FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Mreže računala npp:61781

Engleski naziv

Computer Networks 1

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Cilj kolegija

1. Upoznati studente s različitim tehnikama podatkovnih komunikacija, mrežama za prijenos i uslugama prijenosa podataka. 2. Upoznati studente s ISO-OSI sedam slojnim modelom i Internet modelom te odgovarajućim specifičnim komunikacijskim protokolima. 3. Dati studentima teorijsko i praktično znanje za oblikovanje različitih tipova lokalnih mreža. 4.Osposobiti ih za samostalno rješavanje komunikacijskih problema i određivanje parametara važnih za kvalitetu komunikacija. 5. Razvijanje kritičkog mišljenja. Uočavanje sličnosti i razlika u različitim mehanizmima i protokolima. Unakrsno povezivanje različitih cjelina uočavanjem zajedničkih elemenata.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
20sati
Laboratorijske vježbe
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizira i specificira elemente prijenosnog sustava koji zadovoljavaju komunikacijske zahtjeve za manju poslovnu organizaciju.
 • bolje razumije komunikacijske procese i mehanizme u računalnim mrežama.
 • identificira različite tipove računalnih mreža.
 • razumije koncept uslojavanja i strukturu ISO referentnog modela za sustave otvorene povezivanju (ISO-OSI) i Internet modela.
 • razumije mogućnosti i ograničenja javnih podatkovnih usluga prijenosa.
 • razumije mogućnosti i ograničenja prijenosnih mreža.
 • razumije mogućnosti i ograničenja različitih prijenosnih sredstava (kapacitet kanala, širina frekvencijskog pojasa, šum, BER), mehanizama kontrole pogrešaka, tehnika moduliranja.
 • razumije način rada različitih tipova lokalnih mreža.
 • razumije različite načine prijenosa podataka (analogni i digitalni, asinkroni i sinkroni, ...) i načine njihovog ostvarenja.

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICTrazumjeti i primijeniti procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICT
 • razumjeti i primijeniti suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala) razumjeti i primijeniti suvremene tehničke koncepte i prakse u informacijskim tehnologijama (arhitektura računala, operacijski sustavi, mreže računala)

Sadržaj predavanja

 • 1. Osnove podatkovnih komunikacija i mreža računala (1 sat)
  1.1 Model telekomunikacijskog sustava 1.2 Podatkovne komunikacije 1.3 Tipovi mreža 1.4 Primjeri konfiguracija mreža 1.5 Važnost standarda za računalne komunikacije. Organizacije za standardizaciju. 1.6 Topologije mreža i njihova svojstva 1.7 Raspoloživost i pouzdanost mreža
 • 2. Osnove arhitektura mreža (3 sata)
  2.1 Potreba za sistemskim pristupom ostvarenja komunikacijskih funkcija 2.2 ISO-OSI referentni model 2.3 Internet model (TCP-IP model)
 • 3. Prijenos podataka (2 sata)
  3.1 Koncepcija i terminologija 3.2 Načini prijenosa (analogan i digitalan, jednosmjeran, izmjenično dvosmjeran i dvosmjeran, asinkron i sinkron ) 3.3 Sinkronizacija na razini bita 3.4 Brzine prijenosa i kašnjenja (podaci, signali, frekvencijski pojas, šum, kapacitet kanala: 3.5 Shannonov i Nyquistov izraz, brzina prijenosa informacijskih bitova (TRIB), BER (bit error rate), djelotvornost korištenja kanala, kašnjenja: vrijeme prijenosa, vrijeme propagacije, vrijeme obrade, vrijeme čekanja, vrijeme paketizacije).
 • 4. Sredstva za prijenos i njihova svojstva (3 sata)
  4.1 Žični vodovi (žične parice, koaksijalni kabel) 4.2 Optički kabeli 4.3 Strukturno ožičenje 4.4 Bežična sredstva (radiovalni, mikrovalni, satelitski sustavi) 4.5 Primjeri ostvarenja komunikacijskih kanala različitim sredstvima (analogni telefonski kanal, digitalni ISDN kanali, GSM, ADSL,...) 4.6 Osjetljivost na razne vrste šuma. Mehanizmi umanjenja ili eliminiranja utjecaja pojedinih vrsta šuma (npr. poništenje jeke, poništenje NEXT-a, ...) specifikacija (V.24, V.28, X.21, RJ 45)
 • 5. Tehnike kodiranja (moduliranja) signala (1 sat)
  5.1 Digitalni podaci, digitalni signali 5.2 Digitalni podaci, analogni signali 5.3 Analogni podaci, digitalni signali 5.4 Analogni podaci, analogni signali
 • 6. Postupci višestrukog korištenja kanala (multipleksiranje) (1 sat)
  6.1 Multipleksiranje s podjelom frekvencijskog pojasa i WDM 6.2 Multipleksiranje s podjelom vremena 6.3 Statističko multipleksiranje 6.4 Multipleksiranje s podjelom koda
 • 7. Širenje spektra i (Spread spectrum) (1 sat)
  7.1 Koncept širenja spectra 7.2 Skakanje po frekvencijama (frequency-hopping) 7.3 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
 • 8. Fizičko spojište računalne (DTE) i komunikacijske (DCE) opreme (1 sat)
  8.1 Mehanička specifikacija 8.2 Električka specifikacija 8.3 Funkcijska specifikacija 8.4 Proceduralna specifikacija 8.5 Primjeri spojišnih specifikacija (V.24, V.28, X.21, RJ 45)
 • 9. Modemi (1 sat)
  9.1 Vrste modema i načini njihovog rada 9.2 Posebne funkcije modema (ekvalizacija, sažimanje podataka, uklanjanje pogrešaka)
 • 10. Funkcije sloja podatkovne veze (4 sata)
  10.1 Načini zadobivanja kanala (MAC - Media Access Control) 10.2 Sinkronizacija na razini znaka i okvira 10.3 Kontrola tijeka (mehanizam širine prozora) 10.4 Tipovi pogrešaka i mehanizmi otkrivanja pogrešaka 10.5 Mehanizmi uklanjanja pogrešaka (ARQ, idi unatrag za N, selektivno ponavljanje) 10.6 Protokol stoj i čekaj 10.7 Protokol HDLC (načini odziva, format okvira, tipovi okvira, mehanizam postizanja transparentnosti umetanje bitova, mehanizam kliznog prozora, primjeri razmjene u vremenu, prikaz stanja protokola dijagramima stanja) 10.8 Protokoli izvedeni iz HDLC (LLC, LAPB, LAPM, LAPD) 10.9 Protokol PPP
 • 11. Osnove lokalnih mreža (2 sata)
  11.1 Topologije i prijenosna sredstva 11.2 Arhitektura protokola lokalnih mreža 11.3 Mostovi 11.4 Prespojnici druge i treće razine 11.5 Virtualne lokalne mreže
 • 12. Tipovi lokalnih mreža (2 sata)
  12.1 Ethernet 12.2 Prsten s prijelazom znaka (token ring) 12.3 Bežične lokalne mreže
 • 13. Sloj mreže i njegove funkcije (1 sat)
  13.1 Usmjeravanje 13.2 Kontrola tijeka 13.3 Kontrola zakrčenja 13.4 Virtualni vodovi
 • 14. Prespajanje vodova i prespajanje paketa (5 sati)
  14.1 Koncept komutacije vodova. Mreže s komutacijom vodova 14.2 Principi prespajanja paketa. Paketske mreže 14.3 X.25 14.4 Internet 14.5 Prespajanje okvira (frame relay) 14.6 Osnove ISDN i ATM mreža
 • 15. Konfiguriranje lokalnih mreža (2 sata)
  Oblikovanje topologije, izbor opreme i sredstava za prijenos, pouzdanost, raspoloživost i njihovo povezivanje mrežama velikog dosega.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Raspoloživost i pouzdanost mreža
  Elementi o kojima ovisi raspoloživost i pouzdanost mreža. Izračunavanje raspoloživosti.
 • Propusnost kanala i mreža
  Kapacitet kanala za prijenos podataka Računanje kapaciteta kanala Određivanje brzine prijenosa informacijskih bitova Određivanje propusnosti kanala (razni vidovi propusnosti Određivanje faktora iskorištenja kanala
 • Objašnjenje pojma i uloge sinkroniziranja u mrežama za prijenos podataka
  Sinkronizacija na fizičkoj razini, razini znaka, protokolne podatkovne jedinice
 • Kašnjenja u mrežama
  Određivanje vremena kašnjenja zbog vremena paketizacije, ograničenog kapaciteta kanala, udaljenosti, broja vodova, opterećenja voda (vrijeme čekanja), ... Utjecaj protokola podatkovne veze na vremena kašnjenja
 • Pogreške u prijenosu podataka
  Mehanizmi otkrivanja pogrešaka – algoritmi, izračunavanja zaštitnih bitova Mehanizmi oporavka od pogrešaka – analiza primjera
 • Moduliranje signala za prijenos kanalom
  Amplitudna modulacija Frekvencijska modulacija Fazna modulacija Amplitudno fazna modulacija Digitalne modulacije
 • Mjerenje vremena kašnjenja mrežom i snimanje konfiguracije mreže
  Slanje paketa IP-a s kontinuirano rastućim parametrom TTL u mrežu i dobivanje vremena prolaza paketa do čvorova na putu (i natrag) i oznake čvorova na putu do krajnjeg odredišta
 • Uređaji u prijenosnom sustavu
  Funkcije i način njihovog ostvarenja uređaja prijenosnog sustava (modemi, obnavljala, mostovi, prespojnici)
 • T ehnologija ATM-a
  Svojstva tehnologije ATM-a i njihovo korištenje u javnim i privatnim mrežama Učahurivanje protokolnih podatkovnih jedinica raznih razina Virtualni vodovi i njihova svojstva Parametri kakvoće usluga (QoS)
 • Analiziranje funkcija i načina njihovog ostvarenja protokola podatkovne veze
  Detaljno analiziranje protokola HDLC Usporedba protokola HDLC, PPP, CSMA/CD, CSMA/CA Analiziranje sadržaja okvira protokola eternet razmijenjenih mrežom Analiziranje sadržaja okvira protokola ARP razmijenjenih mrežom
 • Konfiguriranje lokalnih mreža
  Razmatranje raznih konfiguracija Analiziranje parametara koji utječu na konfiguriranje; uređaji i načini njihovog povezivanja; svojstva raznih konfiguracija
 • Konfiguriranje mreža velikog dosega
  Konfiguriranje i rekonfiguriranje mreža velikog dosega alatom za simuliranje paketske mreže. Istraživanje utjecaja kvalitete vodova (BER), opterećenja vodova, kapaciteta vodova, tipa prometa na vrijeme kašnjenja.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Modulacije
  Upisuju se kombinacije bitova koje treba poslati vodom, izabire se način modulacije i broj bitova po signalu, a program prikazuje modulirane signale
 • traceroute
  Slanje paketa IP-a s kontinuirano rastućim parametrom TTL u mrežu i dobivanje vremena prolaza paketa do čvorova na putu (i natrag) i oznake čvorova na putu do krajnjeg odredišta uporabom protokola ICMP
 • ETHEREAL
  Programski paket za analiziranje protokola
 • Simulator rada paketske mreže
  Simulira rad privatne paketske mrežu na koju su spojena računala, koja stvaraju dva tipa prometa. Mijenjanjem niza parametara, uključujući i parametre za rekonfiguriranje, može se promatrati ponašanje rada mreže.

Osnovna literatura

 • Kurose, J.F.; Ross, K.W. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet. 4th edition, Harlow, Addison Wesley, 2008.
 • Halsall, F. Computer Networking and the Internet. 5th editiion, Addison Wesley, 2005.
 • Stallings, W. Data and Computer Communications. 8th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2006.

Dopunska literatura

 • Kurose, J.F.; Ross, K.W. Umrežavanje računara: od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu. CET, Beograd, 2005.
 • Bažant, A. et al. Osnovne arhitekture mreža. Element, Zagreb, 2003.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • Kolegij na MIT-u.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ivković Nikola Predavanje 15 2 2
Seminar 15 1 5
Magdalenić Ivan Seminar 15 1 1
Peras Marko Laboratorijske vježbe 1 1 7
Laboratorijske vježbe 7 2 7
Tomičić Igor Laboratorijske vježbe 1 1 5
Laboratorijske vježbe 7 2 5
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Mreže računala - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Rekapitulacija uvjeta za potpis
Nužno je ispuniti sve sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:

·        Predati izvještaje sa svih laboratorijskih vježbi

·        Sakupiti minimalno 20 bodova na kontinuiranom praćenju.

·        Biti prisutan na predavanjima  i seminarima, s mogućnosti do maksimalno 3 izostanka (od 5 provjera) na slučajnim provjerama prisutnosti.

·        Biti prisutan na laboratorijskim vježbama, s mogućnosti do maksimalno 2 izostanka.

·        Ostvariti najmanje 2 boda na seminarima.

Nužni uvjeti za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi te minimalno 30 bodova iz kolokvija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Nazočnost na nastavi0
Seminari10
Laboratorijske vježbe20
Kolokviji70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Nazočnost na nastavi 0 Na predavanjima i seminarima se minimalno 5 puta nasumično provjerava prisutnost, a dozvoljena su najviše 3 izostanka.
Na svim se laboratorijskim vježbama provjerava prisutnost, a dozvoljena su najviše 2 izostanka.
Treba u bilježnicu vlastoručno prepisati nastavne materijala koje je studentu zadao nastavnik.
Laboratorijske vježbe 20 Studenti su dužni prije dolaska na vježbu naučiti teorijske osnove gradiva koje se obrađuje na laboratorijskoj vježbi i na vježbe doći pripremljeni, u suprotnom ne mogu sudjelovati u izradi vježbe u tom terminu.
Za dobivanje potpisa i prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi.
Maksimalno 2 izostanka Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.
Seminari 10 2 Bodovi se dobivaju na temelju seminarskih projekata. Maksimalno je moguće ostvariti 10 bodova, a za potpis je nužno ostvariti najmanje 2 boda. Prezentaciju za seminar i dodatne materijale treba pohraniti u digitalnom obliku na web stranice predmeta. Seminari se prezentiraju prema zadanom terminskom planu. Nije predviđena
1. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Mreže računala - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti biraju jedan od 3 modela praćenja:
model A - isto kao i redovni studenti, ali bez obveze prisustvovanja nastavi
model B - bez seminarskih projekata
model C - bez bodova na kontinuiranom praćanju - samo izlazak na ispite

 

Rekapitulacija uvjeta za potpis
Nužno je ispuniti sve sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:

·        Predati izvještaje sa svih laboratorijskih vježbi (svi modeli)

·        Ostvariti najmanje 2 boda na seminarima (samo model A)

Nužni uvjeti za pozitivnu ocjenu su postizanje barem 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi te minimalno 30 bodova iz kolokvija.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Seminari10
Laboratorijske vježbe20
Kolokviji70
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe22.2
Kolokviji77.8
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe0
ZBROJ0


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 20 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.
Seminari 10 2 Bodovi se dobivaju na temelju seminarskih projekata. Maksimalno je moguće ostvariti 10 bodova, a za potpis je nužno ostvariti najmanje 2 boda. Prezentaciju za seminar i dodatne materijale treba pohraniti u digitalnom obliku na web stranice predmeta. Seminari se prezentiraju prema zadanom terminskom planu. Nije predviđena
1. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 22.2 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta.
1. kolokvij 38.9 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 38.9 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Opis elemenata praćenja - Model C

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 0 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.


Radi lakše evidencije, studentima koji su odabrali model B upisuju se bodovi kao i redovnim studentima (za laboratorijske vježbe do 20 bodova te za kolokvije do 70 bodova), ali se ukupan zbroj bodova množi s 10/9 te se tako dolazi do maksimalnog broja bodova iz laboratorijskih vježbi 22.2, te iz kolokvija 77.8

 

Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta
Mogući su sljedeći oblici komunikacije:
- elektronička pošta
- forumi na FOI-jevom E-Learning sustavu predmeta
- konzultacije u terminu konzultacija ili izvan termina konzultacija u dogovoru s nastavnikom
- telefon

 

Ostalo
- Osnovna i dodatna literatura je ista kao i za redovite studente.

.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh