FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Organizacijsko projektiranje npp:61795

Engleski naziv

Organizational Design

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Organizacijsko projektiranje omogućit će polaznicima razumijevanje dinamičnog aspekta povezanosti strategije, činitelja okoline, organizacijske strukture i upravljanja promjenama. Studenti će upoznati metode za unapređivanje organizacije te obilježja različitih organizacijskih rješenja u domeni dizajna, a do kojih se moze doci postupcima organizacijskog projektiranja. Oni će ovladati metodikom organizacijskog projektiranja. Bit će u stanju načiniti istraživanje organizacije u smislu utvrđivanja razine njene učinkovitosti, boniteta u širem smislu, te sposobnosti prilagodbe. Polaznici će temeljem usvajanja ovih sadržaja biti u stanju obavljati modeliranje, optimalizacije i formaliziranje u vezi organizacijskih procesa, strukture, resursa, upravljanja, odlučivanja. Jedan od ciljeva predmeta je omogućiti studentima da prepoznaju aktualne i potrebne organizacijske promjene te da budu sposobni provesti projektiranje nove organizacije. Oni će upoznati i koristiti suvremene alate za potporu aktivnostima projektiranja

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • dati preporuke organizacijskih promjena s ciljem ostvarenja (projektiranja) učinkovitije organizacije
 • identificirati organizacijske probleme te tražiti i nalaziti zadovoljavajuća rješenja u vezi oblikovanja (strukture, organizacijske kulture, procesa...)
 • koristiti metode za određivanje boniteta organizacije
 • koristiti suvremene SW-alate za potrebe organizacijskog projektiranja
 • načiniti istraživanje organizacije koristeći poznatu metodologiju
 • opisati i formalizirati interakcije između pojedinaca i organizacija
 • projektirati model nove organizacije provjerenim metodama
 • razumjeti stanje odnosa i usklađenosti između: organizacijske strategije, okoline, strukture, poslovnih procesa, te organizacijskih potencijala.
 • vrednovati stanje organizacije i postaviti ga u odnos naspram nekog realnog/željenog budućeg stanja

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukturerazumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukture
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Uvod u organizacijsko projektiranje. (2 sata)
  Pojam, svrha i ciljevi proučavanja organizacijskog projektiranja. Organizacijske sastavnice. Konflikti i suradnja u organizaciji. Vanjski i unutarnji čimbenici promjena. Upravljanje promjenama. Organizacijska promjena kao projekt. Sudionici projekta organizacijskih promjena.
 • Pristup projektiranju organizacije i poticaji za projektiranje. (2 sata)
  Ad-hoc pristup projektiranju. Planski pristup projektiranju. Strategije pristupa projektiranju organizacije. Poticaj projektiranju organizacije. Vanjski činitelji. Unutrašnji činitelji. Usklađivanje strukture i procesa s ciljevima. Organizacijski rast i razvoj.
 • Pokretanje postupka projektiranja organizacije (2 sata)
  Faze postupka projektiranja organizacije. Ciljevi projektiranja organizacije. Definiranje glavnih zadataka projektiranja. Određivanje potrebnih resursa. Procjena očekivanih rezultata organizacijskog projektiranja.
 • Organizacijske metode i postupci. (2 sata)
  Pojam i načela metodike organizacijskog projektiranja. Raznolikost organizacijskih postupaka. Uspoređivanje s najboljima u grani (Benchmarking). Izdvajanje pomoćnih poslova i integracija s dobavljačima (Outsourcing). Metode anketrianja, intervjua, snimanja, mjerenja. Ustrojstveno i poslovno modeliranje. Pogreške u organiziranju.
 • Istraživanje postojeće organizacije (2 sata).
  Definiranje metodike istraživanja. Provedba istraživanja. Prikupljanje podataka. Analiza prikupljenih podataka. Metode ocjenjivanja organizacije (kompleksna analitička metoda, metoda procesnih funkcija). Organizacijski potencijal.
 • Projektiranje modela nove organizacije (2 sata).
  Izrada projekta organizacije. Idejni projekt. Izvedbeni projekt. Metode i sredstva oblikovanja organizacijskih rješenja. Testiranje projektiranog organizacijskog rješenja. Elaboriranje.
 • Aplikacija projektiranog organizacijskog rješenja (2 sata)
  Planiranje primjene projektiranog organizacijskog rješenja. Izrada potrebne dokumentacije. Poduka ososblja. Implementacija projektiranog organizacijskog rješenja. Praćenje primjene rješenja.
 • Unapređivanje organizacije. (2 sata)
  Ocjena postojeće organizacije. Prikazi strukture, materijalnog tijeka te informatičkih tijekova. Koncept stalnog poboljšanja (Continuous Improvement). Kvaliteta kao mjerilo promjene. Menadžment totalne kvalitete (Total Quality Management). Six sigma. Uravnoteženo bodovanje (Balanced Scorecard). Upravljanje pomoću ciljeva (Management by Objectives).
 • Definiranje razvojnih ciljeva organizacije i učinkoviti organizacijski oblici (2 sata)
  Organizacijska strategija, ciljevi i zadaci. Prilagodba organizacije razvojnim ciljevima. Organizacije i problem složenosti. Upravljanje rizikom. Promjena organizacijske kulture. Organizacija koja uči. Primjena Business Intelligence. Japanska načela organizacije.
 • Poboljšanje poslovanja i radikalna promjena poslovanja. (2 sata)
  Poboljšanje poslovnih procesa (Business Process Improvement). Reinžinjering poslovnih procesa (BPR). Business Systems Engineering. Alati za provođenje radikalnih promjena. Analiza i mjerenje učinaka. Uspoređivanje učinaka i ciljeva. Preoblikovanje procesa i aktivnosti.
 • Modeli organizacijskog projektiranja za različite tipove organizacija. (2 sata)
  Model poduzeća. Različiti tipovi organizacija. Poslovne organizacije. Državna uprava. Neprofitne organizacije i njihovo financiranje. Projektiranje u neprofitnom sektoru. Neformalne strukture i promjena. Karta za mjerenje.
 • Dekompozicija organizacije. (2 sata)
  Dekompozicija procesa na aktivnosti. Dekompozicija strukture na organizacijske dijelove, funkcije i podfunkcije. Analiza procesa. Dekompozicija procesa na funkcije i podfunkcije. Pronalaženje sveza među funkcijama i podfunkcijama. Konstrukcija matrice međuovisnosti.
 • Razvoj nove organizacije. (2 sata)
  Definiranje ciljeva i podciljeva. Određivanje čimbenika koji određuju uspješnost (Critical Success Factors). Model podataka (entity-relationship). Razvoj nove organizacije. Ljudi u novoj organizaciji. Planiranje kapaciteta i postrojenja.
 • Upravljanje i vođenje u novoj organizaciji. (2 sata)
  Odnosi vlasnika i profesionalnih menadžera. Odnos principal -agent. Izlazak u burzovnu kotaciju. Spajanja i preuzimanja.Stvaranje strateških saveza. Indeksi moći pojedinaca u organizacijama. Indeksi moći organizacija.
 • Utjecaj informatičke tehnologije na organizacijske promjene. (2 sata)
  Zajednice dodanih vrijednosti i metatržišta. Metakapitalizam. Neposredno povezivanje poduzeća (B2B). Upravljanje poslovnim odnosima (Partner relationship management). Organiziranje usmjereno prema korisnicima (kupcima). Utjecaj informacijske tehnologije na organizacijski dizajn.
 • Organizacijsko projektiranje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Organizacijsko projektiranje- seminari
  Uvod. Vođenje projekata i upravljanje projektima- alati. Microsoft Project. Metode u istraživanju organizacije. Alati za modeliranje poslovnih procesa. Sustavi za upravljanje poslovnim tokovima. Alati za potporu organizacijskom projektiranju i oblikovanju organizacije. Metode operacijskih istraživanja u optimalizaciji organizacijskih aktivnosti. Odnosi među organizacijama. Načela učinkovitih organizacija. Obilježja organizacijskog dizajna. Alati IT za potporu- planiranju, izvješćivanju, odlučivanju, upravljanju resursima. Aplikacija projektiranog organizacijskog rješenja.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Organizacijsko projektiranje- alati
  Microsoft Project. MS Project je alat za praćenje rada na projektu. Korištenjem MS Projecta dobivamo određenu razinu detaljiziranosti, ali isto tako i fleksibilnosti u radu. Praćenje troškova, količine rada, opterećenosti resursa, vremenskih ograničenja i opsega posla u velikoj je mjeri olakšano primjenom ovog alata. Jednostavnim unosom aktivnosti, resursa i njihovim usklađivanjem dobivamo veću preglednost i jasniju sliku napredovanja kroz projekt u vremenu. Bez alata za potporu planiranju i izvođenju projekata poput MS Projecta vođenje projekata danas je gotovo nezamislivo. Budući da se organizacijsko projektiranje odnosi na izradu i vođenje projekta nove organizacije odnosno učinkovitije organizacije tako je poznavanje alata MS Project ovdje značajno.

Osnovna literatura

 • Buble, M.: Metodika projektiranja organizacije, Sinergija, Zagreb, 2006.
 • Galbraith, Jay R.: Designing Organizations : an executive guide to strategy, structure and process, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2001.

Dopunska literatura

 • Mintzberg, H. Structure in fives : designing effective organizations. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1993.
 • Harmon, P. Business process change : a guide for business managers and BPM and Six Sigma professionals. 2nd ed. Elsevir/Morgan Kaufmann , Amsterdam, 2007.
 • Kerzner, H. Project Management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. John Wiley & Sons, Hoboken, 2009.
 • Bebek, B. Projektiranje procesa i structure organizacije. Sinergija, Zagreb, 2006.
 • Heizer, J., Render, B., Rajashekarhar, J. Operations management. 9th ed. Pearson, New Delhi, 2008.

Preduvjeti

 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima
 • Osnove ekonomije
  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Slični predmeti

 • Projektiranje organizacije i upravljanje projektima, Dodiplomski sveučilišni studij, Ekonomski fakultet u Rijeci
 • Projektiranje organizacije, Dodiplomski studij, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu
 • Projektiranje organizacije, kolegiji-stari program, Ekonomski fakultet Zagreb
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Laboratorijske vježbe 3 2 6
Predavanje 15 2 1
Seminar 12 2 2
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Organizacijsko projektiranje - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Model praćenja rada redovnih studenata.

Ostvarenje prava na potpis i prava na upis ocjene, te specificiranje dodatnih uvjeta pored samih bodova, objašnjeno je u dijelu nakon izloženih tablica praćenja rada.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Aktivnost na nastavi5
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Lab. vježbe- MS Project9
Kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
3. kolokvij + 10.0 20.0 70.0 45 +
Kolokvij MS Project + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Na predavanjima se 6-7 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi i laboratorijskim vježbama 3 0 Na seminarima provjerava se prisustvovanje nasumično 10 puta u semestru. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje).
Projekt 9 5 Studenti nakon pohađanja laboratorijskih vježbi, pristupaju kolokviju rješavanja zadatka iz domene planiranja projekta s pomoću SW alata MS Project. Pozitivno riješen kolokvij preduvjet je za izlazak na ispit i uvjet za dobivanje potpisa. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Student izabire temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost). Student koji nije spreman predati ili izložiti seminarski rad gubi dio bodova zbog kašnjenja. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 21 5 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.


UVJETI ZA POTPIS I UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
1.     U VEZI PRAVA NA POTPIS- potrebno je ispuniti uvjete po svakom retku tablice s elementima praćenja, a na način kako je to navedeno u trećem stupcu Tablice. Više od 4 izostanka donosi negativne bodove, te je za takav slučaj uskraćeno pravo na potpis.
 
2.     Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja:


a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz Tablice bodova
b.    Uspješno riješen kolokvij MS Project (najmanje 5 bodova)
c.     Iz seminarskih aktivnosti (pisani rad i prezentacija) ostvariti najmanje 5 bodova
d.    Iz redovnih kolokvija potrebno je ostvarenje:

Minimalno dva pozitivna kolokvija (2 kolokvija s ostvarenih 11 bodova i više);

Iznimno samo jedan kolokvij s manje od 11 bodova, ali ne s manje od 7 ostvarenih bodova.

 

Nadalje:

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 7 bodova ili više. Trećem kolokviju smije pristupiti student koji zadovoljava uvjet da ima jedan kolokvij s ne manje od 11 bodova te istovremeno jedan kolokvij s ne manje od 7 bodova.

Za studente koji pristupe na sva tri kolokvija, ali ne zadovolje na trećem kolokviju i ne ispune uvjete navedene pod d., moguće je da pristupe usmenom ispitu s naglaskom na treći dio gradiva.

Organizacijsko projektiranje - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Model praćenja rada izvanrednih studenata.

Izvanredni studenti obavezni su javiti se profesoru nositelju kolegija u prva dva tjedna nakon što su upisali kolegij.

Kolokviji se pišu u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti. Iznimno jedan od tri kolokvija izvanredni student može pisati u vrijeme konzultacija.

Ostvarenje prava na upis ocjene, te specificiranje dodatnih uvjeta pored samih bodova, objašnjeno je u dijelu nakon izloženih tablica praćenja rada.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Lab. vježbe- MS Project9
Kolokviji63
ZBROJ95


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
3. kolokvij + 10.0 20.0 70.0 45 +
Kolokvij MS Project + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Student mora barem dva puta doći na predavanja, u terminima koje izabere; javiti se profesoru radi evidencije i odslušati ukupno 4 sata predavanja.

Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi i laboratorijskim vježbama 3 0 Student mora barem dva puta doći na seminarsku nastavu, ali ne u istom tjednu, tako da na rasporedu budu različite teme. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt 9 5 Studenti nakon pohađanja laboratorijskih vježbi, pristupaju kolokviju rješavanja zadatka iz domene planiranja projekta s pomoću SW alata MS Project. Pozitivno riješen kolokvij preduvjet je za izlazak na ispit i uvjet za dobivanje potpisa. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Student izabire temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Unutar termina dolaska na seminarsku nastavu, student treba i sam održati prezentaciju svojeg rada, oko čega se dogovara ranije sa profesorom ili asistentom. Manje od 5 bodova Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 21 5 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.


UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
 Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja jesu sljedeći:


a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz Tablice bodova
b.    Uspješno riješen kolokvij MS Project (najmanje 5 bodova)
c.     Iz seminarskih aktivnosti (pisani rad i prezentacija) ostvariti najmanje 5 bodova
d.    Iz redovnih kolokvija potrebno je ostvarenje:

Minimalno dva pozitivna kolokvija (2 kolokvija s ostvarenih 11 bodova i više);

Iznimno samo jedan kolokvij s manje od 11 bodova, ali ne s manje od 7 ostvarenih bodova.

 

Nadalje:

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 7 bodova ili više. Trećem kolokviju smije pristupiti student koji zadovoljava uvjet da ima jedan kolokvij s ne manje od 11 bodova te istovremeno jedan kolokvij s ne manje od 7 bodova.

Za studente koji pristupe na sva tri kolokvija, ali ne zadovolje na trećem kolokviju i ne ispune uvjete navedene pod d., moguće je da pristupe usmenom ispitu s naglaskom na treći dio gradiva.

 

Nadalje, za izvanredne studente:

Student mora uspješno kolokvirati vježbe is MS Projecta, što je preduvjet izlaska na ispit i upisa ocjene, a oko kolokvija se na vrijeme treba dogovoriti s asistentom ili profesorm.

Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redovni studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni student može izabrati dodatni zadatak, oko čega se dogovara s profesorom ili asistentom, te rješenje zadatka može poslati mailom. Materijali se otpremaju u mapu "Radovi izvanrednih studenata".

Intervali za pripadne ocjene, obzirom na ostvarene bodove, mijenjaju se kod izvanrednih studenata, uslijed izostanka bodova kojima se nagrađuju dolasci

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh