FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Informatika 2 npp:47247

Engleski naziv

Informatics 2

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s modelima izgradnje informacijskog sustava i njegovom upotrebnom u poslovnom okruženju. Ukazat će se na različite aspekte primjene računala u optimizaciji poslovnih procesa i pri realizaciji sustava elektroničkog poslovanja. Definirat će se i opisati načini prezentacije rezultata obrade s naglaskom na primjenu multimedije, te razvoj i primjena prividne stvarnosti. Studenti će se upoznati i sa vrstama računalnih mreža, te osnovnim uređajima potrebnim za njihovu realizaciju. Koncept mreže proširit će se znanjima iz područja Interneta i njegovih tehnologija, internetskim servisima, načinom pronalaženja podataka na Internetu, te potrebnom infrastrukturom. Sigurnosti i zaštite informacijskih sustava temelj je primjene računala u korporativnim uvjetima. Razvit će se svijest o postojanju prijetnji i važnosti zaštite podatkovnog sadržaja. Definirat će se i objasniti mjere zaštite podatkovnog sadržaja, kao i konkretne mogućnosti njihove primjene. Na pragmatičkoj razini studenti će biti osposobljeni za rad u sustavima otvorenog koda.

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • definirati pojam životnog ciklusa informacijskog sustava kroz faze njegove izgradnje kao i sigurnosne prijetnje informacijskom sustavu.
 • izabrati mjere za smanjivanje rizika i povećanje oslonjivosti IS.
 • koristiti sustave pretraživanja i verificiranja sadržaja na Internetu i u bazama podataka.
 • objasniti zadatke informacijskih sustava u pojedinim poslovnim područjima te načine prikazivanja rezultata obrade.
 • opisati vrste informacijskih sustava i modele izgradnje, korake izgradnje sigurnosti informacijskog sustava.
 • poznavati način rada u sustavima otvorenog koda (open source) – OS Linux i OpenOffice
 • prepoznati fazu razvoja elektroničkog poslovanja u poslovnom sustavu i predložiti moguća poboljšanja, potrebu primjene pojedinih materijalnih nositelja poslovnog sadržaja.
 • prepoznati važnost pojedinog dokumenta u poslovnom sustavu u odnosu na pretpostavljene rizike.
 • primijeniti pojedina gotova programska rješenja za povećanje sigurnosti rada informacijskog sustava.
 • razumjeti povezanost poslovne organizacije s topologijom mreža računala, ulogu i organizacijsku i tehničku topologiju Interneta.

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.) prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.)
 • razumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvatarazumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • I. PRIMJENA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U POSLOVNOM SUSTAVU
  1. Uvod u predmet i objašnjenje načina rada. Upućivanje na nastavne sadržaje prezentirane na Internetu i u okviru LMS sustava Vrste informacijskih sustava, modeli izgradnje informacijskih sustava 2. Informacijski sustavi u pojedinim poslovnim područjima, informacijski sustav u području financija i računovodstva, proizvodni informacijski sustavi, informacijski sustavi nabave, informacijski sustavi prodaje, kadrovski informacijski sustavi. 3. Pristup izgradnji informacijskog sustava, životni ciklus informacijskog sustava, faze izgradnje informacijskog sustava, planiranje razvoja informacijskog sustava, analiza poslovnog sustava, oblikovanje informacijskog sustava, izrada informacijskog sustava, uvođenje u rad novog sustava, održavanje sustava. Načini prikupljanja podataka, uvjeti određivanja potrebe zapisivanje podataka na analogne i digitalne nositelje, zakonski uvjeti pohrane sadržaja na pojedinim materijalnim nositeljima, načini pohrane sadržaja obrade, nositelji analognog zapisa sadržaja, nositelji digitalnog sadržaja, uvjeti primjene pojedinih nositelja. 4. Elektroničko poslovanje uvjet za suvremeno poslovanje i ostvarivanje organizacije u suvremenim uvjetima, faze razvoja elektroničkog poslovanja, poslovanje tvrtke s tvrtkom (B2B), poslovanje tvrtke s krajnjim korisnikom (B2C), poslovanje krajnjeg korisnika s tvrtkom (C2B), poslovanje krajnjeg korisnika s krajnjim korisnikom (C2C). Primjena računala u optimizaciji poslovnih procesa, simulacija poslovnih procesa kao uvjet potpore poslovnom odlučivanju, sustavi za optimiranje i upravljanje projektima, modeli koji se primjenjuju za pojedinu razinu sustava za potporu odlučivanju, ekspertni sustavi i njihova građa.
 • II. NAČINI PRIKAZIVANJA REZULTATA OBRADE
  5. Tekstualno prikazivanje sadržaja, uključivanje zvuka u opis i prikaz sadržaja, grafičko prikazivanje, multimedija u prikazu sadržaja. Pojam multimedije, multimedija kao tehnologija, multimedija kao komunikacijski fenomen, razvoj multimedijskih sustava komuniciranja, hipertekst i hipermedija za nelinearno kretanje sadržajem, informatičko poimanje multimedije, prividna stvarnost, elementi za izgradnju prividne stvarnosti. Tehnološki preduvjeti za primjenu multimedijskih sadržaja, računalni dodaci za doživljaj prividne stvarnosti kao realne pomoću osnovnih ljudskih osjetila. 6. Multimedija u prikazivanju i povezivanju činjenica u funkciji učenja, prividna stvarnost korak prema kinetičkom pamćenju, multimedija kao uvjet efikasne realizacije cjeloživotnog učenja, multimedijski opis realnog sustava u zamjenu za pojmovnu sliku opisa realnog sustava.
 • III. SUSTAVI ZA KOMUNICIRANJE
  7. Elementi sustava digitalnog komuniciranja, prijenos podataka u mreži računala, tehnološki aspekti mreže računala, potrebni elementi za izgradnju mreže računala, računala, komunikacijski kanali, komunikacijski adapteri, komunikacijski protokoli, operacijski sustav za upravljanje mrežom. 8. Vrste mreža računala, lokalne mreže, regionalne mreže, mreže širokog područja, topologije mreže računala, povezanost topologije i organizacijskih rješenja u poslovnom sustavu, telematički servisi. 9. Pojam Internet komunikacije, nastanak i razvitak Interneta, princip rada Interneta, obilježja Interneta, elementi i topologija Interneta, Internet servisi i njihova primjena u poslovanju. Internetski servisi, elektronička pošta, diskusijske skupine, distribucijske liste, prijenos podataka na daljinu. Web infrastruktura, područja primjene, daljnji razvoj Interneta. Uvjeti Internet poslovanja, razvoj i područja primjene. 10. Sustavi i načini za pronalaženja podataka na Internetu, tematski katalozi, tražilice, načini postavljanja upita pomoću tražilica, osnovni logički operatori, postavljanje fraza na tražilice, zamjenski operatori, strukturno pretraživanje, pretraživanje po vrstama datoteka, metatražilice, inteligentni agenti, alternativni načini pretraživanja, strategije pretraživanja, vrednovanje pronađenih sadržaja, prema instituciji, prema poznatom i priznatom autoru, prepoznavanje referentne literature. 11. Primjena Internet tehnologije u funkciji učenja, hipertext, hipermedia, primjena ICT u poučavanju, učenje na daljinu, mješoviti sustavi poučavanja
 • IV. UVOD U ZAŠTITU INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  12. Pojam zaštite informacijskog sustava, pojam sigurnosti informacijskog sustava, razlozi izgradnje sustava zaštite informacijskog sustava, pojam kompjutorskog kriminala, izvori i oblici prijetnji informacijskom sustavu, priroda kao izvor prijetnje, čovjek s atribucijom namjernosti, čovjek s atribucijom nenamjernosti, tehnička sredstva kao izvor prijetnji. 13. Koraci u izgradnji sustava sigurnosti poslovnog informacijskog sustava, definiranje politike sigurnosti informacijskog sustava, odabir strategija izgradnje sustava sigurnosti informacijskog sustava, odabir nositelja odgovornosti za izgradnju sustava sigurnosti, odabir pristupa u načinu realizacije sustava sigurnosti. 14. Procjena značaja podatkovnog sadržaja poslovnog sustava, vanjski čimbenici značaja podatkovnog sadržaja, unutrašnji čimbenici značaja podatkovnog sadržaja, procjena oblika i intenziteta prijetnji podatkovnom sadržaju obzirom na procijenjeni značaj, procjena rizika o pojedinom sadržaju, kvantitativne mjere procjene i kvalitativne mjere procjene. Odabir mjera zaštite. 15. Mjere zaštite informacijskih sustava, materijalni nositelj kao mjera zaštite, programske mjere zaštite, zaštita na razini operacijskog sustava, zaštita na razini aplikativne programske potpore, sigurnosna kopija s promjenom materijalnog nositelja kao mjera zaštite, zaštita kriptografskim mjerama zaštite, simetrični kripto sustavi, asimetrični sustavi kriptiranja, funkcija digitalnog potpisa, načini ostvarivanja digitalnog potpisa, zaštita od virusa, tehničke mjere zaštite, fizičke mjere zaštite, organizacijske mjere zaštite, mjere zaštite iz oblasti prava. Provjera valjanosti poduzetih mjera zaštite.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1. Auditorne vježbe - Web 2.0 tehnologije (2 sata)
  Uvod u Web 2.0. Primjeri tehnologija: Blog, Wiki, Google alati, LMS i ePortfolio. Sustavi za učenje na daljinu(LMS) kao dio Web 2.0 alata ePortfolio sustavi. Izvođenje nastave uz pomoć ePortfolio sustava.
 • 2. Lab. vježbe - Web 2.0 tehnologije - Pronalaženje i vrednovanje informacija (2 sata)
  Pronalaženje informacija o upotrebi različitih Web 2.0 sustava (Wiki, Blog, ePortfolio, LMS), primjera dobre i loše prakse, te upotrebe tih sustava s naglaskom na ePortfolio. Prezentacija u grupama.
 • 3. Lab. vježbe - Web 2.0 tehnologije - Rad s ePortfolio sustavom (2 sata)
  Korištenje ePortfolio sustava Mahara – izbornici, navigacija, datotečni sustav. Rad s artefaktima – unos, manipulacija, brisanje, obilježavanje, dijeljenje. Stvaranje pogleda, objava artefakata preko pogleda. Stvaranje on-line zajednica, grupa unutar ePortfolio sustava – kreiranje grupa, kolaboracija.
 • 4. Auditorne vježbe - Linux OS (2 sata)
  Struktura Linux OS-a (Linux jezgra preko GNU userspacea) (jezgra, uslužni programi, ljuske, datotečni sustav). Karakteristike distribucije i osnovne linux distribucije, organizacija direktorija i datoteka, posebne datoteke i direktoriji, korištenje ljuske. Upute za pristup udaljenim Linux računalima (ssh). Upoznavanje sa VMWare aplikacijom (virtualni stroj) za rad s Linuxom.
 • 5. Lab. vježbe - Linux OS - Administracija sustava preko grafičkog sučelja (2 sata)
  Gnome okruženje Elementi sučelja, izbornik, panela i dostupne aplikacije. Korištenje Nautilusa, Dostupni repozitoriji i aplikacije za nadogradnju. Osnove upravljanja paketima (synaptic), Upravljanje resursima računala korištenjem različitih alata (grafika, računalne komponente, kompatibilnost sa Windows aplikacijama...). Osnovno grafičko konfiguriranje sustava Pretraživanje podataka na lokalnom računalu. Sažimanje podataka - sažimanje i otpakiravanje datoteka i direktorija… Rad sa mrežnim resursima Priprema za rad u mreži. Samba protokol. Samba printeri, Rad sa mrežama pod Linux i Windows operacijskim sustavima. Pretraživanje resursa računala i lokalne mreže.
 • 6. Lab. vježbe - Linux OS - Osnove korištenja Linux OS u naredbenom retku (2 sata)
  Prijavljivanje na lokalno Linux računalo u naredbenom retku, promjena lozinke (passwd), korisnikov izvorni direktorij (pwd), naredbe za rad s direktorijima (ls, cd, mkdir, rmdir), te naredbe za osnovne operacije s datotekama (kopiranje, brisanje, preimenovanje, premještanje, pretraživanje, sortiranje, – cp, rm, mv, find, sort). Uređivači teksta - vi editor, pico (nano). Naredbe stanja sustava (finger, w, who, uptime, top).
 • 7. Lab. vježbe - Linux OS - Korisnički rad sa Linux OS-om u naredbenom retku (2 sata)
  Napredniji oblici zadavanja naredbi – preusmjeravanja ulaza i izlaza naredbi u datoteke, povezivanje naredbi u cjevovod. Linkovi u datotečnom sustavu (ln). Dodjeljivanje prava pristupa datotekama i kazalima (chmod). Instalacija dodatnih paketa (apt-get).
 • 8. Lab. vježbe - OpenOffice - Upoznavanje i rad s OpenOffice programskim paketom (2 sata)
  Ponavljanje koncepata iz MS Office paketa – rad s aplikacijama Writer, Calc i Impress. Osnove upravljanja datotekama, Uređivanja i oblikovanja sadržaja unutar pojedinih aplikacija. Izrada crteža i skica u Draw aplikaciji. Automatizacija uredskog rada pomoću Writer aplikacije.
 • 9. Lab. vježbe - OpenOffice - Rješavanje problemskih zadataka s Writer i Calc aplikacijama (2 sata)
  Izrada skupnih pisama. Oblikovanje dokumenata u Writer i Calc aplikaciji kao izvora podataka za skupna pisma. Izrada obrazaca. Izrada tablica sadržaja i popisa indeksa. Izrada jednostavnih pretraživanja podataka u Calc aplikaciji.
 • 10. Lab. vježbe - OpenOffice - Rješavanje problemskih zadataka s Calc i Base aplikacijama (2 sata)
  Izrada složenih pretraživanja podataka u Calc aplikaciji (Lookup funkcije, padajuće liste). Uvoz podataka iz vanjskih izvora (baza) u Calc – korištenje aplikacije Base za pripremu upita, uvoz podataka iz pripremljenih upita u Calc.
 • 11. Lab. vježbe - Python - Liste, datoteke, funkcije (2 sata)
  Kratko ponavljanje gradiva obrađenog u Informatici 1 (liste i rad s CSV datotekama). Modularizacija programskog koda korištenjem funkcija – preoblikovanje već napravljenih programskih primjera na način da se koriste funkcije
 • 12. Lab. vježbe - Python - Ostale složene strukture podataka u Pythonu (2 sata)
  Korištenje rječnika i skupova kao struktura podataka – izbacivanje duplikata, dohvaćanje sadržaja preko ključa, rad s matricama i sl. – preduvjeti za napredniju obradu strukturiranih sadržaja.
 • 13. Lab. vježbe - Python - Dohvaćanje podataka s Interneta (2 sata)
  Dohvaćanje strukturiranih podataka (tečajne liste HNB-a – dohvat tečajne liste za zadani datum; prikaz zadanog tečaja na zadani datum; korištenje tečaja za konverziju valuta). Dohvaćanje nestrukturiranih podataka (elementarni program za preuzimanje (download) datoteka s Interneta).
 • 14. Lab. vježbe - Python - Manipulacije nad tekstualnim sadržajima (4 sata)
  Pretraživanje tekstualnih (string) podataka. Zamjena pronađenih tekstualnih podataka. Ekstrakcija dijelova tekstualnih nizova (particioniranje). Izrada programskih primjera koji na temelju svega obrađenog gradiva kombiniraju napredniju obradu strukturiranih datotečnih sadržaja i strukturiranih sadržaja dohvaćenih s Interneta.

Alati koji se koriste na predmetu

 • OS Linux (lokalni pristup unutar VM-a i udaljeni pristup - arka.foi.hr ili delta.labs.foi.hr)
  Korisnički rad u naredbenom retku, rad s grafičkim sučeljem (Gnome) - rad s datotekama i direktorijima, sažimanje podataka, rad u lokalnoj mreži fakulteta, pretraživanje resursa računala i lokalne mreže.
 • OpenOffice 3 (Writer, Calc, Impress, Draw, Base)
  Writer - automatizacija uredskog rada, izrada skupnih pisama, obrazaca; Calc - izrada jednostavnih i složenih pretraživanja podataka, uvoz podataka iz vanjskih izvora (baza); Base - priprema upita, uvoz podataka iz pripremljenih upita u Calc
 • Python 2.6
  Programsko razvojno okruženje vezano uz jezik Python, u inačici 2.6
 • VMWare player
  Okruženje za virtualni stroj u kojem će se vježbati Linux GUI

Osnovna literatura

 • Informacijska tehnologija u poslovanju. Urednici Vlatko Čerić … et al. Element, Zagreb, 2004.
 • Dobrinić, D. et al. Izravni marketing. TIVA Tiskara, Varaždin, 2005.

Dopunska literatura

 • Stair, R.M.; Reynolds, G.W. Principles of Information Systems. 8th ed. Thomson, Boston, 2008.
 • Rainer, R.K.Jr.; Turban, E.; Potter, R.E. Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. Wiley, Hoboken, 2006.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Osnove informacijske tehnologije
 • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Informatika 2.
 • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Informatička tehnologija
 • Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet, Informatika
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Balaban Igor Auditorne vježbe 2 2 1
Laboratorijske vježbe 5 2 8
Predavanje 15 2 1
Zlatović Miran Laboratorijske vježbe 8 2 8
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh