FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Odabrana poglavlja matematike npp:61793

Engleski naziv

Selected Chapters in Mathematics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Horvat Damir Seminar 15 2 3
Maretić Marcel Predavanje 15 3 2
Žugec Bojan Seminar 15 3 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Odabrana poglavlja matematike - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratke provjere 8
Samoprocjene u e-učenju12
Praktični rad – rad u timu20
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je prikupiti barem 25 bodova putem kolokvija pri čemu na svakom kolokviju treba imati barem 3 boda.

 

Uvjet za pravo izlaska na ispit (tzv. potpis) je prikupljenih 20 bodova (ukupno), manje od 4 izostanka s nastave i barem po 1 bod na 2 kolokvija.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2, kolokvij + 30.0 70.0 60 +
3. kolokvij + 20.0 10.0 70.0 60 +
Prezentacije i obrane projekata + + + + + + +
Samoprocjene u e-učenju (Moodle) + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kratke provjere 8 Na predavanjima i seminarima će se nasumično obavljati provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka ukupno na predavanjima i seminarima. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Mogući su i drugi načini provjere aktivnosti studenata. Nadoknada se ne predviđa.
Samoprocjene u e-učenju (Moodle) 12 Studenti nakon svakog poglavlja rješavaju zadatke u sustavu za eučenje, koji automatski generira zadatke za svakog studenta. Nadoknada se ne predviđa.
Praktični rad (projekt) 20 Praktični rad se radi u timu od 3 studenta. Studenti na početku semestra formiraju tim i izaberu temu među ponuđenim temama u Moodle. Obrada tema se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, te javne prezentacije na predavanjima/seminarima. Pisani dio
i rješenje donose maksimalno 10 bodova, dok je prezentacija opcija koja donosi maksimalno 4 boda. Studenti će na predavanjima biti obaviješteni kad se koja tema treba prezentirati. U slučaju da tim na pismenom dijelu dobije manje od 6 bodova, neće moći prezentirati rad.
Pismeni dio rada i/ili prezentaciju treba postaviti na Moodleu unutar zadanog roka te prezentirati rad u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada se ne predviđa.
1. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka, koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada se ne predviđa.
2. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka, koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači stegovnu odgovornost. Na kolokvijima nisu dozvoljeni mobiteli, a kalkulatori samo uz posebnu najavu. Nadoknada se ne predviđa.
3. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka, koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači stegovnu odgovornost. Na kolokvijima nisu dozvoljeni mobiteli, a kalkulatori samo uz posebnu najavu. Nadoknada se ne predviđa.
ZBROJ 100 20 Za prolaznu ocjenu potrebno je ostvariti 25 od 60 bodova na kolokvijima, s po barem 3 boda na svakom kolokviju, te ukupno 50 od mogućih 100 bodova iz svih aktivnosti.

Za pravo izlaska na ispit (tzv. potpis) je potrebno barem 20 bodova ukupno.

Dozvoljena su najviše 3 izostanka s nastave (seminari i predavanja).


Napomena

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 

 

 

Odabrana poglavlja matematike - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali student treba sudjelovati u e-učenju. Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Samoprocjene u e-učenju10
Zadaća uz pomoć programskih alata 6
Kolokviji60
ZBROJ76


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 37 nedovoljan (1)
38 46 dovoljan (2)
47 57 dobar (3)
58 68 vrlo dobar (4)
69 76 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 25 bodova putem kolokvija pri čemu na svakom kolokviju treba imati barem 3 boda.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2, kolokvij + 30.0 70.0 60 +
3. kolokvij + 20.0 10.0 70.0 60 +
Samoprocjene u e-učenju (Moodle) + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Samoprocjene u e-učenju (Moodle) 10 Studenti nakon svakog poglavlja rješavaju zadatke u sustavu za eučenje, koji automatski generira zadatke za svakog studenta. Nadoknada se ne predviđa.
Zadaća uz pomoć programskog alata 6 Zadaća se sastoji od implementacije nekog praktičnog zadatka u zadanom programskom jeziku ili alatu. Praktični zadatak je vezan uz gradivo koje se obrađuje na predmetu ili je neka dodatna nadogradnja tog gradiva.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada se ne predviđa.
1. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka, koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada se ne predviđa.
2. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka, koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada se ne predviđa.
3. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka, koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada se ne predviđa.
ZBROJ 76


Napomena

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 

 

 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh