FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Modeliranje poslovnih procesa npp:61770

Engleski naziv

Business Processes Modelling

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Križanić Snježana Laboratorijske vježbe 12 1 12
Tomičić-Pupek Katarina Laboratorijske vježbe 3 1 12
Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 2
Vrček Neven Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 3
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Modeliranje poslovnih procesa - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja, 3 sa seminara i 3 sa vježbi. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

 

 • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova i minimalno 50 bodova.
 • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova iz projektne dokumentacije, odnosno 20 bodova iz projekta.
 • Pravo na potpis ima student koji ostvari najmanje 15 bodova tijekom semestra, bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju te dovoljan broj dolazaka na nastavu.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 3 Na seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prezentacija 1. faze projekta 5 2 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projekta koju su dužni u toku prvog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova kroz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 2. faze projekta 5 2 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projekta koju su dužni u toku drugog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova kroz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim praćenjem.
Prezentacija 3. faze projekta 5 2 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projekta koju su dužni u toku trećeg bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs.
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova kroz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Projekt - 1. faza 0 0 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 1. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc).
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
0 Studenti koji nisu predali 1. fazu projektne dokumentacije mogu ispravak 1. faze predati najkasnije do roka za predaju 2. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova u ocjenjivanju cjelokupnog projekta! Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt - 2. faza 0 0 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 2. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc).
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
0 Studenti koji nisu predali 2. fazu projektne dokumentacije mogu ispravak 2. faze predati najkasnije do roka za predaju 3. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova u ocjenjivanju cjelokupnog projekta! Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt - 3. faza 45 20 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 3. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova u sklopu kontinuiranog praćenja.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs. Projekt se predaje uvezan sa sve 3 faze, a preglednost se ocjenjuje.
20 Studenti koji nisu predali 3. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 20 bodova, trebaju cijeli projekt sa sve 3 faze predati najkasnije tjedan dana prije prvog redovitog ispitnog roka, kojem žele pristupiti, kako bi ostvarili preduvjet za pristupanje ispitu. Tjedan dana prije redovitog ispitnog roka
Provjera teoretskog znanja 40 20 Provjera teoretskog znanja obavezna je za sve studente.
Provjera se provodi u pismenom obliku a zatim ovisno o prolasku (min. 20 od 40 bodova na pismenom dijelu) studenti pristupaju usmenom dijelu teorijske provjere. Studenti odgovaraju pojedinačno.
20.0 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja u sklopu kontinuiranog praćenja, ako je prije provjere skupio najmanje 6 bodova iz prezentacija projekta.
U skladu s rasporedom kolokvija ili na redovitom ispitnom roku


Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

 • putem elektronske pošte, konzultacija (redovnim terminima konzultacija te izvanredno po dogovoru), te foruma kolegija na ELF-u

Plan obaveznih vježbi i seminarske nastave

 • Sve vježbe su obvezne, kao i pristustvo seminarskoj nastavi

Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja i materijale za e-učenje.

 • Dostupni na ELF-u

 

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja).

Napomene:

 • Izvanredni student može dobiti ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova i minimalno 50 bodova.
 • Izvanredni student koji je prikupio manje minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, polaže na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu projekta, odnosno 20 bodova.

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s

predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente.

Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati projektnu dokumentaciju u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni

rok. Bez projekta koji je provjeren od strane predmetnog nastavnika, ocijenjen s najmanje 20 bodova za sve tri faze i potpisan na prvoj stranici, student ne može pristupiti provjeri teoretskog znanja.

Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio provjeri teoretskog znanja na redovnim ispitnim rokovima: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen projektni zadatak u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Modeliranje poslovnih procesa - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja, 3 sa seminara i 3 sa vježbi. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

 

 • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova i minimalno 50 bodova.
 • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova iz projektne dokumentacije, odnosno 20 bodova iz projekta.
 • Pravo na potpis ima student koji ostvari najmanje 15 bodova tijekom semestra, bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 3 Na seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prezentacija 1. faze projekta 5 2 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projekta koju su dužni u toku prvog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova kroz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 2. faze projekta 5 2 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projekta koju su dužni u toku drugog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova kroz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim praćenjem.
Prezentacija 3. faze projekta 5 2 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projekta koju su dužni u toku trećeg bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs.
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova kroz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Projekt - 1. faza 0 0 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 1. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc).
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
0 Studenti koji nisu predali 1. fazu projektne dokumentacije mogu ispravak 1. faze predati najkasnije do roka za predaju 2. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova u ocjenjivanju cjelokupnog projekta! Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt - 2. faza 0 0 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 2. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc).
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
0 Studenti koji nisu predali 2. fazu projektne dokumentacije mogu ispravak 2. faze predati najkasnije do roka za predaju 3. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova u ocjenjivanju cjelokupnog projekta! Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt - 3. faza 45 20 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 3. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova u sklopu kontinuiranog praćenja.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs. Projekt se predaje uvezan sa sve 3 faze, a preglednost se ocjenjuje.
20 Studenti koji nisu predali 3. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 20 bodova, trebaju cijeli projekt sa sve 3 faze predati najkasnije tjedan dana prije prvog redovitog ispitnog roka, kojem žele pristupiti, kako bi ostvarili preduvjet za pristupanje ispitu. Tjedan dana prije redovitog ispitnog roka
Provjera teoretskog znanja 40 20 Provjera teoretskog znanja obavezna je za sve studente.
Provjera se provodi u pismenom obliku a zatim ovisno o prolasku (min. 20 od 40 bodova na pismenom dijelu) studenti pristupaju usmenom dijelu teorijske provjere. Studenti odgovaraju pojedinačno.
20.0 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja u sklopu kontinuiranog praćenja, ako je prije provjere skupio najmanje 6 bodova iz prezentacija projekta.
U skladu s rasporedom kolokvija ili na redovitom ispitnom roku


Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

 • putem elektronske pošte, konzultacija (redovnim terminima konzultacija te izvanredno po dogovoru), te foruma kolegija na ELF-u

Plan obaveznih vježbi i seminarske nastave

 • Sve vježbe su obvezne, kao i pristustvo seminarskoj nastavi

Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja i materijale za e-učenje.

 • Dostupni na ELF-u

 

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja).

Napomene:

 • Izvanredni student može dobiti ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova i minimalno 50 bodova.
 • Izvanredni student koji je prikupio manje minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, polaže na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu projekta, odnosno 20 bodova.

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s

predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente.

Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati projektnu dokumentaciju u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni

rok. Bez projekta koji je provjeren od strane predmetnog nastavnika, ocijenjen s najmanje 20 bodova za sve tri faze i potpisan na prvoj stranici, student ne može pristupiti provjeri teoretskog znanja.

Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio provjeri teoretskog znanja na redovnim ispitnim rokovima: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen projektni zadatak u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh