FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
4. semestar

2018/2019

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni njemački jezik 2 npp:61803

Engleski naziv

Business German 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmovljem iz područja poslovnog njemačkog jezika, te sustavno usvajanje i primjena složenijih gramatičkih i sintaktičkih struktura na razini rečenice i diskursa, kao i osposobljavanje za kritičko razmišljanje (analiza/sinteza jezičnog sadržaja,organizacija informacija, jasnoća izraza, zaključivanje, iznošenje mišljenja). Studenti će ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za uspješno praćenje tijeka stručnih skupova koji se održavaju na njemačkom jeziku, bilo kroz diskusiju ili izlaganje. Studenti stječu i razvijaju navike samostalnog proširivanja leksika te služenja stručnom literaturom i drugim izvorima znanja na njemačkom jeziku uz korištenje informacijske tehnologije.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u poslovnim situacijama
 • pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatraju važnim
 • pripremiti i održati prezentaciju na njemačkome jeziku na temu iz područja struke
 • razumjeti sve vrste korespodencije, uz povremeno korištenje rječnikom
 • razviti sposobnost globalnog razumijevanja teksta, brzog pronalaženja konkretnih relevantnih činjenica, potvrde pretpostavki, izvođenja zaključaka, vođenje bilježaka i referiranje o tekstu
 • stjecati i razvijati navike samostalnog služenja priručnicima, stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima znanja na njemačkom jeziku
 • uspješno pratiti i aktivno sudjelovati na stručnim skupovima koji se održavaju na njemačkom jeziku bilo kroz diskusiju ili izlaganje
 • usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija
 • usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koji se učestalo javljaju u jeziku struke

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Primjena informacijske tehnologije u poslovanju. (3 sata)
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • 2. Informacijski sustavi u poduzeću. (3 sata)
  Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Načela planiranja i izgradnje informacijskog sustava u poduzeću. Informacijski sustavi u malim, srednjim i velikim poduzećima ( sličnosti i razlike).
 • 3. Marketing i elementi marketinga (3 sata)
  (Poizvod, prodaja i distribucija, cijena i promocija). Istraživanje tržišta. Međusobna veza između funkcije prodaje i marketinga. Marketing kao filozofija poslovanja. Organizacija marketinga.
 • 4. Osnove komunikacije u promociji i marketingu. (3 sata)
  Upravljanje promocijom. Proces upravljanja promocijom, promotivni miks, oglašavanje, proces oglašavanja, vrste oglašavanja.
 • 5. Prodajna komunikacija. (3 sata)
  Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Informiranje i prezentiranje proizvoda.
 • 6. Elektronička komunikacija u organizaciji . (3 sata)
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.
 • 7. Interkulturalna komunikacija. (3 sata)
  Verbalna i neverbalna komunikacija. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju.
 • 8. Priprema i držanje prezentacije. (3 sata)
  Organizacija pripreme. Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Tumačenje grafički prikazanih informacija.
 • 9. Pregovaranje, poslovni pregovori (od prezentacije firme do ugovora)(3 sata)
  Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora.
 • 10. Održavanje predavanja (3 sata)
  Vođenje rasprave nakon predavanja i analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • 11. Organizacija i tijek stručnih skupova na njemačkom jeziku. (3 sata)
  Osnovni nazivi i pojmovi. organizacijske pripreme, pozivi i obavijesti, prijava za sudjelovanje, tijek sastanka, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu.
 • 12. Procesi podučavanja i učenja na daljinu. (3 sata)
  Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije.
 • 13. Telekonferencija i videokonferencija kod učenja na daljinu. (3 sata)
  Prednosti i nedostatci.
 • 14. Osobitosti morfologije i sintakse stručnog jezika. (3 sata)
  Pisanje sažetaka na njemačkom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko-semantička analiza sažetka sličnog sadržaja koju su izradili izvorni govornici. Pisanje sažetka, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije. Osnovna načela pisanja sažetka.
 • 15. Pisanje stručnih članaka i referata na njemačkom jeziku. (3 sata)
  Gramatičko - leksička i semantička analiza izvornih stranih tekstova s istom ili sličnom temom. Ispisivanje i prikupljanje novijeg stručnog nazivlja . Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Oblikovanje teksta. Skupno razmatranje pojedine verzije i njeno poboljšanje i dorada.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 – Primjena novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju.
  Vježbe 1 – Primjena novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju. Nezavisno i zavisno složene rečenice. Redoslijed riječi u nezavisno i zavisno složenim rečenicama.
 • Vježbe 2 - Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća
  Vježbe 2 - Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Korištenje veznika. Zavisni i nezavisni veznici.
 • Vježbe 3 - Istraživanje tržišta. Elementi marketinga.
  Vježbe 3 - Istraživanje tržišta. Elementi marketinga. Sinonimi i antonimi.
 • Vježbe 4 - Proces upravljanja promocijom
  Vježbe 4 - Proces upravljanja promocijom. Osmišljavanje i izrada promidžbene poruke.
 • Vježbe 5 - Informiranje i prezentiranje proizvoda
  Vježbe 5 - Informiranje i prezentiranje proizvoda. Korištenje tipičnih izraza u prodajnoj komunikaciji.
 • Vježbe 6 – Elektronički uređaji za komunikaciju
  Vježbe 6 – Elektronički uređaji za komunikaciju. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Priprema i držanje prezentacije
  Vježbe 8 - Priprema i držanje prezentacije. Tipični izrazi uz pojedine faze prezentacije. Diskusija nakon prezentacije.
 • Vježbe 9 - Priprema poslovnih pregovora
  Vježbe 9 - Priprema poslovnih pregovora. Analiza studija slučajeva iz interkulturalnog pregovaranja.
 • Vježbe 10 – Rasprava i analiza održanog predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • Vježbe 11 – Organizacija i tijek stručnih skupova na njemačkom jeziku
  Vježbe 11 – Organizacija i tijek stručnih skupova na njemačkom jeziku. Pisanje poziva, obavijesti i prijava za sudjelovanje na stručnom skupu.
 • Vježbe 12 – Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije.
  Vježbe 12 – Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije. Usporedba tehnologija. Predstavljanje komparativnih prednosti i nedostataka.
 • Vježbe 13 – Prednosti i nedostatci telekonferencija i video konferencija.
  Vježbe 13 – Prednosti i nedostatci telekonferencija i video konferencija. Pisanje stručnog refereta na njemačkom jeziku. Skupno razmatranje pojedine verzije, njeno poboljšanje i dorada.
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija
  Vježbe 15 - Analiza pismenog kolokvija. Utvrđivanje i korektura tipičnih pogrešaka.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B.; Hurm, A., Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rodek, S.; Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.
 • Njemački jezik 2
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Slični predmeti

 • Poslovni njemački 2, Ekonomski fakultet Zagreb
 • Poslovni Njemački jezik 2, Ekonomski fakultet Rijeka
 • Poslovni strani jezik 2, Ekonomski fakultet Osijek
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovni njemački jezik 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi40
Domaće zadaće (Seminari)30
Kolokviji30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 80.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Prisustvovanje na predavanjima se ne evidentira. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Kako bi student stekao uvjete za potpis, može izostati s najviše 3 laboratorijske vježbe. 3 Kako su dozvoljena 3 izostanka sa laboratorijskih vježbi, nadoknade nisu potrebne. Posljednji tjedan nastave
Aktivnost na nastavi 40 0 Na predavanjima se ne prati aktivnost studenata. Studenti tijekom laboratorijskih vježbi rješavaju zadatke. Tijekom semestra na 4 se laboratorijske vježbe studentima zadaje zadatak koji trebaju rješiti. Svaki zadatak donosi 0-10 bodova.
Domaće zadaće (Seminari) 30 0 Svaki je student dužan tijekom semestra izaditi jedan seminarski rad. Temu seminarskog rada student je dužan predložiti predmetnom nastavniku, koji temu odobrava.
0 Svaki je student dužan izraditi seminarski rad. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Kolokviji 30 0 Tijekom semestra studenti polažu 2 kolokvija na kojima dobivaju 3 zadatka koja pismeno rješavaju. Svaki kolokvij donosi 0-15 bodova. Na oba kolokvija studenti mogu ostvariti ukupno 30 bodova. 0 Prisustvovanje na kolokvijima nije obavezno, pa stoga ne postoje nadoknade kolokvija.


Opis elemenata praćenja - Ispit

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni dio ispita 4 Pismeni dio ispita sastoji se od 4 zadatka od kojih student da bi prošao na usmeni dio ispita treba ostvariti 2 boda. Bodovna skala ocjena s pismenog dijela ispita je

2 - dovoljan
2,5-3 - dobar
3,5 - vrlo dobar
4 - izvrstan
2
Usmeni dio ispita Na usmenom dijelu ispita nastavnik određuje konačnu ocjenu iz predmeta.


Alternativni način polaganja predmeta:

Studenti koji ne ostvare dovoljan broj bodova kroz kontinuirano praćenje tijekom semestra imaju dvije mogućnosti za polaganje predmeta:

1. Izlazak na ispit koji se sastoji od:

a.  Pismenog dijela ispita
b.  Usmenog dijela ispita

Polaganje predmeta pisanjem 3 seminarska rada. U tom slučaju student dobija 3 teme koje treba obraditi od predmetnog nastavnika. Student je dužan izraditi 3 seminarska rada do najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u rujnu u nastavnoj godini u kojoj su odslušali predmet.   

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti nisu dužni pohađati nastavu iz predmeta Algoritmi, no mogu, ako to žele, pohađati nastavu i sudjelovati u kontinuiranom praćenju zajedno s redovitim studentima
Ako ne mogu pohađati nastavu, izvanredni studenti mogui polagati predmet na dva načina:

1. Pisanjem triju seminarskih radova čije teme određuje predmetni nastavnik. Seminarske su radove dužni predati najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u rujnu u nastavnoj godini u kojoj su odslušali predmet
2. Klasičnim ispitom koji se sastoji od

i.  Pismenog dijela ispita
ii. Usmenog dijela ispita

Poslovni njemački jezik 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi40
Domaće zadaće (Seminari)30
Kolokviji30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 80.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Prisustvovanje na predavanjima se ne evidentira. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Kako bi student stekao uvjete za potpis, može izostati s najviše 3 laboratorijske vježbe. 3 Kako su dozvoljena 3 izostanka sa laboratorijskih vježbi, nadoknade nisu potrebne. Posljednji tjedan nastave
Aktivnost na nastavi 40 0 Na predavanjima se ne prati aktivnost studenata. Studenti tijekom laboratorijskih vježbi rješavaju zadatke. Tijekom semestra na 4 se laboratorijske vježbe studentima zadaje zadatak koji trebaju rješiti. Svaki zadatak donosi 0-10 bodova.
Domaće zadaće (Seminari) 30 0 Svaki je student dužan tijekom semestra izaditi jedan seminarski rad. Temu seminarskog rada student je dužan predložiti predmetnom nastavniku, koji temu odobrava.
0 Svaki je student dužan izraditi seminarski rad. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Kolokviji 30 0 Tijekom semestra studenti polažu 2 kolokvija na kojima dobivaju 3 zadatka koja pismeno rješavaju. Svaki kolokvij donosi 0-15 bodova. Na oba kolokvija studenti mogu ostvariti ukupno 30 bodova. 0 Prisustvovanje na kolokvijima nije obavezno, pa stoga ne postoje nadoknade kolokvija.


Opis elemenata praćenja - Ispit

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni dio ispita 4 Pismeni dio ispita sastoji se od 4 zadatka od kojih student da bi prošao na usmeni dio ispita treba ostvariti 2 boda. Bodovna skala ocjena s pismenog dijela ispita je

2 - dovoljan
2,5-3 - dobar
3,5 - vrlo dobar
4 - izvrstan
2
Usmeni dio ispita Na usmenom dijelu ispita nastavnik određuje konačnu ocjenu iz predmeta.


Alternativni način polaganja predmeta:

Studenti koji ne ostvare dovoljan broj bodova kroz kontinuirano praćenje tijekom semestra imaju dvije mogućnosti za polaganje predmeta:

1. Izlazak na ispit koji se sastoji od:

a.  Pismenog dijela ispita
b.  Usmenog dijela ispita

Polaganje predmeta pisanjem 3 seminarska rada. U tom slučaju student dobija 3 teme koje treba obraditi od predmetnog nastavnika. Student je dužan izraditi 3 seminarska rada do najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u rujnu u nastavnoj godini u kojoj su odslušali predmet.   

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti nisu dužni pohađati nastavu iz predmeta Algoritmi, no mogu, ako to žele, pohađati nastavu i sudjelovati u kontinuiranom praćenju zajedno s redovitim studentima
Ako ne mogu pohađati nastavu, izvanredni studenti mogui polagati predmet na dva načina:

1. Pisanjem triju seminarskih radova čije teme određuje predmetni nastavnik. Seminarske su radove dužni predati najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u rujnu u nastavnoj godini u kojoj su odslušali predmet
2. Klasičnim ispitom koji se sastoji od

i.  Pismenog dijela ispita
ii. Usmenog dijela ispita

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh