FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
4. semestar

2016/2017

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni njemački jezik 2 npp:61803

Engleski naziv

Business German 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmovljem iz područja poslovnog njemačkog jezika, te sustavno usvajanje i primjena složenijih gramatičkih i sintaktičkih struktura na razini rečenice i diskursa, kao i osposobljavanje za kritičko razmišljanje (analiza/sinteza jezičnog sadržaja,organizacija informacija, jasnoća izraza, zaključivanje, iznošenje mišljenja). Studenti će ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za uspješno praćenje tijeka stručnih skupova koji se održavaju na njemačkom jeziku, bilo kroz diskusiju ili izlaganje. Studenti stječu i razvijaju navike samostalnog proširivanja leksika te služenja stručnom literaturom i drugim izvorima znanja na njemačkom jeziku uz korištenje informacijske tehnologije.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u poslovnim situacijama
 • pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatraju važnim
 • pripremiti i održati prezentaciju na njemačkome jeziku na temu iz područja struke
 • razumjeti sve vrste korespodencije, uz povremeno korištenje rječnikom
 • razviti sposobnost globalnog razumijevanja teksta, brzog pronalaženja konkretnih relevantnih činjenica, potvrde pretpostavki, izvođenja zaključaka, vođenje bilježaka i referiranje o tekstu
 • stjecati i razvijati navike samostalnog služenja priručnicima, stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima znanja na njemačkom jeziku
 • uspješno pratiti i aktivno sudjelovati na stručnim skupovima koji se održavaju na njemačkom jeziku bilo kroz diskusiju ili izlaganje
 • usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija
 • usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koji se učestalo javljaju u jeziku struke

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Primjena informacijske tehnologije u poslovanju. (3 sata)
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • 2. Informacijski sustavi u poduzeću. (3 sata)
  Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Načela planiranja i izgradnje informacijskog sustava u poduzeću. Informacijski sustavi u malim, srednjim i velikim poduzećima ( sličnosti i razlike).
 • 3. Marketing i elementi marketinga (3 sata)
  (Poizvod, prodaja i distribucija, cijena i promocija). Istraživanje tržišta. Međusobna veza između funkcije prodaje i marketinga. Marketing kao filozofija poslovanja. Organizacija marketinga.
 • 4. Osnove komunikacije u promociji i marketingu. (3 sata)
  Upravljanje promocijom. Proces upravljanja promocijom, promotivni miks, oglašavanje, proces oglašavanja, vrste oglašavanja.
 • 5. Prodajna komunikacija. (3 sata)
  Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Informiranje i prezentiranje proizvoda.
 • 6. Elektronička komunikacija u organizaciji . (3 sata)
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.
 • 7. Interkulturalna komunikacija. (3 sata)
  Verbalna i neverbalna komunikacija. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju.
 • 8. Priprema i držanje prezentacije. (3 sata)
  Organizacija pripreme. Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Tumačenje grafički prikazanih informacija.
 • 9. Pregovaranje, poslovni pregovori (od prezentacije firme do ugovora)(3 sata)
  Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora.
 • 10. Održavanje predavanja (3 sata)
  Vođenje rasprave nakon predavanja i analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • 11. Organizacija i tijek stručnih skupova na njemačkom jeziku. (3 sata)
  Osnovni nazivi i pojmovi. organizacijske pripreme, pozivi i obavijesti, prijava za sudjelovanje, tijek sastanka, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu.
 • 12. Procesi podučavanja i učenja na daljinu. (3 sata)
  Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije.
 • 13. Telekonferencija i videokonferencija kod učenja na daljinu. (3 sata)
  Prednosti i nedostatci.
 • 14. Osobitosti morfologije i sintakse stručnog jezika. (3 sata)
  Pisanje sažetaka na njemačkom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko-semantička analiza sažetka sličnog sadržaja koju su izradili izvorni govornici. Pisanje sažetka, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije. Osnovna načela pisanja sažetka.
 • 15. Pisanje stručnih članaka i referata na njemačkom jeziku. (3 sata)
  Gramatičko - leksička i semantička analiza izvornih stranih tekstova s istom ili sličnom temom. Ispisivanje i prikupljanje novijeg stručnog nazivlja . Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Oblikovanje teksta. Skupno razmatranje pojedine verzije i njeno poboljšanje i dorada.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Primjena novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju.
  Vježbe 1 – Primjena novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju. Nezavisno i zavisno složene rečenice. Redoslijed riječi u nezavisno i zavisno složenim rečenicama.
 • Vježbe 2 - Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća
  Vježbe 2 - Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Korištenje veznika. Zavisni i nezavisni veznici.
 • Vježbe 3 - Istraživanje tržišta. Elementi marketinga.
  Vježbe 3 - Istraživanje tržišta. Elementi marketinga. Sinonimi i antonimi.
 • Vježbe 4 - Proces upravljanja promocijom
  Vježbe 4 - Proces upravljanja promocijom. Osmišljavanje i izrada promidžbene poruke.
 • Vježbe 5 - Informiranje i prezentiranje proizvoda
  Vježbe 5 - Informiranje i prezentiranje proizvoda. Korištenje tipičnih izraza u prodajnoj komunikaciji.
 • Vježbe 6 – Elektronički uređaji za komunikaciju
  Vježbe 6 – Elektronički uređaji za komunikaciju. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Priprema i držanje prezentacije
  Vježbe 8 - Priprema i držanje prezentacije. Tipični izrazi uz pojedine faze prezentacije. Diskusija nakon prezentacije.
 • Vježbe 9 - Priprema poslovnih pregovora
  Vježbe 9 - Priprema poslovnih pregovora. Analiza studija slučajeva iz interkulturalnog pregovaranja.
 • Vježbe 10 – Rasprava i analiza održanog predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • Vježbe 11 – Organizacija i tijek stručnih skupova na njemačkom jeziku
  Vježbe 11 – Organizacija i tijek stručnih skupova na njemačkom jeziku. Pisanje poziva, obavijesti i prijava za sudjelovanje na stručnom skupu.
 • Vježbe 12 – Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije.
  Vježbe 12 – Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije. Usporedba tehnologija. Predstavljanje komparativnih prednosti i nedostataka.
 • Vježbe 13 – Prednosti i nedostatci telekonferencija i video konferencija.
  Vježbe 13 – Prednosti i nedostatci telekonferencija i video konferencija. Pisanje stručnog refereta na njemačkom jeziku. Skupno razmatranje pojedine verzije, njeno poboljšanje i dorada.
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija
  Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A., Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rodek, S.; Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.
 • Njemački jezik 2
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Slični predmeti

 • Poslovni njemački 2, Ekonomski fakultet Zagreb
 • Poslovni Njemački jezik 2, Ekonomski fakultet Rijeka
 • Poslovni strani jezik 2, Ekonomski fakultet Osijek
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovni njemački jezik 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnosti na nastavi20
Domaće zadaće20
Kolokviji55
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

1. Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (navedene u tablici na sljedećoj stranici) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Studenti koji su putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

2. Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 3 1 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 2 1 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće / prezentacije 20 8 Ukupno ima 4 zadaće i prezentacija koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za vježbe te pripremiti /riješiti zadatak kod kuće. Ako je tako navedeno u uputama, pismenu zadaću treba postaviti na Web. Prezentaciju treba prezentirati u dogovorenom terminu. 8 bodova Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja trećeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predati zadaće koje nisu obrađene. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1 Kolokvij 25 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
2. Kolokvij 30 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
Aktivosti na nastavi 20 0 Sudjelovanje studenata u diskusijama na zadanu temu.
Zbroj 100


Poslovni njemački jezik 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita:

1)      mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji).

2)      ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane pismene zadaće. Zadaće se odnose na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku) analizu pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku.

U vezi izrade pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija.

 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Studenti individualno trebaju izraditi prijevod teksta na hrvatski jezik. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.

2. Analiza pisanog ili slušanog teksta  na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature ili online multimedijski izvor na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu zadanog teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno  o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.

NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA (AKTIVNOSTI):

Elementi praćenja

Bodova

Pismeni zadatak 1 

(Prijevod zadanog stručnog teksta)

10

Pismeni zadatak 2

(Analiza stručnog teksta)

10

Pismeni ispit

55

Usmeni ispit

25

ZBROJ

100

 

Napomena: Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu.

BODOVNA SKALA OCJENA:

Od

Do

Ocjena

0

49

nedovoljan (1)

50

60

dovoljan (2)

61

75

dobar (3)

76

90

vrlo dobar (4)

91

100

izvrstan (5)

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom  jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija

prijevod, leksička i sadržajna analiza teksta, pismeni ispit

usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koje se učestalo javljaju u jeziku struke

prijevod, gramatička analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

razumjeti slušane ili čitane tekstove na njemačkom jeziku informatičke struke

analiza slušanog teksta, usmeni ispit

primijeniti različite tehnike čitanja teksta od općenitog razumijevanja do detaljnog isčitavanja, upoznavati se s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu, razlikovati osnovne ideje teksta od detalja kojima je potrepljena, predviđati sadržaje na temelju prethodnog znanja, zaključivati iz konteksta

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali određene situacije te obrazložili i objasnili svoja stajališta o nekoj stručnoj temi, te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku

sadržajna analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

komunicirati s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima

usmeni ispit

samostalno ili u timu, napisati jednostavan vezani tekst ili   pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti jednojezične i dvojezične rječnike u povezivanju leksika i sastavljanju definicija stručnih pojmova na njemačkom jeziku

prijevod, analiza teksta, pismeni ispit

 

 

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni zadatak 1 (Prijevod zadanog stručnog teksta)10
Pismeni zadatak 2 (Analiza stručnog teksta)10
Pismeni ispit55
Usmeni ispit25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh