FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni procesi u organizaciji npp:61808

Engleski naziv

Business Processes in Organizations

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Upoznati studente s temeljnim poslovnim procesima u proizvodnim poduzećima te drugim profitnim i neprofitnim organizacijama. Predočiti poduzeće kao sustav i objasniti ulogu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u njegovom upravljanju. Sistematizirati procese u kataloške grupe. Sistematizirati informacijske, materijalne i ostale tijekove u organizacijama. Detaljno izučiti poslovnu logiku i algoritme funkcioniranja tipičnih poslovnih procesa

Nastava

Predavanje
45sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • informacijski povezati poslovne procese u logičan slijed, na temelju predviđanja potražnje za proizvodima
 • pratiti informacijske tokove od nabave, preko proizvodnje do prodaje.
 • primijeniti određene algoritme radi rješavanja ili optimizacije pojedinih slučajeva u poslovanju organizacije.
 • razlikovati ulogu pojedinih poslovnih procesa u proizvodnim organizacijama.
 • razumjeti algoritme odvijanja pojedinih procesa i iste primijeniti na zadani slučaj.
 • razumjeti poslovne procese u organizaciji i informacijske i materijalne veze među njima.

Ishodi učenja programa

 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava

Sadržaj predavanja

 • Poduzeće kao sustav i organizacija.
  Pojam poduzeća. Klasifikacija poduzeća. Sustavni, organizacijski i funkcionalni prikaz poduzeća. Osnovni transformacijski proces i veza poduzeća s okolinom. Organizacijski sustav i njegovi procesi. Organizacijski sustav i njegov informacijski podsustav.
 • Planiranje i prodaja proizvoda.
  Opis procesa planiranja i prodaje proizvoda i njegovih aktivnosti. Predviđanje potražnje kao tehnika planiranja prodaje. Metode predviđanja (metode vremenskih serija i regresijska analiza). Mjere točnosti predviđanja. Korištenje Excel-a za predviđanje potražnje.
 • Tehnička priprema rada.
  Opis procesa oblikovanja proizvoda i tehnološkog procesa i njegovih aktivnosti. Izrada osnovne tehničke dokumentacije (CAD, CAE). Izrada i računalni zapis sastavnica (Bill of Materials – BOM). Sklopna, strukturna i količinska popis operacija. Funkcija tehničke i tehnološke dokumentacije.sastavnica i pregledi upotrebe dijela. Tehnološka dokumentacija – postupnik i
 • Upravljanje zalihama.
  Pojam i funkcija skladišta. Troškovi zaliha. ABC klasifikacija. Parametri upravljanja zalihama. Modeli upravljanja zalihama. Minimalne i maksimalne količine naručivanja. Točka naručivanja. Ekonomična količina naručivanja (Economic order Quantity – EOQ) za razne modele potrošnje.
 • Planiranje proizvodnje i proizvodnih kapaciteta.
  Osnovno planiranje potražnje i obujma proizvodnje (Master Production Schedule-MPS). Strategije zaposjedanja proizvodnih kapaciteta. Planiranje kapaciteta za proizvodnju (Capacity requirements planning – CRP).
 • Planiranje proizvodnih resursa.
  Planiranje potreba materijala za proizvodnju (Material requirements planning – MRP). Matični i strukturni podaci o proizvodnim čimbenicima. Raspuštanje sastavnica. Nezavisne, primarne i sekundarne potrebe. Nalozi za proizvodnju i nalozi za nabavu. ERP i MRP moduli za računalno planiranje proizvodnih resursa.
 • Planiranje projekata.
  Pojam projekta i vođenja projekta. Oblikovanje projektnog tima. Planiranje projekta. Mrežni dijagram kao grafički prikaz plana projekta. Matrica prethođenja. Pravila izgradnje mrežnog dijagrama po CPMmetodi.
 • Proračun vremena na mrežnom dijagramu i vođenje projekata.
  Vremenska analiza projekta. Kritične aktivnosti, kritični put i trajanje projekta. Vremenske rezerve. Gantogram. Povratne obavijesti i nadzor nad odvijanjem projekta. Upotreba alata MS Project za planiranje i vođenje projekata.
 • Jednostavno terminiranje.
  Pojam radnog naloga i radnog mjesta. Protočno terminiranje. Optimalno raspoređivanje poslova na jednom resursu. Raspoređivanje poslova na dva resursa (Johnsonovo pravilo).
 • Terminiranje u realnim uvjetima.
  Raspoređivanje poslova na više resursa. Kriteriji za terminiranje. Nadzor izvršavanja naloga. Izvješća nadzora proizvodnje. Raspoređivanje kadrova. Outsourcing i Just-in-Time.
 • Upravljanje lancem nabave.
  Pojam lanca nabave. Upravljanje lancem nabave (Supply Chain Management). Opis upravljanja dijelovima lanca nabave. Uloga suvremenih Internet tehnologija na SCM. Transportni problem.
 • Optimalizacija na linearnom modelu.
  Pojam linearnog programiranja. Opći model linearnog programiranja. Grafička rješenja problema maksimuma i minimuma.
 • Redovi čekanja i slučajni procesi.
  Pojam redova čekanja. Problem opsluživanja kod slučajnih poziva. Model jednog poslužitelja. Model s više poslužitelja. Područja primjene u računalnim mrežama.
 • Osiguranje kakvoće u poslovnim procesima.
  Pojam kvalitete. Načela integralnog upravljanja kvalitetom (TQM). Troškovi kvalitete. Učinci kvalitete na produktivnost. Statistička kontrola kvalitete. Kontrolne karte i područja primjene.
 • Standardi i alati za modeliranje i prikaz poslovne tehnologije.
  Pojam poslovne tehnologije. Model tokova rada (Work Flow). Odnos poslovne tehnologije i informacijskog sustava. Alati za modeliranje i prikaz poslovnih procesa.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Primjeri za algoritme pojedinih poslovnih procesa
  U okviru vježbi razrađivati će se primjeri za algoritme pojedinih poslovnih procesa, uz korištenje Excel-a i DSwindows alata. Svako obrađeno poglavlje na predavanjima biti će popraćeno laboratorijskom vježbom, u okviru koje će studenti naučiti kako praktično koristiti stečena znanja u poslovnoj praksi.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Decision support (DS) software

Osnovna literatura

 • Brumec, J.; Dobrović, Ž. Poslovni procesi u organizaciji. elektronička skripta, dostupna na Moodlu
 • Russell, R.S.; Taylor, B.W. Operations Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2008.

Dopunska literatura

 • Monks, J. Schaum's outline of operations management. 2nd ed. McGraw-Hill, New York, 1996.

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata
 • Modeliranje poslovnih procesa
  Suvremene ICT se danas koriste za izgradnju takvih informacijskih sustava koji podržavaju temeljne poslovne procese organizacije. Poslovni procesi su stoga u središtu pozornosti poslovnih ljudi, praktičara i znanstvenika koji se bave razvojem informacijskih sustava. Projekti unapređenja poslovne izvrsnosti, uz potporu suvremenih ICT, obuhvaćaju danas široki spektar upravljačkih aktivnosti i znanstvenih metoda poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) ili business process modelling (BPM). Zajednička svojstva svih tih metoda je modeliranje poslovnih procesa i procjenjivanje učinaka unapređenja, prije nego se pristupa njihovoj provedbi. Studenti će tijekom slušanja ovog kolegija naučiti kako modelirati poslovne procese u organizaciji,anticipirajući pri tome potencijale suvremenih ICT, te kako primijeniti metode BPR-a i BPM-a za postizanje poslovne izvrsnosti. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će upotpuniti korištenjem suvremenih alata za računalom podržano modeliranje poslovnih procesa. Znanja stečena na ovom kolegiju omogućti će diplomiranim studentima da rade kaoposlovni analitičari, menadžeri, planeri strateškog razvoja organizacije, razvojni stručnjaci za planiranje i uvođenje suvrenih ICT te konzultanti za poslovnu izvrsnost, razvoj IS-a i moderne oblike poslovanja.
 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Slični predmeti

 • Operations Management ili na svim poslovnim studijima u Europi (npr. Manchester Metropolitan University-Business School)
 • Management of Operations u SAD (npr. University of Chicago-Graduate School of Business ili MIT-Sloan)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Andročec Darko Auditorne vježbe 15 1 4
Laboratorijske vježbe 15 1 6
Dobrović Željko Predavanje 15 3 1
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh