FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Financijske institucije i tržište kapitala npp:61786

Engleski naziv

Financial Institutions and Capital Markets

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Svrha i cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim značajkama i funkcijama tržišta kapitala. Tržište kapitala nudi nedostatno iskorištene resurse za proširenje gospodarske djelatnosti u tranzicijskim zemljama. Poznavanje mehanizama primarne emisije dionica te institucionalnog investiranja omogućit će lakše uključivanje svakog pojedinca u dioničarsko gospodarstvo bez obzira da li će djelovati kao odgovorna osoba kod izdavatelja dionica ili će raditi kod posrednika u prometu vrijednosnim papirima ili će se pojaviti kao samostalan investitor koji vodi vlastiti portfelj.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati povezanost hrvatskog tržišta kapitala, regionalnih tržišta kapitala i razvijenih europskih financijskih tržišta
 • identificirati ključne financijske instrumente tržišta novca i tržišta kapitala
 • kreirati i vrednovati vlastiti portfelj ulaganja
 • objasniti osnovne oblike depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija RH i EU te postojanje financijskih posrednika
 • primijeniti modele tehničke i fundamentalne analize u vrednovanju vrijednosnih papira s ciljem donošenja investicijskih odluka
 • raspravljati o tržišnoj učinkovitosti i o determiniranosti cijena financijskih instrumenata
 • razumjeti financijski sustav i njegovu ulogu u mobiliziranju štednje i investicija
 • razumjeti ulogu institucionalnih oblika investitora na tržištu kapitala – investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. FINANCIJSKO TRŽIŠTE, NJEGOVI DIJELOVI I FUNKCIJE
  Pojam i svrha proučavanja financijskog tržišta. Definiranje I funkcije financijskog tržišta. Razvoj financijskog tržišta. Financijska imovina i instrumenti. Komparativna analiza financijskih sustava (naglasak na tranzicijska tržišta).
 • 2. TRŽIŠTE NOVCA
  Uloga tržišta novca i njegove sastavnice. Institucije na tržištu novca. Instrumenti tržišta novca. Devizno tržište. Sudionici na deviznom tržištu. Osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu. Eurotržište i off shore tržišta.
 • 3. DEPOZITNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Štedne depozitne institucije – banka, štedionica. Uvod u bankarsko poslovanje. Razvoj bankarskih institucija. Vrste banaka. Komparativni pregled bankovnih sustava.
 • 4. POSLOVNO BANKARSTVO I INVESTICIJSKO BANKARSTVO
  Uloga banaka u financijskom sustavu zemalja. Hrvatski bankovni sustav. Krize u bankarskom sustavu RH. Poslovne banke i njihove funkcije. Aktivni bankarski poslovi. Pasivni bankarski poslovi. Posrednički bankarski poslovi. Uloga banaka u međunarodnom poslovanju. Razlozi nastanka, razvoj i osobine. Uloga investicijskog bankarstva. Investicijsko bankarstvo u SAD, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.
 • 5. TRŽIŠTE KAPITALA
  Pojam i funkcija tržišta kapitala. Uloga tržišta kapitala i njegove sastavnice. Pretpostavke za funkcioniranje tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta kapitala. Burza vrijednosnica. OTC tržišta. Primarna i sekundarna tržišta, nacionalna i internacionalna, izvedena tržišta.
 • 6. FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Struktura financijskih institucija. Depozitne i nedepozitne institucije. Regulatorna tijela i nadzorne institucije. HANFA, SDA, samoregulirajuće institucije. Specijalizirane državne institucije, međunarodne i ostale financijske institucije.
 • 7. INSTITUCIONALNI INVESTITORI
  Investicijski fondovi – otvoreni, zatvoreni, fondovi rizičnog kapitala. Izračunavanje čiste imovinske vrijednosti fonda (NAV). Mirovinska reforma i mirovinski fondovi. Osiguravajuća društva.
 • 8. PRIVATIZACIJSKI PROCESI U HRVATSKOJ
  Hrvatski model privatizacije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj privatizacijskih investicijskih fondova. PIF-ovi kao institucionalni investitori.
 • 9. POJAM I VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA
  Pojam vrijednosnog papira i pravna priroda vrijednosnih papira. Vlasnički vrijednosni papiri. Dužnički vrijednosni papiri. Izvedenice. Izdavatelji vrijednosnih papira. Gospodarska funkcija i značenje vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri u tranzicijskim zemljama i u Republici Hrvatskoj.
 • 10. FINANCIJSKE IZVEDENICE
  Terminska financijska tržišta. Opcije, ročnice, swapovi, varanti, prava. Uzroci nastanka financijskih izvedenica. Modeli procjene vrijednosti opcija. Black - Scholesov model vrednovanja opcija.
 • 11. ANALIZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
  Metode analize vrijednosti obveznica. Metode analize vrijednosti dionica. Metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Procjena političkog rizika. Dubinsko snimanje poduzeća. Osnove fundamentalne i tehničke analize. Modeli tržišne kapitalizacije. Utvrđivanje rizika i povrata portfelja. Portfolio rizik i CAPM model. Spekulativna tržišta. Procjene ulaganja u obveznice i dionice. Neovisne agencije za određivanje rejtinga.
 • 12. IZDAVANJE I PROMET VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
  Razlozi za izlaženje u javnost - ekonomski razlozi, osobni razlozi. Metode izlaženja u javnost. Izdavanje obveznica (državne, municipalne, korporacijske). Izdavanje dionica. Uloga investicijskih bankara. Prva javna emisija dionica - IPO. Specifičnosti vrednovanja prve javne emisije dionica. Uvođenje na burzu. Prospekt. Ulazak u službenu kotaciju. Određivanje cijena prve javne ponude. Stvaranje tržišta. Primarno i sekundarno trgovanje.
 • 13. MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Pojam svjetskog financijskog tržišta. Svjetska banka. Međunarodni monetarni fond. Financijske institucije Europske unije: Europska investicijska banka, Europski investicijski fond, Europska središnja banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Fondovi Europske unije (Europski socijalni fond, Europski fond za upravljanje i garanciju u poljoprivredi, Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond). Prilagodba modelu Europske unije. Najznačajnija međunarodna financijska tržišta. Tranzicijska financijska tržišta.
 • 14. KRETANJA U SUVREMENIM FINANCIJAMA
  Uzroci i posljedice promjena. Deregulacija - regulacija. Internacionalizacija i integracija financijskih tržišta. Sekuritizacija. Financijske inovacije. Tehnološka revolucija i financije. Disintermedijacija - smanjivanje uloge financijskog posrednika. Globalizacija financija.
 • 15. ANALIZA HRVATSKOG TRŽIŠTA KAPITALA
  Analiza aktualnih kretanja na tržištu kapitala.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1. Financijsko tržište; Devizno tržište; Novčano tržište
  Uvodna rasprava o važnosti financijskog tržišta i njegovim oblicima.
 • 2. Uloga tržišta novca; Instrumenti na tržištu novca; Eurotržište
  Rasprava o osnovnim fukcijama i instrumentima tržišta novca. Funkcioniranje eurotržišta i off shore tržišta.
 • 3. Aktivnosti poslovnih banaka; Uloga depozitnih institucija; Analiza bankovnih sustava
  Podjela štedno depozitnih institucija i njihova uloga. Analiza bankovnih sustava s naglaskom na bankovne sustave tranzicijskih zemalja.
 • 4. Oblici bankarskih poslova; Investicijsko bankarstvo u HR; Investicjsko bankarstvo u SAD-u
  Uloga banaka u hrvatskom financijskom sustavu. Uloga HNB-a i zadaci guvernera središnje banke. Razvoj investicijskog bankarstva u Hrvatskoj.
 • 5. Funkcija tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta.
  Analiza hrvatskog tržišta kapitala prema prometu, broju vrijednosnih papira i drugim elementima. Zakonski okvir važan za funkcioniranje tržišta kapitala.
 • 6. Uloga i zadaci HANFE; Uloga i zadaci SDA; Samoregulirajuće organizacije
  Važnost nadzora nad tržištem kapitala; Uloga brokerskih kuća i organiziranog tržišta kapitala.
 • 7. Oblici institucionalnih fondova; Usporedba fondova prema NAV-u; Mirovinski fondovi
  Analiza otvorenih i zatvorenih oblika investicijskih fondova te pregled fondova rizičnog kapitala. Komparativna analiza najboljih inveticijskih fondova prema neto vrijednosti movine fonda. Važnost mirovinske reforme i 3 mirovinska stupa.
 • 8. Modeli privatizacije u Hrvatskoj; Kuponska privatizacija; Važnost FIF-ova kao institucionalnih ul
  Analiza prvatizacijskog procesa u Hrvatskoj te naglasak na odabranom prvatizacijskom modelu i njegovim karakteristikama.
 • 9. Vlasnički vrijednosni papiri, Dužnički vrijednosni papiri; Izvedeni vrijednosni papiri
  Karakteristike dionice i obveznice kao najznačajnijih vrijednosnih papira. Uloga i važnost izvedenih vrijednosnih papira (opcije, budućnice, prava).
 • 10. Terminska financijska tržišta; Modeli procjene vrijednosti opcija; Black-Scholes analiza
  Informacijski sustav za potporu trgovanju izvedenim vrijednosnim papirima. Razvoj izvedenih vrijednosnih papira u Hrvatskoj. Pregled modela za analizu opcija s naglaskom na europski tip opcije.
 • 11. Analiza vrijednosti dionica; Analiza vrijednosti obveznica
  Pregled pokazatelja fundamentalne analize te analiza poduzeća na temelju fundamentalnih pokazatelja (likvidnosti, zaduženosti). Provođenje procesa Due dilligence u postupku izlaženja poduzeća na burzu.
 • 12. Oblici emisije vrijednosnih papira; Specifičnosti IPO-a; Sekundarno trgovanje
  Analiza hrvatskih poduzeća u postupku izlaženja na burzu (INA, HT). Analiza likvidnosti i mobilnosti odabranih dionica na sekundarnom tržištu.
 • 13. Svjetsko financijsko tržište; Financijske institucije EU; Tranzicijska financijska tržišta
  Uloga i zadaci Svjetske banke, MMf-a i njihov utjecaj na Hrvatsku. Pregled financijskih institucija EU te prilagodba hrvatskih financijskih institucija direktivama EU.
 • 14. Internacionalizacija financijskog tržišta; Sekuritizacija; Globaliacija financija
  Pregled najznačajnijih procesa u suvremenim financijama.
 • 15. Analiza hrvatskog financijskog tržišta
  Analiza aktualnih događanja i promjena na hrvatskom tržištu kapitala.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koriste se programski alati.

Osnovna literatura

 • Cingula, M.; Klačmer Čalopa, M. Financijske institucije i tržište kapitala. FOI, Varaždin, 2009.
 • Leko, V. Financijske institucije i tržišta, pomoćni materijali za izučavanje. Mikrorad, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Cooper, G. Uzroci financijskih kriza. Masmedia, Zagreb, 2009.
 • Saunders, A.; Cornett, M.M. Financijska tržišta i institucije. Masmedia, Zagreb, 2006.

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Slični predmeti

 • Financijske institucije i tržište – Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (IV semestar)
 • Financijska tržišta i institucije – Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci (IV semestar)
 • Financijska tržišta i institucije – Ekonomski fakultet Sveučilište u Osijeku (IV semestar)
 • Finančni trgi in inštitucije – Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani (IV semestar)
 • Management finančnih institucij – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (II semestar)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 2 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Financijske institucije i tržište kapitala - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Predavači: Izv. prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

                  Izv. prof. dr. sc.  Ksenija Vuković

Suradnici: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.

Satnica: 60 sati (2+2)


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit 54
Seminarski rad 10
Dolasci na seminare i predavanja 10
Vođenje portfelja 5
Izrada fundamentalne analize 16
Aktivnost na nastavi 2
Dodatni bodovi 3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ 54 10 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
SEMINARSKI RAD 10 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
IZRADA FUNDAMENTALNE ANALIZE PROMATRANOG PODUZEĆA 16 Student samostalno odabire poduzeće koje želi analizirati, te prema osnovnim pokazateljima fundamentalne analize provodi analizu poduzeća i iznosi tumačenja. Na temelju stečenog znanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja (za min 2 godine) potrebno je izraditi fundamentalnu analizu promatranog poduzeća. Analizu financijskih izvještaja potrebno je napraviti koristeći Excel, odn. alate za analizu, računanje, grafički prikaz i prezentaciju podataka. Potrebno je priložiti excel dokument kao dokaz obrade podataka i izrade fundamentalnih pokazatelja. Fundamentalna analiza mora imati 10-15 stranica teksta. Očekuje se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.
VOĐENJE PORTFELJA 5 Na početku semestra, student dobiva 50.000,00 virtualnih kuna koje je potrebno uložiti u dionice prema vlastitom izboru. Student je obvezan voditi portfelj do kraja semestra. Potrebno je jednom tjednom kupiti / prodati dionice iz portfelja, ili ukoliko student procijeni moguće je i zadržati dionice u poduzeću. Motivacija je u ostvarivanju što većeg prinosa.
DODATNI BODOVI 3 DODATNI BODOVI – za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu
Dodatne bodove student može ostvariti i analizom tržišta. Za dodatne bodove, student bi trebao prikazati najvažnija događanja u promatranom tjednu. Događanja uključuju kretanje Crobexa, analizu dobitnika i gubitnika na tržištu i sva druga događanja koja izravno utječu na kretanje tržišta kapitala.
Dodatne bodove student može ostvariti i izradom aplikacije kojom bi bilo omogućeno jednostavnije praćenje pokazatelja fundamentalne analize ili aplikacije za vođenje portfelja vrijednosnih papira.
Student bodove ostvaruje tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Financijske institucije i tržište kapitala - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Predavači: Izv. prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

                  Izv. prof. dr. sc.  Ksenija Vuković

Suradnici: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.

Satnica: 60 sati (2+2)


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit 54
Seminarski rad 10
Dolasci na seminare i predavanja 10
Vođenje portfelja 5
Izrada fundamentalne analize 16
Aktivnost na nastavi 2
Dodatni bodovi 3
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projektni zadatak20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji - Kontinuirano praćenje

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 45 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ 54 10 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
SEMINARSKI RAD 10 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
IZRADA FUNDAMENTALNE ANALIZE PROMATRANOG PODUZEĆA 16 Student samostalno odabire poduzeće koje želi analizirati, te prema osnovnim pokazateljima fundamentalne analize provodi analizu poduzeća i iznosi tumačenja. Na temelju stečenog znanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja (za min 2 godine) potrebno je izraditi fundamentalnu analizu promatranog poduzeća. Analizu financijskih izvještaja potrebno je napraviti koristeći Excel, odn. alate za analizu, računanje, grafički prikaz i prezentaciju podataka. Potrebno je priložiti excel dokument kao dokaz obrade podataka i izrade fundamentalnih pokazatelja. Fundamentalna analiza mora imati 10-15 stranica teksta. Očekuje se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.
VOĐENJE PORTFELJA 5 Na početku semestra, student dobiva 50.000,00 virtualnih kuna koje je potrebno uložiti u dionice prema vlastitom izboru. Student je obvezan voditi portfelj do kraja semestra. Potrebno je jednom tjednom kupiti / prodati dionice iz portfelja, ili ukoliko student procijeni moguće je i zadržati dionice u poduzeću. Motivacija je u ostvarivanju što većeg prinosa.
DODATNI BODOVI 3 DODATNI BODOVI – za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu
Dodatne bodove student može ostvariti i analizom tržišta. Za dodatne bodove, student bi trebao prikazati najvažnija događanja u promatranom tjednu. Događanja uključuju kretanje Crobexa, analizu dobitnika i gubitnika na tržištu i sva druga događanja koja izravno utječu na kretanje tržišta kapitala.
Dodatne bodove student može ostvariti i izradom aplikacije kojom bi bilo omogućeno jednostavnije praćenje pokazatelja fundamentalne analize ili aplikacije za vođenje portfelja vrijednosnih papira.
Student bodove ostvaruje tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
Projektni zadatak 20 PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:
SEMINARSKI RAD – Student samostalno priprema projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja poduzeća (za min 3 godine). Analizu financijskih izvještaja potrebno je napraviti koristeći Excel, odn. alate za analizu, računanje, grafički prikaz i prezentaciju podataka.

Projektni zadatak mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh