FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Njemački jezik 2 npp:47235

Engleski naziv

German Language 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih poslovnih situacija vezanih uz struku obrazlažući svoja mišljenja
 • čitati članke i izvještaje koji su pisani na njemačkom jeziku struke
 • napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi iz struke ili temi od osobnog interesa
 • napisati osobna i poslovna pisma, prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju pisma
 • razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o temama vezanim uz struku
 • razvijati sposobnost globalnog razumijevanja teksta, brzog pronalaženja konkretnih releventnih činjenica te donošenja zaključaka
 • razvijati sposobnost razlikovanja osnovnih komunikacijskih registara u govoru i pisanju te kritičkog pisanja teksta u smislu pouzdanosti i točnosti informacija kao i identificiranja stavova
 • stjecati i razvijati navike organiziranja leksika i klasificiranja činjenica te pronalaziti informacije na njemačkom jeziku uz korištenje informacijske tehnologije te jednojezičnih i dvojezičnih rječnika
 • uključiti se bez pripreme u razgovor o temama koje su im poznate
 • uspješno pratiti tijek stručnih skupova koji se održavaju na njemačkom jeziku bilo kroz diskusiju ili izlaganje
 • za timski rad kroz jednostavne projektne zadatke

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Struktura, organizacija i obrada podataka (3 sata)
  Struktura podataka. Podatak naspram informacije. Osnovni tipovi organizacije podataka. Tekst naspram zvukovnih ili slikovnih podataka. Baze podataka: vrste, struktura i upotreba. Obrada podataka i pretraživanje.
 • 2. Multimedijski sustavi (3 sata)
  Struktura i namjena multimedijskih sustava. Hipertekst. Pretraživanje unutar multimedijskog sustava.
 • Informacijski sustavi, informacijske mreže, prijenos podataka i informacija, zaštita podataka i sustava (3 sata)
  Informacijski sustavi te njihove vrste i primjena. Sustavi za prijenos podataka. Vrste informacijskih mreža prema načinu povezivanja, bežične mreže. Prednosti i nedostaci umrežavanja. Mogućnosti prijenosa podataka i informacija te njihova zaštita.
 • 4. Programiranje i programski jezici (3 sata)
  Pojam programiranja i njegov povijesni razvoj. Programski jezici, vrste, namjena i usporedba. Procesori teksta. Kratice i akronimi koji se koriste pri programiranju.
 • 5. Vrste programa (3 sata)
  Dva osnovna tipa programa. Vrste aplikacijskih programa, njihova namjena i osobitosti. Faze u nastajanju programa. Procesori teksta.
 • 6. Operacijski sustavi (3 sata)
  Funkcije i osobitosti operacijskih sustava. Osnovni izrazi, kratice i akronimi vezani uz operacijske sustave. Operacijski sustavi naspram aplikacijskog softvera. Grafičko korisničko sučelje. Najvažniji operacijski sustavi.
 • 7. Osnove pismenog i usmenog komuniciranja (3 sata)
  Osobitosti usmenog i pismenog komuniciranja. Različiti stilovi u komuniciranju. Stilske i strukturne karakteristike službenih pisama na njemačkom jeziku, uobičajene fraze.
 • 8. Osnove poslovnog dopisivanja (3 sata)
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma. Glavni dijelovi pisama. Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama: upit, ponuda, narudžba, opomena, prigovor.
 • 9. Elektronička trgovina (3 sata)
  Razvoj elektroničke trgovine i njena popularnost. Elektroničko poslovanje naspram elektroničke trgovine.
 • 10. Primjena suvremene tehnologije u poslovnom komuniciranju (3 sata)
  Osobitosti telefaksa i elektronske pošte, internetskog servisa za komunikaciju te njihova međusobna usporedba. Oblikovanje dopisa koji se šalje elektronskom poštom ili telefaksom. Prednosti i nedostaci svakog od navedenih tehnologija. Stilske osobitosti elektronske pošte. Akronimi.
 • 11. Pregled gramatičkih struktura (3 sata)
  Rečenica. Dijelovi rečenica, vrste rečenica.
 • 12. Složena rečenica (3 sata)
  Rečenični niz. Zavisno složena rečenica. Vrste zavisnih rečenica.
 • 13. Infinitivne i participijalne grupe (3 sata)
  Analiza i prevođenje na hrvatski jezik.
 • 14. Kondicional (3 sata)
  Kondicional i njegova uporaba. Upotreba kondicionala umjesto konjunktiva preterita.
 • 15. Upravni i neupravni govor (3 sata)
  Upotreba konjunktiva u neupravnom govoru.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Obrada podataka i pretraživanje
  Vježbe 1 – Obrada podataka i pretraživanje. Rečenice. Vrste jednostavnih rečenica.
 • Vježbe 2 – Struktura i namjena multimedijskih sustava
  Vježbe 2 – Struktura i namjena multimedijskih sustava. Redoslijed riječi u jednostavnim rečenicama.
 • Vježbe 3 - Prijenos podataka i informacija te njihova zaštita.
  Vježbe 3 - Prijenos podataka i informacija te njihova zaštita. Vrste složenih rečenica. Nezavisno i zavisno složene rečenice.
 • Vježbe 4 - Programiranje i programski jezici.
  Vježbe 4 - Programiranje i programski jezici. Zavisno složene rečenice. Vrste zavisnih rečenica. Redoslijed riječi u zavisno složenim rečenicama.
 • Vježbe 5 – Vrste aplikacijskih programa, njihova namjena i osobitosti.
  Vježbe 5 – Vrste aplikacijskih programa, njihova namjena i osobitosti. Infinitivne i participijalne grupe. Infinitivne skupine umjesto zavisnih rečenica. Razlika između zavisnih rečenica i infinitivnih skupina.
 • Vježbe 6 – Funkcije i osobitosti operacijskih sustava
  Vježbe 6 – Funkcije i osobitosti operacijskih sustava. Upotreba participa prezenta i perfekta u funkciji atributa ispred imenice. Prevođenje participijalnih atributa na hrvatski jezik.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 – Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama
  Vježbe 8 – Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama. Kondicional i njegova upotreba. Upotreba kondicionala umjesto konjunktiva preterita.
 • Vježbe 9 - Elektroničko plaćanje. Elektronički potpis.
  Vježbe 9 - Elektroničko plaćanje. Elektronički potpis. Upotreba glagolskih oblika u konjunktivu.
 • Vježbe 10 - Oblikovanje dopisa koji se šalje elektronskom poštom
  Vježbe 10 - Oblikovanje dopisa koji se šalje elektronskom poštom. Upravni i neupravni govor. Upotreba konjunktiva u neupravnom govoru.
 • Vježbe 11 – Izrada sažetka stručnog teksta na zadanu temu.
 • Vježbe 12 – Sastavljanje poslovnog pisma
  Vježbe 12 – Sastavljanje poslovnog pisma (upit, ponuda, narudžba) uz zadane elemente
 • Vježbe 13 – Analiza poslovnih pisama s obzirom na stilske osobitosti
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija
  Vježbe 15 – Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak, Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A., Njemačkohrvatski rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Voss, A. Das grose PC and Internet-Lexikon. Data Becker, Düsseldorf, 2009.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bunić Branko Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Njemački jezik 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnosti na nastavi20
Domaće zadaće20
Kolokviji55
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

1. Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (navedene u tablici na sljedećoj stranici) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Studenti koji su putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

2. Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 3 1 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 2 1 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće / prezentacije 20 8 Ukupno ima 4 zadaće i prezentacija koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za vježbe te pripremiti /riješiti zadatak kod kuće. Ako je tako navedeno u uputama, pismenu zadaću treba postaviti na Web. Prezentaciju treba prezentirati u dogovorenom terminu. 8 bodova Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja trećeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predati zadaće koje nisu obrađene. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1 Kolokvij 25 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
2. Kolokvij 30 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
Aktivosti na nastavi 20 0 Sudjelovanje studenata u diskusijama na zadanu temu.
Zbroj 100


Njemački jezik 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita:

1)      mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji).

2)      ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane pismene zadaće. Zadaće se odnose na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku) analizu pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku.

U vezi izrade pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija.

 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Studenti individualno trebaju izraditi prijevod teksta na hrvatski jezik. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.

2. Analiza pisanog ili slušanog teksta  na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature ili online multimedijski izvor na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu zadanog teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno  o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.

NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA (AKTIVNOSTI):

Elementi praćenja

Bodova

Pismeni zadatak 1 

(Prijevod zadanog stručnog teksta)

10

Pismeni zadatak 2

(Analiza stručnog teksta)

10

Pismeni ispit

55

Usmeni ispit

25

ZBROJ

100

 

Napomena: Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu.

BODOVNA SKALA OCJENA:

Od

Do

Ocjena

0

49

nedovoljan (1)

50

60

dovoljan (2)

61

75

dobar (3)

76

90

vrlo dobar (4)

91

100

izvrstan (5)

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom  jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija

prijevod, leksička i sadržajna analiza teksta, pismeni ispit

usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koje se učestalo javljaju u jeziku struke

prijevod, gramatička analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

razumjeti slušane ili čitane tekstove na njemačkom jeziku informatičke struke

analiza slušanog teksta, usmeni ispit

primijeniti različite tehnike čitanja teksta od općenitog razumijevanja do detaljnog isčitavanja, upoznavati se s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu, razlikovati osnovne ideje teksta od detalja kojima je potrepljena, predviđati sadržaje na temelju prethodnog znanja, zaključivati iz konteksta

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali određene situacije te obrazložili i objasnili svoja stajališta o nekoj stručnoj temi, te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku

sadržajna analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

komunicirati s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima

usmeni ispit

samostalno ili u timu, napisati jednostavan vezani tekst ili   pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti jednojezične i dvojezične rječnike u povezivanju leksika i sastavljanju definicija stručnih pojmova na njemačkom jeziku

prijevod, analiza teksta, pismeni ispit

 

 

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni zadatak 1 (Prijevod zadanog stručnog teksta)10
Pismeni zadatak 2 (Analiza stručnog teksta)10
Pismeni ispit55
Usmeni ispit25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh