FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovni njemački jezik 1 npp:61778

Engleski naziv

Business German 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je osposobiti studente da steknu sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na njemačkom jeziku u okviru stručnih sadržaja predviđenih za poslovni obrazovni profil; da usvoje osnovni stručni leksik iz područja kao što su organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti, interkulturalne razlike u poslovnom svijetu, poslovno dopisivanje. Studenti će biti sposobni razviti osnovne komunikacijske vještine i primijeniti ih u poslovnim situacijama (pisanje bilježaka, vođenje dijaloga, verbalizacija dijagrama). U sklopu predmeta studenti će se osposobiti za pismeno i usmeno referiranje o stručnom tekstu te razviti sposobnost brzog i točnog pismenog i usmenog prevođenja stručnih sadržaja sa stranog jezika i na strani jezik te ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za praćenje tijeka stručnih skupova koji se održavaju na njemačkom jeziku.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija vezanih uz struku obrazlažući i braneći svoja stajališta
 • jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje poslovnog interesa, logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku samostalno ili timski izrađene prezentacije
 • komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom
 • napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja struke
 • napisati osobna pisma, poslovna pisma , životopis
 • napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta
 • objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa
 • prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju poslovnih dopisa, sastava ili izvještaja
 • razumjeti i primijeniti temeljne pojmove iz užeg područja struke
 • razvijati sposobnosti kritičkog odabira tekstova u tiskanom ili elektroničkom obliku, razlikovati različite komunikacijske registre
 • razvijati strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku i primjeniti ih u različitim komunikacijskim situacijama u govoru i pisanju

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Proučavanje leksika
  Proučavanje leksika s područja marketinga, međunarodne trgovine, poslovne etike, računovodstva, financija, bankarstva. (3 sata)
 • 2. Vanjska i unutarnja trgovina
  2. Vanjska i unutarnja trgovina, ugovaranje uvoznih i izvoznih poslova. Organizacija vanjske trgovine, međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija (faktura, teretnica, tovarni list). (3 sata)
 • 3. Poduzeće
  Poduzeće i organizacijska struktura, upravljanje poduzećem. Vrste organizacijskih struktura, gospodarske organizacije, trgovačka društva, obrt. (3 sata)
 • 4. Poslovni procesi i poslovne funkcije
  Poslovni procesi i poslovne funkcije (istraživanje i razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja, financije, računovodstvo). (3 sata)
 • 5. Računovodstvo i financije
  Računovodstvo i financije. Imovina i izvori imovine poduzeća (kratkotrajna i dugotrajna imovina), temeljna financijska izvješća (bilanca poduzeća, račun dobiti i gubitka) (3 sata)
 • 6. Prodajna komunikacija
  Prodajna komunikacija, osnove komunikacije u promociji i marketingu. Ciljevi komunikacije, komunikacijski proces, publicitet i odnosi s javnošću, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, međunarodni marketing
 • 7. Uspostavljanje poslovnih kontakata i dogovaranje suradnje, poslovni razgovori i telefoniranje
  Uspostavljanje poslovnih kontakata i dogovaranje suradnje, poslovni razgovori i telefoniranje. Norme i pravila ponašanja (3 sata)
 • 8. Poslovno dopisivanje
  Poslovno dopisivanje, primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju. Online-Bewerbung, Bewerbungsmappe, inicijativna molba za posao (Initiativ-Bewerbung), automatizacija poslovnih komunikacija,obrada teksta (3 sata)
 • 9. Pisanje izvještaja i sažetaka na njemačkom jeziku
  Pisanje izvještaja i sažetaka na njemačkom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije. (3 sata)
 • 10. Pisanje životopisa
  Pisanje životopisa. Tabelarni životopis, životopis u slobodnom obliku i evropski oblik životopisa. (3 sata)
 • 11. Vođenje sastanaka
  Vođenje sastanaka, sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika. (3 sata)
 • 12. Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.
  Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.Procjena kulture u određenom socijalnom okruzenju. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji.Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikacoji.( 3 sata)
 • 13. Upravljanje organizacijom.
  Upravljanje organizacijom. Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Ciljevi poslovnog sustava i menadžerske odluke. Dioničko društvo, nadzorni odbor, uprava. (3 sata)
 • 14. Organizacijska kultura
  14. Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Etičke sastavnice organizacijske kulture. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu. (3 sata)
 • 15. Osobitosti vokabulara,gramatičkih i komunikacijskih struktura njemačkog poslovnog jezika
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik.Analiza izvornog teksta.Semantičko i formalno rasčlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza,traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.( 3 sata)

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Usvajanje i primjena leksika
  Vježbe 1 – Usvajanje i primjena leksika s područja marketinga, međunarodne trgovine, poslovne etike, računovodstva, financija, bankarstva.
 • Vježbe 2 - Ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Vježbe 2 - Ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija. Sastavljanje ugovora prema zadanim elementima.
 • Vježbe 3 - Poduzeće i organizacijska struktura
  Vježbe 3 - Poduzeće i organizacijska struktura. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza.
 • Vježbe 4 - Poslovni procesi i poslovne funkcije
  Vježbe 4 - Poslovni procesi i poslovne funkcije. Razlikovanje značenja srodnih pojmova.
 • Vježbe 5 - Temeljna financijska izvješća
  Vježbe 5 - Temeljna financijska izvješća (bilanca poduzeća, račun dobiti i gubitka). Prevođenje stručnog teksta (bilanca, račun dobiti i gubitka) na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta.
 • Vježbe 6 – Osnove komunikacije u promociji i marketingu
  Vježbe 6 – Osnove komunikacije u promociji i marketingu. Predstavljanje proizvoda ili usluge. Korištenje tipičnih izraza u prodajnoj komunikaciji.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju
  Vježbe 8 - Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju. Sastavljanje inicijativne molbe za posao. Izrada On-line Bewerbung i Bewerbungsmappe.
 • Vježbe 9 - Pisanje sažetka na njemačkom jeziku
  Vježbe 9 - Pisanje sažetka na njemačkom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta. Kritička analiza sažetka.
 • Vježbe 10 - Pisanje životopisa prema zadanom modelu.
  Vježbe 10 - Pisanje životopisa prema zadanom modelu. Analiza tipičnih pogrešaka u sastavljanju životopisa.
 • Vježbe 11 – Izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika
 • Vježbe 12 – Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu
  Vježbe 12 – Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu. Utvrđivanje i analiza pravila u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Vježbe 13 – Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja
  Vježbe 13 – Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta. Analiza frazeoloških izraza i traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija
  Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Medić, I.; Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rodek, S.; Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.
 • Njemački jezik 2
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Slični predmeti

 • Poslovni njemački 1, Ekonomski fakultet Zagreb
 • Poslovni Njemački jezik 1, Ekonomski fakultet Rijeka
 • Poslovni strani jezik 1, Ekonomski fakultet Osijek
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh