FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Njemački jezik 2 npp:47235

Engleski naziv

German Language 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih poslovnih situacija vezanih uz struku obrazlažući svoja mišljenja
 • čitati članke i izvještaje koji su pisani na njemačkom jeziku struke
 • napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi iz struke ili temi od osobnog interesa
 • napisati osobna i poslovna pisma, prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju pisma
 • razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o temama vezanim uz struku
 • razvijati sposobnost globalnog razumijevanja teksta, brzog pronalaženja konkretnih releventnih činjenica te donošenja zaključaka
 • razvijati sposobnost razlikovanja osnovnih komunikacijskih registara u govoru i pisanju te kritičkog pisanja teksta u smislu pouzdanosti i točnosti informacija kao i identificiranja stavova
 • stjecati i razvijati navike organiziranja leksika i klasificiranja činjenica te pronalaziti informacije na njemačkom jeziku uz korištenje informacijske tehnologije te jednojezičnih i dvojezičnih rječnika
 • uključiti se bez pripreme u razgovor o temama koje su im poznate
 • uspješno pratiti tijek stručnih skupova koji se održavaju na njemačkom jeziku bilo kroz diskusiju ili izlaganje
 • za timski rad kroz jednostavne projektne zadatke

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Struktura, organizacija i obrada podataka (3 sata)
  Struktura podataka. Podatak naspram informacije. Osnovni tipovi organizacije podataka. Tekst naspram zvukovnih ili slikovnih podataka. Baze podataka: vrste, struktura i upotreba. Obrada podataka i pretraživanje.
 • 2. Multimedijski sustavi (3 sata)
  Struktura i namjena multimedijskih sustava. Hipertekst. Pretraživanje unutar multimedijskog sustava.
 • Informacijski sustavi, informacijske mreže, prijenos podataka i informacija, zaštita podataka i sustava (3 sata)
  Informacijski sustavi te njihove vrste i primjena. Sustavi za prijenos podataka. Vrste informacijskih mreža prema načinu povezivanja, bežične mreže. Prednosti i nedostaci umrežavanja. Mogućnosti prijenosa podataka i informacija te njihova zaštita.
 • 4. Programiranje i programski jezici (3 sata)
  Pojam programiranja i njegov povijesni razvoj. Programski jezici, vrste, namjena i usporedba. Procesori teksta. Kratice i akronimi koji se koriste pri programiranju.
 • 5. Vrste programa (3 sata)
  Dva osnovna tipa programa. Vrste aplikacijskih programa, njihova namjena i osobitosti. Faze u nastajanju programa. Procesori teksta.
 • 6. Operacijski sustavi (3 sata)
  Funkcije i osobitosti operacijskih sustava. Osnovni izrazi, kratice i akronimi vezani uz operacijske sustave. Operacijski sustavi naspram aplikacijskog softvera. Grafičko korisničko sučelje. Najvažniji operacijski sustavi.
 • 7. Osnove pismenog i usmenog komuniciranja (3 sata)
  Osobitosti usmenog i pismenog komuniciranja. Različiti stilovi u komuniciranju. Stilske i strukturne karakteristike službenih pisama na njemačkom jeziku, uobičajene fraze.
 • 8. Osnove poslovnog dopisivanja (3 sata)
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma. Glavni dijelovi pisama. Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama: upit, ponuda, narudžba, opomena, prigovor.
 • 9. Elektronička trgovina (3 sata)
  Razvoj elektroničke trgovine i njena popularnost. Elektroničko poslovanje naspram elektroničke trgovine.
 • 10. Primjena suvremene tehnologije u poslovnom komuniciranju (3 sata)
  Osobitosti telefaksa i elektronske pošte, internetskog servisa za komunikaciju te njihova međusobna usporedba. Oblikovanje dopisa koji se šalje elektronskom poštom ili telefaksom. Prednosti i nedostaci svakog od navedenih tehnologija. Stilske osobitosti elektronske pošte. Akronimi.
 • 11. Pregled gramatičkih struktura (3 sata)
  Rečenica. Dijelovi rečenica, vrste rečenica.
 • 12. Složena rečenica (3 sata)
  Rečenični niz. Zavisno složena rečenica. Vrste zavisnih rečenica.
 • 13. Infinitivne i participijalne grupe (3 sata)
  Analiza i prevođenje na hrvatski jezik.
 • 14. Kondicional (3 sata)
  Kondicional i njegova uporaba. Upotreba kondicionala umjesto konjunktiva preterita.
 • 15. Upravni i neupravni govor (3 sata)
  Upotreba konjunktiva u neupravnom govoru.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Obrada podataka i pretraživanje
  Vježbe 1 – Obrada podataka i pretraživanje. Rečenice. Vrste jednostavnih rečenica.
 • Vježbe 2 – Struktura i namjena multimedijskih sustava
  Vježbe 2 – Struktura i namjena multimedijskih sustava. Redoslijed riječi u jednostavnim rečenicama.
 • Vježbe 3 - Prijenos podataka i informacija te njihova zaštita.
  Vježbe 3 - Prijenos podataka i informacija te njihova zaštita. Vrste složenih rečenica. Nezavisno i zavisno složene rečenice.
 • Vježbe 4 - Programiranje i programski jezici.
  Vježbe 4 - Programiranje i programski jezici. Zavisno složene rečenice. Vrste zavisnih rečenica. Redoslijed riječi u zavisno složenim rečenicama.
 • Vježbe 5 – Vrste aplikacijskih programa, njihova namjena i osobitosti.
  Vježbe 5 – Vrste aplikacijskih programa, njihova namjena i osobitosti. Infinitivne i participijalne grupe. Infinitivne skupine umjesto zavisnih rečenica. Razlika između zavisnih rečenica i infinitivnih skupina.
 • Vježbe 6 – Funkcije i osobitosti operacijskih sustava
  Vježbe 6 – Funkcije i osobitosti operacijskih sustava. Upotreba participa prezenta i perfekta u funkciji atributa ispred imenice. Prevođenje participijalnih atributa na hrvatski jezik.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 – Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama
  Vježbe 8 – Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama. Kondicional i njegova upotreba. Upotreba kondicionala umjesto konjunktiva preterita.
 • Vježbe 9 - Elektroničko plaćanje. Elektronički potpis.
  Vježbe 9 - Elektroničko plaćanje. Elektronički potpis. Upotreba glagolskih oblika u konjunktivu.
 • Vježbe 10 - Oblikovanje dopisa koji se šalje elektronskom poštom
  Vježbe 10 - Oblikovanje dopisa koji se šalje elektronskom poštom. Upravni i neupravni govor. Upotreba konjunktiva u neupravnom govoru.
 • Vježbe 11 – Izrada sažetka stručnog teksta na zadanu temu.
 • Vježbe 12 – Sastavljanje poslovnog pisma
  Vježbe 12 – Sastavljanje poslovnog pisma (upit, ponuda, narudžba) uz zadane elemente
 • Vježbe 13 – Analiza poslovnih pisama s obzirom na stilske osobitosti
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija
  Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak, Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A., Njemačkohrvatski rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Voss, A. Das grose PC and Internet-Lexikon. Data Becker, Düsseldorf, 2009.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimunić Vesna Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh