FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
4. semestar

2013/2014

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 2 npp:61798

Engleski naziv

Business English 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmovljem iz područja poslovnog engleskog jezika te morfološkim i sintaktičkim osobitostima poslovnog engleskog jezika. Usvojena znanja studenti primjenjuju u jezičnoj produkciji i interakciji u zadanim komunikacijskim situacijama u poslovnom kontekstu, u usmenom i pismenom obliku. Studenti se upoznaju s osnovnim stilskim i strukturnim osobitostima reprezentativnih tekstova iz područja poslovnog engleskog jezika te usvajaju strategije za interpretiranje tekstova i referiranje o tekstovima. Studenti će ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za praćenje tijeka stručnih skupova koji se održavaju na stranom jeziku, kroz diskusiju ili izlaganje, uključujući i osnove snalaženja u multikulturalnom kontekstu. Studenti također primjenjuju informacijsku tehnologiju u svrhu samostalnog proširivanja leksika i vještina čitanja (analiza, sinteza informacija) te kroz timski rad, kroz izvođenje pismenih zadataka ili usmenih izlaganja

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • interpretirati tipične vrste retorički obojenih tekstova (npr. tekstove koji se koriste u marketinške svrhe)
 • jasno iznositi činjenice i sudjelovati u raspravama vezanim uz struku, obrazložiti prednosti i nedostatke te vlastita stajališta
 • kritički odabrati izvore u tiskanom ili elektroničkom obliku te prenijeti informacije u obliku sastavka ili izvještaja na određenu temu u zadanom formatu, kroz samostalno ili timski izrađene zadatke
 • logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku samostalno ili timski izrađenog zadatka (prezentacije)
 • prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju poslovnog dopisa ili prenošenju stilski raznorodnih izričaja u neutralni izričaj
 • razlikovati gramatičke strukture engleskog jezika na razini sintagme (kolokacija) i rečenice, prepoznati elemente kohezije teksta
 • razumjeti i povezati pojmovlje iz područja poslovnog engleskog jezika, prepoznati mehanizme tvorbe stučnog nazivlja te primijeniti stručni leksik u kontekstu
 • razumjeti slušane tekstove o poznatoj stručnoj temi
 • razumjeti stručne tekstove na globalnoj razini ili radi brzog pronalaženja konkretnih činjenica, potvrde pretpostavki, izvođenja zaključaka ili vođenja bilježaka
 • usporediti specijalizirane članke na srodnu temu te iznijeti osnovne ideje iznesene u članku u parafraziranom obliku

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju.
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • Informacijski sustavi u poduzeću.
  Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Načela planiranja i izgradnje informacijskog sustava u poduzeću. Informacijski sustavi u malim, srednjim i velikim poduzećima.
 • Marketing i elementi marketinga.
  Proizvod, prodaja i distribucija, cijena i promocija. Istraživanje tržišta. Tržišni trendovi. Međusobna veza između funkcije prodaje i marketinga. Marketing kao filozofija poslovanja. Web 2.0 i marketing.
 • Osnove komunikacije u promociji i marketingu.
  Proces upravljanja promocijom, promotivni miks, oglašavanje, vrste oglašavanja.
 • Prodajna komunikacija.
  Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Informiranje i prezentiranje proizvoda.
 • Elektronička komunikacija u organizaciji.
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.
 • Interkulturalna komunikacija.
  Činitelji prikladnosti poslovne komunikacije u multikulturalnom kontekstu.
 • Priprema i držanje prezentacije.
  Organizacija pripreme. Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Tumačenje grafički prikazanih informacija.
 • Pregovaranje, poslovni pregovori.
  Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora.
 • Održavanje predavanja.
  Vođenje rasprave nakon predavanja i analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • Organizacija i tijek stručnih skupova na engleskom jeziku.
  Osnovni nazivi i pojmovi. organizacijske pripreme, pozivi i obavijesti, prijava za sudjelovanje, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu.
 • Procesi podučavanja i učenja na daljinu.
  Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije.
 • Telekonferencija i videokonferencija kod učenja na daljinu.
  Prednosti i nedostaci.
 • Osobitosti pisanih stručnih tekstova.
  Sadržajna analiza stručnog teksta. Gramatičko-semantička analiza teksta. Semantička i stilska analiza izvornih stranih tekstova s istom ili sličnom temom. Strategije dekodiranja teksta.
 • Stručno pojmovlje. Izrada pismenih zadataka.
  Analiza, prikupljanje i povezivanje stručnog nazivlja. Upotreba poslovnih kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Pisanje sažetka, kritička analiza sažetka. Parafraziranje. Pisanje kratkog izvještaja u zadanom formatu. Sastavljanje poslovnog dopisa.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Sadržaj vježbi
  1. Primjena informacijske tehnologije u poslovanju. Korištenje veznika. Povezivanje argumenta za i protiv korištenjem veznika. 2. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Uočavanje kolokacija u tekstu. Razlikovanje značenja srodnih pojmova. 3. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ispisivanje i prevođenje kolokacijskih parova. 4. Elektronička komunikacija u organizaciji. Izrada prve aktivnosti u wiki sustavu. 5. Elektronička komunikacija u organizaciji. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta. Upotreba veznika za izricanje subjektivnog ili objektivnog mišljenja. Naglašavanje značenja. 6. Pisanje sažetaka, izvješćivanje, parafraza. Skraćivanje i sažimanje izvorne poruke. Parafraziranje. 7. Kolokvij. ( Izrada druge aktivnosti u wiki sustavu. 8. Priprema i držanje prezentacije. Organizacija i tijek stručnih skupova na engleskom jeziku. Korištenje osnovnih jezičnih mehanizama koji pridonose uspješnijoj prezentaciji / predavanju. Tipični izrazi uz pojedine faze prezentacije / predavanja i diskusije nakon prezentaicije / predavanja.. 9. Specifičnosti poslovnog jezika struke na primjeru autentičnih stručnih tesktova na sličnu temu. Prepoznavnaje i korištenje metaforičkih izraza. Klasifikacija i korištenje izraza za opisivanje tržišnih trendova. 10. Osnove komunikacije u promociji i marketingu. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta. Predstavljanje proizvoda ili usluge: korištenje tipičnih izraza u prodajnoj komunikaciji. 11. Oglašavanje. Izrada treće aktivnosti u wiki sustavu: Osmišljavanje i izrada propagandne poruke. 12. Pregovaranje, poslovni pregovori. Interkulturalna komunikacija. Analiza studija slučajeva iz interkulturalnog pregovaranja. Simulacija dijela pregovora. 13. Informacijski sustavi u poduzeću Izrada četvrte aktivnosti u wiki sustavu. Analiza znanstvenog članka. Sastavljanje opisa informacijskog sustava. 14. Kolokvij. 15. Procesi podučavanja i učenja na daljinu. Usporedba tehnologija: multimedija, web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije, predstavljanje komparativnih prednosti i nedostataka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Programski alat
  Dio aktivnosti u kolegiju studenti će izrađivati u wiki sustavu - alatu Mediawiki (open source software)

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja (handouts) organizirani po cjelinama, sastavljeni od tekstova preuzetih iz tekućih stručnih publikacija i metodičke literature te obrade jezičnih sadržaja dopunjenih vježbama. Materijali su u cjelovitosti dostupni na webu na st
 • Emmerson, P. Business English Handbook Advanced. Macmillan Publishers Ltd., Oxford, 2007.

Dopunska literatura

 • Emmerson, P. Business Grammar Builder: intermediate to upper-intermediate: clear explanations for real situations. 2nd ed. Macmillan, Oxford, 2004.
 • Oxford Business English Dictionary for Learners of English. Editor D. Parkinson. Oxford University, Oxford, 2005.
 • Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Urednica V. Čeliković. Školska knjiga, Zagreb, 2006.

Preduvjeti

 • Engleski jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim pojmovljem teleksičkim i gramatičikim specifičnostima engleskog jezika informatičke struke u funkciji njegova razumijevanja te ulogom engleskog jezika u međunarodnom kontekstu. Usvojena znanja primijenit će pri razumijevanju slušanih te osobito pisanih tekstova na engleskom jeziku informatičke struke, kao i pismenom i usmenom izražavanju. U okviru predmeta studenti će razviti strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim produktivnim ili interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku. Pored neposrednih jezičnih ciljeva, studenti timski izvode jednostavne projektne zadatke kojima se potiču na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i na logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijske tehnologije.
 • Engleski jezik 2
  Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na engleskom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika nužno za kvalitetno praćenje informatičke literature na engleskom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na engleskom jeziku, kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i gramatika. Naglasak je i na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje

Slični predmeti

 • Poslovni engleski za menadžersku informatiku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslovni engleski jezik II, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Poslovni strani jezik II, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 2
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh