FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Engleski jezik 2 npp:47231

Engleski naziv

English Language 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na engleskom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika nužno za kvalitetno praćenje informatičke literature na engleskom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na engleskom jeziku, kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i gramatika. Naglasak je i na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija vezanih uz struku obrazlažući svoja mišljenja, logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku prezentacije
 • bez pripreme uključiti se u razgovor o temama koje su im poznate, bilo od osobnog interesa ili vezane uz struku
 • komunicirati dovoljno tečno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom
 • napisati jasan, gramatički korektan, jednostavan tekst o poznatoj temi od osobnog interesa ili temi s područja struke, napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za i protiv određenog stajališta.
 • napisati osobna i poslovna pisma, prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju pisma
 • prilično dobro vladaju gramatikom i ne prave sustavne pogreške koje bi mogle izazvati nesporazum
 • prilično točno koriste veći fond često upotrebljavanih izraza i fraza
 • razumjeti duže govore ako se koristi jasan standardni jezik, pratiti predavanja i složeniju argumentaciju o stručnoj temi ako im je donekle poznata.
 • razumjeti glavne misli složenijeg pisanog teksta iz svog stručnog područja
 • razumjeti veći dio standardnog jezika u multimedijskim (audio/audio-video) sadržajima.

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Struktura, organizacija i obrada podataka
  Podatak naspram informacije.Struktura podataka.Osnovni koncepti obrade podataka. Baze podataka. Prijenos podataka. Rudarenje podataka.
 • Informacijski sustavi
  Definicija informacijskog sustava. Informacijski sustavi kao dio poslovnog sustava te njihove vrste i primjena. Zaštita podataka I sustava. Autorizacija, autentifikacija. Računalna zaštita.
 • Računalne mreže
  Podjela prema veličini (LAN, MAN, WAN) i topologiji (bus, ring , star), bežične mreže.
 • Programiranje i programski jezici
  Pojam programiranja. Programski jezici, vrste i namjena.
 • Vrste programa
  Dva osnovna tipa programa (system software, application software) Vrste aplikacijskih programa, njihova namjena i osobitosti. Faze u nastajanju programa. Procesori teksta.
 • Operacijski sustavi
  Definicija, funkcije i osobitosti operacijskih sustava. Osnovni izrazi, kratice i akronimi vezani uz operacijske sustave.Grafičko korisničko sučelje, GUI. Najvažniji operacijski sustavi.
 • Osnove pismenog i usmenog komuniciranja
  Osobitosti pismenog i usmenog komuniciranja. Različiti stilovi u komuniciranju. Stilske i strukturne karakteristike službenih pisama na engleskom jeziku, uobičajene fraze.
 • Osnove poslovnog dopisivanja
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma. Glavni dijelovi pisma. Upoznavanje s osnovnim vrstama poslovnih pisama: upit, ponuda, narudžba, reklamacija.
 • Internet i elektroničko poslovanje
  Elektroničko poslovanje naspram elektroničke trgovine (e-business, e-commerce). Elektroničko plaćanje. Elektronički potpis.
 • Primjena suvremene tehnologije u poslovanju
  Osobitosti telefaksa i elektronske pošte, internetskog servisa za komunikaciju te njihova međusobna usporedba. Stilske osobitosti elektronske pošte.
 • Pregled gramatičkih struktura: neodređeni glagolski oblici
  Napomena: Nastavne jedinice od 11-15 obrađuju se vezano uz pojedine nastavne sadržaje iz jedinica 1-11. Infinitiv i gerund. Oblici te njihove funkcije u rečenici. Osobitosti upotrebe neodređenih glagolskih oblika i njihovo prevođenje
 • Pregled gramatičkih struktura: neodređeni glagolski oblici
  Particip sadašnji i prošli. Oblici te njihove funkcije u rečenici. Osobitosti upotrebe neodređenih glagolskih oblika i njihovo prevođenje.
 • Pregled gramatičkih struktura: Imenski i prijedložni skupovi
  Dijelovi imenskog i prijedložnog skupa. Poredak elemenata u imenskom skupu. Prevođenje imenskih i prijedložnih skupova.
 • Pregled gramatičkih struktura: vrste složenih rečenica, veznici i njihova uloga u rečenici
  Struktura rečenice. Načini proširivanja rečenica. Proste i složene rečenice. Podskupine veznika u odnosu na značenje. Nezavisno I zavisno složene rečenice te odnosi među njihovim sastavnim elementima.
 • Pregled gramatičkih struktura: vrste zavisnih rečenica
  Particip u zavisnim rečenicama.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Struktura , organizacija i obrada podataka
  Vježbe razumijevanja stručnog teksta na engleskom jeziku, bilježenje ključnih riječi, prijevod rečenica i stručnih izraza. Morfološke, sintaksičke i semantičke vježbe. Priprema za usmeno izlaganje na stručnu temu.
 • Informacijski sustavi
  Vježbe tehnike čitanja, čitanje u svrhu razumijevanja općenitog znaćenja i čitanje u svrhu pronalaženja određene informacije. Neodređeni glagolski oblici, infinitiv i gerund. Osobitosti upotrebe i njihovo prevođenje. Priprema za stručno izlaganje na stručnu temu.
 • Računalne mreže
  Pismene vježbe, leksička,ortografska, gramatička razina(diktat).Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Programiranje i programski jezici
  Rješavanje kraćih testova tipa 'točno/netočno'i 'fill in'.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Vrste programa
  Neodređeni glagolski oblici, particip sadašnji i prošli.Osobitosti upotrebe i njihovo prevođenje.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Operacijski sustavi
  Osnovni izrazi,kratice i akronimi vezani uz operacijske sustave.Izgovor,tumaćenje i prijevod kratica i akronima.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija
 • Osnove pismenog i usmenog komuniciranja
  Prepoznavanje formalnog i neformalnog stila, usporedba i razlike.Korištenje uobičajenih fraza.Stilske i strukturne karakteristike službenih pisama na engleskom jeziku.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Osnove poslovnog dopisivanja
  Pismene vježbe, stil i struktura poslovnih pisama:upit,ponuda,narudžba,reklamacija.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Primjena suvremene tehnologije u poslovanju
  Osobitosti telefaksa i elektronske pošte,internetskog servisa za komunikaciju te njihova međusobna usporedba.Stilske osobitosti elektronske pošte.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Internet i elektroničko poslovanje
  Morfološke,sintaksičke i semantičke vježbe.Proste i složene rečenice.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Pregled gramatičkih struktura: imenski i prijedložni skupovi
  Prevođenje imenskih i prijedložnih skupova.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija

Osnovna literatura

 • Izbor tekstova iz stručnih publikacija i postojeće udžbeničke literature
 • Murphy, R. English Grammar In Use: A Self-study reference and Practice Book for Intermediate Students of English with answers. 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Dopunska literatura

 • Glendinning, E.H.; McEwan, J. Oxford English for Information Technology. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, 2006.
 • Kiš, M. Englesko-hrvatski i Hrvatsko-engleski informatički rječnik. Naklada Ljevak, Zagreb, 2000.
 • Ashley, A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press, Oxford, 2003.
 • A Glossary of Computing Terms. 10th ed. Addison-Wesley, London, 2007.
 • Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed., International student ed. Macmillan, London, 2007.

Preduvjeti

 • Engleski jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim pojmovljem teleksičkim i gramatičikim specifičnostima engleskog jezika informatičke struke u funkciji njegova razumijevanja te ulogom engleskog jezika u međunarodnom kontekstu. Usvojena znanja primijenit će pri razumijevanju slušanih te osobito pisanih tekstova na engleskom jeziku informatičke struke, kao i pismenom i usmenom izražavanju. U okviru predmeta studenti će razviti strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim produktivnim ili interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku. Pored neposrednih jezičnih ciljeva, studenti timski izvode jednostavne projektne zadatke kojima se potiču na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i na logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijske tehnologije.

Slični predmeti

 • English for Information Technology and Electronics, Pomorski Fakultet , Sveučilište u Rijeci
 • Engleski za potrebe struke (IT), Odsjek za informatiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 2
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 7
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh