FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Baze podataka 1 npp:61780

Engleski naziv

Databases 1

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Laboratorijske vježbe
16sati

Ishodi učenja predmeta

 • implementirati jednostavne i kompleksne upite koristeći SQL ili QBE
 • implementirati uvjete integriteta u SQL-u
 • klasificirati tipove sustava za upravljanje bazom podataka
 • opisati strukturnu, operativnu i integritetnu komponentu relacijskog modela
 • primijeniti relacijsku algebru kao upitni jezik
 • primijeniti SQL ili QBE u kreiranju (definiranju) i modifikaciji baze podataka
 • primijeniti SQL u implementaciji sigurnosti baze podataka
 • raditi s transakcijama, funkcijama i pohranjenim procedurama
 • razumjeti semantiku upita nad parcijalnom bazom podataka
 • razumjeti vezu između poslovnih pravila i uvjeta integriteta baze podataka

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Upoznavanje studenata sa: sadržajem i ulogom predmeta, literaturom, organizacijom nastave, načinom polaganja ispita.
 • Sustavi za upravljanje bazom podataka
  Uvod u sustave za upravljanje bazom podataka. Baza podataka. Arhitektura sustava za upravljanje bazom podataka. Modeli podataka. Pregled baza podataka: relacijske baze podataka, relacijsko/objektne baze podataka, temporalne baze podataka, poopćene relacijske baze podataka, deduktivne baze podataka, objektno-orijentirane baze podataka.
 • Strukturna komponenta relacijskog modela
  Relacijska shema. Relacija. Tabelarna reprezentacija relacije. Jednakost relacija. Semantika relacije.
 • Integritetna komponenta relacijskog modela
  Zavisnosti u relacijskim bazama podataka. Ključ relacijske sheme. Entitetski integritet. Vanjski ključ. Referencijali integritet.
 • Operativna komponeta relacijskog modela (I dio)
  Operatori modifikacije relacije (upisivanje sloga, brisanje sloga, ažuriranje sloga). Relacijski operatori: unija, presjek razlika, projekcija, selekcija.
 • Operativna komponeta relacijskog modela (II dio)
  Relacijski operatori: prirodno spajanje, preimenovanje atributa, produkt, aktivni komplement, kvocijent.
 • Katalog relacijskih operatora
  Veze između relacijskih operatora. Dokazi nekih veza iz kataloga relacijskih operatora.
 • Relacijska algebra kao relacijski upitni jezik
  Relacijski izraz. Relacijski izraz kao upit. Ekvivalencija upita. Elementi modula za optimalizaciju upita. Pregled relacijskih upitnih jezika: RA, SQL, QUEL, QBE.Uvod u SQL: SQL kao standardni upitni jezik za relacijske i relacijsko/objektne sustave za upravljanje bazom podataka, kreiranje baze podataka, modifikacija baze podataka, relacijska algebra i SQL.
 • Osnovni upiti u SQL-u (upiti nad jednom relacijom)
  Projekcija. Selekcija: null – znak, parcijalna relacija, aritmetički operatori uspoređivanja, trovalentna logika. Operatori: is, between, in, like . Redoslijed redova u rezultatu upita.
 • Kompleksni upiti u SQL-u (upiti nad više relacija)
  Spajanje relacija: prirodno spajanje, vanjsko spajanje relacija. Unija, presjek i razlika. Zbirni uputi (osnovne statističke funkcije). Horizontalna podjela relacije (group by ). Uvjeti na grupu redova (having).
 • Podupiti
  Uvod. Vanjska referenca. Podupiti i uvjeti (any, all, exists ). Vrste pogleda. Ažuriranje pogleda. Višeslojni pogledi. Primjena pogleda. Skladišta podataka.
 • Pogledi
  Nedostaje
 • Integritet i sigurnost baze podataka
  Vrste integritetni ograničenja. Referencijalni integritet. Održavanje referencijalnog integriteta. Referencijalni ciklus. Sigurnost baze podataka: sigurnost na razini sustava za upravljanje bazom podataka, sigurnost na razini objekata baze podataka.
 • Sistemski dijelovi SQL-a
  Transakcije. Primjeri transakcija.Valjana transakcija. Kontrolni modul za izvršenje transakcija. Uporedno izvršenje skupa transakcija. Upravljaje transakcijama. Ugrađeni SQL, dinamički SQL i SQL/CLI.
 • Završno poglavlje
  Katalog sustava. Sintaksa SQL-a (sintaksni dijagram). Web i baze podataka. Povezanost predmeta Baza podataka I i Baza podataka II .

Sadržaj seminara/vježbi

 • Sustavi za upravljanje bazama podataka
  Open source sustavi za upravljanje bazama podataka. PostgreSQL. Coddova pravila za RDBMS. PSQL.
 • SQL standard
  Komponente SQL standarda. Verzija SQL standarda. DML. DDL. QL.
 • Kreiranje tablica i definiranje ograničenja
  BNF notacija. Naredba CREATE TABLE. Tipovi podataka. Ograničenja na razini atributa. Ograničenja na razini tablice. Specifičnosti naredbe u PostgreSQL-u. Kreiranje indeksa. Sekvence.
 • Naredbe DML-a
  INSERT. UPDATE. DELETE.
 • Jednostavni upiti
  Naredba SELECT. Klauzule FROM i WHERE. Jednostavni uvjeti. Složeni uvjeti. ORDER BY.
 • Složeni upiti
  Povezivanje tablica (prirodno spajanje tablica). Operator LIKE, IN i IS NOT NULL. Podupiti. Grupiranje slogova. Klauzula HAVING. Unijski upiti.
 • Promjena strukture tablica
  Naredba ALTER TABLE. Dodavanje/brisanje atributa. Dodavanje/brisanje ograničenja. Default-na vrijednost. Preimenovanje atributa.
 • Transakcije
  Definicija. Svojstva: atomarnost, konzistentnost, izolacija i trajnost. Primjena. ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE. ISOLATION LEVEL READ COMMITTED.
 • Napredne teme
  Kreiranje (jednostavnih) funkcija. Primjer okidača. Naredba GRANT i davanje ovlasti. Naredba SELECT INTO.

Alati koji se koriste na predmetu

 • PostgreSQL
  Objektno-relacijski sustav za upravljanje bazama podataka.

Osnovna literatura

 • Maleković, M. Predavanja
 • Date, C. J. An Introduction to Database Systems. 8th ed., Addison Wesley, Boston, 2006.
 • Mata-Toledo, R. A.; Cushman, P. K. Schaum's outline of Fundamentals of Relational Databases. McGraw-Hill, New York, 2000.

Dopunska literatura

 • Garcia-Molina, H.; Ullman, J.D.; Widom, J. Database Systems: The Complete Book. 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.
 • Post, G.V. Database Management Systems: designing and building business applications. 3rd ed., Mc Graw-Hill, Boston, 2009.

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata

Slični predmeti

 • Baze podataka: EF, FER, FF
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Maleković Mirko Predavanje 15 2 1
Seminar 1 1 2
Seminar 7 2 2
Rabuzin Kornelije Laboratorijske vježbe 0 0 0
Laboratorijske vježbe 0 0 0
Predavanje 15 2 1
Seminar 1 1 2
Seminar 7 2 2
Schatten Markus Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 11:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Baze podataka 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (dva kolokvija iz predavanja) 45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Seminarski rad20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vjezbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
Prvi kolokvij iz predavanja 20 8 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Drugi kolokvij iz predavanja 25 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Kolokvij - laboratorijske vježbe 25 20 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij se održava/ponavlja prije svakog ispitnog roka. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.
Seminarski rad 20 0 Samostalni, neobavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student može samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti rad na temu baza podataka. Tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Rad se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Baze podataka 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća 3 modela:

M1 [redovna kontinuiranost]:  studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima. U tom slučaju trebaju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente;

M2 [izvanredna kontinuiranost]: studenti polažu kolokvije, brane seminarski rad te idu na zaključni ispit u terminima definiranim za redovne studente, ali ne moraju prisustvovati redovnoj nastavi;

M3 [klasični ispit]: ako studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja M1 i M2, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Prije usmenog dijela ispita studenti moraju imati pozitivno ocijenjen seminarski rad (ako su isti odabrali), a prije pismenog dijela ispita laboratorijske vježbe.

 

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (dva kolokvija iz predavanja) 45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Seminarski rad20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vjezbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
Prvi kolokvij iz predavanja 20 8 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Drugi kolokvij iz predavanja 25 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Kolokvij - laboratorijske vježbe 25 20 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij se održava/ponavlja prije svakog ispitnog roka. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.
Seminarski rad 20 0 Samostalni, neobavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student može samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti rad na temu baza podataka. Tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Rad se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh