FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Modeliranje poslovnih procesa npp:61770

Engleski naziv

Business Processes Modelling

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Suvremene ICT se danas koriste za izgradnju takvih informacijskih sustava koji podržavaju temeljne poslovne procese organizacije. Poslovni procesi su stoga u središtu pozornosti poslovnih ljudi, praktičara i znanstvenika koji se bave razvojem informacijskih sustava. Projekti unapređenja poslovne izvrsnosti, uz potporu suvremenih ICT, obuhvaćaju danas široki spektar upravljačkih aktivnosti i znanstvenih metoda poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) ili business process modelling (BPM). Zajednička svojstva svih tih metoda je modeliranje poslovnih procesa i procjenjivanje učinaka unapređenja, prije nego se pristupa njihovoj provedbi. Studenti će tijekom slušanja ovog kolegija naučiti kako modelirati poslovne procese u organizaciji,anticipirajući pri tome potencijale suvremenih ICT, te kako primijeniti metode BPR-a i BPM-a za postizanje poslovne izvrsnosti. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će upotpuniti korištenjem suvremenih alata za računalom podržano modeliranje poslovnih procesa. Znanja stečena na ovom kolegiju omogućti će diplomiranim studentima da rade kaoposlovni analitičari, menadžeri, planeri strateškog razvoja organizacije, razvojni stručnjaci za planiranje i uvođenje suvrenih ICT te konzultanti za poslovnu izvrsnost, razvoj IS-a i moderne oblike poslovanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • dokumentirati model procesa
 • koristiti predloške modela za složene poslovne procese
 • koristiti suvremeni softverski alat za modeliranje poslovnih procesa
 • modelirati poslovni proces u skladu sa stručnom normom BPMN
 • odrediti najvažnije parametre poslovnog procesa (trajanje, potrebni resursi, uska grla) simulacijom na modelu procesa
 • odrediti strukturu poslovnog procesa i uloge učesnika u njegovom izvođenju
 • prepoznati poslovne procese
 • primijeniti kompletni skup simbola za BPM
 • primijeniti logičke koncepte BPM-a, kao npr. slijed, događaj, odlučivanje, inkluzivno i ekskuzivno grananje i spajanje
 • primijeniti metodički 3I koncept u razvoju modela složenog poslovnog procesa
 • razumjeti mapiranje modela procesa prema BPMN notaciji u BPEL
 • razumjeti Petrijeve mreže kao teorijsku osnovu za simulaciju na modelu procesa
 • razumjeti postupke izvođenja, nadzora i upravljanja procesa na BP-engine i vezu prema SOA
 • usporediti simulacijske rezultate dobivene simulacijom na modelu procesa za postojeće i unaprijeđeno stanje te dokazati učinke preustroja

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu

Sadržaj predavanja

 • 1. Razlozi za promjenu i unapređenje poslovnih procesa (2 sata)
  Poslovni (konkurencija, novi oblici organiziranja...) i tehnološki (e-poslovanje, automatizacija poslovnih procesa, ...) razlozi za unapređenje poslovnih procesa. Reakcija organizacije na zahtjev za promjenama poslovnih procesa preispitivanjem misije, ciljeva, sustava vrijednosti, načina upravljanja, pristupa poslu, organizacijskog ustroja, radnih mjesta, vještina i znanja zaposlenih, informacijskog sustava itd.
 • 2. Načela modeliranja poslovnih procesa (2 sata)
  Načela modeliranja poslovnih procesa: odgovor na promjene uvjeta, povećanje učinkovitosti organizacije, jasnoća i preglednost postupaka, cjelovitost, iterativnost, povezivanje s okolinom, povećanje znanja i trajnost. Nepromjenljivost procesa i promjenljivost poslovne tehnologije.
 • 3. Generalizirani model organizacije (4 sata)
  Organizacija kao višerazinski, samoorganizirajući, i samoučeći sustav. Tipovi organizacija (profitne, uslužne, javne, upravne...). Ostala svojstva modernih organizacija. Organizacije i globalizacija. Osnovni procesi i generički modeli za najčešće tipove organizacija.
 • 4. Osnovne metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa (4 sata)
  Pojam poslovnih procesa i tokova. Vrste tokova (materijalni, financijski, informacijski itd.). Osnovni čimbenici modela: proces, aktivnost tok, resurs, radno mjesto, organizacijska jedinica. Poslovna pravila. BPMN kao standard za modeliranje poslovnih procesa. Modeliranje tokova rada (Workflow Modelling). Alati za računalom podržano modeliranje (WebSphere Business Modeler).
 • 5. Napredne tehnike modeliranja poslovnih procesa (4 sata)
  Modeliranje složenih procesa. Povezivanje pjedinačnih procesa u cjelovitu poslovnu tehnologiju (Enterprise Modeling). Zachman-ov model. Formalne metode za opis procesa. Primjena Petri-jevih mreža i simulacije u modeliranju poslovnih procesa. Modeliranje zasnovano na znanju. Animirani modeli procesa.
 • 6. Verifikacija i evaluacija modela poslovnih procesa (4 sata)
  Metode i tehnike prikupljanja znanja za modeliranje procesa. Formalna kontrola korektnosti modela tokova rada. Metode za procjenu učinaka unapređenja. Priprema za provedbu promjena u realnu organizaciju.
 • 7. Referentni modeli (6 sati)
  Pojam referentnog modela. Analiza referentnih modela iz raznih područja industrije, državne uprave i neprofitnih organizacija. Usporedba učinkovitosti poslovne tehnologije istraživanje organizacije s najboljima u području (Benchmarking). Analiza razlike između poslovnih procesa u istraživanoj organizaciji i odgovarajućeg referentnog modela (gap analysis). Organizacija i korištenje riznice poslovnih procesa. ARIS arhitektura i referentni modeli za BPM.
 • 8. Provedba preustroja poslovnih procesa (4 sata)
  Dokumentiranje poslovne tehnologije. CASE-alati za potporu provedbi BPR-a. Načela preustroja (usmjerenje prema kupcima, procesno promišljanje, upotreba referentnih znanja, upravljanje promjenama, ...). Uloga poslovodstva i poslovnih stručnjaka u modeliranju poslovnih procesa i provedbi preustroja. Strateška procjena vjerojatnosti uspjeha u provedbi preustroja poslovnih procesa.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Osnove alata za modeliranje polovnih procesa
  U terminima prvih 5 vježbi studenti upoznaju i savladavaju temelje modeliranja poslovnih procesa te se upoznaju sa alatom IBM websphere.
 • Rad na projektima modeliranja poslovnih procesa
  U terminima ostalih vježbi studenti uz pomoć nastavnika rade na izradi samostalnih projekata modeliranja poslovnih procesa stvarnog poslovnog sustava.

Alati koji se koriste na predmetu

 • IBM Websphere
  Alat za modeliranje poslovnih procesa

Osnovna literatura

 • Brumec, J. Modeliranje poslovnih procesa. elektronička skripta, dostupna na Moodlu

Dopunska literatura

 • White, S.A.; Miers, D. BPMN modeling and reference guide: understanding and using BPMN. Future Strategies, Lighthouse, 2008.

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata
 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Slični predmeti

 • Georgia State University, Robinson College of Business, kolegij Business Process Innovation and Organizational Change Management, http://www2,cis.gsu.edu/cis/program/syllabus/graduate
 • The University of Texas at Austin, McComb School of Business , kolegij Business Process Excellence, http://www.mccombs.utexas.edu/dept/msis/courses
 • University of Illinois, College of Business, kolegij Business Process Modelling, http://www.business.uiuc.edu/ba/courses/crslist.asp
 • University of Minnesota, MIS Research Center, kolegij Analysis and Modeling for Business Systems Development, http://misrc.umn.edu
 • Technische universiteit Eindhoven, studijsko područje Business Process Management, http://tmitwww.tm.tue.nl,
 • University of Vienna, Faculty of Computer Science, Department of Knowledge and Business Engineerinig, kolegij Business Process Management, http://www.dke.univie.ac.at
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Laboratorijske vježbe 15 1 12
Seminar 15 1 4
Vrček Neven Predavanje 15 2 2
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh