FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Organizacijsko projektiranje npp:61795

Engleski naziv

Organizational Design

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Organizacijsko projektiranje omogućit će polaznicima razumijevanje dinamičnog aspekta povezanosti strategije, činitelja okoline, organizacijske strukture i upravljanja promjenama. Studenti će upoznati metode za unapređivanje organizacije te obilježja različitih organizacijskih rješenja u domeni dizajna, a do kojih se moze doci postupcima organizacijskog projektiranja. Oni će ovladati metodikom organizacijskog projektiranja. Bit će u stanju načiniti istraživanje organizacije u smislu utvrđivanja razine njene učinkovitosti, boniteta u širem smislu, te sposobnosti prilagodbe. Polaznici će temeljem usvajanja ovih sadržaja biti u stanju obavljati modeliranje, optimalizacije i formaliziranje u vezi organizacijskih procesa, strukture, resursa, upravljanja, odlučivanja. Jedan od ciljeva predmeta je omogućiti studentima da prepoznaju aktualne i potrebne organizacijske promjene te da budu sposobni provesti projektiranje nove organizacije. Oni će upoznati i koristiti suvremene alate za potporu aktivnostima projektiranja

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • dati preporuke organizacijskih promjena s ciljem ostvarenja (projektiranja) učinkovitije organizacije
 • identificirati organizacijske probleme te tražiti i nalaziti zadovoljavajuća rješenja u vezi oblikovanja (strukture, organizacijske kulture, procesa...)
 • koristiti metode za određivanje boniteta organizacije
 • koristiti suvremene SW-alate za potrebe organizacijskog projektiranja
 • načiniti istraživanje organizacije koristeći poznatu metodologiju
 • opisati i formalizirati interakcije između pojedinaca i organizacija
 • projektirati model nove organizacije provjerenim metodama
 • razumjeti stanje odnosa i usklađenosti između: organizacijske strategije, okoline, strukture, poslovnih procesa, te organizacijskih potencijala.
 • vrednovati stanje organizacije i postaviti ga u odnos naspram nekog realnog/željenog budućeg stanja

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukturerazumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukture
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Uvod u organizacijsko projektiranje. (2 sata)
  Pojam, svrha i ciljevi proučavanja organizacijskog projektiranja. Organizacijske sastavnice. Konflikti i suradnja u organizaciji. Vanjski i unutarnji čimbenici promjena. Upravljanje promjenama. Organizacijska promjena kao projekt. Sudionici projekta organizacijskih promjena.
 • Pristup projektiranju organizacije i poticaji za projektiranje. (2 sata)
  Ad-hoc pristup projektiranju. Planski pristup projektiranju. Strategije pristupa projektiranju organizacije. Poticaj projektiranju organizacije. Vanjski činitelji. Unutrašnji činitelji. Usklađivanje strukture i procesa s ciljevima. Organizacijski rast i razvoj.
 • Pokretanje postupka projektiranja organizacije (2 sata)
  Faze postupka projektiranja organizacije. Ciljevi projektiranja organizacije. Definiranje glavnih zadataka projektiranja. Određivanje potrebnih resursa. Procjena očekivanih rezultata organizacijskog projektiranja.
 • Organizacijske metode i postupci. (2 sata)
  Pojam i načela metodike organizacijskog projektiranja. Raznolikost organizacijskih postupaka. Uspoređivanje s najboljima u grani (Benchmarking). Izdvajanje pomoćnih poslova i integracija s dobavljačima (Outsourcing). Metode anketrianja, intervjua, snimanja, mjerenja. Ustrojstveno i poslovno modeliranje. Pogreške u organiziranju.
 • Istraživanje postojeće organizacije (2 sata).
  Definiranje metodike istraživanja. Provedba istraživanja. Prikupljanje podataka. Analiza prikupljenih podataka. Metode ocjenjivanja organizacije (kompleksna analitička metoda, metoda procesnih funkcija). Organizacijski potencijal.
 • Projektiranje modela nove organizacije (2 sata).
  Izrada projekta organizacije. Idejni projekt. Izvedbeni projekt. Metode i sredstva oblikovanja organizacijskih rješenja. Testiranje projektiranog organizacijskog rješenja. Elaboriranje.
 • Aplikacija projektiranog organizacijskog rješenja (2 sata)
  Planiranje primjene projektiranog organizacijskog rješenja. Izrada potrebne dokumentacije. Poduka ososblja. Implementacija projektiranog organizacijskog rješenja. Praćenje primjene rješenja.
 • Unapređivanje organizacije. (2 sata)
  Ocjena postojeće organizacije. Prikazi strukture, materijalnog tijeka te informatičkih tijekova. Koncept stalnog poboljšanja (Continuous Improvement). Kvaliteta kao mjerilo promjene. Menadžment totalne kvalitete (Total Quality Management). Six sigma. Uravnoteženo bodovanje (Balanced Scorecard). Upravljanje pomoću ciljeva (Management by Objectives).
 • Definiranje razvojnih ciljeva organizacije i učinkoviti organizacijski oblici (2 sata)
  Organizacijska strategija, ciljevi i zadaci. Prilagodba organizacije razvojnim ciljevima. Organizacije i problem složenosti. Upravljanje rizikom. Promjena organizacijske kulture. Organizacija koja uči. Primjena Business Intelligence. Japanska načela organizacije.
 • Poboljšanje poslovanja i radikalna promjena poslovanja. (2 sata)
  Poboljšanje poslovnih procesa (Business Process Improvement). Reinžinjering poslovnih procesa (BPR). Business Systems Engineering. Alati za provođenje radikalnih promjena. Analiza i mjerenje učinaka. Uspoređivanje učinaka i ciljeva. Preoblikovanje procesa i aktivnosti.
 • Modeli organizacijskog projektiranja za različite tipove organizacija. (2 sata)
  Model poduzeća. Različiti tipovi organizacija. Poslovne organizacije. Državna uprava. Neprofitne organizacije i njihovo financiranje. Projektiranje u neprofitnom sektoru. Neformalne strukture i promjena. Karta za mjerenje.
 • Dekompozicija organizacije. (2 sata)
  Dekompozicija procesa na aktivnosti. Dekompozicija strukture na organizacijske dijelove, funkcije i podfunkcije. Analiza procesa. Dekompozicija procesa na funkcije i podfunkcije. Pronalaženje sveza među funkcijama i podfunkcijama. Konstrukcija matrice međuovisnosti.
 • Razvoj nove organizacije. (2 sata)
  Definiranje ciljeva i podciljeva. Određivanje čimbenika koji određuju uspješnost (Critical Success Factors). Model podataka (entity-relationship). Razvoj nove organizacije. Ljudi u novoj organizaciji. Planiranje kapaciteta i postrojenja.
 • Upravljanje i vođenje u novoj organizaciji. (2 sata)
  Odnosi vlasnika i profesionalnih menadžera. Odnos principal -agent. Izlazak u burzovnu kotaciju. Spajanja i preuzimanja.Stvaranje strateških saveza. Indeksi moći pojedinaca u organizacijama. Indeksi moći organizacija.
 • Utjecaj informatičke tehnologije na organizacijske promjene. (2 sata)
  Zajednice dodanih vrijednosti i metatržišta. Metakapitalizam. Neposredno povezivanje poduzeća (B2B). Upravljanje poslovnim odnosima (Partner relationship management). Organiziranje usmjereno prema korisnicima (kupcima). Utjecaj informacijske tehnologije na organizacijski dizajn.
 • Organizacijsko projektiranje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Organizacijsko projektiranje- seminari
  Uvod. Vođenje projekata i upravljanje projektima- alati. Microsoft Project. Metode u istraživanju organizacije. Alati za modeliranje poslovnih procesa. Sustavi za upravljanje poslovnim tokovima. Alati za potporu organizacijskom projektiranju i oblikovanju organizacije. Metode operacijskih istraživanja u optimalizaciji organizacijskih aktivnosti. Odnosi među organizacijama. Načela učinkovitih organizacija. Obilježja organizacijskog dizajna. Alati IT za potporu- planiranju, izvješćivanju, odlučivanju, upravljanju resursima. Aplikacija projektiranog organizacijskog rješenja.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Organizacijsko projektiranje- alati
  Microsoft Project. MS Project je alat za praćenje rada na projektu. Korištenjem MS Projecta dobivamo određenu razinu detaljiziranosti, ali isto tako i fleksibilnosti u radu. Praćenje troškova, količine rada, opterećenosti resursa, vremenskih ograničenja i opsega posla u velikoj je mjeri olakšano primjenom ovog alata. Jednostavnim unosom aktivnosti, resursa i njihovim usklađivanjem dobivamo veću preglednost i jasniju sliku napredovanja kroz projekt u vremenu. Bez alata za potporu planiranju i izvođenju projekata poput MS Projecta vođenje projekata danas je gotovo nezamislivo. Budući da se organizacijsko projektiranje odnosi na izradu i vođenje projekta nove organizacije odnosno učinkovitije organizacije tako je poznavanje alata MS Project ovdje značajno.

Osnovna literatura

 • Buble, M.: Metodika projektiranja organizacije, Sinergija, Zagreb, 2006.
 • Galbraith, Jay R.: Designing Organizations : an executive guide to strategy, structure and process, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2001.

Dopunska literatura

 • Mintzberg, H. Structure in fives : designing effective organizations. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1993.
 • Harmon, P. Business process change : a guide for business managers and BPM and Six Sigma professionals. 2nd ed. Elsevir/Morgan Kaufmann , Amsterdam, 2007.
 • Kerzner, H. Project Management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. John Wiley & Sons, Hoboken, 2009.
 • Bebek, B. Projektiranje procesa i structure organizacije. Sinergija, Zagreb, 2006.
 • Heizer, J., Render, B., Rajashekarhar, J. Operations management. 9th ed. Pearson, New Delhi, 2008.

Preduvjeti

 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima
 • Osnove ekonomije
  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Slični predmeti

 • Projektiranje organizacije i upravljanje projektima, Dodiplomski sveučilišni studij, Ekonomski fakultet u Rijeci
 • Projektiranje organizacije, Dodiplomski studij, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu
 • Projektiranje organizacije, kolegiji-stari program, Ekonomski fakultet Zagreb
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Laboratorijske vježbe 3 2 5
Predavanje 15 2 1
Seminar 12 2 3
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh