FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:47229

Engleski naziv

Business Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz važnih primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranje, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija itd. Stjecanje veće razine kompetencije za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • djelotvornije se ponašati kao kandidat prilikom intervjua za zapošljavanje
 • identificirati činitelje koji utječu na uspješnost u prezentaciji i prodaji informatičkih proizvoda i usluga, kao i kod vođenja poslovnih sastanaka i pregovora
 • kritički razmotriti i procijeniti komunikacijske aktivnosti drugih osoba u različitim poslovnim situacijama
 • prikladnije verbalno i neverbalno komunicirati sa suradnicima i članovima tima, poslovnim partnerima, klijentima i kupcima te uspješnije razvijati suradničke odnose s njima
 • primijeniti znanja i vještine iz prezentiranja u akademskim I poslovnim situacijama
 • razumijeti osnovne pojmove vezane uz interpersonalnu komunikaciju, komunikacijsku kompetenciju i komunikacijske vještine, kao i različite situacije i oblike poslovnog komuniciranja poput izvođenja prezentacija, prodaje, pregovaranja, vođenja sastanaka, intervjua
 • uspješnije koristiti pisanu i računalom posredovanu komunikaciju za oblikovanje i razmjenu poruka

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Razine analize u poslovnoj komunikaciji i modeli komunikacijskog procesa
  Područja poslovne komunikacije i činitelji kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Razine komunikacijskih pojava (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna i masovna komunikacija). Modeli komunikacijskog procesa.
 • Verbalna i neverbalna komunikacija.
  Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Retorika u verbalnoj komunikaciji. Vrste i funkcija neverbalnih poruka. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju. Vještine samopraćenja i upravljanja dojmovima.
 • Interpersonalna komunikacijska kompetencija
  Dimenzije interpersonalne komunikacijske kompetencije. Primjena modela interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Vještine vezane uz dimenziju komunikacijske djelotvornosti: iniciranje interakcije, asertivnost, upravljanje interakcijom, prilagodljivost. Vještine vezane uz dimenziju usmjerenosti na druge: empatija, podržavanje, samootkrivanje, surađivanje.
 • Poslovne komunikacije vještine
  Važnost i načini uvježbavanja vještina poslovne komunikacije. Samoprezentacija. Aktivno slušanje. Uvjeravanje. Davanje povratnih informacija. Upravljanje konfliktima.
 • Elementi djelotvornog prezentacijskog komuniciranja
  Definicija i opći ciljevi prezentacije. Moguće situacije za primjenu prezentacije. Zadaci prezentatora u pojedinim fazama prezentacije: otvaranje prezentacije, središnji dio ili izlaganje teme, zaključivanje prezentacije. Prikladne strukture poslovne prezentacije za različite namjene. Vrste prezentacija s obzirom na trajanje i detaljnost pripreme.
 • Priprema i izvođenje prezentacije
  Organizacija pripreme. Istraživanje osobina auditorija. Načela pripreme sadržaja i načini rasporeda sadržaja prezentacije. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Stvaranje dojma o kredibilitetu prezentatora. Privlačenje pozornosti publike. Dodatne tehnike za unapređenje učinaka prezentacije.
 • Komunikacija u prodaji
  Osobine prodavača koje utječu na uspješnost u prodaji. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Pristupi kupcu. Utvrđivanje potreba kupca/klijenta. Informiranje i prezentiranje proizvoda/usluge. Tehnike odgovaranja na pitanja i prigovore. Zaključivanje prodajne komunikacije. Postkupovne aktivnosti.
 • Pregovaranje
  Definicija pregovaranja i pregovaračke situacije. Osobine uspješnih pregovarača. Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike za početne, središnje i završne faze pregovora. Neetične tehnike/taktike u pregovorima.
 • Poslovni sastanci
  Vrste sastanaka. Priprema sastanka. Oblikovanje dnevnog reda sastanka. Poželjno i nepoželjno ponašanje sudionika sastanka. Djelotvorno vođenje sastanaka. Sastanci radnih grupa, timova i odbora. Sastanci za informiranje, rješavanje problema i odlučivanje. Sastanci s klijentima i poslovnim partnerima.
 • Intervjuiranje
  Vrste intervjua. Priprema intervjua. Vrste i raspored pitanja kod intervjua. Faze intervjua: otvaranje, provođenje, zaključivanje. Intervju za zapošljavanje. Intervju za procjenu učinka zaposlenika. Intervjui za prikupljanje podataka prilikom projektiranja informacijskih i inteligentnih sustava.
 • Pisana poslovna komunikacija
  Organiziranje teme. Strukturiranje poruke. Obrasci u pisanoj poslovnoj komunikaciji. Činitelji jasnoće i preglednosti pisane poruke. Oblikovanje rečenica i odlomaka u tekstu. Vizualno oblikovanje teksta. Argumentiranje i uvjeravanje u pisanoj komunikaciji. Jezik, stil i ton u pisanim poslovnim porukama. Oblikovanje pisanih poruka za različite namjene.
 • Elektronički posredovana poslovna komunikacija
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona komunikacija: telefon, telefaks, istovremene poruke (IRC, ICQ), audio i videokonferencije, emitiranje na Webu. Asinkrona komunikacija: elektronička pošta, distribucijske liste, diskusijske skupine, forumi na Webu, osobne web stranice. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1 Uvod u poslovnu komunikaciju
  Primjeri aktivnosti poslovne komunikacije iz prakse; analiza i važnost elemenata modela komunikacijskog procesa u poslovnom okruženju, komponenta motivacije za poslovno komuniciranje – načini efikasnog motiviranja sudionika komunikacijskog procesa.
 • 2 Verbalna i neverbalna komunikacija
  Osobine i razlike verbalne i neverbalne komunikacije; primjena verbalne i neverbalne komunikacije u poslovnom okruženju; retoričke figure – vrste i način uporabe.
 • 3 Interpersonalna komunikacijska kompetencija
  Primjeri vještina i dimenzija interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnom okruženju; prepoznavanje vještina u osnovi komunikacijske kompetencije i osvještavanje njihove važnosti na osnovu analize slučaja i uz primjenu tehnike igranja uloga.
 • 4 Poslovne komunikacijske vještine
  Upravljanje sukobima i vještine aktivnog slušanja - vježbe na konkretnim primjerima iz literature i iz prakse, rad u malim grupama i u parovima, studentske prezentacije analiza slučajeva.
 • 5 Prezentacijska komunikacija
  Analiza strukture prezentacije i njena primjena na konkretnom zadatku; povezanost sadržaja i ciljeva prezentacije; primjena tehnika privlačenja pozornosti publike na primjerima uz aktivnost studenata u malim grupama; analiza elemenata kvalitetne/nekvalitetne prezentacije; važnost interakcije s publikom; prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 6 Priprema i izvođenje prezentacije
  Važnost osobne pripreme priprema; rad na suzbijanju treme; tehnike relaksacije (tehnike disanja, tehnike vođene fantazije…); prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 7 Prodajna komunikacija
  Planiranje prodaje – tehnika umnih mapa; vježbanje efikasnih načina pristupanja kupcu; karakteristike osobna prodaje; odgovori na pitanja kako reagirati na prigovore kupaca i zaključiti prodaju; prodajne prezentacije tima studenata.
 • 8 Pregovaranje
  Analiza procesa pregovora i čimbenika koji mogu oslabiti / ojačati pregovore; procjena odgovarajućih strategija pregovaranja u konkretnim poslovnim situacijama i okruženjima; prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 9 Poslovni sastanci
  Sudionici poslovnih sastanaka – analiza efikasnih i neefikasnih načina sudjelovanja na poslovnih sastancima, pronalaženje tehnika komuniciranja u skladu s postojećom poslovnom situacijom, uloga voditelja poslovnog sastanka i važnost komunikacijskih vještina voditelja /sudionika sastanka; prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 10 Poslovni intervju
  Intervju za zapošljavanje u postupku profesionalne selekcije – zadaci intervjuista i intervjuirane osobe; strukturirani vodič za vođenje intervjua za zapošljavanje (stručne i komunikacijske kompetencije, osobine ličnosti, procjena intelektualnih sposobnost, motivacija…); prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 11 Pisana komunikacija
  Namjena pisane poslovne komunikacije, razumijevanje procesa pisanja, oslovljavanje, kultura poslovnog komuniciranja, specifičnosti poslovne komunikacije s obzirom na vrstu pisama (molbe, žalbe, zahtjevi, osobine međunarodne korespondencije…); prezentacije tima studenata na osnovu sadržaja iz literature uz praktične vježbe.
 • 12 Komunikacija posredovana računalom
  Vrste, etički kodeks, prednosti i nedostaci, oblici poslovnih aktivnosti uz primjenu računalom posredovane komunikacije (primjer poslovnih sastanaka); prezentacije tima studenata.
 • 13 Prezentacije studenata
  Prezentacije studenata (teoretska izlaganja i vježbe) na osnovu literature i slučajeva iz prakse unutar organizacije – oblici rada: diskusije, rad u malim grupama…;
 • 14 Prezentacije studenata
  Prezentacije studenata (teoretska izlaganja i vježbe) na osnovu literature i slučajeva iz prakse između poslovne organizacije i vanjskog okruženja– oblici rada: parlaonice, rad u malim grupama…
 • 15 Prezentacije studenata
  Prezentacije studenata (teoretska izlaganja i vježbe) na osnovu literature i slučajeva iz prakse u međunarodnoj komunikaciji– oblici rada: debate, diskusije, rad u malim grupama…; završna evaluacija, primjedbe i prijedlozi.

Osnovna literatura

 • Fox, R. Poslovna komunikacija. 2. dop. izd., Hrvatska sveučilišna naklada-Pučko Otvoreno Učilište, Zagreb, 2006.
 • Rouse, M.J.; Rouse, S. Poslovne komunikacije: kulturološki i strateški pristup. Masmedia, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • O'Hair, D.; Friedrich, G.W.; Dixon, L.D. Strategic Communication in Business and the Professions. 7th ed. Allyn and Bacon, Boston, 2011.
 • DiSanza, J.R.; Legge, N.J. Business and Professional Communication: Plans, Processes, and Performance. 4th ed. Allyn and Bacon, Boston, 2009.

Slični predmeti

 • Business Communication, BA (Hons) International Business, The Regents Business School London, http://www.rbslondon.ac.uk
 • Business Communication, University of California, Berkeley, Haas School of Business, http://www.haas.berkeley.edu
 • Advanced Managerial Communication, MIT Sloan Undergraduate Program in Management Science, http://mitsloan.mit.edu/undergrad
 • Managing Communication in Business, University of South Australia, http://www.unisanet.unisa.edu.au/courses/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 13 2 2
Seminar 1 2 4
Čižmešija Antonela Seminar 6 2 4
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 2 2 2
Seminar 8 2 4
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Poslovno komuniciranje - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (3x30)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 45.0 45.0 10.0 90 + +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa i biti aktivni u komunikacijskim vježbama (igranju uloga, izradi umnih mapa, video zapisa i sl.). Boduje se posebna aktivnost u diskusijama na predavanju.
Prezentacija 8 1 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Prezentacija je uvjet za potpis. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin smanjuje se broj bodova.
1. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.).
2. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.).
3. kolokvij 30 0 Kolokvij se provodi u obliku pismenog ispita za 10% najboljih iz prva dva kolokvija (ili za one koji postignu 90% mogućih bodova iz prva dva kolokvija). Za ostale studente 3. kolokvij se provodi u obliku usmenog ispita,a boduje prema postignutoj ocjeni na usmenom ispitu.
Pisani uradak 2 0 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu, neposredno prije početka pisanja pisanog rada; tema je vezana uz sadržaje koje su im objavljeni na početku nastave u semestru. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i poveznica s praksom.
Dodatno: online tečaj i sl. 0 0 Student piše referat na temu koju je sam odabrao (upute se nalaze u sustavu Moodle, identične su onima za obavezni referat). Tečaj za e-učenje tematski je vezan uz upoznavanje s alatima za računalom posredovanu komunikaciju (uključivanje u ovu aktivnost je na osnovu posebnog rasporeda i u dogovoru s predmetnim nastavnikom).


Poslovno komuniciranje - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (3x30)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminarski radovi kojima student obrađuje planove osobnog stručnog usavršavanja (2 x 2 boda)4
Seminarski radovi kojima student obrađuje studije slučaja. (2 x 2 boda)4
Kolokviji (3x30) ili pismeni ispit90
Redoviti dolasci na konzultacije2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 45.0 45.0 10.0 90 + +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad kojim student obrađuje primjere osobnog stručnog usavršavanja. (1 x 2 boda) 2 1 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti se informiraju o temama za radove i rokove za njihovu predaju, a upute su objavljene u Moodle sustavu kolegija. 2 boda Rad iz 1 plana osobnog stručnog usavršavanja prema uputi u Moodle sustavu ili dogovoru s nastavnikom. Studenti su dužni javiti se za preuzimanje teme najkasnije u drugom tjednu nastave premetnom nastavniku. Usmeni ispit.
Seminarski radovi kojima student obrađuje studije slučaja. (2 x 2 boda) 6 2 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti se informiraju o temama za radove i rokove za njihovu predaju, a upute su objavljene u Moodle sustavu kolegija. 2 boda Radovi iz 2 studije slučaja (2 x 3 boda) prema uputi u Moodle sustavu ili dogovoru s nastavnikom. Studenti su dužni javiti se za preuzimanje teme najkasnije u drugom tjednu nastave premetnom nastavniku. Usmeni ispit.
1. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
3. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 2 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom u prethodno dogovorenom terminu (2-3 tjedna prije kraja semestra).


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh