FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovni njemački jezik 1 npp:61778

Engleski naziv

Business German 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je osposobiti studente da steknu sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na njemačkom jeziku u okviru stručnih sadržaja predviđenih za poslovni obrazovni profil; da usvoje osnovni stručni leksik iz područja kao što su organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti, interkulturalne razlike u poslovnom svijetu, poslovno dopisivanje. Studenti će biti sposobni razviti osnovne komunikacijske vještine i primijeniti ih u poslovnim situacijama (pisanje bilježaka, vođenje dijaloga, verbalizacija dijagrama). U sklopu predmeta studenti će se osposobiti za pismeno i usmeno referiranje o stručnom tekstu te razviti sposobnost brzog i točnog pismenog i usmenog prevođenja stručnih sadržaja sa stranog jezika i na strani jezik te ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za praćenje tijeka stručnih skupova koji se održavaju na njemačkom jeziku.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija vezanih uz struku obrazlažući i braneći svoja stajališta
 • jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje poslovnog interesa, logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku samostalno ili timski izrađene prezentacije
 • komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom
 • napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja struke
 • napisati osobna pisma, poslovna pisma , životopis
 • napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta
 • objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa
 • prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju poslovnih dopisa, sastava ili izvještaja
 • razumjeti i primijeniti temeljne pojmove iz užeg područja struke
 • razvijati sposobnosti kritičkog odabira tekstova u tiskanom ili elektroničkom obliku, razlikovati različite komunikacijske registre
 • razvijati strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku i primjeniti ih u različitim komunikacijskim situacijama u govoru i pisanju

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Proučavanje leksika
  Proučavanje leksika s područja marketinga, međunarodne trgovine, poslovne etike, računovodstva, financija, bankarstva. (3 sata)
 • 2. Vanjska i unutarnja trgovina
  2. Vanjska i unutarnja trgovina, ugovaranje uvoznih i izvoznih poslova. Organizacija vanjske trgovine, međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija (faktura, teretnica, tovarni list). (3 sata)
 • 3. Poduzeće
  Poduzeće i organizacijska struktura, upravljanje poduzećem. Vrste organizacijskih struktura, gospodarske organizacije, trgovačka društva, obrt. (3 sata)
 • 4. Poslovni procesi i poslovne funkcije
  Poslovni procesi i poslovne funkcije (istraživanje i razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja, financije, računovodstvo). (3 sata)
 • 5. Računovodstvo i financije
  Računovodstvo i financije. Imovina i izvori imovine poduzeća (kratkotrajna i dugotrajna imovina), temeljna financijska izvješća (bilanca poduzeća, račun dobiti i gubitka) (3 sata)
 • 6. Prodajna komunikacija
  Prodajna komunikacija, osnove komunikacije u promociji i marketingu. Ciljevi komunikacije, komunikacijski proces, publicitet i odnosi s javnošću, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, međunarodni marketing
 • 7. Uspostavljanje poslovnih kontakata i dogovaranje suradnje, poslovni razgovori i telefoniranje
  Uspostavljanje poslovnih kontakata i dogovaranje suradnje, poslovni razgovori i telefoniranje. Norme i pravila ponašanja (3 sata)
 • 8. Poslovno dopisivanje
  Poslovno dopisivanje, primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju. Online-Bewerbung, Bewerbungsmappe, inicijativna molba za posao (Initiativ-Bewerbung), automatizacija poslovnih komunikacija,obrada teksta (3 sata)
 • 9. Pisanje izvještaja i sažetaka na njemačkom jeziku
  Pisanje izvještaja i sažetaka na njemačkom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije. (3 sata)
 • 10. Pisanje životopisa
  Pisanje životopisa. Tabelarni životopis, životopis u slobodnom obliku i evropski oblik životopisa. (3 sata)
 • 11. Vođenje sastanaka
  Vođenje sastanaka, sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika. (3 sata)
 • 12. Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.
  Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.Procjena kulture u određenom socijalnom okruzenju. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji.Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikacoji.( 3 sata)
 • 13. Upravljanje organizacijom.
  Upravljanje organizacijom. Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Ciljevi poslovnog sustava i menadžerske odluke. Dioničko društvo, nadzorni odbor, uprava. (3 sata)
 • 14. Organizacijska kultura
  14. Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Etičke sastavnice organizacijske kulture. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu. (3 sata)
 • 15. Osobitosti vokabulara,gramatičkih i komunikacijskih struktura njemačkog poslovnog jezika
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik.Analiza izvornog teksta.Semantičko i formalno rasčlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza,traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.( 3 sata)

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Usvajanje i primjena leksika
  Vježbe 1 – Usvajanje i primjena leksika s područja marketinga, međunarodne trgovine, poslovne etike, računovodstva, financija, bankarstva.
 • Vježbe 2 - Ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Vježbe 2 - Ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija. Sastavljanje ugovora prema zadanim elementima.
 • Vježbe 3 - Poduzeće i organizacijska struktura
  Vježbe 3 - Poduzeće i organizacijska struktura. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza.
 • Vježbe 4 - Poslovni procesi i poslovne funkcije
  Vježbe 4 - Poslovni procesi i poslovne funkcije. Razlikovanje značenja srodnih pojmova.
 • Vježbe 5 - Temeljna financijska izvješća
  Vježbe 5 - Temeljna financijska izvješća (bilanca poduzeća, račun dobiti i gubitka). Prevođenje stručnog teksta (bilanca, račun dobiti i gubitka) na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta.
 • Vježbe 6 – Osnove komunikacije u promociji i marketingu
  Vježbe 6 – Osnove komunikacije u promociji i marketingu. Predstavljanje proizvoda ili usluge. Korištenje tipičnih izraza u prodajnoj komunikaciji.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju
  Vježbe 8 - Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju. Sastavljanje inicijativne molbe za posao. Izrada On-line Bewerbung i Bewerbungsmappe.
 • Vježbe 9 - Pisanje sažetka na njemačkom jeziku
  Vježbe 9 - Pisanje sažetka na njemačkom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta. Kritička analiza sažetka.
 • Vježbe 10 - Pisanje životopisa prema zadanom modelu.
  Vježbe 10 - Pisanje životopisa prema zadanom modelu. Analiza tipičnih pogrešaka u sastavljanju životopisa.
 • Vježbe 11 – Izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika
 • Vježbe 12 – Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu
  Vježbe 12 – Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu. Utvrđivanje i analiza pravila u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Vježbe 13 – Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja
  Vježbe 13 – Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta. Analiza frazeoloških izraza i traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija
  Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Medić, I.; Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rodek, S.; Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.
 • Njemački jezik 2
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Slični predmeti

 • Poslovni njemački 1, Ekonomski fakultet Zagreb
 • Poslovni Njemački jezik 1, Ekonomski fakultet Rijeka
 • Poslovni strani jezik 1, Ekonomski fakultet Osijek
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovni njemački jezik 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnosti na nastavi20
Domaće zadaće20
Kolokviji55
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

1. Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (navedene u tablici na sljedećoj stranici) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Studenti koji su putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

2. Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 3 1 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 2 1 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće / prezentacije 20 8 Ukupno ima 4 zadaće i prezentacija koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za vježbe te pripremiti /riješiti zadatak kod kuće. Ako je tako navedeno u uputama, pismenu zadaću treba postaviti na Web. Prezentaciju treba prezentirati u dogovorenom terminu. 8 bodova Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja trećeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predati zadaće koje nisu obrađene. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1 Kolokvij 25 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
2. Kolokvij 30 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
Aktivosti na nastavi 20 0 Sudjelovanje studenata u diskusijama na zadanu temu.
Zbroj 100


Poslovni njemački jezik 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita:

1)      mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji).

2)      ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane pismene zadaće. Zadaće se odnose na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku) analizu pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku.

U vezi izrade pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija.

 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Studenti individualno trebaju izraditi prijevod teksta na hrvatski jezik. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.

2. Analiza pisanog ili slušanog teksta  na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature ili online multimedijski izvor na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu zadanog teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno  o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.

NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA (AKTIVNOSTI):

Elementi praćenja

Bodova

Pismeni zadatak 1 

(Prijevod zadanog stručnog teksta)

10

Pismeni zadatak 2

(Analiza stručnog teksta)

10

Pismeni ispit

55

Usmeni ispit

25

ZBROJ

100

 

Napomena: Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu.

BODOVNA SKALA OCJENA:

Od

Do

Ocjena

0

49

nedovoljan (1)

50

60

dovoljan (2)

61

75

dobar (3)

76

90

vrlo dobar (4)

91

100

izvrstan (5)

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom  jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija

prijevod, leksička i sadržajna analiza teksta, pismeni ispit

usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koje se učestalo javljaju u jeziku struke

prijevod, gramatička analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

razumjeti slušane ili čitane tekstove na njemačkom jeziku informatičke struke

analiza slušanog teksta, usmeni ispit

primijeniti različite tehnike čitanja teksta od općenitog razumijevanja do detaljnog isčitavanja, upoznavati se s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu, razlikovati osnovne ideje teksta od detalja kojima je potrepljena, predviđati sadržaje na temelju prethodnog znanja, zaključivati iz konteksta

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali određene situacije te obrazložili i objasnili svoja stajališta o nekoj stručnoj temi, te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku

sadržajna analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

komunicirati s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima

usmeni ispit

samostalno ili u timu, napisati jednostavan vezani tekst ili   pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti jednojezične i dvojezične rječnike u povezivanju leksika i sastavljanju definicija stručnih pojmova na njemačkom jeziku

prijevod, analiza teksta, pismeni ispit

 

 

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni zadatak 1 (Prijevod zadanog stručnog teksta)10
Pismeni zadatak 2 (Analiza stručnog teksta)10
Pismeni ispit55
Usmeni ispit25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh