FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:47224

Engleski naziv

Fundamentals of Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 15 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 15 2 1
Maurović Benko Željka Seminar 15 2 3
Viljevac Marina Seminar 15 2 3
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Osnove ekonomije - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi6
Seminari8
Kolokviji36
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 33.3 66.7 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 7 dolazaka na predavanja. Dopušteno je 7 izostanaka.
7 Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na samo 50% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Potrebno je imati 10 dolazaka na seminare.
Dopuštena su 4 izostanka.
10 Nema mogućnosti za nadoknadu budući da su dopuštena 4 izostanka.
Seminarski rad 8 3 Student na zadanu ili slobodno odabranu temu priprema prezentaciju samostalno ili u timu (najviše dva člana tima).
U izlaganju obavezno sudjeluju svi članovi tima.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
3 Ne postoji mogućnost za nadoknadu budući da će se do kraja 5. tjedna nastave objaviti konačni operativni plan izlaganja studenata po datumima i temama.
Aktivnost na predavanjima 3 Studenti mogu na početku predavanja dati kratak pregled prošlotjednih ekonomskih zbivanja u Republici Hrvatskoj i svijetu ili sudjelovati u diskusiji.
Aktivnost na seminarima 3 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima.
1. kolokvij 18 Kolokvij sadrži 6 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje i
razumijevanje).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 18 Kolokvij sadrži 6 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje i
razumijevanje).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Osnove ekonomije je kumulativno ostvarenje minimalno 17 bodova iz oba kolokvija zajedno.


Osnove ekonomije - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

· Obavezno se javiti predmetnom nastavniku u prva dva tjedna nastave radi dogovora oko načina polaganja ispita putem e-maila irena.kedmenec@foi.hr, kristina.detelj@foi.hr, dina.korent@foi.hr, tamara.smaguc@foi.hr, mabubanic@foi.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.

· Obavezna je izrada i prezentacija seminara prema dogovoru s nastavnikom te prisustvovanje seminarima, ukoliko se student odluči za polaganje ispita putem kontinuiranog praćenja kroz semestar izvođenja kolegija.

· Predavanja nisu obavezna.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad15
Pismeni ispit30
Usmeni ispit5
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 24 nedovoljan (1)
25 30 dovoljan (2)
31 37 dobar (3)
38 45 vrlo dobar (4)
46 50 odličan (5)


 

 


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 15 7 Student na zadanu ili slobodno odabranu temu priprema seminarski rad prema Pravilniku o seminarskom i diplomskom radu na Fakultetu organizacije i informatike, Varaždin. Predložak za pisanje seminarskog rada dostupan je na Moodle-u. U seminarskom radu student analizira izabranu temu obuhvaćenu gradivom predmeta.

Seminarski rad se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na Moodle.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Svaki tekst koji je preuzet iz nekog izvora literature treba biti referenciran. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
7 Student mora doraditi rad kako bi stekao minimalne bodove.
Pismeni ispit 30 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani seminarski rad. Na redovnom ispitnom roku pismeni ispit se sastoji od 6 pitanja (svako pitanje nosi 5 bodova) uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje Moodle. 15 Nema mogućnosti za nadoknadu.
Usmeni ispit 5 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pismenog ispita ostvarili minimalno 15 bodova te iz seminarskog rada minimalno 7 bodova.
Određivanje ocjene S obzirom da je na redovnom ispitnom roku moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh