FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:47229

Engleski naziv

Business Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz važnih primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranje, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija itd. Stjecanje veće razine kompetencije za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • djelotvornije se ponašati kao kandidat prilikom intervjua za zapošljavanje
 • identificirati činitelje koji utječu na uspješnost u prezentaciji i prodaji informatičkih proizvoda i usluga, kao i kod vođenja poslovnih sastanaka i pregovora
 • kritički razmotriti i procijeniti komunikacijske aktivnosti drugih osoba u različitim poslovnim situacijama
 • prikladnije verbalno i neverbalno komunicirati sa suradnicima i članovima tima, poslovnim partnerima, klijentima i kupcima te uspješnije razvijati suradničke odnose s njima
 • primijeniti znanja i vještine iz prezentiranja u akademskim I poslovnim situacijama
 • razumijeti osnovne pojmove vezane uz interpersonalnu komunikaciju, komunikacijsku kompetenciju i komunikacijske vještine, kao i različite situacije i oblike poslovnog komuniciranja poput izvođenja prezentacija, prodaje, pregovaranja, vođenja sastanaka, intervjua
 • uspješnije koristiti pisanu i računalom posredovanu komunikaciju za oblikovanje i razmjenu poruka

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Razine analize u poslovnoj komunikaciji i modeli komunikacijskog procesa
  Područja poslovne komunikacije i činitelji kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Razine komunikacijskih pojava (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna i masovna komunikacija). Modeli komunikacijskog procesa.
 • Verbalna i neverbalna komunikacija.
  Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Retorika u verbalnoj komunikaciji. Vrste i funkcija neverbalnih poruka. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju. Vještine samopraćenja i upravljanja dojmovima.
 • Interpersonalna komunikacijska kompetencija
  Dimenzije interpersonalne komunikacijske kompetencije. Primjena modela interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Vještine vezane uz dimenziju komunikacijske djelotvornosti: iniciranje interakcije, asertivnost, upravljanje interakcijom, prilagodljivost. Vještine vezane uz dimenziju usmjerenosti na druge: empatija, podržavanje, samootkrivanje, surađivanje.
 • Poslovne komunikacije vještine
  Važnost i načini uvježbavanja vještina poslovne komunikacije. Samoprezentacija. Aktivno slušanje. Uvjeravanje. Davanje povratnih informacija. Upravljanje konfliktima.
 • Elementi djelotvornog prezentacijskog komuniciranja
  Definicija i opći ciljevi prezentacije. Moguće situacije za primjenu prezentacije. Zadaci prezentatora u pojedinim fazama prezentacije: otvaranje prezentacije, središnji dio ili izlaganje teme, zaključivanje prezentacije. Prikladne strukture poslovne prezentacije za različite namjene. Vrste prezentacija s obzirom na trajanje i detaljnost pripreme.
 • Priprema i izvođenje prezentacije
  Organizacija pripreme. Istraživanje osobina auditorija. Načela pripreme sadržaja i načini rasporeda sadržaja prezentacije. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Stvaranje dojma o kredibilitetu prezentatora. Privlačenje pozornosti publike. Dodatne tehnike za unapređenje učinaka prezentacije.
 • Komunikacija u prodaji
  Osobine prodavača koje utječu na uspješnost u prodaji. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Pristupi kupcu. Utvrđivanje potreba kupca/klijenta. Informiranje i prezentiranje proizvoda/usluge. Tehnike odgovaranja na pitanja i prigovore. Zaključivanje prodajne komunikacije. Postkupovne aktivnosti.
 • Pregovaranje
  Definicija pregovaranja i pregovaračke situacije. Osobine uspješnih pregovarača. Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike za početne, središnje i završne faze pregovora. Neetične tehnike/taktike u pregovorima.
 • Poslovni sastanci
  Vrste sastanaka. Priprema sastanka. Oblikovanje dnevnog reda sastanka. Poželjno i nepoželjno ponašanje sudionika sastanka. Djelotvorno vođenje sastanaka. Sastanci radnih grupa, timova i odbora. Sastanci za informiranje, rješavanje problema i odlučivanje. Sastanci s klijentima i poslovnim partnerima.
 • Intervjuiranje
  Vrste intervjua. Priprema intervjua. Vrste i raspored pitanja kod intervjua. Faze intervjua: otvaranje, provođenje, zaključivanje. Intervju za zapošljavanje. Intervju za procjenu učinka zaposlenika. Intervjui za prikupljanje podataka prilikom projektiranja informacijskih i inteligentnih sustava.
 • Pisana poslovna komunikacija
  Organiziranje teme. Strukturiranje poruke. Obrasci u pisanoj poslovnoj komunikaciji. Činitelji jasnoće i preglednosti pisane poruke. Oblikovanje rečenica i odlomaka u tekstu. Vizualno oblikovanje teksta. Argumentiranje i uvjeravanje u pisanoj komunikaciji. Jezik, stil i ton u pisanim poslovnim porukama. Oblikovanje pisanih poruka za različite namjene.
 • Elektronički posredovana poslovna komunikacija
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona komunikacija: telefon, telefaks, istovremene poruke (IRC, ICQ), audio i videokonferencije, emitiranje na Webu. Asinkrona komunikacija: elektronička pošta, distribucijske liste, diskusijske skupine, forumi na Webu, osobne web stranice. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1 Uvod u poslovnu komunikaciju
  Primjeri aktivnosti poslovne komunikacije iz prakse; analiza i važnost elemenata modela komunikacijskog procesa u poslovnom okruženju, komponenta motivacije za poslovno komuniciranje – načini efikasnog motiviranja sudionika komunikacijskog procesa.
 • 2 Verbalna i neverbalna komunikacija
  Osobine i razlike verbalne i neverbalne komunikacije; primjena verbalne i neverbalne komunikacije u poslovnom okruženju; retoričke figure – vrste i način uporabe.
 • 3 Interpersonalna komunikacijska kompetencija
  Primjeri vještina i dimenzija interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnom okruženju; prepoznavanje vještina u osnovi komunikacijske kompetencije i osvještavanje njihove važnosti na osnovu analize slučaja i uz primjenu tehnike igranja uloga.
 • 4 Poslovne komunikacijske vještine
  Upravljanje sukobima i vještine aktivnog slušanja - vježbe na konkretnim primjerima iz literature i iz prakse, rad u malim grupama i u parovima, studentske prezentacije analiza slučajeva.
 • 5 Prezentacijska komunikacija
  Analiza strukture prezentacije i njena primjena na konkretnom zadatku; povezanost sadržaja i ciljeva prezentacije; primjena tehnika privlačenja pozornosti publike na primjerima uz aktivnost studenata u malim grupama; analiza elemenata kvalitetne/nekvalitetne prezentacije; važnost interakcije s publikom; prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 6 Priprema i izvođenje prezentacije
  Važnost osobne pripreme priprema; rad na suzbijanju treme; tehnike relaksacije (tehnike disanja, tehnike vođene fantazije…); prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 7 Prodajna komunikacija
  Planiranje prodaje – tehnika umnih mapa; vježbanje efikasnih načina pristupanja kupcu; karakteristike osobna prodaje; odgovori na pitanja kako reagirati na prigovore kupaca i zaključiti prodaju; prodajne prezentacije tima studenata.
 • 8 Pregovaranje
  Analiza procesa pregovora i čimbenika koji mogu oslabiti / ojačati pregovore; procjena odgovarajućih strategija pregovaranja u konkretnim poslovnim situacijama i okruženjima; prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 9 Poslovni sastanci
  Sudionici poslovnih sastanaka – analiza efikasnih i neefikasnih načina sudjelovanja na poslovnih sastancima, pronalaženje tehnika komuniciranja u skladu s postojećom poslovnom situacijom, uloga voditelja poslovnog sastanka i važnost komunikacijskih vještina voditelja /sudionika sastanka; prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 10 Poslovni intervju
  Intervju za zapošljavanje u postupku profesionalne selekcije – zadaci intervjuista i intervjuirane osobe; strukturirani vodič za vođenje intervjua za zapošljavanje (stručne i komunikacijske kompetencije, osobine ličnosti, procjena intelektualnih sposobnost, motivacija…); prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 11 Pisana komunikacija
  Namjena pisane poslovne komunikacije, razumijevanje procesa pisanja, oslovljavanje, kultura poslovnog komuniciranja, specifičnosti poslovne komunikacije s obzirom na vrstu pisama (molbe, žalbe, zahtjevi, osobine međunarodne korespondencije…); prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 12 Komunikacija posredovana računalom
  Vrste, etički kodeks, prednosti i nedostaci, oblici poslovnih aktivnosti uz primjenu računalom posredovane komunikacije (primjer poslovnih sastanaka); prezentacije tima studenata.
 • 13 Prezentacije studenata
  Prezentacije studenata (teoretska izlaganja i vježbe) na osnovu literature i slučajeva iz prakse unutar organizacije – oblici rada: diskusije, rad u malim grupama…;
 • 14 Prezentacije studenata
  Prezentacije studenata (teoretska izlaganja i vježbe) na osnovu literature i slučajeva iz prakse između poslovne organizacije i vanjskog okruženja– oblici rada: parlaonice, rad u malim grupama…
 • 15 Prezentacije studenata
  Prezentacije studenata (teoretska izlaganja i vježbe) na osnovu literature i slučajeva iz prakse u međunarodnoj komunikaciji– oblici rada: debate, diskusije, rad u malim grupama…; završna evaluacija, primjedbe i prijedlozi.

Osnovna literatura

 • Fox, R. Poslovna komunikacija. 2. dop. izd., Hrvatska sveučilišna naklada-Pučko Otvoreno Učilište, Zagreb, 2006.
 • Rouse, M.J.; Rouse, S. Poslovne komunikacije: kulturološki i strateški pristup. Masmedia, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • O'Hair, D.; Friedrich, G.W.; Dixon, L.D. Strategic Communication in Business and the Professions. 7th ed. Allyn and Bacon, Boston, 2011.
 • DiSanza, J.R.; Legge, N.J. Business and Professional Communication: Plans, Processes, and Performance. 4th ed. Allyn and Bacon, Boston, 2009.

Slični predmeti

 • Business Communication, BA (Hons) International Business, The Regents Business School London, http://www.rbslondon.ac.uk
 • Business Communication, University of California, Berkeley, Haas School of Business, http://www.haas.berkeley.edu
 • Advanced Managerial Communication, MIT Sloan Undergraduate Program in Management Science, http://mitsloan.mit.edu/undergrad
 • Managing Communication in Business, University of South Australia, http://www.unisanet.unisa.edu.au/courses/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 13 2 2
Seminar 2 2 4
Ćorić Samardžija Ana Seminar 1 2 4
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 2 2 2
Seminar 12 2 4
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh