FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Teorija sustava npp:47255

Engleski naziv

Systems Theory

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

TO

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Predavanje 1 2 2
Seminar 12 1 2
Vidačić Stjepan Predavanje 1 1 2
Predavanje 14 3 2
Seminar 3 1 2
Seminar 15 1 5
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Teorija sustava - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada timskih zadataka na seminarima40
Kontrole prisustvovanja na predavanjima6
3 kolokvija54
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. Kolokvij + 100.0 1 +
2. Kolokvij + 100.0 1 +
3. Kolokvij + 100.0 1 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada timskih zadataka na seminarima 40 Prisustvovanje na seminarima je obavezno.
Timovi formirani na početku semestra (3 studenta) samostalno rješavaju postavljeni zadatak pod kontrolom nastavnika.
Riješeni zadaci se predaju i ocjenjuju apsolutnim bodovima 0 – 100.
Članovi tima dobivaju isti broj bodova.
Tijekom semestra radi se 10 - 11 seminarskih zadataka i moguće je ostvariti 1000 - 1100 apsolutnih bodova.
U konačnoj obradi podataka apsolutni bodovi se konvertiraju u relativne bodove (do 40 bodova).
Kontrola prisustvovanja na predavanjima 6 Prisustvovanje na predavanjima nije deklarirano kao obavezno i ne uvjetuje potpis u indeks na kraju semestra.
Tijekom semestra izvodi se 6 – 7 nenajavljenih kontrola prisustvovanja predavanjima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom predavanju vrednuje se sa 15 apsolutnih bodova.
Kolokviji 54 Izvode se 3 parcijalna kolokvija u međuispitnim rokovima.
Parcijalni kolokvij je individualni test sa kratkim teoretskim pitanjima iz obrađenih tema od zadnjeg kolokvija u trajanju do 1 n/sat (odgovori su tipa ABC).
Ukupni broj apsolutnih bodova sa sva tri parcijalna kolokvija je 100.
Uvjeti za potpis indeksa Prisustvovanje na seminarima i rad u timu na N-2 timska zadataka (N=10-11).
Ukupno 15 bodova na svim parcijalnim kolokvijima.
Uvjeti za usmeni ispit Ostvareno >= 50 % bodova od ukupno mogućih apsolutnih bodova na seminarima i kontrolama predavanja, ali nisu ispunjeni svi ostali uvjeti za upis ocjene.

Napomena:
Ispunjeni uvjet vrijedi do kraja tekuće akademske godine.

Uvjeti za upis ocjene 1. Ostvareno >= 50 ukupnih relativnih bodova od ukupno 100.
2. Ostvareno >= 50 ukupnih apsolutnih bodova na sva 3 kolokvija.
3. Ostvareno >= 5 apsolutnih bodova na svakom od 3 kolokvija.
4. Prisustvovano na N-2 kontrolna predavanja (N=6-7).
5. Izrađeno M-2 timska zadatka (M=10-11)

Napomena:
Studenti koji imaju uvjete za upis ocjene i ispunili su sve uvjete iz kontinuiranog praćenja(radili sve seminarske zadatke i ostvarili >= 50% mogućih bodova, bili na svim kontrolnim predavanjima, na kolokvijima ostvarili >= 50 bodova), na ukupne relativne bodove dobivaju stimulaciju od 10 %.

Ispunjeni uvjet vrijedi do kraja iduće akademske godine.

Uvjeti za oslobođenje od usmenog dijela na klasičnom ispitu Na klasični ispit (zadaci i teorija) izlazi student koji nije zadovoljio kroz kontinuirano praćenje na seminarima i na kolokvijima.

Student koji je zadovoljio na kolokvijima ali nije zadovoljio na seminarima, na klasičnom ispitu rješava samo zadatke, a rezultat sa kolokvija priznaje se za usmeni dio ispita.

Napomena:
Ispunjeni uvjet vrijedi do kraja tekuće akademske godine.


Opis elemenata praćenja - Klasični ispit

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni (Aplikativni) dio 50 Izvodi se u pismenom obliku u trajanju
do 2 n/s.

Rješavanje 5/pet/ zadataka iz odabranih tematskih područja seminarskih zadataka kolegija.
Svaki od zadataka vrednuje se sa do 20 apsolutnih bodova.
Za prolaz je potrebno ostvariti >= 50 apsolutnih bodova.
Usmeni(Teorijski dio) 50 Izvodi se u pismenom obliku u trajanju
od 1 n/s.

Odgovaranje na 33 ABC pitanja iz teorijskog dijela kolegija. Pitanjima su obuhvaćena sva 3 kolokvija. Jedno pitanje vrednuje se sa do 3 boda.
Za prolaz je potrebno ostvariti >= 50 apsolutnih bodova.

Teorijskom dijelu ispita može pristupiti student koji je zadovoljio na aplikativnom dijelu.

Zaključna ocjena izvodi se iz rezultata pismenog i usmenog dijela ispita.


Teorija sustava - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Klasični ispit (zadaci + teorija) ili kontinuirano praćenje100
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. Uključivanje u sustav kontinuiranog timskog rada i praćenja 100 Za studente koji se na početku semestra uključe u ovaj sustav vrijede sva pravila i obaveze kao i za redovite studente i mogu steći uvjete za polaganje ispita i upis ocjene na temelju rezultata kontinuiranog praćenja na kraju semestra (timski rad, seminarski timski zadaci, 3 kolokvija).
2. Polaganje ispita izvan sustava kontinuiranog praćenja 100 Model praćenja i ocjenjivanja za ovu grupu studenata je sljedeći:
1) Studenti ove grupe nemaju mogućnost izlaska na standardne kolokvije i putem kolokvija ostvarivati uvjete za poslaganje ispita.
2) Na početku semestra (u prva 2-3/dva-tri/ tjedna student se može javiti na konzultacije i preuzeti „Kompleksni zadatak“ (zadatak obuhvaća glavne problemske teme kolegija iz kojih se standardno rade timski seminarski zadaci).
3) Ako student ne preuzme i ne obrani „Kompleksni zadatak“ do zadnjeg tjedna u semestru tekuće akademske godine, ide na klasični ispit (pismeni + usmeni).
4) Izrađeni „Kompleksni zadatak“ student brani na konzultacijama nakon završenih predavanja (16. 17. i 18. tjedan). Nakon ovog roka student više ne može braniti „Kompleksni zadatak“.
5) Izrađeni „Kompleksni zadatak“ i njegova obrana ocjenjuju se bodovima od 0 – 100 i smatra se obranjenim ako je student dobio >= 50 bodova.
6) Ako je student obranio „Kompleksni zadatk“ zadovoljava uvjet osobođenja od klasičnog pismenog dijela ispita i može izaći na standardni usmeni dio ispita, zajedno i pod istim uvjetima sa studentima koji su oslobođeni pismenog dijela temeljem kontinuiranog praćenja ali nisu kolokvirali, na standardnim ispitnim rokovima.
7) Zaključna ocjena izvodi se iz zbroja bodova ostvarenih iz „Kompleksnog zadatka“ i usmenog dijela ispita.
8) Oslobođenje od pismenog dijela ispita prema točki 5) vrijedi do kraja iduće akademske godine.
9) Student koji ne obrani „Kompleksni zadatak“ u zadanom roku iz točke 4) izlazi na klasični ispit:
a) Pismeni dio: 5 zadataka – radi se 2 n/s
b) Usmeni dio (izlazi se samo ako je položen pismeni dio)


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh