FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 1 npp:61777

Engleski naziv

Business English 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Ovladavanje jezičnim strukturama i usvajanje pojmova i ključnog poslovnog vokabulara (s područja kao što je organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti i interkulturalne razlike u poslovnome svijetu, poslovno dopisivanje) nužnim za komuniciranje u različitim poslovnim situacijama. Razvijanje sigurnosti u komunikaciji na engleskom jeziku, koja je danas jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti i uspješnosti poslovnih ljudi, na način da se proširuju i razvijaju jezične kompetencije u vještinama čitanja, slušanja, te naročito u vještinama usmene i pismene komunikacije u međunarodnom poslovnom okruženju

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih poslovnih situacija vezanih uz struku obrazlažući svoja mišljenja
 • jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje poslovnog interesa, logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku samostalno ili timski izrađene prezentacije
 • komunicirati dovoljno tečno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom
 • napisati jasan, gramatički korektan tekst o velikom broju tema s područja struke, napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za i protiv određenog stajališta
 • napisati osobna pisma, poslovna pisma , životopis
 • objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa
 • prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju poslovnih dopisa, sastava ili izvještaja
 • prilično dobro vladaju gramatikom i ne prave sustavne pogreške koje bi mogle izazvati nesporazum
 • razumijeti duže govore i predavanja te pratiti složenu argumentaciju na području poslovnog engleskog jezika ako im je tema donekle poznata
 • razumijeti glavne misli standardnog govornog izričaja o temama iz poslovnog engleskog jezika u multimedijskim (audio/audio-video) sadržajima
 • razumjeti glavne misli složenog pisanog teksta poslovnog engleskog jezika ( prepoznavajući gramatičke strukture i stručno nazivlje)

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Obrazovanje i obučavanje (Education/training)
  Titule i zvanja. Vještine i radno iskustvo. Tečajevi i usavršavanja.
 • Zapošljavanje, radni odnos
  Oglasi za slobodna radna mjesta/uvjeti. Selekcija kandidata.Stalni/privremeni posao. Puno radno vrijeme. Bolovanje. Penzija.Nazivi radnih mjesta. Plaća i beneficije. Otkaz dati/dobiti, postati tehnološki višak.
 • Pisanje životopisa i zamolbe
  Stil i oblik , karakteristični vokabular i fraze.
 • Poduzeće i organizacijska struktura/Upravljanje
  Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Mala i srednja poduzeća/multinacionalne kompanije/dionička društva/društva s ograničenom odgovornošću/partnerstvo/neprofitne organizacije. Menedžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Hijerarhijska struktura.
 • Organizacijska kultura. Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.
  Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Etički kodeks. Značenje etike u poslovanju Procjena kulture u određenom društvenom okruženju. Verbalna I neverbalna komunikacija.
 • Poslovni procesi i poslovne funkcije/Odjeli u poduzeću
  Istraživanje i razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja, financije, računovodstvo, odjel za ljudske resurse.
 • Sektori gospodarstva
  Vrste gospodarskih aktivnosti. Proizvodne i uslužne djelatnosti.
 • Javni i privatni sektor
  Nacionalizacija, privatizacija, privatno poduzetništvo
 • Problemi na poslu. Sindikati i sindikalne mjere.
  Maltretiranje na poslu, bullying, seksualno napastovanje sexual harassment, diskriminacija, nemogućnost napredopvanja, glass ceiling problem Sindikati BE Trade Unions, AE Labor Unions, štrajkovi , prosvjedi.
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata. Poslovni razgovori.
  Telefoniranje. Norme i pravila ponašanja.
 • Vođenje sastanaka
  Sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika.
 • Poslovno dopisivanje
  Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju.
 • Pisanje izvještaja i sažetaka na engleskom jeziku
  Sadržajna analiza izvornog teksta , kritička analiza sažetka.
 • Vanjska i unutarnja trgovina
  Međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori, poslovna dokumentacija
 • Osobitosti vokabulara i gramatičkih struktura engleskog poslovnog jezika.
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Obrazovanje i obučavanje (Education/training)
  Vježbe razumijevanja teksta,bilježenje ključnih riječi,prijevod rečenica i stručnih izraza.Morfološke,sintaksičke i semantičke vježbe.Priprema za usmeno izlaganje na stručnu temu,strukturiranje usmenog prikaza na zadanu temu.
 • Zapošljavanje ,radni odnos
  Bilježenje ključnih riječi.Pismene i usmene morfološke,sintaksičke i semantičke vježbe.Priprema za usmeno izlaganje na stručnu temu, tipični izrazi uz pojedine faze prezentacije.
 • Pisanje životopisa i zamolbe
  Stil i oblik,karakteristični vokabular i fraze.Pismene vježbe,leksička,ortografska,gramatička razina (molba,CV,diktat)
 • Poduzeće i organizacijska struktura/Upravljanje
  Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Organizacijska kultura.Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu
  Procjena kulture u određenom društvenom okruženju.Analiza studija slučajeva.Verbalna i neverbalna komunikacija.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Poslovni procesi i poslovne funkcije/Odjeli u poduzeću
  Vježbe tehnike čitanja,čitanje u svrhu razumijevanja općenitog znaćenja i čitanje u svrhu pronalaženja određene informacije.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu teraspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija
 • Problemi na poslu.Sindikati i sindikalne mjere
  Vježbe i zadaci u svezi provjere vokabulara(idiomi i fraze).Izražavanje mišljenja, kritika, razloga za i protiv .određenog stajališta.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata.Poslovni razgovori
  Telefoniranje.Norme i pravila ponašanja.Simulacija telefonskog razgovora.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama
 • Vođenje sastanaka
  Sudjelovanje na sastanku,simulacija dijela sastanka,izrada dnevnog reda,vođenje zapisnika(biljžaka na temelju slušanog teksta).Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Poslovno dopisivanje
  Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju. Komparativne prednosti i nedostaci, uočavanje stilskih osobitosti. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Pisanje izvještaja i sažetaka na engleskom jeziku
  Sadržajna analiza izvornog teksta, kritička analiza sažetka. Uočavanje osobitosti vokabulara i gramatičkih struktura engleskog poslovnog jezika. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija

Osnovna literatura

 • Izbor tekstova iz stručnih publikacija i postojeće udžbeničke literature
 • Murphy, R. English grammar in use with answers and CD ROM : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3 ed. Cambridge University Press; Cambridge, 2004.

Dopunska literatura

 • MacKenzie, I. English for business studies : a course for business studies and economics students : student's book. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
 • Ashley, A. Oxford handbook of commercial correspondence. Oxford University Press, Oxford, 2003.
 • Longman business english dictionary. Pearson Education, Harlow, 2007.
 • Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Urednica Višnja Špiljak. Masmedia, Zagreb, 2000.
 • Macmillan English dictionary for advanced learners. Editor michael Rundell. 2nd ed. Macmillan, London, 2007.

Preduvjeti

 • Engleski jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim pojmovljem teleksičkim i gramatičikim specifičnostima engleskog jezika informatičke struke u funkciji njegova razumijevanja te ulogom engleskog jezika u međunarodnom kontekstu. Usvojena znanja primijenit će pri razumijevanju slušanih te osobito pisanih tekstova na engleskom jeziku informatičke struke, kao i pismenom i usmenom izražavanju. U okviru predmeta studenti će razviti strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim produktivnim ili interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku. Pored neposrednih jezičnih ciljeva, studenti timski izvode jednostavne projektne zadatke kojima se potiču na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i na logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijske tehnologije.
 • Engleski jezik 2
  Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na engleskom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika nužno za kvalitetno praćenje informatičke literature na engleskom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na engleskom jeziku, kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i gramatika. Naglasak je i na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje

Slični predmeti

 • Poslovni engleski jezik 1, Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu
 • Poslovni engleski jezik B2, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Poslovni engleski jezik 1, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 3
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Poslovni engleski jezik 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Domaće zadaće/Prezentacija30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima, aktivnost na predavanjima 10 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave
3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Prisustvovanje na vježbama aktivnost na vježbama 10 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Domaće zadaće / prezentacija 30 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 30 bodova. Prema uputi nastavnika pismenu zadaću treba postaviti na Web ili isprintanu predati nastavniku.
Pismena zadaća nosi 10 bodova. Priprema i održavanje prezentacije nosi 20 bodova. Prezentaciju treba održati u dogovorenom terminu.
Obavezna izrada zadaća, uvjet za potpis Nadoknada nije predviđena
1. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
2. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100


Napomena

 Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (redovno prisustvovati nastavi, predati pismene zadaće, odraditi prezentaciju) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Zadaće mogu biti usmene i pismene. O dinamici provođenja zadaća te njihovom obliku predavač će izvijestiti studente na uvodnom predavanju. Upute o zadaćama, teme, rokovi za predaju zadaće te povratna informacija o izvršenim zadaćama objavljuje predavač usmeno ili u sustavu za e-učenje Moodle.Na kraju semestra, studenti koji nisu zadovoljili u svim elementima, od predavača dobivaju informaciju pristupaju li cjelokupnom završnom ispitu (usmenom i pismenom) ili  samo usmenom dijelu ispita. Studenti koji ostvare pravo izravnog upisa ocjene, a nisu zadovoljni ocjenom, mogu u dogovoru s predavačem, pristupiti cjelokupnom (pismenom i usmenom) završnom ispitu tijekom ispitnog roka. Studenti koji putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti  završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

 Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50 bodova na pismenom ispitu. Pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

Poslovni engleski jezik 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita: 

1)    mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji). 
2)    ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane zadaće. Zadaće se odnose na 1) prezentaciju (slajdovi i usmena prezentacija) na temu vezanu uz program kolegija te 2) analizu (formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu) ili prijevod pisanog teksta na stranom jeziku. 
U vezi izrade zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija. 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica


PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prezentacija na stručnu temu vezanu uz sadržaj programa kolegija

Svakom studentu šire se zadaje okvirna tema unutar koje student sam definira specifičnu temu o kojoj će izraditi prezentaciju na engleskom jeziku u PowerPointu. Pri izradi prezentacije student se služi stručnom literaturom koju sam treba odabrati. Student se oko odabrane teme obavezno treba konzultirati s nastavnikom, a prezentaciju treba osobno prezentirati u terminu dogovorenom s nastavnikom, najkasnije 7 dana prije ispita. Trajanje prezentacije iznosi oko 10 minuta. Student po održanoj prezentaciji treba odgovoriti na nekoliko pitanja o prezentiranoj temi.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacije: Prezentacija treba zadovoljiti formalne i jezične karakteristike (struktura prezentacije, oblikovanje slajdova, frazeologija, izražajnost i jasnoća usmenog iznošenja sadržaja).

 


2. Analiza pisanog teksta  na stranom jeziku 

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi prijevod ili sažetu analizu teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika, konvencijama pismene i usmene komunikacije itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima. 


NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, poslati mailom ili predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
kolokviji + +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh