FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Državni i upravni informacijski sustavi npp:61773

Engleski naziv

Government and Administrative Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

-

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i prezentirati rad informacijskog sustava DUIS-a
 • izraditi modele baze podataka za potrebe DUIS-a
 • načiniti sustav za upravljanje ljudskim potencijalima
 • pratiti načine rada u informacijskim sustavima državne uprave
 • prikupljati i analizirati podatke nužne za kvalitetan rad DUIS-a
 • razlikovati državne i informacijske sustave
 • razumjeti pojmove sigurnosti, zaštite i privatnosti, te samostalno načiniti okvir za izgradnju sigurnosne politike.
 • razumjeti veze unutar DUIS-a

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.) prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.)
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Teorijska osnova
  Uvod u kolegij – pojašnjavanje ciljeva i svrhe kolegija. Potrebe za informacijama pri ostvarivanju vlasti. Pojam teritorijalne i granske nadležnosti. Čovjek i njegovo informatičko okruženje. Informatički suverenitet. Sociološki, psihološki i povijesni aspekti državnih i upravnih informacijskih sustava
 • Sustav državne uprave
  Ustavne osnove državnih i upravnih informacijskih sustava. Ustroj državne uprave: zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Model djelovanja državne i lokalne uprave. Ciljevi i integracijska uloga državnih i upravnih informacijskih sustava.
 • Upravljanje informatizacijom
  Modeli državnih i upravnih informacijskih sustava unutar OECD-a. Preporuke Ujedinjenih naroda i Europske zajednice o upravljanju informatizacijom u državnoj upravi. Važnost telekomunikacijske infrastrukture.
 • Strateško planiranje državnih i upravnih informacijskih sustava
  Primijenjene metode BSP, BCG, SWOT, 5F, BPR, VCM, CSF, E/M. Zajednički moduli i baze podataka. Selekcija metoda po osobinama te redoslijed primjene.
 • Modeli podataka o zaposlenicima u državnim i upravnim informacijskim sustavima
  Važnost entiteta zaposlenik u bazi podataka DUIS-a. Atributi povezani sa entitetom zaposlenik. Veze između zaposlenika i organizacije. Zemljopisna nadležnost. Komunikacijski odnosi.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i upravnim informacijskim sustavima
  Modeli upravljanja ljudskim potencijalima. Definiranje odnosa u DUIS-u. Praćenje zaposlenika prema tipu organizacije, plaći, napredovanju, usavršavanju i zalaganju. Ekspertni sustavi za upravljanje ljudskim potencijalima.
 • Model podataka u zdravstvu
  Organizacija modela podataka u zdravstvu. Relacija zaposlenik-bolnica-pacijent. Zdravstvene usluge. Povezivanje zdravstva u sustav DUIS-a. Relacijski model podataka. Zahtjevi i ograničenja. Odnosi zdravstva i osiguravajućih kuća unutar DUIS-a.
 • Integralni informacijski sustavi županije općina i gradova
  Županija, općina, grad kao poslovni sustav. Opisi i ciljevi poslovnih sustava županije, općine, grada. Moduli i procesi informacijskog sustava. Podsustavi i veze među podsustavima. Veze s okolinom. Postojeće stanje i mogućnost unaprijeđenija postojećih informacijskih sustava.
 • Informacijski sustavi javnih poduzeća
  Informacijski sustavi javnih poduzeća. Opisi podsustava obračuna naplate stanarine, zakupnine, komunalne naknade, odvoza smeća i potrošnje vode.
 • Integralni informacijski sustav državne uprave Republike Hrvatske
  Sabor, Vlada i sudstvo kao poslovni sustav. Opis i ciljevi poslovnih sustava Sabora, Vlade i sudstva. Moduli i procesi informacijskog sustava. Podsustavi i veze među podsustavima. Veze s okolinom i postojeće stanje. Mogućnost unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava
 • Informacijski sustav porezne uprave Hrvatske (ISPUH)
  Uloga, djelokrug i ciljevi ISPUH-a. Baze podataka i prikaz poslova podsustava (ažuriranje baza podataka, razrez poreza, unos uplata, upiti i izvještaji). Terminalski način rada, sigurnost i zaštita podataka.
 • Informacijski sustav MUP-a
  Uloga i ciljevi MUP-a. Djelokrug rada. Moduli i baze podataka. Prikaz poslova podsustava informacijskog sustava. Upiti i izvještaji. Suradnja s drugim sustavima unutar DUIS-a.
 • Integralni informacijski sustavi državne uprave Europske zajednice
  Opis i ciljevi poslovnih sustava pojedinih dijelova elektroničke uprave Europske zajednice. Moduli i procesi informacijskog sustava. Podsustavi i veze među njima. Veze s okolinom. EU on-line.
 • Sigurnost, zaštita i privatnost podataka u DUIS-u
  Temeljni pojmovi. Razlike između sigurnosti, zaštite i privatnosti. Zakonska regulativa u RH. Zakonska regulativa u EU. Mogući načini zaštite. Integralni sustav upravljanja sigurnošću
 • Zaključna razmatranja
  Elementi DUIS-a kao temelj razvoja i izgradnje integralnog informacijskog sustava Republike Hrvatske.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Kriza informacija
 • Standardi razvoja informacijskih sustava
 • Osnovni pojmovi
 • Čovjek i informatičko okruženje
 • Informatički suverenitet
 • Sociološki, psihološki i povijesni aspekti DUIS-a
 • Potrebe za informacijama pri ostvarivanju vlasti
 • Odnos organizacijskog i informacijskog sustava u javnoj u
 • Government Information Systems UN
 • Zakonska regulativa DUIS-a
 • Ustroj državne uprave
 • Model djelovanja državne i lokane uprave

Alati koji se koriste na predmetu

 • Visual Parafigm for UML

Osnovna literatura

 • Marić, J. Komunalni informacijski sistem. Mladost, Zagreb, 1986.

Dopunska literatura

 • Žužul, K.; Dragičević, D. Informatika u upravi i pravosuđu. Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1996.
 • Radovan, M. Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb, 1991.
 • Silverston, L. The Data Model Resource Book. Vol. 1&2, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
 • Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost. Narodne novine, Zagreb, 2004.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Upravna informatika sa statistikom
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 15 2 1
Grd Petra Seminar 15 2 4
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Državni i upravni informacijski sustavi - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                       (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

Cilj kolegija Državni i upravni informacijski sustavi je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima državnih i upravnih informacijskih sustava nužnim za rad i razumijevanje istih. Polaznici će izučavati teorijske osnove potreba za informacijama unutar državnih i upravnih informacijskih sustava, sustava državne uprave kao i upravljanja informatizacijom. Posebna će se pozornost posvetiti strateškom planiranju te razradi integralnih informacijskih sustava županija, općina i gradova. Detaljno će se opisati koncept E-governmenta kao krovnog čimbenika državnih i upravnih informacijskih sustava.  U okviru kolegija studenti će ovladati osnovama rada sa modelima podatka koji se mogu naći u sustavima državne uprave. Usvojene će metode primijeniti u izradi modela podataka pojedinog dijela državnog/upravnog informacijskog sustava u okviru kojeg će osim vještina rada u grupi, razvijati i prezentacijske vještine.

Polaznici će izučavati:

Teorijske osnove potreba za informacijama unutar DUIS-a
Upravljanje informatizacijom
Izgradnja integralnih informacijskih sustava gradova, općina...
Sudjelovanje građana u procesu izgradnje “virtualne države”
E-government


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na nastavu5
Kratke provjere10
Zadaće20
Kolokviji50
Pristupni rad15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +
Treći kolokvij + 10.0 20.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na nastavu 5 3 Prisustvovanje na predavanjima. Moguće je dobiti 2 boda, uvjet za potpis je 1 bod. Prisustvovanje na seminarima. Moguće je dobiti 3 boda, uvjet za potpis je 2 boda. 4 izostanka Predavanja. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja. U slučaju 5 izostanaka nije moguće dobiti potpis!
Seminari. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja. U slučaju 5 izostanaka nije moguće dobiti potpis!
Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kratke provjere 10 3 Kratke provjere mogu se zadati kao testovi unutar sustava za e-učenje i nose ukupno 10 bodova.
Zadaće 20 5 Ukupno ima 2 zadaće koje zajedno nose 20 bodova.Student treba pažljivo pročitati pripreme za seminare, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. 5 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kolokviji 50 10 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi 20% prvog i 80% drugog razdoblja i treći 10% prvog razdoblja, 20% drugog razdoblja i 70% trećeg razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisutnost na kolokvijima je obavezna!
Seminarski rad 15 5 Seminarski rad uvjet je za izlazak na ispit. Teme predlažu studenti uz pomoć nastavnika


OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)   

LITERATURA:
Osnovna
Garson, D. (2006) Public information technology and E-governance, Managing the Virtual State, Johnes and Bartlett Publisher, Inc, USA

Dopunska:

Fountain, J (2001) Building the virtual state, Brokings press, USA  
Žužul, K., Dragičević, D. (1996) Informatika u upravi i pravosuđu, Sveučilišna tiskara, Zagreb
Radovan (1991) Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb
Silverston, L. (2001) The Data Model Resource Book Vol. 1 and 2, John Wiley and Sons, Inc.
Bača, M. (2004) Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb

Državni i upravni informacijski sustavi - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                       (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

Cilj kolegija Državni i upravni informacijski sustavi je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima državnih i upravnih informacijskih sustava nužnim za rad i razumijevanje istih. Polaznici će izučavati teorijske osnove potreba za informacijama unutar državnih i upravnih informacijskih sustava, sustava državne uprave kao i upravljanja informatizacijom. Posebna će se pozornost posvetiti strateškom planiranju te razradi integralnih informacijskih sustava županija, općina i gradova. Detaljno će se opisati koncept E-governmenta kao krovnog čimbenika državnih i upravnih informacijskih sustava.  U okviru kolegija studenti će ovladati osnovama rada sa modelima podatka koji se mogu naći u sustavima državne uprave. Usvojene će metode primijeniti u izradi modela podataka pojedinog dijela državnog/upravnog informacijskog sustava u okviru kojeg će osim vještina rada u grupi, razvijati i prezentacijske vještine.

Polaznici će izučavati:

Teorijske osnove potreba za informacijama unutar DUIS-a
Upravljanje informatizacijom
Izgradnja integralnih informacijskih sustava gradova, općina...
Sudjelovanje građana u procesu izgradnje “virtualne države”
E-government


Praćenje rada studenata - DUIS-I Model 1

Elementi praćenjaBodova
Zadaće 20
Pristupni rad20
Kratke provjere10
Kolokviji50
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - DUIS-I Model 2

Elementi praćenjaBodova
Izrada jedne zadaće10
Izrada pristupnog rada30
Usmeni ispit60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +
Treći kolokvij + 10.0 20.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja - DUIS-I Model 1

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pristupni rad 20 Student u pristupnom radu (teme se nalaze na Moodle-u) razrađuje odabranu temu uz obaveznu izradu praktičnog dijela. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U pristupnom radu student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja stranica (sveukupno maksimalno 20 stranica). Pristupni rad je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka.

Kriteriji ocjenjivanja pristupnog rada su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog dijela rada široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura rada, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Upute za pisanje pristupnog, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok pristupni rad ne zadovolji navedene kriterije.
Zadaće 20 Student je obavezan tokom semestra rješavati zadaće (objavljene na Moodle-u) i izraditi ih u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti zadatke.
Kratke provjere 10 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 10 bodova.
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi 20% prvog i 80% drugog razdoblja i treći 10% prvog razdoblja, 20% drugog razdoblja i 70% trećeg razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisutnost na kolokvijima je obavezna!


Opis elemenata praćenja - DUIS-I Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada jedne zadaće 10 Student je obavezan tokom semestra odabrati jednu zadaću (objavljene na Moodle-u) i izraditi ju u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Izrada pristupnog rada 30 Student u pristupnom radu (teme se nalaze na Moodle-u) razrađuje odabranu temu uz obaveznu izradu praktičnog dijela. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U pristupnom radu student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja stranica (sveukupno maksimalno 20 stranica). Pristupni rad je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka.

Kriteriji ocjenjivanja pristupnog rada su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog dijela rada široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura rada, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Upute za pisanje pristupnog, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok pristupni rad ne zadovolji navedene kriterije.
Usmeni ispit 60 Usmeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani pristupni rad. Na redovnom ispitnom roku, usmeni ispit se sastoji od nekoliko usmenih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)   

LITERATURA:
Osnovna
Garson, D. (2006) Public information technology and E-governance, Managing the Virtual State, Johnes and Bartlett Publisher, Inc, USA

Dopunska:

Fountain, J (2001) Building the virtual state, Brokings press, USA  
Žužul, K., Dragičević, D. (1996) Informatika u upravi i pravosuđu, Sveučilišna tiskara, Zagreb
Radovan (1991) Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb
Silverston, L. (2001) The Data Model Resource Book Vol. 1 and 2, John Wiley and Sons, Inc.
Bača, M. (2004) Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh