FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Modeliranje poslovnih procesa npp:61770

Engleski naziv

Business Processes Modelling

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Laboratorijske vježbe 15 1 7
Seminar 15 1 2
Tomičić-Pupek Katarina Laboratorijske vježbe 15 1 5
Seminar 15 1 2
Vrček Neven Predavanje 15 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Modeliranje poslovnih procesa - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja, 3 sa seminara i 3 sa vježbi. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

 

 • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu predaje projektne dokumentacije, odnosno 20 bodova.
 • Pravo na potpis ima student koji ostvari najmanje 20 bodova tijekom semestra, bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 3 Na seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prezentacija 1. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projekta koju su dužni u toku prvog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 2. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projekta koju su dužni u toku drugog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim praćenjem.
Prezentacija 3. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projekta koju su dužni u toku trećeg bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs.
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Projekt - 1. faza 10 4 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 1. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
4.0 Studenti koji nisu predali 1. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 4 boda mogu ispravak 1. faze predati najkasnije do roka za predaju 2. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak
30% bodova.
Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt - 2. faza 15 6 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 2. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinskuodgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
6.0 Studenti koji nisu predali 2. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 6 boda mogu ispravak 2. faze predati najkasnije do roka za predaju 3. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt - 3. faza 20 10 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 3. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs. Projekt se predaje uvezan sa sve 3 faze a preglednost se ocjenjuje.
10.0 Studenti koji nisu predali 3. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 10 boda mogu cijeli projekt sa sve 3 faze predati najkasnije tjedan dana prije prvog redovitog ispitnog roka kako bi im se priznali bodovi na izradi projekta. Tjedan dana prije redovitog ispitnog roka
Provjera teoretskog znanja 40 20 Provjera teoretskog znanja obavezna je za sve studente i odvija se u 17 tjednu nastave (tjedan nakon predaje finalne projektne dokumentacije).
Provjera se provodi u pismenom obliku a zatim ovisno o prolasku (min. 20 od 40 bodova na pismenom dijelu) studenti pristupaju usmenom dijelu teorijske provjere. Studenti odgovaraju pojedinačno.
20.0 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja na kraju nastave ako je prije provjere skupio najmanje 30 bodova i ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.

Student koji je prikupio manje od 30 bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za svaku fazu projekta.
Tijekom 17. tjedna ili na redovitom ispitnom roku


Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

 • putem elektronske pošte, konzultacija (redovnim terminima konzultacija te izvanredno po dogovoru), te foruma kolegija na ELF-u

Plan obaveznih vježbi i seminarske nastave

 • Sve vježbe su obvezne, kao i pristustvo seminarskoj nastavi

Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja i materijale za e-učenje.

 • Dostupni na ELF-u

 

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

Napomene:

 • Izvanredni student može dobiti ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Izvanredni student koji je prikupio manje minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, polaže na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu projekta, odnosno 20 bodova.

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s

predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente.

Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati projektnu dokumentaciju u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni

rok. Bez projekta koji je provjeren od strane predmetnog nastavnika, ocijenjen s najmanje 20 bodova za sve tri faze i potpisan na prvoj stranici, student ne može pristupiti usmenoj provjeri znanja.

Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio usmenom dijelu ispita na redovnim ispitnim rokovima: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen projektni zadatak u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Modeliranje poslovnih procesa - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja, 3 sa seminara i 3 sa vježbi. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

 • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu predaje projektne dokumentacije, odnosno 20 bodova.
 • Pravo na potpis ima student koji ostvari najmanje 20 bodova tijekom semestra, bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 3 Na seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prezentacija 1. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 1. fazu
projekta koju su dužni u toku prvog
bloka seminarske nastave izložiti u
obliku prezentacije u dogovorenom
terminu. Student koji nije spreman
predstaviti određenu zadaću gubi
bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg
rješenja (plagijat) je zabranjeno te
povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 2. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 2. fazu
projekta koju su dužni u toku drugog
bloka seminarske nastave izložiti u
obliku prezentacije u dogovorenom
terminu. Student koji nije spreman
predstaviti određenu zadaću gubi
bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te
povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 3. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 3. fazu
projekta koju su dužni u toku trećeg
bloka seminarske nastave izložiti u
obliku prezentacije u dogovorenom
terminu. Student koji nije spreman
predstaviti određenu zadaću gubi
bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg
rješenja (plagijat) je zabranjeno te
povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te
usporedba trajanja, troškova i vremena
s AsIs.
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Projekt - 1. faza 10 4 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 1. fazu
projektne dokumentacije koju su dužni,
do kraja 1. međuispitnog roka, predati
na moodle u obliku word dokumenta
(.doc). Tim koji preda rad nakon roka za
predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je
zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
4.0 Studenti koji nisu predali 1.
fazu projektne dokumentacije
ili ne ostvare min. 4 boda mogu
ispravak 1. faze predati
najkasnije do roka za predaju
2. faze projekta. Predaja sa
zakašnjenjem povlači gubitak
30% bodova.
Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt - 2. faza 15 6 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 2. fazu
projektne dokumentacije koju su dužni,
do kraja 2. međuispitnog roka, predati
na moodle u obliku word dokumenta
(.doc). Tim koji preda rad nakon roka za
predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
6.0 Studenti koji nisu predali 2.
fazu projektne dokumentacije
ili ne ostvare min. 6 boda moguispravak 2. faze predati
najkasnije do roka za predaju
3. faze projekta. Predaja sa
zakašnjenjem povlači gubitak
30% bodova.
Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt - 3. faza 20 10 Studenti u grupi po troje, rješavaju
timski zadatak izrađujući 3. fazu
projektne dokumentacije koju su dužni,
do kraja 3. međuispitnog roka, predati
na moodle u obliku word dokumenta
(.doc). Tim koji preda rad nakon roka za
predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je
zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te
usporedba trajanja, troškova i vremena
s AsIs. Projekt se predaje uvezan sa sve 3
faze a preglednost se ocjenjuje.
10.0 Studenti koji nisu predali 3.
fazu projektne dokumentacije
ili ne ostvare min. 10 boda mogu cijeli projekt sa sve 3 faze
predati najkasnije tjedan dana
prije prvog redovitog ispitnog
roka kako bi im se priznali
bodovi na izradi projekta.
Tjedan dana prije redovitog ispitnog roka
Provjera teoretskog znanja 40 20 Provjera teoretskog znanja obavezna je
za sve studente i odvija se u 17 tjednu
nastave (tjedan nakon predaje finalne projektne dokumentacije).
Provjera se provodi u pismenom obliku a zatim ovisno o prolasku (min. 20 od 40 bodova na pismenom dijelu) studenti pristupaju usmenom dijelu teorijske provjere. Studenti odgovaraju pojedinačno.
20.0 Student može pristupiti
provjeri teoretskog znanja na
kraju nastave ako je prije
provjere skupio najmanje 30
bodova i ako je po svakom
kriteriju ostvario barem
minimalni broj bodova.

Student koji je prikupio manje
od 30 bodova ide na ispit u
redovnom roku, pod uvjetom
da ima potpis i da je skupio
minimalni broj bodova za
svaku fazu projekta.
Tijekom 17. tjedna ili na redovitom ispitnom roku


Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

 • putem elektronske pošte, konzultacija (redovnim terminima konzultacija te izvanredno po dogovoru), te foruma kolegija na ELF-u

Plan obaveznih vježbi i seminarske nastave

 • Sve vježbe su obvezne, kao i pristustvo seminarskoj nastavi

Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja i materijale za e-učenje.

 • Dostupni na ELF-u

 

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

Napomene:

 • Izvanredni student može dobiti ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
 • Izvanredni student koji je prikupio manje minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, polaže na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu projekta, odnosno 20 bodova.

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s

predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente.

Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati projektnu dokumentaciju u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni

rok. Bez projekta koji je provjeren od strane predmetnog nastavnika, ocijenjen s najmanje 20 bodova za sve tri faze i potpisan na prvoj stranici, student ne može pristupiti usmenoj provjeri znanja.

Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio usmenom dijelu ispita na redovnim ispitnim rokovima: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen projektni zadatak u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh