FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Modeliranje poslovnih procesa npp:61770

Engleski naziv

Business Processes Modelling

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Suvremene ICT se danas koriste za izgradnju takvih informacijskih sustava koji podržavaju temeljne poslovne procese organizacije. Poslovni procesi su stoga u središtu pozornosti poslovnih ljudi, praktičara i znanstvenika koji se bave razvojem informacijskih sustava. Projekti unapređenja poslovne izvrsnosti, uz potporu suvremenih ICT, obuhvaćaju danas široki spektar upravljačkih aktivnosti i znanstvenih metoda poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) ili business process modelling (BPM). Zajednička svojstva svih tih metoda je modeliranje poslovnih procesa i procjenjivanje učinaka unapređenja, prije nego se pristupa njihovoj provedbi. Studenti će tijekom slušanja ovog kolegija naučiti kako modelirati poslovne procese u organizaciji,anticipirajući pri tome potencijale suvremenih ICT, te kako primijeniti metode BPR-a i BPM-a za postizanje poslovne izvrsnosti. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će upotpuniti korištenjem suvremenih alata za računalom podržano modeliranje poslovnih procesa. Znanja stečena na ovom kolegiju omogućti će diplomiranim studentima da rade kaoposlovni analitičari, menadžeri, planeri strateškog razvoja organizacije, razvojni stručnjaci za planiranje i uvođenje suvrenih ICT te konzultanti za poslovnu izvrsnost, razvoj IS-a i moderne oblike poslovanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • dokumentirati model procesa
 • koristiti predloške modela za složene poslovne procese
 • koristiti suvremeni softverski alat za modeliranje poslovnih procesa
 • modelirati poslovni proces u skladu sa stručnom normom BPMN
 • odrediti najvažnije parametre poslovnog procesa (trajanje, potrebni resursi, uska grla) simulacijom na modelu procesa
 • odrediti strukturu poslovnog procesa i uloge učesnika u njegovom izvođenju
 • prepoznati poslovne procese
 • primijeniti kompletni skup simbola za BPM
 • primijeniti logičke koncepte BPM-a, kao npr. slijed, događaj, odlučivanje, inkluzivno i ekskuzivno grananje i spajanje
 • primijeniti metodički 3I koncept u razvoju modela složenog poslovnog procesa
 • razumjeti mapiranje modela procesa prema BPMN notaciji u BPEL
 • razumjeti Petrijeve mreže kao teorijsku osnovu za simulaciju na modelu procesa
 • razumjeti postupke izvođenja, nadzora i upravljanja procesa na BP-engine i vezu prema SOA
 • usporediti simulacijske rezultate dobivene simulacijom na modelu procesa za postojeće i unaprijeđeno stanje te dokazati učinke preustroja

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu

Sadržaj predavanja

 • 1. Razlozi za promjenu i unapređenje poslovnih procesa (2 sata)
  Poslovni (konkurencija, novi oblici organiziranja...) i tehnološki (e-poslovanje, automatizacija poslovnih procesa, ...) razlozi za unapređenje poslovnih procesa. Reakcija organizacije na zahtjev za promjenama poslovnih procesa preispitivanjem misije, ciljeva, sustava vrijednosti, načina upravljanja, pristupa poslu, organizacijskog ustroja, radnih mjesta, vještina i znanja zaposlenih, informacijskog sustava itd.
 • 2. Načela modeliranja poslovnih procesa (2 sata)
  Načela modeliranja poslovnih procesa: odgovor na promjene uvjeta, povećanje učinkovitosti organizacije, jasnoća i preglednost postupaka, cjelovitost, iterativnost, povezivanje s okolinom, povećanje znanja i trajnost. Nepromjenljivost procesa i promjenljivost poslovne tehnologije.
 • 3. Generalizirani model organizacije (4 sata)
  Organizacija kao višerazinski, samoorganizirajući, i samoučeći sustav. Tipovi organizacija (profitne, uslužne, javne, upravne...). Ostala svojstva modernih organizacija. Organizacije i globalizacija. Osnovni procesi i generički modeli za najčešće tipove organizacija.
 • 4. Osnovne metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa (4 sata)
  Pojam poslovnih procesa i tokova. Vrste tokova (materijalni, financijski, informacijski itd.). Osnovni čimbenici modela: proces, aktivnost tok, resurs, radno mjesto, organizacijska jedinica. Poslovna pravila. BPMN kao standard za modeliranje poslovnih procesa. Modeliranje tokova rada (Workflow Modelling). Alati za računalom podržano modeliranje (WebSphere Business Modeler).
 • 5. Napredne tehnike modeliranja poslovnih procesa (4 sata)
  Modeliranje složenih procesa. Povezivanje pjedinačnih procesa u cjelovitu poslovnu tehnologiju (Enterprise Modeling). Zachman-ov model. Formalne metode za opis procesa. Primjena Petri-jevih mreža i simulacije u modeliranju poslovnih procesa. Modeliranje zasnovano na znanju. Animirani modeli procesa.
 • 6. Verifikacija i evaluacija modela poslovnih procesa (4 sata)
  Metode i tehnike prikupljanja znanja za modeliranje procesa. Formalna kontrola korektnosti modela tokova rada. Metode za procjenu učinaka unapređenja. Priprema za provedbu promjena u realnu organizaciju.
 • 7. Referentni modeli (6 sati)
  Pojam referentnog modela. Analiza referentnih modela iz raznih područja industrije, državne uprave i neprofitnih organizacija. Usporedba učinkovitosti poslovne tehnologije istraživanje organizacije s najboljima u području (Benchmarking). Analiza razlike između poslovnih procesa u istraživanoj organizaciji i odgovarajućeg referentnog modela (gap analysis). Organizacija i korištenje riznice poslovnih procesa. ARIS arhitektura i referentni modeli za BPM.
 • 8. Provedba preustroja poslovnih procesa (4 sata)
  Dokumentiranje poslovne tehnologije. CASE-alati za potporu provedbi BPR-a. Načela preustroja (usmjerenje prema kupcima, procesno promišljanje, upotreba referentnih znanja, upravljanje promjenama, ...). Uloga poslovodstva i poslovnih stručnjaka u modeliranju poslovnih procesa i provedbi preustroja. Strateška procjena vjerojatnosti uspjeha u provedbi preustroja poslovnih procesa.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Osnove alata za modeliranje polovnih procesa
  U terminima prvih 5 vježbi studenti upoznaju i savladavaju temelje modeliranja poslovnih procesa te se upoznaju sa alatom IBM websphere.
 • Rad na projektima modeliranja poslovnih procesa
  U terminima ostalih vježbi studenti uz pomoć nastavnika rade na izradi samostalnih projekata modeliranja poslovnih procesa stvarnog poslovnog sustava.

Alati koji se koriste na predmetu

 • IBM Websphere
  Alat za modeliranje poslovnih procesa

Osnovna literatura

 • Brumec, J. Modeliranje poslovnih procesa. elektronička skripta, dostupna na Moodlu

Dopunska literatura

 • White, S.A.; Miers, D. BPMN modeling and reference guide: understanding and using BPMN. Future Strategies, Lighthouse, 2008.

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata
 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Slični predmeti

 • Georgia State University, Robinson College of Business, kolegij Business Process Innovation and Organizational Change Management, http://www2,cis.gsu.edu/cis/program/syllabus/graduate
 • The University of Texas at Austin, McComb School of Business , kolegij Business Process Excellence, http://www.mccombs.utexas.edu/dept/msis/courses
 • University of Illinois, College of Business, kolegij Business Process Modelling, http://www.business.uiuc.edu/ba/courses/crslist.asp
 • University of Minnesota, MIS Research Center, kolegij Analysis and Modeling for Business Systems Development, http://misrc.umn.edu
 • Technische universiteit Eindhoven, studijsko područje Business Process Management, http://tmitwww.tm.tue.nl,
 • University of Vienna, Faculty of Computer Science, Department of Knowledge and Business Engineerinig, kolegij Business Process Management, http://www.dke.univie.ac.at
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Laboratorijske vježbe 15 1 7
Seminar 15 1 2
Tomičić-Pupek Katarina Laboratorijske vježbe 15 1 5
Seminar 15 1 2
Vrček Neven Predavanje 15 2 2
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Modeliranje poslovnih procesa - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja, 3 sa seminara i 3 sa vježbi. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

 

 • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu predaje projektne dokumentacije, odnosno 20 bodova.
 • Pravo na potpis ima student koji ostvari najmanje 20 bodova tijekom semestra, bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 3 Na seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prezentacija 1. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projekta koju su dužni u toku prvog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 2. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projekta koju su dužni u toku drugog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim praćenjem.
Prezentacija 3. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projekta koju su dužni u toku trećeg bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs.
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Projekt - 1. faza 10 4 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 1. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
4.0 Studenti koji nisu predali 1. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 4 boda mogu ispravak 1. faze predati najkasnije do roka za predaju 2. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak
30% bodova.
Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt - 2. faza 15 6 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 2. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinskuodgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
6.0 Studenti koji nisu predali 2. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 6 boda mogu ispravak 2. faze predati najkasnije do roka za predaju 3. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt - 3. faza 20 10 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 3. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs. Projekt se predaje uvezan sa sve 3 faze a preglednost se ocjenjuje.
10.0 Studenti koji nisu predali 3. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 10 boda mogu cijeli projekt sa sve 3 faze predati najkasnije tjedan dana prije prvog redovitog ispitnog roka kako bi im se priznali bodovi na izradi projekta. Tjedan dana prije redovitog ispitnog roka
Provjera teoretskog znanja 40 20 Provjera teoretskog znanja obavezna je za sve studente i odvija se u 17 tjednu nastave (tjedan nakon predaje finalne projektne dokumentacije).
Provjera se provodi u pismenom obliku a zatim ovisno o prolasku (min. 20 od 40 bodova na pismenom dijelu) studenti pristupaju usmenom dijelu teorijske provjere. Studenti odgovaraju pojedinačno.
20.0 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja na kraju nastave ako je prije provjere skupio najmanje 30 bodova i ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.

Student koji je prikupio manje od 30 bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za svaku fazu projekta.
Tijekom 17. tjedna ili na redovitom ispitnom roku


Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

 • putem elektronske pošte, konzultacija (redovnim terminima konzultacija te izvanredno po dogovoru), te foruma kolegija na ELF-u

Plan obaveznih vježbi i seminarske nastave

 • Sve vježbe su obvezne, kao i pristustvo seminarskoj nastavi

Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja i materijale za e-učenje.

 • Dostupni na ELF-u

 

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

Napomene:

 • Izvanredni student može dobiti ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Izvanredni student koji je prikupio manje minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, polaže na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu projekta, odnosno 20 bodova.

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s

predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente.

Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati projektnu dokumentaciju u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni

rok. Bez projekta koji je provjeren od strane predmetnog nastavnika, ocijenjen s najmanje 20 bodova za sve tri faze i potpisan na prvoj stranici, student ne može pristupiti usmenoj provjeri znanja.

Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio usmenom dijelu ispita na redovnim ispitnim rokovima: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen projektni zadatak u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Modeliranje poslovnih procesa - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja, 3 sa seminara i 3 sa vježbi. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

 • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu predaje projektne dokumentacije, odnosno 20 bodova.
 • Pravo na potpis ima student koji ostvari najmanje 20 bodova tijekom semestra, bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 3 Na seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prezentacija 1. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 1. fazu
projekta koju su dužni u toku prvog
bloka seminarske nastave izložiti u
obliku prezentacije u dogovorenom
terminu. Student koji nije spreman
predstaviti određenu zadaću gubi
bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg
rješenja (plagijat) je zabranjeno te
povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 2. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 2. fazu
projekta koju su dužni u toku drugog
bloka seminarske nastave izložiti u
obliku prezentacije u dogovorenom
terminu. Student koji nije spreman
predstaviti određenu zadaću gubi
bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te
povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 3. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 3. fazu
projekta koju su dužni u toku trećeg
bloka seminarske nastave izložiti u
obliku prezentacije u dogovorenom
terminu. Student koji nije spreman
predstaviti određenu zadaću gubi
bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg
rješenja (plagijat) je zabranjeno te
povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te
usporedba trajanja, troškova i vremena
s AsIs.
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Projekt - 1. faza 10 4 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 1. fazu
projektne dokumentacije koju su dužni,
do kraja 1. međuispitnog roka, predati
na moodle u obliku word dokumenta
(.doc). Tim koji preda rad nakon roka za
predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je
zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
4.0 Studenti koji nisu predali 1.
fazu projektne dokumentacije
ili ne ostvare min. 4 boda mogu
ispravak 1. faze predati
najkasnije do roka za predaju
2. faze projekta. Predaja sa
zakašnjenjem povlači gubitak
30% bodova.
Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt - 2. faza 15 6 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 2. fazu
projektne dokumentacije koju su dužni,
do kraja 2. međuispitnog roka, predati
na moodle u obliku word dokumenta
(.doc). Tim koji preda rad nakon roka za
predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
6.0 Studenti koji nisu predali 2.
fazu projektne dokumentacije
ili ne ostvare min. 6 boda moguispravak 2. faze predati
najkasnije do roka za predaju
3. faze projekta. Predaja sa
zakašnjenjem povlači gubitak
30% bodova.
Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt - 3. faza 20 10 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 3. fazu
projektne dokumentacije koju su dužni,
do kraja 3. međuispitnog roka, predati
na moodle u obliku word dokumenta
(.doc). Tim koji preda rad nakon roka za
predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je
zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te
usporedba trajanja, troškova i vremena
s AsIs. Projekt se predaje uvezan sa sve 3
faze a preglednost se ocjenjuje.
10.0 Studenti koji nisu predali 3.
fazu projektne dokumentacije
ili ne ostvare min. 10 boda mogu cijeli projekt sa sve 3 faze
predati najkasnije tjedan dana
prije prvog redovitog ispitnog
roka kako bi im se priznali
bodovi na izradi projekta.
Tjedan dana prije redovitog ispitnog roka
Provjera teoretskog znanja 40 20 Provjera teoretskog znanja obavezna je
za sve studente i odvija se u 17 tjednu
nastave (tjedan nakon predaje finalne projektne dokumentacije).
Provjera se provodi u pismenom obliku a zatim ovisno o prolasku (min. 20 od 40 bodova na pismenom dijelu) studenti pristupaju usmenom dijelu teorijske provjere. Studenti odgovaraju pojedinačno.
20.0 Student može pristupiti
provjeri teoretskog znanja na
kraju nastave ako je prije
provjere skupio najmanje 30
bodova i ako je po svakom
kriteriju ostvario barem
minimalni broj bodova.

Student koji je prikupio manje
od 30 bodova ide na ispit u
redovnom roku, pod uvjetom
da ima potpis i da je skupio
minimalni broj bodova za
svaku fazu projekta.
Tijekom 17. tjedna ili na redovitom ispitnom roku


Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

 • putem elektronske pošte, konzultacija (redovnim terminima konzultacija te izvanredno po dogovoru), te foruma kolegija na ELF-u

Plan obaveznih vježbi i seminarske nastave

 • Sve vježbe su obvezne, kao i pristustvo seminarskoj nastavi

Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja i materijale za e-učenje.

 • Dostupni na ELF-u

 

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

Napomene:

 • Izvanredni student može dobiti ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Izvanredni student koji je prikupio manje minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, polaže na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu projekta, odnosno 20 bodova.

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s

predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente.

Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati projektnu dokumentaciju u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni

rok. Bez projekta koji je provjeren od strane predmetnog nastavnika, ocijenjen s najmanje 20 bodova za sve tri faze i potpisan na prvoj stranici, student ne može pristupiti usmenoj provjeri znanja.

Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio usmenom dijelu ispita na redovnim ispitnim rokovima: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen projektni zadatak u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh