FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovna ekonomija npp:47240

Engleski naziv

Business Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Lacković Ivana Seminar 15 2 2
Keglević Kozjak Suzana Seminar 15 2 3
Kovšca Vladimir Predavanje 15 2 2
Novak Ema Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Poslovna ekonomija - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.

Studenti koji polažu kolegij kroz model kontinuiranog praćenja imaju obveze kako je navedeno u nastavku.

Obveze za dobivanje potpisa:

1) Dolasci na predavanja: Na predavanjima će se nasumično provjeravati prisustvo nastavi te student mora biti prisutan na minimalno 2 od 5 lista s predavanja.

2) Dolasci na seminarsku nastavu: Na seminarskoj nastavi prisutnost se provjerava svaki puta te student mora biti prisutan na minimalno 10 od 14 lista. 

3) Prezentiranje na seminarskoj nastavi: Studentima će na uvodnim seminarima biti dodijeljene teme koje će morati detaljnije istražiti te navedenu temu prezentirati u okviru seminarske nastave. 

Ukoliko navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, student gubi pravo na potpis.

 

Obveze vezane uz polaganje kolegija putem kontinuiranog praćenja:

1) Zadovoljene sve obveze koje su navedene pod Obveze za dobivanje potpisa.

2) Pisanje 1. i 2. kolokvija te ostvarivanje minimalno 15 bodova na svakom od kolokvija.

3) Ostvareno minimalno 50 bodova kroz kolokvije, prezentaciju na seminarskoj nastavi i zadatke koji se rješavaju na seminarskoj nastavi.

 

Kolokviji se sastoje od računskog dijela (zadatci koji se obrađuju u sklopu seminarske nastave) te teorijskog dijela gradiva (pitalice, nadopune i esejska pitanja). Na svakom od kolokvija potrebno je ostvariti minimalno 15 bodova.

 

U sklopu seminarske nastave povremeno će studenti (samostalno ili u paru) rješavati zadatke. Ova obveza nije preduvjet za dobivanje potpisa niti preduvjet za izlazak na kolokvij, već predstavlja aktivnost na kojoj studenti mogu sudjelovati kako bi utvrdili znanje i ostvarili predložen broj bodova. 

 

Studenti koji ne polože kolegij putem kontinuiranog praćenja ili odbiju ocjenu ponuđenu putem kontinuiranog praćenja, imaju pravo izići na ispitni rok. Izgled ispita detaljno je opisan kod modela praćenja izvanrednih studenata. 

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacija na seminarskoj nastavi10
Zadatci na seminarskoj nastavi10
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dopušteno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 10 termina seminarske nastave. 4 izostanka
Prezentacije na seminarima 10 1 Prezentiranje dodijeljene teme. Za ostvarivanje prava na potpis potrebno je u dogovorenom terminu prezentirati dodijeljenu temu. Neprezentirane teme Dogovoreni termin prezentacije
1. kolokvij 40 15 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka. 15 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 40 15 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka. 15 bodova iz kolokvija
Zadatci na seminarskoj nastavi 10 0 Na seminarskoj nastavi rješavaju se zadatci. 0


ISPIT:

Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.

Elementi ispita detaljno su pojašnjeni u modelu praćenja Izvanrednih studenata.

 

Poslovna ekonomija - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u sustav e-učenja.

Izvanredni studenti mogu se uključiti u kontinuirano praćenje te tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (vidi Redovni model praćenja).

Studenti rješavaju pisani ispit koji se sastoji od teorijskog i računskog dijela. Teorijskim dijelom se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje teorijskog dijela gradiva, dok se računskim zadacima provjerava studentova sposobnost primjene naučenog gradiva na konkretnim zadacima. Pisani ispit piše se 90 minuta.

Za ostvarivanje pozitivne ocjene potrebno je riješiti 50% teorijskog dijela i 50% računskog dijela.

Ukoliko računski zadaci nisu riješeni minimalno 50%, to automatski znači pad na ispitu te se teorija neće ni gledati. Ukoliko su računski zadaci riješeni 50% ili više, a teorija manje od 50%, to također znači pad na ispitu.

Napomena! Bez obzira na ukupno postignut broj bodova na pisanom ispitu, ukoliko nisu ostvareni traženi uvjeti (minimalno 50% teorije i 50% zadataka), student ne može ostvariti pozitivnu ocjenu.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit - teorija40
Pisani ispit - računski zadaci40
ZBROJ80


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 39 nedovoljan (1)
40 50 dovoljan (2)
51 60 dobar (3)
61 70 vrlo dobar (4)
71 80 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisani ispit - teorija 40 20 U pisanom dijelu ispita provjera se znanje iz teorijskog dijela gradiva. Za ostvarivanje pozitivne ocjene, potrebno je riješiti minimalno 50% teorijskog dijela ispita. 20
Pisani ispit- računski zadaci 40 20 U pisanom dijelu ispita provjera se znanje iz rješavanja računskih zadataka. Za ostvarivanje pozitivne ocjene, potrebno je riješiti minimalno 50% računskog dijela ispita. 20


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh