FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovna ekonomija npp:47240

Engleski naziv

Business Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je razviti kod studenata ekonomski način razmišljanja i zaključivanja, te im pružiti osnovna znanja iz ekonomije poslovnih sustava. Unutar temeljnog cilja sustavno se razrađuje tematika vezana uz osnovnu gospodarsku jedinicu poduzeće, i to od samog osnivanja, preko uključivanja u ekonomski sustav i interakcije u sustav, preko djelovanja do evaluacije poslovanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • definirati i prepoznati realni cilj te bitne čimbenike koji utječu na poslovanje poduzeća
 • definirati te nabrojati temeljne vrste troškova te koncepte troškova.
 • izračunati tradicionalne i suvremene pokazatelje uspješnosti poslovanja
 • prepoznati bitne troškove za donošenje odluka te interpretirati obrasce kretanja troškova
 • prepoznati ključne čimbenike važne za kreiranje poslovne politike poduzeća
 • primijeniti određene zakonitosti mikroekonomske teorije u rješavanju stvarnih ekonomsko-troškovnih problema.
 • samostalno prezentirati sadržaje određenoj stručnoj ili široj znanstvenoj publici.

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme

Sadržaj predavanja

 • Upoznavanje s osnovnim ekonomskim pojmovima
  Uvod u ekonomiju. Podjela ekonomije na mikroekonomiju i makroekonomiju. Povezanost i uvjetovanost ekonomije kao teoretske znanosti s problemima prakse. Razvitak ekonomske misli. Pregled doprinosa domaćih i stranih ekonomskih teoretičara razvoju ekonomije kao znanosti.
 • Poduzeće - temeljni objekt izučavanja poslovne ekonomije
  Definicija poduzeća. Mjesto i uloga poduzeća u razvoju gospodarskog i socijalnog razvitka društva. Osnivanje poduzeća i pravni okviri poslovanja. Oblici trgovačkih društava. Vrste djelatnosti. Kriteriji podjele poduzeća. Struktura trgovačkih društava u Hrvatskoj.
 • Teorije firme
  Temeljni ciljevi te smisao djelovanja poduzeća. Tradicionalna teorija poduzeća. Bihevioristička teorija poduzeća. Agencijska teorija poduzeća. Teorija transakcijskih troškova. Evolucijska teorija poduzeća.
 • Rezultati poslovanja poduzeća
  Rezultat poslovanja i financijsko izvještavanje. Temeljni financijski izvještaji ( bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku). Vrste i načini utvrđivanja uspješnosti poslovanja. Financijski pokazatelji uspješnosti (pokazatelji rentabilnosti, investiranja, zaduženosti, likvidnosti, stabilnosti poslovanja poduzeća). Nova mjerila uspješnosti poslovanja poduzeća. Ekonomska dodana vrijednost, CFROI, te ostala mjerila uspješnosti orijentirana na upravljanje vrijednosti poduzeća.
 • Analiza pokazatelja proizvodnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
  Načela racionalnog poslovanja poduzeća. Analiza proizvodnosti i proizvodnje. Produktivnost kao mjerilo i kriterij. Analiza ekonomsko-tehničkih značajki proizvodnje. Mjere za unapređenje proizvodnje i proizvodnosti. Analiza ekonomičnosti i snage zarađivanja. Analiza odnosa prihoda i rashoda. Mjere za unapređenje ekonomičnosti. Rentabilnost proizvodnje kao vršni pokazatelj snage zarađivanja poduzeća. Mjere za poboljšanje poslovnog rezultata poduzeća. Međusobni utjecaj i povezanost pokazatelja uspješnosti poslovanja.
 • Teorija troškova
  Osnovni koncepti troškova. Razlikovanje pojmova troškovi , rashodi , izdaci. Vrste i podjela troškova. Prirodne vrste troškova. Troškovi prema dinamici. Fiksni troškovi. Varijabilni troškovi. Ponašanje troškova uz djelovanje zakona opadajućih, rastućih i konstantnih prinosa. Odnosi i kritične točke u ponašanju troškova. Remanencija troškova. Reagibilnost troškova. Kretanje troškova u dugom roku. Ekonomije razmjera. Krivulja učenja. Suvremeni koncepti troškova.
 • Metode razdvajanja i procjene troškova
  Razgraničenje fiksnih i varijabilnih troškova iz mase troškova. Razdvajanje troškova kao podloga za donošenje poslovnih odluka i prognozu troškova. Metode razdvajanja troškova. Metoda varijatora.Metoda interpolacije. Metoda graničnih troškova. Metoda linije trenda. Regresijski modeli troškova. Procjena troškova. Kontribucijska analiza (donošenje poslovnih odluka na temelju graničnih troškova).
 • Analiza točke pokrića
  Upotreba točke pokrića. Grafički prikaz točke pokrića. Izračun točke pokrića. Utvrđivanje ciljane dobiti poduzeća. Stopa sigurnosti. Utjecaj promjena cijena faktora i učinaka, količina proizvodnje i fiksnih troškova na točku pokrića. Empirijska primjenjivost točke pokrića. Pojam operativne poluge.
 • Kalkulacije
  Pojam kalkulacija. Vrste i uloga kalkulacija u donošenju poslovnih odluka. Razgraničenje neposrednih i općih troškova. Kalkulacije u trgovini. Kalkulacije troškova projekta. Kalkulacije cijene koštanja. Funkcionalni sustav obračuna troškova. Metode kalkulacija u funkcionalnom sustavu rasporeda troškova. Djelidbene kalkulacije. Dodatne kalkulacije.
 • Activity based costing - novi model raspoređivanja troškova
  Activity Based Costing (raspored troškova temeljen na aktivnostima). Razlozi uvođenja ABC metode rasporeda troškova. Identifikacija aktivnosti. Pridruživanje troškova aktivnostima. Utvrđivanje faktora trošenja. Problemi u uvođenju ABC sustava. Usporedba funkcionalnog i ABC sustava rasporeda troškova.
 • Planiranje profita budžetiranje temeljeno na aktivnostima
  Vrste planova. Glavni plan. Plan prodaje. Plan proizvodnje. Plan direktnih troškova. Plan općih troškova proizvodnje. Plan općih troškova uprave i prodaje. Plan troškova prodanih proizvoda. Planski izvještaj o novčanom tijeku. Planski račun dobiti i gubitka. Planska bilanca.
 • Poslovna politika poduzeća
  Vanjski i unutarnji uvjeti formiranja poslovne politike. Analiza tehnološke , socijalne, demografske i gospodarsko-političke okoline. Razvojna politika poduzeća. Ekspanzija. Diversifikacija. Integracija. Konverzija. Kontrakcija
 • Ekonomski zakoni u poslovanju poduzeća
  Ekonomski zakoni u poslovanju poduzeća. Zakon minimuma i maksimuma. Zakon optimuma. Zakon rastućih prinosa i masovne proizvodnje. Zakon opadajućeg prinosa. Zakon supstitucije. Zakon transportnih troškova i lokacije.
 • Oblikovanje cijena
  Osnovni koncepti oblikovanja cijena. Ponuda i potražnja. Cjenovna elastičnost potražnje. Tržišne strukture i cijena. Savršena konkurencija. Monopol. Oligopol. Politika cijena. Utvrđivanje cijena na temelju cijene koštanja. Oblikovanje cijena temeljeno na potražnji. Ciljani troškovi i cijene.
 • Tržište i marketing u poduzeću.
  Osnovni koncepti tržišne ekonomije. Marketing kao filozofija poslovanja. Pojavni oblici upravljanja marketingom. Segmentiranje, odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje proizvoda. Marketinški miks. Proizvod, Cijena, Mjesto, Promocija.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pravni aspekti poslovanja poduzeća
  Mogući oblici pokretanja poslovne aktivnosti. Prednosti i nedostaci pojedinih pravnih oblika poslovne aktivnosti, pregled aktivnosti, veličine i broja poduzeća prema aktivnostima.
 • Rezultati poslovanja poduzeća
  Upoznavanje sa različitim financijskim i nefinancijskim ciljevima poslovanja poduzeća. Povezanost cilja i mjerenje ostvarenja cilja poslovanja poduzeća. Financijska izvješća kao izvor informacija za utvrđivanje rezultata poslovanja poduzeća. Analiza bitnih stavki financijskih izvješća.
 • Tradicionalna mjerila uspješnosti poslovanja
  Izračun tradicionalnih mjerila uspješnosti, njihova usporedba kroz razdoblja, tumačenje promjene pokazatelja te tumačenje uspjeha poslovanja poduzeća temeljem dobivenih rezultata, otkrivanje stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća na konkretnim primjerima.
 • PER analiza(Proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost)
  Mjerenje uspjeha poslovanja poduzeća pomoću relativnih mjerila uspješnosti na primjerima. Izračunavanje proizvodnosti rada pomoću različitih metoda, izračunavanje ekonomičnosti te rentabilnosti proizvodnje. Usporedba pokazatelja te uspjeha poslovanja temeljem relativnih mjerila uspješnosti na različitim primjerima.
 • Mjerenje uspješnosti pomoću mjerila orijentiranih na vrijednost poduzeća
  Upoznavanje sa konceptom ekonomske dobiti. Upoznavanje sa terminima troškova kapitala, vremenske vrijednosti novca. Praktični izračuni troškova kapitala. Prilagodba podataka iz računovodstva potrebama izračuna mjerila usmjerenih na vrijednost. Izračun EVA-e (ekonomske dodane vrijednosti) na praktičnom primjeru.
 • Obrtna sredstva i njihov utjecaj na rezultat poslovanja poduzeća
  Utvrđivanje i planiranje optimalne veličine neto radnog kapitala poduzeća. Značenje koeficijenta obrtaja stavki tekuće imovine i tekućih obveza poduzeća za visinu potrebnih obrtnih sredstava. Rješavanje konkretnih primjera. Davanje prijedloga poboljšanja strukture radnog kapitala temeljem visine koeficijenta obrtaja pojedinih stavki imovine i obveza.
 • Oblici kretanja krivulja troškova u kratkom roku.
  Crtanje i tumačenje kretanja troškova u kratkom roku. Prikazivanje krivulja ukupnih varijabilnih, ukupnih fiksnih i ukupnih troškova. Analiza uzroka kretanja troškova u kratkom roku kao posljedica djelovanja rastućih i opadajućih prinosa proizvodnje. Crtanje krivulja prosječnih ukupnih, prosječnih varijabilnih, prosječnih fiksnih i graničnih troškova u kratkom roku. Analiza kritičnih točaka (točaka minimuma varijabilnih, ukupnih troškova te analiza maksimuma poslovnog rezultata poslovanja poduzeća u kratkom roku.)
 • Oblici kretanja krivulja troškova u dugom roku
  Crtanje i tumačenje kretanja troškova u dugom roku. Analiza utjecaja različite veličine pogona poduzeća na smještaj i veličinu krivulja prosječnih ukupnih troškova pojedinih veličina pogona te izvođenje krivulje dugoročnih prosječnih troškova industrije. Analiza djelovanja ekonomija i disekonomija obujma na dugoročnim prosječnim krivuljama troškova.
 • Reagibilnost troškova. Degresija ukupnih troškova u dugom roku kao posljedica efekta učenja.
  Pojam reagibilnosti, izračun reagibilnosti iz podataka o stupnjevima zaposlenosti i njima pripadajućim troškovima. Tumačenje rezultata reagibilnosti te otkrivanje veze reagibilnosti i budućeg kretanja troškova. Analiza statičkih i dinamičkih uzroka degresije ukupnih troškova u dugom roku. Efekt krivulje učenja-primjena na troškovima. Izračun funkcije krivulje učenja temeljem knjigovodstvene evidencije. Predviđanje razine troškova na višim stupnjevima zaposlenosti temeljem efekta učenja na primjerima.
 • Razdvajanje troškova
  Metode razdvajanja troškova. Razdvajanje proporcionalno-varijabilne komponente troškova iz mase troškova pomoću različitih metoda na praktičnim primjerima troškovne evidencije. Predviđanje kretanja troškova na konkretnim primjerima temeljem izdvojenih fiksnih i proporcionalno varijabilnih troškova
 • Analiza točke pokrića
  Analiziranje prijelomne točke poslovanja poduzeća na praktičnim primjerima. Grafičko konstruiranje linearnog modela profita. Analiza utjecaja promjene prodajne cijene, varijabilnih troškova te fiksnih troškova na visinu točke pokrića. Izračun i analiza stope sigurnosti. Izračun koeficijenta poslovne poluge poduzeća.
 • Troškovi sredstava za rad
  Praktični primjeri izračuna troškova sredstava za rad pomoću različitih sustava i metoda izračuna na praktičnim primjerima. Analiza utjecaja primjene različitih modela izračuna troškova sredstava za rad na visinu novčanog toka poduzeća i visinu porezne obveze poduzeća.
 • Tradicionalni sustav rasporeda troškova
  Konkretni primjeri izračunavanja cijene troškova pojedinih proizvoda na primjerima. Izračun cijene koštanja pomoću jednostavne djelidbene kalkulacije. Izračun troškova pomoću kalkulacije ekvivalentnih brojeva. Izračun cijene koštanja pomoću dodatne i sumarne dodatne kalkulacije.
 • ABC sustav rasporeda troškova
  Utvrđivanje skupina općih troškova na primjerima. Utvrđivanje aktivnosti i resursa koje pojedina aktivnost koristi. Primjer izračuna cijene troškova pomoću rasporeda troškova temeljenom na aktivnostima poduzeća na konkretnom primjeru.
 • Vježbanje primjera zadataka
  Rješavanje i ponavljanje zadataka pojedinih seminarskih tema te priprema za ispit.

Alati koji se koriste na predmetu

 • ne koristi programske alate

Osnovna literatura

 • Dvorski, S.; Ruža, F.; Kovšca, V. Poslovna ekonomija. TIVA-FOI, Varaždin, 2007.

Dopunska literatura

 • Salvatore, D. Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi. 2.izd. MATE, 1994.
 • Santini, I. Troškovi u poslovnom odlučivanju. 2 izd. Hibis, Zagreb, 2006.
 • Pindyck, R.S.; Rubinfeld, D.L. Mikroekonomija. 5 izdanje, MATE, Zagreb, 2005.
 • Wohe, G. Einfuhrung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 23. vollständig neu bearbeitete Auflage, Valen, Munchen, 2008.
 • Hilton, R.W. Managerial Accounting: creating value in a dynamic business environment. 6th ed. McGraw-Hill/Irwin, Boston, 2005.

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Slični predmeti

 • Grundlagen der Betriebswirtshaftslehre (Wirtschaftwissenschaftliche Fakultat Henrich- Heine- Universitat Dusseldorf) http://www.uni-duesseldorf.de/
 • Principles of Microeconomics (Massachusetts Institute of Technology) http://econ-www.mit.edu/about/index.htm-
 • Principles of Business (Haas School of Business,-University of California, Berkeley) http://www.haas.berkeley.edu/
 • Mikroekonomija (Ekonomski fakultet Zagreb) http://www.efzg.hr/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Lacković Ivana Seminar 15 2 4
Keglević Kozjak Suzana Seminar 15 2 3
Kovšca Vladimir Predavanje 15 2 2
Lacković Vincek Zrinka Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Poslovna ekonomija - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi5
Esej5
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dopušteno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 10 termina seminarske nastave.
Prezentacije na seminarima 5 0 Prezentiranje odabrane teme eseja. Dan nakon prezentiranja.
Seminarski rad (esej) 5 0 Student odabire temu eseja te isti pohranjuje u sustav Moodle. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
1. kolokvij 45 5 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka. 5 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 45 5 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka. 5 bodova iz kolokvija


Poslovna ekonomija - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

ESEJ NA ZADANU ILI IZABRANU TEMU Student u eseju razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju.

Esej uključuje jasno određenje teme kojom se autor bavi u eseju. Navedeno uključuje i jasno oblikovane argumente unutar teme, zatim kritički osvrt autora prema argumentima ostalih izvora o navedenoj temi, opisivanje mogućih rješenja zadanog problema uz korištenje primjera iz prakse. (Ukoliko je odabranu temu moguće obraditi na takav način)

U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te sposobnost korištenja istog u zastupanju iznijetih stavova. Također, student u izradi eseja treba demonstrirati sposobnost pretraživanja relevantnih izvora literature o odabranoj temi te pokazati sposobnost pisanja jasnim akademskim stilom.

Esej mora biti usklađen s pravilnikom o izradi završnih radova FOI a predaje se najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u sustavu Moodle, uz obavijest predmetnom nastavniku putem elektroničke pošte.

Ocjena eseja ovisiti će o jasnoći opisa esejskog problema, širini i relevantnosti poznavanja teme, logičnosti strukture eseja, poznavanju i korištenju pojmova važnih za temu. Jedan od činitelja ocjene eseja jest i navođenje relevantnih primjera kako bi se opravdalo utemljenost proučavanja temeljnog problema eseja, te u konačnici uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Esej30
Pismeni ispit50
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh