FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Marketing npp:61776

Engleski naziv

Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Šmaguc Tamara Seminar 15 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova

Marketing - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Model kolegija: "Eliminacijski"

 

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:         

izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, profesor              (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

dr.sc. Iva Gregurec, asistent                                   (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

Tamara Šmaguc, mag.oec., asistent                    (e-mail: tamara.smaguc@foi.hr)

CILJ:

Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih iz područja marketinga. Posebni nagalasak će biti na upoznavanju temeljnih marketinških koncepata, razumijevanju uloge marketinga u društvu i u organizacijama te usvajanje marketinških znanja i tehnika za rješavanje konkretnih marketinških problema.

 

NAČIN RADA:

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Marketing”. Pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta.

 

Od studenata se očekuje: Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima.

 

POLAGANJE ISPITA U PREDROKU:

Studenti koji redovito pohađaju predavanja, seminarsku nastavu, aktivno sudjeluju u seminarskoj nastavi te izrađuju domaće zadaće mogu položiti ispit putem prikupljenih bodova za svaku od navedenih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje u seminarskoj nastavi i predavanjima. Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (potrebno je imati minimalno 10 dolazaka na predavanja te je dopušteno izostati svega tri (3) puta sa seminara, znači potrebno je ostvariti 11 dolazaka na seminare) te minimalno ostvarenih 15 bodova iz I. kolokvija. Uvjet za prolaznu ocjenu na predroku je minimalno ostvarenih 30 bodova iz oba kolokvija, od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su uspješno riješili oba kolokvija (tj. ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija) i aktivno sudjelovali na najmanje 10 predavanja i 11 seminara te prikupili minimalno 50 bodova, bit će u predroku ponuđena ocjena iz kolegija prema bodovnoj skali.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi8
Aktivno sudjelovanje na nastavi12
Domaća zadaća I.10
Domaća zadaća II.10
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 0 Na predavanjima se svaki puta provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljeno je maksimalno 4 izostanaka sa predavanja (minimalno 10 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 4 izostanka Nema nadoknade
Prisustvovanje na seminarima 4 0 Na svim seminarima se provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljena su maksimalno 3 izostanka sa seminara (minimalno 11 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 3 izostanka Nema nadoknade
Aktivnost na predavanjima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme (aktivno prisustvovanje!). Nema nadoknade
Aktivnost na seminarima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!). Nema nadoknade
Domaće zadaće (seminari, prezentacije) 20 0 Studenti sami, u grupi do 5 studenata, trebaju smisliti proizvod/uslugu i za isti napraviti marketinški plan (odnosi se na zadaću I.). Za isti plan je potrebno napraviti prezentaciju koju svi članovi grupe trebaju prezentirati pred ostalim grupama (zadaća II.). Za sve redovne studente obavezna je izrada i prezentacija marketinškog plana, tj. obavezno je obaviti obje zadaće. Nepredane zadaće Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 1. kolokvij se ponavlja zajedno s 2. kolokvijem, u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost!
5 bodova iz kolokvija 2. kolokvij se ponavlja u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.


LITERATURA:

 

Obavezna:

1.      Dobrinić, D.: Osnove marketinga, Redak, Split, 2010.

Dopunska:

 

2.      Dobrinić, D. et al. : Inovativni marketing, Tiva, Varaždin, 2008.

3.      Dobrinić, D. et al.: Izravni marketing, Tiva, Varaždin, 2005.

4.      Vranešević, T. et al.: Upravljanje strateškim marketingom, Accent, Zagreb, 2004.

Marketing - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija projekta).

 

PISMENI ISPITPismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima, uz prethodno predani esej i tjednu predaju riješenih poslovnih slučajeva. Pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja (objasniti na primjerima pojedine pojmove). Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Rješavanje poslovnih slučajeva

Svaki tjedan, ovisno o obrađenoj temi na predavanjima, studentima će u sklopu sustava za e-učenje biti uploadan poslovni slučaj (case study) koji će morati samostalno pročitati i odgovoriti na pitanja. Svaki poslovni slučaj obrađuje pojedino nastavno poglavlje. Na taj način studenti će dobiti uvid u primjere iz prakse te ih povezati s teorijom, što će im pomoći prilikom pismenog ispita (na pismenom ispitu teorija se mora potkrijepiti primjerima). Studenti će prenijeti (uploadati) svoje odgovore na Moodle, na za to predviđeno mjesto. Svaki poslovni slučaj mora sadržavati ime i prezime studenta, JMBAG te dobro objašnjene odgovore (maksimalno 6.000 znakova, s prazninama).

 

NAPOMENA: Samo studenti koji riješe SVE poslovne slučajeve dobit će maksimalan broj bodova (5 bodova), ostali neće dobiti niti jedan bod. Uvjet za pristupanje ispitu je minimalno 5 predanih poslovnih slučajeva nakon zadnjeg predavanja.

 

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje poslovnih slučajeva5
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

prepoznati važnost marketinga u poduzeću

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

povezati osnovne marketinške pojmove s praksom

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

demonstrirati u najboljem svijetu sebe i poduzeće za koje će raditi

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

razlikovati vrste marketinga koji je potreban za određeno  poduzeće/djelatnost

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

ispitati populaciju o problemima koji su važni za njihov diplomski, a kasnije magistarski i doktorski rad, tj. provesti istraživanje tržišta

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

grupirati potrošače u određene skupine, odnosno odrediti ciljnu skupinu za neki proizvod/uslugu

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

usporediti tržišta krajnje potrošnje s tržište poslovne potrošnje

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

procijeniti važnost pojedinog elementa marketinškog miksa (proizvod/usluga, prodaja/distribucija, cijena, promocija)

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

osmisliti dobar marketinški plan poduzeća sa svim pripadajućim mu elementima

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh