FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Arhitektura računalnih sustava npp:61769

Engleski naziv

Computer Systems Architecture

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
28sati
Laboratorijske vježbe
2sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Magdalenić Ivan Predavanje 15 2 1
Seminar 14 2 3
Milić Luka Laboratorijske vježbe 3 1 8
Nema definiranih ispitnih rokova

Arhitektura računalnih sustava - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Izrada programa u asembleru10
Kratke provjere znanja10
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama 0 6 Na predavanjima se 4 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Na seminarskim vježbama se 4 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Na laboratorijskim vježbama se svaki puta obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 4 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s kratkim testom (10 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Ako student preda program iz asemblera prije termina laboratorijskih vježbi na njih nije dužan doći i evidentira mu se kao da je bio prisutan. Ako student nije u mogućnosti prisustvovati predavanjima, seminarskim vježbama ili kolokvijima obavezan se javiti sa pripadajućom dokumentacijom u roku od tjedan dana nakon izostanka. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja zadnjeg tjedna u kojem se izvodi nastava u tekućem semestru. Kraj zimskog semestra
Izrada programa u asembleru 10 1 Rok za predaju programa iz asemblera je zadnji tjedan nastave. Način bodovanja će biti objavljen na web stranicama predmeta. Studenti koji ponovno upisuju predmet mogu prenijeti bodove iz asemblera iz prošle godine, ako se jave u prvih pet tjedana. Predaja programa iz asemblera uključuje usmeno ispitivanje od strane nastavnika.
Kratke provjere znanja 10 0 Dvije kratke provjere znanja obavljaju se na predavanjima. Kratke provjere znanja traju 10 minuta i sastoje se od kratkih pitanja na zaokruživanje i/ili na dopisivanje. Kratke provjere znanja ujedno služe i kao evidencija prisustvovanja na predavanjima.
Kolokviji 80 16 Svaki kolokvij se sastoji od teorijskog i problemskog dijela. Teorijski dio kolokvija se piše prvih 30 minuta. Pitanja na teorijskom dijelu su tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, dopiši ili nacrtaj. Problemski dio kolokvija se piše 60 minuta. Na problemskom dijelu se rješavaju složeniji zadaci koji zahtijevaju razumijevanje gradiva i primjenu znanja pri rješavanju konkretnog problema.
Za ocjenu je potrebno na teorijskom dijelu kolokvija i na problemskom dijelu kolokvija (ukupno na oba kolokvija) dobiti minimalno 40% bodova i ukupno na oba kolokvija dobiti minimalno 50% bodova.
Uvjet za potpis je dobiti minimalno 20 % bodova na oba kolokvija (ukupni broj bodova na oba kolokvija neovisno da li su bodovi s teorijskog ili problemskog dijela).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Rekapitulacija uvjeta za potpis:

- Prisustvovanje nastavi : 6/10 provjera prisustva

- Predaja programa iz asemblera: 1 bod

- 20% bodova na kolokviju : 16 bodova

Arhitektura računalnih sustava - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća tri modela:

A. Mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima. U tom slučaju trebaju se u prva dva tjedna nastave javiti nastavniku i izjasniti da prihvaćaju sve obaveze dolazaka na nastavu koje vrijede za redovite studente, uključujući i polaganje ispita putem sustava kontinuiranog praćenja. Studenti koji izaberu model A će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

B. Ako izvanredni studenti ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima tada mogu izaći na kolokvije i uspjeh na kolokviju će im se povećati proporcionalno za 10 bodova (jer ne pišu kratke provjere znanja). Studenti koji izaberu model B će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

C. Izvanredni studenti koji  ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima i ne žele polagati predmet putem kontinuiranog praćenja, dužni su predati program iz asemblera do kraja zadnjeg tjedna nastave u tekućem semestru. Predaja programa iz asemblera je uvjet za pristup ispitnim rokovima. Studenti koji izaberu model C neće biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Izrada programa u asembleru10
Kratke provjere znanja10
Kolokviji80
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Izrada programa u asembleru10
Kolokviji90
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Izrada programa u asembleru1
ZBROJ1


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kratke provjere znanja 10 Dvije kratke provjere znanja obavljaju se na predavanjima. Kratke provjere znanja traju 10 minuta i sastoje se od kratkih pitanja na zaokruživanje i/ili na dopisivanje. Kratke provjere znanja ujedno služe i kao evidencija prisustvovanja na predavanjima.
Izrada programa u asembleru 10 1 Rok za predaju programa iz asemblera je zadnji tjedan nastave. Način bodovanja će biti objavljen na web stranicama predmeta. Studenti koji ponovno upisuju predmet mogu prenijeti bodove iz asemblera iz prošle godine, ako se jave u prvih pet tjedana. Predaja programa iz asemblera uključuje usmeno ispitivanje od strane nastavnika.
Kolokviji 80 Svaki kolokvij se sastoji od teorijskog i problemskog dijela. Teorijski dio kolokvija se piše prvih 30 minuta. Pitanja na teorijskom dijelu su tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, dopiši ili nacrtaj. Problemski dio kolokvija se piše 60 minuta. Na problemskom dijelu se rješavaju složeniji zadaci koji zahtijevaju razumijevanje gradiva i primjenu znanja pri rješavanju konkretnog problema.
Za ocjenu je potrebno na teorijskom dijelu kolokvija i na problemskom dijelu kolokvija (ukupno na oba kolokvija) dobiti minimalno 40% bodova i ukupno na oba kolokvija dobiti minimalno 50% bodova.
Uvjet za potpis je dobiti minimalno 20 % bodova na oba kolokvija (ukupni broj bodova na oba kolokvija neovisno da li su bodovi s teorijskog ili problemskog dijela).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada programa u asembleru 10 1 Rok za predaju programa iz asemblera je zadnji tjedan nastave. Način bodovanja će biti objavljen na web stranicama predmeta. Studenti koji ponovno upisuju predmet mogu prenijeti bodove iz asemblera iz prošle godine, ako se jave u prvih pet tjedana. Predaja programa iz asemblera uključuje usmeno ispitivanje od strane nastavnika.
Kolokviji 80 Svaki kolokvij se sastoji od teorijskog i problemskog dijela. Teorijski dio kolokvija se piše prvih 30 minuta. Pitanja na teorijskom dijelu su tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, dopiši ili nacrtaj. Problemski dio kolokvija se piše 60 minuta. Na problemskom dijelu se rješavaju složeniji zadaci koji zahtijevaju razumijevanje gradiva i primjenu znanja pri rješavanju konkretnog problema.
Za ocjenu je potrebno na teorijskom dijelu kolokvija i na problemskom dijelu kolokvija (ukupno na oba kolokvija) dobiti minimalno 40% bodova i ukupno na oba kolokvija dobiti minimalno 50% bodova.
Uvjet za potpis je dobiti minimalno 20 % bodova na oba kolokvija (ukupni broj bodova na oba kolokvija neovisno da li su bodovi s teorijskog ili problemskog dijela).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model C

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada programa u asembleru 1 Rok za predaju programa iz asemblera je zadnji tjedan nastave. Način bodovanja će biti objavljen na web stranicama predmeta. Studenti koji ponovno upisuju predmet mogu prenijeti bodove iz asemblera iz prošle godine, ako se jave u prvih pet tjedana. Predaja programa iz asemblera uključuje usmeno ispitivanje od strane nastavnika.


Rekapitulacija uvjeta za pravo izlaska na ispit:

Predaja programa iz asemblera i točni odgovori na sva postavljena pitanja. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh