FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Komuniciranje u organizaciji npp:47251

Engleski naziv

Organizational Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Unaprijediti znanja i vještine povezane s komunikacijskim procesima u organizaciji, komunikacijom u malim skupinama i u timu, prilikom kreativnog rješavanja problema u skupini, kod odlučivanja u skupini, motiviranja i vodstva. Pripremiti za djelotvorniju analizu i istraživanje komunikacijskih procesa u poslovnim organizacijama, uspješnije vođenje timova i radnih grupa, sudjelovanje u poslovnom odlučivanju na sastancima i u odborima, kao i za djelotvorniju menadžersku komunikaciju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • kritički analizirati znanstvene teorije i stručne tekstove povezane s komunikacijskim procesima u organizaciji
 • moći identificirati i razumijeti činitelje koji utječu na učinkovitost organizacijske komunikacije i komunikacije menadžera, kao i srodne činitelje koji utječu na kreativnost timova, procese odlučivanja, vodstvo i političko ponašanje u organizaciji.
 • poticati kreativno rješavanje problema i razvoj interpersonalnih odnosa u timu
 • pretraživati izvore stručne i znanstvene literature na webu i u on-line bazama podataka vezane uz komuniciranje u organizaciji i srodne discipline
 • primijeniti znanja i vještine vezane uz organizacijsku komunikaciju za povećanje uspješnosti rada u timu, vodstvo timova, motiviranje podređenih i djelotvornije odlučivanje u grupi/timu.
 • razumijeti osnovne pojmove vezane uz organizacijsku komunikaciju, komunikaciju u timovima, komunikaciju menadžera i vođa te interkulturalnu komunikaciju

Ishodi učenja programa

 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju

Sadržaj predavanja

 • Procesi organizacijske komunikacije
  Područja istraživanja organizacijske komunikacije. Teorijski modeli komuniciranja u organizaciji. Informacijski procesi u organizaciji. Komunikacijski kanali i mreže u organizacijama. Formalna i neformalna komunikacija. Glasine. Komunikacijska klima. Komunikacijski aspekti organizacijske kulture.
 • Komunikacija između različitih razina u organizaciji
  Interpersonalna komunikacija u organizaciji. Skupna komunikacija u organizaciji. Problemi u komuniciranju nadređenih i podređenih. Temelji individualnog i skupnog komunikacijskog ponašanja u organizaciji. Komunikacijski stilovi nadređenih.
 • Skupna komunikacija u organizaciji
  Skupine i procesi skupne komunikacije u organizacijama. Razvoj skupina u organizaciji. Individualni i skupni ciljevi. Komunikacija u malim skupinama. Kohezija i norme u skupini. Konformiranje i devijantno ponašanje u skupini. Suradnja u skupini.
 • Timska komunikacija
  Obilježja komunikacije u uspješnim timovima. Vrste timova. Razvoj timova. Uloge članova tima vezane uz zadatke i komunikaciju. Povjerenje u timu.
 • Komunikacijski aspekti kreativnog rješavanja problema
  Činitelji koji utječu na kreativnost. Faze kreativnog rješavanja problema. Osobine posebno kreativnih pojedinaca. Komunikacija u kreativnom rješavanju problema. Tehnike za unapređenje individualne (i skupne) kreativnosti: check-liste, slučajne riječi, generiranje alternativa, liste atributa, kreativno fokusiranje, manipuliranje glagolima, analiza polja sila.
 • Skupne tehnike kreativnog rješavanja problema
  Osnove komunikacije u skupini prilikom kreativnog rješavanja problema. Skupne kreativne tehnike: oluja mozgova, zapisivanja misli, zapisivanje ideja, tehnika nominalne grupe, kreativni izazov, provokacija. Tehnike za izbor kreativnog rješenja u skupini.
 • Komunikacija u procesima odlučivanja
  Vrste odluka i činitelji koji utječu na odlučivanje. Procesi komunikacije kod odlučivanja u skupini. Skupne rasprave. Osobni faktori i komunikacija kod pogrešaka u odlučivanju. Prednosti i nedostaci skupina u odlučivanju. Grupno mišljenje (%22groupthink%22) i polarizacija skupine kod odlučivanja. Uzroci zastoja u pojedinim fazama skupnog odlučivanja. Procesi komunikacije kod odlučivanja u velikim organizacijama. Uloge i zadaci vođa kod odlučivanja.
 • Komunikacija u vodstvu
  Definicije rukovođenja i vodstva. Komunikacijska kompetencija vođa. Teorijski modeli vodstva i struktura komunikacije vođa. Komunikacija u transformacijskom vodstvu i vodstvu koje je usmjereno promjenama.
 • Komunikacija u procesima motiviranja zaposlenika
  Povezanost komunikacije i motivacije. Osnovne teorije motivacije i komunikacijski procesi u organizaciji. Posebne motivacijske tehnike. Načini utjecanja komunikacijom na povećanje motivacije zaposlenika.
 • Komunikacija kod političkog ponašanja u organizaciji
  Status i statusni simboli u organizaciji. Menadžment dojmova. Izvori moći pojedinaca i skupina u organizaciji. Koalicije, klike, oligarhija i drugi oblici povezivanja pojedinaca u interesne skupine u organizacijama. Intergrupni sukob. Medijacija u organizacijskim sukobima.
 • Interkulturalna komunikacija u organizaciji
  Vrijednosti i kultura socijalne ili organizacijske sredine. Percepcije prostora, vremena, spolnih uloga, hijerarhije i promjena. Procjena kulture u određenom socijalnom okruženju. Individualizam i kolektivizam. Stilovi komunikacije u različitim kulturama. Kulture visokog i niskog konteksta u komunikaciji. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji. Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Teorijske osnove i metode istraživanja organizacijske komunikacije
  Teorije iz područja komunikologije. Klasične i znanstvene teorije u menadžmentu. Teorije međuljudskih odnosa i razvoja ljudskih potencijala. Sustavske i kontingencijske teorije. Komunikacijska revizija. Procjena komunikacijske klime. Istraživanje komunikacijske kulture. Interpretativna i kvalitativna istraživanja.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P.; Bahtijarević-Šiber, F.; Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta. Školska knjiga, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Miller, K. Organizational Communication: Approaches and Processes. 5th ed. Wadsworth Cengage Learning, Boston, 2009.
 • Shockley-Zalabak, P.S.; Fundamentals of Organizational Communication: Knowledge, Sensitivity, Skills, Values. 7th ed. Pearson, Boston, 2009.

Slični predmeti

 • Leadership and Communication in Groups, The Wharton School, Undergraduate Division, University of Pennsilvania,http://undergrad.wharton.upenn.edu/
 • Organizational Communication, University of Washington, http://www.washington.edu/
 • Topics In Organizational Communication, McMaster University, Canada, http://www.mcmaster.ca
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 15 2 1
Čižmešija Antonela Seminar 12 1 6
Plantak Vukovac Dijana Seminar 3 1 6
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Komuniciranje u organizaciji - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija5
Kritički prikaz 0
Kolokvij (2x45)90
Esej3
Aktivnost na nastavi2
Dodatno: referati, on-line aktivnosti0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

 

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 70.0 30.0 45 +
Esej + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa/timova i biti aktivni u vježbama u učionici te prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje.
Prezentacija 5 1 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Korištenje tuđeg rješenja je zabranjeno. Ukoliko prezentacija nije održana Studenti koji nisu pravovremeno obavili prezentaciju gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Iznimno se i samo u posebno opravdanim slučajevima prihvaća naknadno predana prezentacija. Javiti se nastavniku prije završetka nastave na seminarima. 15 tjedan nastave. Zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin moguće je smanjenje broja bodova.
1. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
2. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
Esej 3 0 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu, neposredno prije početka pisanja eseja; tema je vezana uz sadržaje kolokvija koji su im objavljeni na početku nastave u semestru. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i kritičko promišljanje zadane teme, tj. analiza pozitivnih i negativnih aspekata određenih pojava i procesa u komuniciranju u organizaciji, kao i prikaz vlastitih iskustava i promišljanja te prijedloga za
Kritički prikaz 0 0 Student piše kritički prikaz na temu koju odobrava nastavnik, a na temelju odabranih članaka iz baza podataka s cjelovitim znanstvenim i stručnim člancima. Kritički prikaz treba predati do izlaska na usmeni ispit. Upute se nalaze u sustavu Moodle. Izrada kritičkog prikaza je dobrovoljna Kritički prikaz treba biti predan kod upisa ocjene temeljem kontinuiranog praćenja ili na usmenom ispitu.
Dodatno: referati, on-line aktivnosti 0 Student piše referat na temu koju je sam odabrao (upute se nalaze u sustavu Moodle, identične su onima za obavezni referat) ili obavlja on-line aktivnosti vezane uz Web 2.0 alate (na osnovu posebnog dogovora s predmetnim nastavnikom).


Komuniciranje u organizaciji - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

 

 

 


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija5
Kritički prikaz 0
Kolokvij (2x45)90
Esej3
Aktivnost na nastavi2
Dodatno: referati, on-line aktivnosti0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modelu - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja8
Kolokviji (2x45) ili pismeni ispit90
Redoviti dolasci na konzultacije2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 70.0 30.0 45 +
Esej + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 8 0 Teme za seminarske radove treba dogovoriti s predmetnim nastavnikom, a rokovi za njihovu predaju i način izrade objavljuju se u sustavu Moodle. 3 boda Seminarski radovi iz 2 teme (2x4 boda) prema dogovoru s nastavnikom. Upis ocjene na temelju kolokvija ili usmeni ispit.
1. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 2 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom ili na kraju semestra.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh