FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
4. semestar

2016/2017

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Baze podataka 1 npp:61780

Engleski naziv

Databases 1

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Laboratorijske vježbe
16sati

Ishodi učenja predmeta

 • implementirati jednostavne i kompleksne upite koristeći SQL ili QBE
 • implementirati uvjete integriteta u SQL-u
 • klasificirati tipove sustava za upravljanje bazom podataka
 • opisati strukturnu, operativnu i integritetnu komponentu relacijskog modela
 • primijeniti relacijsku algebru kao upitni jezik
 • primijeniti SQL ili QBE u kreiranju (definiranju) i modifikaciji baze podataka
 • primijeniti SQL u implementaciji sigurnosti baze podataka
 • raditi s transakcijama, funkcijama i pohranjenim procedurama
 • razumjeti semantiku upita nad parcijalnom bazom podataka
 • razumjeti vezu između poslovnih pravila i uvjeta integriteta baze podataka

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Upoznavanje studenata sa: sadržajem i ulogom predmeta, literaturom, organizacijom nastave, načinom polaganja ispita.
 • Sustavi za upravljanje bazom podataka
  Uvod u sustave za upravljanje bazom podataka. Baza podataka. Arhitektura sustava za upravljanje bazom podataka. Modeli podataka. Pregled baza podataka: relacijske baze podataka, relacijsko/objektne baze podataka, temporalne baze podataka, poopćene relacijske baze podataka, deduktivne baze podataka, objektno-orijentirane baze podataka.
 • Strukturna komponenta relacijskog modela
  Relacijska shema. Relacija. Tabelarna reprezentacija relacije. Jednakost relacija. Semantika relacije.
 • Integritetna komponenta relacijskog modela
  Zavisnosti u relacijskim bazama podataka. Ključ relacijske sheme. Entitetski integritet. Vanjski ključ. Referencijali integritet.
 • Operativna komponeta relacijskog modela (I dio)
  Operatori modifikacije relacije (upisivanje sloga, brisanje sloga, ažuriranje sloga). Relacijski operatori: unija, presjek razlika, projekcija, selekcija.
 • Operativna komponeta relacijskog modela (II dio)
  Relacijski operatori: prirodno spajanje, preimenovanje atributa, produkt, aktivni komplement, kvocijent.
 • Katalog relacijskih operatora
  Veze između relacijskih operatora. Dokazi nekih veza iz kataloga relacijskih operatora.
 • Relacijska algebra kao relacijski upitni jezik
  Relacijski izraz. Relacijski izraz kao upit. Ekvivalencija upita. Elementi modula za optimalizaciju upita. Pregled relacijskih upitnih jezika: RA, SQL, QUEL, QBE.Uvod u SQL: SQL kao standardni upitni jezik za relacijske i relacijsko/objektne sustave za upravljanje bazom podataka, kreiranje baze podataka, modifikacija baze podataka, relacijska algebra i SQL.
 • Osnovni upiti u SQL-u (upiti nad jednom relacijom)
  Projekcija. Selekcija: null – znak, parcijalna relacija, aritmetički operatori uspoređivanja, trovalentna logika. Operatori: is, between, in, like . Redoslijed redova u rezultatu upita.
 • Kompleksni upiti u SQL-u (upiti nad više relacija)
  Spajanje relacija: prirodno spajanje, vanjsko spajanje relacija. Unija, presjek i razlika. Zbirni uputi (osnovne statističke funkcije). Horizontalna podjela relacije (group by ). Uvjeti na grupu redova (having).
 • Podupiti
  Uvod. Vanjska referenca. Podupiti i uvjeti (any, all, exists ). Vrste pogleda. Ažuriranje pogleda. Višeslojni pogledi. Primjena pogleda. Skladišta podataka.
 • Pogledi
  Nedostaje
 • Integritet i sigurnost baze podataka
  Vrste integritetni ograničenja. Referencijalni integritet. Održavanje referencijalnog integriteta. Referencijalni ciklus. Sigurnost baze podataka: sigurnost na razini sustava za upravljanje bazom podataka, sigurnost na razini objekata baze podataka.
 • Sistemski dijelovi SQL-a
  Transakcije. Primjeri transakcija.Valjana transakcija. Kontrolni modul za izvršenje transakcija. Uporedno izvršenje skupa transakcija. Upravljaje transakcijama. Ugrađeni SQL, dinamički SQL i SQL/CLI.
 • Završno poglavlje
  Katalog sustava. Sintaksa SQL-a (sintaksni dijagram). Web i baze podataka. Povezanost predmeta Baza podataka I i Baza podataka II .

Sadržaj seminara/vježbi

 • Sustavi za upravljanje bazama podataka
  Open source sustavi za upravljanje bazama podataka. PostgreSQL. Coddova pravila za RDBMS. PSQL.
 • SQL standard
  Komponente SQL standarda. Verzija SQL standarda. DML. DDL. QL.
 • Kreiranje tablica i definiranje ograničenja
  BNF notacija. Naredba CREATE TABLE. Tipovi podataka. Ograničenja na razini atributa. Ograničenja na razini tablice. Specifičnosti naredbe u PostgreSQL-u. Kreiranje indeksa. Sekvence.
 • Naredbe DML-a
  INSERT. UPDATE. DELETE.
 • Jednostavni upiti
  Naredba SELECT. Klauzule FROM i WHERE. Jednostavni uvjeti. Složeni uvjeti. ORDER BY.
 • Složeni upiti
  Povezivanje tablica (prirodno spajanje tablica). Operator LIKE, IN i IS NOT NULL. Podupiti. Grupiranje slogova. Klauzula HAVING. Unijski upiti.
 • Promjena strukture tablica
  Naredba ALTER TABLE. Dodavanje/brisanje atributa. Dodavanje/brisanje ograničenja. Default-na vrijednost. Preimenovanje atributa.
 • Transakcije
  Definicija. Svojstva: atomarnost, konzistentnost, izolacija i trajnost. Primjena. ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE. ISOLATION LEVEL READ COMMITTED.
 • Napredne teme
  Kreiranje (jednostavnih) funkcija. Primjer okidača. Naredba GRANT i davanje ovlasti. Naredba SELECT INTO.

Alati koji se koriste na predmetu

 • PostgreSQL
  Objektno-relacijski sustav za upravljanje bazama podataka.

Osnovna literatura

 • Maleković, M. Predavanja
 • Date, C. J. An Introduction to Database Systems. 8th ed., Addison Wesley, Boston, 2006.
 • Mata-Toledo, R. A.; Cushman, P. K. Schaum's outline of Fundamentals of Relational Databases. McGraw-Hill, New York, 2000.

Dopunska literatura

 • Garcia-Molina, H.; Ullman, J.D.; Widom, J. Database Systems: The Complete Book. 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.
 • Post, G.V. Database Management Systems: designing and building business applications. 3rd ed., Mc Graw-Hill, Boston, 2009.

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata

Slični predmeti

 • Baze podataka: EF, FER, FF
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Maleković Mirko Predavanje 0 0 0
Seminar 0 0 0
Rabuzin Kornelije Predavanje 15 2 2
Seminar 1 1 2
Seminar 7 2 2
Šestak Martina Laboratorijske vježbe 1 1 10
Laboratorijske vježbe 7 2 10
Seminar 1 1 2
Seminar 7 2 2
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 11:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Baze podataka 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Svi studenti dužni su se na početku semestra upisati u Moodle stranice kolegija i redovito pratiti obavijesti na sustavu.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (dva kolokvija iz predavanja) 45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Seminarski rad20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vježbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže te pohađanje nastave.
Prvi kolokvij iz predavanja 20 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Drugi kolokvij iz predavanja 25 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Kolokvij - laboratorijske vježbe 25 20 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Položeni kolokvij iz vježbi uvjet je za dobivanje potpisa. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.

Seminarski rad 20 0 Samostalni, neobavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student može samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti rad na temu baza podataka. Tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Rad se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Baze podataka 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od tri ponuđena  modela:

Izvanredni studenti mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima; u tom slučaju moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente.
Ako izvanredni studenti ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima, ali bi se ipak htjeli uključiti u model kontinuiranog praćenja i izvršavanja obaveza (polaganje kolokvija, izrada seminara), moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku.
Ako izvanredni studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Da bi pristupili pismenom dijelu ispita, studenti moraju položiti laboratorijske vježbe. Nakon položenog pismenog dijela ispita studenti pristupaju usmenom dijelu.

Napomena: Kod izlaska na izvanredni rok studenti se trebaju mailom najaviti kako bi mogli pristupiti kolokviju iz vježbi.

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.

Svi studenti dužni su se na početku semestra upisati u Moodle stranice kolegija i redovito pratiti obavijesti na sustavu.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (dva kolokvija iz predavanja) 45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Seminarski rad20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vjezbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže te pohađanje nastave.
Prvi kolokvij iz predavanja 20 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Drugi kolokvij iz predavanja 25 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Kolokvij - laboratorijske vježbe 25 20 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Položeni kolokvij iz vježbi uvjet je za dobivanje potpisa. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.

Seminarski rad 20 0 Samostalni, neobavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student može samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti rad na temu baza podataka. Tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Rad se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh