakon opadajućih prinosa. Ekonomije obujma – konstantne, opadajuće i rastuće. Troškovi – fiksni, varijabilni i marginalni. Utjecaj ICT na troškove. Troškovi informacijskih dobara. Niski marginalni troškovi i visoki fiksni troškovi. Postojanje ekonomije obujma na strani ponude. Ekonomija obujma na strani potražnje – mrežne eksternalije.
 • Tržišne strukture
  Potpuna konkurencija. Ponašanje poduzeća u uvjetima potpune konkurencije. Modeli nepotpune konkurencije. Definicija nepotpune konkurencije. Ponašanje sudionika nepotpune konkurencije. Vrste nepotpune konkurencije – monopol, oligopol i monopolska konkurencija. Izvori nepotpune konkurencije. Prepreke konkurenciji. Diferencijacija proizvoda i cijena. Mjerenje tržišne moći – koeficijenti koncentracije. Ponašanje velikih poduzeća. Schumpeterova hipoteza.
 • Dohoci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika
  Potražnja za inputima. Ponuda proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Potražnja za radom. Determinante potražnje. Ponuda rada. Determinante ponude. Razlike u nadnicama različitih grupa radnika. Razlike u kvaliteti rada. Nekonkurentne grupe na tržištu rada. Određivanje cijene prirodnih resursa. Kapital, kamata i profiti. Stopa prinosa na kapitalna dobra. Teorija kapitala. Odrednice kamata. Realni i nominalni kamatnjak. Profiti. Odrednice profita.
 • Raspodjela dohotka
  Raspodjela dohotka i bogatstva. Lorenzova krivulja. Mjerenje nejednakosti između dohodovnih razreda. Trendovi nejednakosti i siromaštva. Podrijetlo nejednakosti. Nejednakost dohodaka od rada – znanje i vještine, intenzitet rada, razlike među zanimanjima, razlike u obrazovanju. Nejednakost u dohocima od vlasništva. Jednakost naspram efikasnosti.
 • Temeljni koncepti makroekonomije
  Makroekonomski ciljevi. Instrumenti ekonomske politike. Makroekonomske politike i ciljevi u praksi. Agregatna ponuda i potražnja. Mjerenje proizvodnje i dohotka na makrorazini. Bruto domaći proizvod. Dvije mjere ukupnog proizvoda: tijek proizvoda i tijek troškova. Problem dvostrukog uračunavanja. Nominalni i realni BDP. Deflacioniranje putem indeksa cijena. Raspoloživi dohodak. Osobna potrošnja. Obrasci potrošnje kućanstava. Granična sklonost potrošnji. Štednja. Granična sklonost štednji. Investicije i tvorba kapitala. Odrednice investicija.
 • Makroekonomski efekti ICT
  ICT i gospodarski rast. Dileme o rastu produktivnosti. Solowljev „paradoks produktivnosti“. Utjecaj na tržište rada. Efekt kreiranja radnih mjesta nasuprot efektu destrukcije radnih mjesta. Promjene u kvalifikacijskoj strukturi potražnje za radom. Utjecaj ICT na međunarodnu razmjenu.
 • Novac i bankarstvo
  Razvoj novca. Funkcije novca. Komponente novčane ponude. Potražnja za novcem. Poslovno bankarstvo. Funkcije poslovnih banaka. Multiplikacija depozita. Načela bankarskog poslovanja. Bankarski poslovi. Kreditni potencijal. Centralno bankarstvo i monetarna politika. Instrumenti monetarne politike. Operacije otvorenog tržišta. Eskontna stopa. Promjena obvezne rezerve. Reguliranje kamatne stope. Devizne rezerve.
 • Fiskalna politika, državni proračun i javni dug
  Državni proračun. Državni rashodi. Državni prihodi. Proračunski deficit. Kreiranje fiskalne politke. Oporezivanje. Automatski stabilizatori. Diskrecijska stabilizacijska politika.Trendovi fiskalnih deficita. Javni dug. Unutrašnji i vanjski dug. Ekonomske posljedice zaduživanja. Javni dug i ekonomski rast.
 • Gospodarski ciklusi, nezaposlenost i inflacija
  Obilježja gospodarskih ciklusa. Prognoziranje gospodarskih ciklusa. Gospodarski ciklusi kao pomaci u agregatnoj potrošnji. Nezaposlenost. Mjerenje nezaposlenosti. Vrste nezaposlenosti. Izvori nezaposlenosti. Okunov zakon. Ekonomske i društvene posljedice nezaposlenosti. Pojam inflacije. Vrste inflacije. Inflacija potražnje. Inflacija troškova. Inercijska inflacija. Troškovi inflacije. Utjecaji na dohodak i raspodjelu bogatstva. Antiinflacijska politika.
 • Ekonomska osnova međunarodne razmjene
  Izvori međunarodne trgovine. Različitost u uvjetima proizvodnje. Opadajući troškovi. Razlike u ukusima. Princip komparativnih prednosti. Carine i kvote. Protekcionizam i slobodna trgovina. Multilateralni trgovinski pregovori. Institucije međunarodne ekonomije. Devizni tečajevi i međunarodni financijski sustav.
 • Ekonomski rast
  Teorija ekonomskog rasta. Klasični model. Neoklasični model rasta. Izvori ekonomskog rasta. Stanovništvo. Tehnološka promjena i rast. Determinante tehnološkog progresa. Tehnološki progres i proizvodna funkcija. Ulaganja u istraživanje i razvoj. Trendovi ekonomskog rasta. Ubrzavanje rasta i ograničavajući čimbenici.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1. Dogovor o načinu rada. Nastavak temeljnih pitanja u ekonomiji
  Dogovor o načinu rada. Upute za pripremu i izlaganje prezentacija studenata na zadanu ili slobodno odabranu temu uz dogovor s nastavnikom. Zakon oskudnosti. Tri temeljna ekonomska problema. Osnovni proizvodni čimbenici.Tehnološke mogućnosti društva. Granica proizvodnih mogućnosti. Oportunitetni trošak. Specijalizacija i podjela rada.
 • 2. Seminari studenata na teme:
  1. Merkantilizam (1) 2. Fiziokrati (1) 3. Adam Smith (1)
 • 3. Temeljni elementi ponude i potražnje (2. dio)
  Primjene ponude i potražnje. Potražnja i ponašanje potrošača. Korisnost. Zakon opadajuće granične korisnosti. Izjednačavanje granične korisnosti. Potrošačev višak. Potrošačeva ravnoteža. - pokazati
 • 4. Seminari studenata na teme:
  1. Eksternalije i moguća rješenja (2) Ponavljanje za 1. kolokvij
 • 5. Seminari studenata na teme:
  1. Monopol (1) 2. Oligopol (1) 3. Ograničena konkurencija (1)
 • 6. Seminari studenata na teme:
  1. Gospodarstvo EU (2) 2. Gospodarstvo SAD-a (2) 3. Gospodarstvo Japana (2) Objasniti studentima koje medije trebaju pratiti i odrediti datum 1. kratke provjere.
 • 7. Seminari studenata na teme:
  1. Diskriminacija na tržištu rada (zarade i diskriminacija) (1) 2. Nezaposlenost i tržište rada u Hrvatskoj (1)
 • 8. Seminari studenata na teme:
  1. Nejednakost i siromaštvo (2) 2. Socijalna nejednakost i socijalna isključenost u Hrvatskoj (2)
 • 9. Slobodan tjedan za nastavak tema s predavanja
  Nastavak teme s predavanja (Temeljni koncepti makroekonomije). Ponavljanje za 2. kolokvij.
 • 10. Seminari studenata na teme:
  1. Gospodarstvo Kine (2) 2. Gospodarstvo Indije (2) 3. Gospodarstvo Brazila (2)
 • 11. Seminari studenata na teme:
  1. Monetarna politika Republike Hrvatske (1) 2. Banke, štedne banke i stambene štedionice u RH (1) Objasniti studentima koje medije trebaju pratiti i odrediti datum druge kratke provjere.
 • 12. Seminari studenata na teme:
  1. Fiskalna politika Republike Hrvatske (1) 2. Uloga MMF-a i Svjetske banke u međunarodnom ekonomskom poretku (2) 3. Uspjesi i neuspjesi globalizacije (1)
 • 13. Seminari studenata na teme:
  1. Velika kriza 1929, Keynes i makroekonomija (1) 2. Posljedice krize hipotekarnih kredita u SAD-u (1) 3. Makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva (1)
 • 14. Seminari studenata na teme:
  1. Međunarodna ekonomska pozicija Republike Hrvatske (1) 2. Svjetska žarišta sukoba i ekonomski interesi (1) 3. Zemlje Latinske Amerike – ekonomski i društveni poredak (1) Ponavljanje za treći kolokvij.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koriste se.

Osnovna literatura

 • Samuelson, P. A., Nordhaus, W. Ekonomija. 18. izdanje. Mate, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Mankiw, N.G. Osnove ekonomije. Mate i Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, 2006.

Slični predmeti

 • 1. Osnove ekonomije, na svim ekonomskim studijima u Hrvatskoj
 • 2. Principles of Macroeconomics- Massachusetts Institute of Technology, http://web.mit.edu/14.02/www
 • 3. Principles of Economics - University of Birningham http://www.economics.bham.ac.uk
 • 4. Principles of Economics - University of Durham http://www.dur.ac.uk/Economics/Brochure/Econ.pdf
 • 5. Principles of Economics – University of Magdeburg http://www.ww.uni-magdeburg.de/isp/sellectures_prep.shtml
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Cvrtnjak Tamara Seminar 15 2 2
Detelj Kristina Seminar 11 2 2
Kedmenec Irena Seminar 15 2 3
Korent Dina Seminar 4 2 2
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 2
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh