FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Financijske institucije i tržište kapitala npp:61786

Engleski naziv

Financial Institutions and Capital Markets

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Svrha i cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim značajkama i funkcijama tržišta kapitala. Tržište kapitala nudi nedostatno iskorištene resurse za proširenje gospodarske djelatnosti u tranzicijskim zemljama. Poznavanje mehanizama primarne emisije dionica te institucionalnog investiranja omogućit će lakše uključivanje svakog pojedinca u dioničarsko gospodarstvo bez obzira da li će djelovati kao odgovorna osoba kod izdavatelja dionica ili će raditi kod posrednika u prometu vrijednosnim papirima ili će se pojaviti kao samostalan investitor koji vodi vlastiti portfelj.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati povezanost hrvatskog tržišta kapitala, regionalnih tržišta kapitala i razvijenih europskih financijskih tržišta
 • identificirati ključne financijske instrumente tržišta novca i tržišta kapitala
 • kreirati i vrednovati vlastiti portfelj ulaganja
 • objasniti osnovne oblike depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija RH i EU te postojanje financijskih posrednika
 • primijeniti modele tehničke i fundamentalne analize u vrednovanju vrijednosnih papira s ciljem donošenja investicijskih odluka
 • raspravljati o tržišnoj učinkovitosti i o determiniranosti cijena financijskih instrumenata
 • razumjeti financijski sustav i njegovu ulogu u mobiliziranju štednje i investicija
 • razumjeti ulogu institucionalnih oblika investitora na tržištu kapitala – investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. FINANCIJSKO TRŽIŠTE, NJEGOVI DIJELOVI I FUNKCIJE
  Pojam i svrha proučavanja financijskog tržišta. Definiranje I funkcije financijskog tržišta. Razvoj financijskog tržišta. Financijska imovina i instrumenti. Komparativna analiza financijskih sustava (naglasak na tranzicijska tržišta).
 • 2. TRŽIŠTE NOVCA
  Uloga tržišta novca i njegove sastavnice. Institucije na tržištu novca. Instrumenti tržišta novca. Devizno tržište. Sudionici na deviznom tržištu. Osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu. Eurotržište i off shore tržišta.
 • 3. DEPOZITNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Štedne depozitne institucije – banka, štedionica. Uvod u bankarsko poslovanje. Razvoj bankarskih institucija. Vrste banaka. Komparativni pregled bankovnih sustava.
 • 4. POSLOVNO BANKARSTVO I INVESTICIJSKO BANKARSTVO
  Uloga banaka u financijskom sustavu zemalja. Hrvatski bankovni sustav. Krize u bankarskom sustavu RH. Poslovne banke i njihove funkcije. Aktivni bankarski poslovi. Pasivni bankarski poslovi. Posrednički bankarski poslovi. Uloga banaka u međunarodnom poslovanju. Razlozi nastanka, razvoj i osobine. Uloga investicijskog bankarstva. Investicijsko bankarstvo u SAD, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.
 • 5. TRŽIŠTE KAPITALA
  Pojam i funkcija tržišta kapitala. Uloga tržišta kapitala i njegove sastavnice. Pretpostavke za funkcioniranje tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta kapitala. Burza vrijednosnica. OTC tržišta. Primarna i sekundarna tržišta, nacionalna i internacionalna, izvedena tržišta.
 • 6. FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Struktura financijskih institucija. Depozitne i nedepozitne institucije. Regulatorna tijela i nadzorne institucije. HANFA, SDA, samoregulirajuće institucije. Specijalizirane državne institucije, međunarodne i ostale financijske institucije.
 • 7. INSTITUCIONALNI INVESTITORI
  Investicijski fondovi – otvoreni, zatvoreni, fondovi rizičnog kapitala. Izračunavanje čiste imovinske vrijednosti fonda (NAV). Mirovinska reforma i mirovinski fondovi. Osiguravajuća društva.
 • 8. PRIVATIZACIJSKI PROCESI U HRVATSKOJ
  Hrvatski model privatizacije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj privatizacijskih investicijskih fondova. PIF-ovi kao institucionalni investitori.
 • 9. POJAM I VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA
  Pojam vrijednosnog papira i pravna priroda vrijednosnih papira. Vlasnički vrijednosni papiri. Dužnički vrijednosni papiri. Izvedenice. Izdavatelji vrijednosnih papira. Gospodarska funkcija i značenje vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri u tranzicijskim zemljama i u Republici Hrvatskoj.
 • 10. FINANCIJSKE IZVEDENICE
  Terminska financijska tržišta. Opcije, ročnice, swapovi, varanti, prava. Uzroci nastanka financijskih izvedenica. Modeli procjene vrijednosti opcija. Black - Scholesov model vrednovanja opcija.
 • 11. ANALIZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
  Metode analize vrijednosti obveznica. Metode analize vrijednosti dionica. Metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Procjena političkog rizika. Dubinsko snimanje poduzeća. Osnove fundamentalne i tehničke analize. Modeli tržišne kapitalizacije. Utvrđivanje rizika i povrata portfelja. Portfolio rizik i CAPM model. Spekulativna tržišta. Procjene ulaganja u obveznice i dionice. Neovisne agencije za određivanje rejtinga.
 • 12. IZDAVANJE I PROMET VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
  Razlozi za izlaženje u javnost - ekonomski razlozi, osobni razlozi. Metode izlaženja u javnost. Izdavanje obveznica (državne, municipalne, korporacijske). Izdavanje dionica. Uloga investicijskih bankara. Prva javna emisija dionica - IPO. Specifičnosti vrednovanja prve javne emisije dionica. Uvođenje na burzu. Prospekt. Ulazak u službenu kotaciju. Određivanje cijena prve javne ponude. Stvaranje tržišta. Primarno i sekundarno trgovanje.
 • 13. MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Pojam svjetskog financijskog tržišta. Svjetska banka. Međunarodni monetarni fond. Financijske institucije Europske unije: Europska investicijska banka, Europski investicijski fond, Europska središnja banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Fondovi Europske unije (Europski socijalni fond, Europski fond za upravljanje i garanciju u poljoprivredi, Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond). Prilagodba modelu Europske unije. Najznačajnija međunarodna financijska tržišta. Tranzicijska financijska tržišta.
 • 14. KRETANJA U SUVREMENIM FINANCIJAMA
  Uzroci i posljedice promjena. Deregulacija - regulacija. Internacionalizacija i integracija financijskih tržišta. Sekuritizacija. Financijske inovacije. Tehnološka revolucija i financije. Disintermedijacija - smanjivanje uloge financijskog posrednika. Globalizacija financija.
 • 15. ANALIZA HRVATSKOG TRŽIŠTA KAPITALA
  Analiza aktualnih kretanja na tržištu kapitala.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1. Financijsko tržište; Devizno tržište; Novčano tržište
  Uvodna rasprava o važnosti financijskog tržišta i njegovim oblicima.
 • 2. Uloga tržišta novca; Instrumenti na tržištu novca; Eurotržište
  Rasprava o osnovnim fukcijama i instrumentima tržišta novca. Funkcioniranje eurotržišta i off shore tržišta.
 • 3. Aktivnosti poslovnih banaka; Uloga depozitnih institucija; Analiza bankovnih sustava
  Podjela štedno depozitnih institucija i njihova uloga. Analiza bankovnih sustava s naglaskom na bankovne sustave tranzicijskih zemalja.
 • 4. Oblici bankarskih poslova; Investicijsko bankarstvo u HR; Investicjsko bankarstvo u SAD-u
  Uloga banaka u hrvatskom financijskom sustavu. Uloga HNB-a i zadaci guvernera središnje banke. Razvoj investicijskog bankarstva u Hrvatskoj.
 • 5. Funkcija tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta.
  Analiza hrvatskog tržišta kapitala prema prometu, broju vrijednosnih papira i drugim elementima. Zakonski okvir važan za funkcioniranje tržišta kapitala.
 • 6. Uloga i zadaci HANFE; Uloga i zadaci SDA; Samoregulirajuće organizacije
  Važnost nadzora nad tržištem kapitala; Uloga brokerskih kuća i organiziranog tržišta kapitala.
 • 7. Oblici institucionalnih fondova; Usporedba fondova prema NAV-u; Mirovinski fondovi
  Analiza otvorenih i zatvorenih oblika investicijskih fondova te pregled fondova rizičnog kapitala. Komparativna analiza najboljih inveticijskih fondova prema neto vrijednosti movine fonda. Važnost mirovinske reforme i 3 mirovinska stupa.
 • 8. Modeli privatizacije u Hrvatskoj; Kuponska privatizacija; Važnost FIF-ova kao institucionalnih ul
  Analiza prvatizacijskog procesa u Hrvatskoj te naglasak na odabranom prvatizacijskom modelu i njegovim karakteristikama.
 • 9. Vlasnički vrijednosni papiri, Dužnički vrijednosni papiri; Izvedeni vrijednosni papiri
  Karakteristike dionice i obveznice kao najznačajnijih vrijednosnih papira. Uloga i važnost izvedenih vrijednosnih papira (opcije, budućnice, prava).
 • 10. Terminska financijska tržišta; Modeli procjene vrijednosti opcija; Black-Scholes analiza
  Informacijski sustav za potporu trgovanju izvedenim vrijednosnim papirima. Razvoj izvedenih vrijednosnih papira u Hrvatskoj. Pregled modela za analizu opcija s naglaskom na europski tip opcije.
 • 11. Analiza vrijednosti dionica; Analiza vrijednosti obveznica
  Pregled pokazatelja fundamentalne analize te analiza poduzeća na temelju fundamentalnih pokazatelja (likvidnosti, zaduženosti). Provođenje procesa Due dilligence u postupku izlaženja poduzeća na burzu.
 • 12. Oblici emisije vrijednosnih papira; Specifičnosti IPO-a; Sekundarno trgovanje
  Analiza hrvatskih poduzeća u postupku izlaženja na burzu (INA, HT). Analiza likvidnosti i mobilnosti odabranih dionica na sekundarnom tržištu.
 • 13. Svjetsko financijsko tržište; Financijske institucije EU; Tranzicijska financijska tržišta
  Uloga i zadaci Svjetske banke, MMf-a i njihov utjecaj na Hrvatsku. Pregled financijskih institucija EU te prilagodba hrvatskih financijskih institucija direktivama EU.
 • 14. Internacionalizacija financijskog tržišta; Sekuritizacija; Globaliacija financija
  Pregled najznačajnijih procesa u suvremenim financijama.
 • 15. Analiza hrvatskog financijskog tržišta
  Analiza aktualnih događanja i promjena na hrvatskom tržištu kapitala.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koriste se programski alati.

Osnovna literatura

 • Cingula, M.; Klačmer Čalopa, M. Financijske institucije i tržište kapitala. FOI, Varaždin, 2009.
 • Leko, V. Financijske institucije i tržišta, pomoćni materijali za izučavanje. Mikrorad, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Cooper, G. Uzroci financijskih kriza. Masmedia, Zagreb, 2009.
 • Saunders, A.; Cornett, M.M. Financijska tržišta i institucije. Masmedia, Zagreb, 2006.

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Slični predmeti

 • Financijske institucije i tržište – Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (IV semestar)
 • Financijska tržišta i institucije – Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci (IV semestar)
 • Financijska tržišta i institucije – Ekonomski fakultet Sveučilište u Osijeku (IV semestar)
 • Finančni trgi in inštitucije – Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani (IV semestar)
 • Management finančnih institucij – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (II semestar)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Horvat Jelena Seminar 15 2 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh