FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
5. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Baze podataka 2 npp:72610

Engleski naziv

Databases 2

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj ovog predmeta je da osposobi studente za razumijevanje i primjenu metoda oblikovanja baza podataka. Sadržaj kolegija je fokusiran na oblikovanje relacijskih baza podataka, jer je tehnologija relacijskih baza podataka, kao danas dominantna komercijalna tehnologija, temelj za razvoj: relacijsko/objektnih sustava, sustava za upravljanje temporalnim bazama podataka i bazama znanja, te skladišta podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti konceptualno modelirati aplikacijsku domenu, a zatim primjenom metoda logičkog i fizičkog oblikovanja baza podataka trebaju moći oblikovati korektnu i kvalitetnu shemu relacijske baze podataka. Kako studenti obično imaju (ne malih) problema u formalizaciji problemskih domena, drugi, ne manje važan, cilj kolegija je da studente upozna s elementima formalnog jezika za baze podataka. Time će studenti moći potpunije razumjeti probleme baza podataka i steći potrebno znaje za višu razinu obrazovanja na smjerovima gdje tehnologija baza podataka igra važnu ili centralnu ulogu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Laboratorijske vježbe
16sati

Ishodi učenja predmeta

 • implementirati shemu baze podataka u SQL-u
 • opisati evoluciju tehnologije baza podataka
 • ostvariti konceptualno (semantičko) oblikovanje baze podataka primjenom ER ili UML modeliranja
 • primijeniti metode logičkog oblikovanja baze podataka u transformaciji konceptualne sheme baze podataka u korektnu (dosegnuta najviša moguća normalna forma) i kvalitetnu (čuvanje informacije i zavisnosti) shemu baze podataka
 • razumijeti ulogu baza podataka u izgradnji: skladišta podataka i poslovne inteligencije, višeagentnih sustava, semantičkog weba, baza znanja, KM rješenja,..
 • razumjeti problem oblikovanja baze podataka
 • reprezentirati i analizirati semantiku poslovnih pravila primjenom simboličke logike
 • revidirati dobiveni dizajn baze podataka u skladu s aplikacijskim zahtjevima (izbor optimalnog dizajna u skupu međusobno logičkih ekvivalentnih dizajna)
 • transformirati konceptualni model baze podataka u shemu relacijske baze podataka

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Upoznavanje studenata sa: sadržajem i ulogom predmeta, literaturom, organizacijom nastave, načinom polaganja ispita. Problem oblikovanja baze podataka.
 • Grafički jezici za konceptualno oblikovanje baze podataka
  Koncepti i realnost. Objekti. Povezivanje objekata. Grafički jezici: ER, , UML, ORM.
 • Elementi konceptualnog (semantičkog) oblikovanja (I dio)
  Koncept, tip entiteta, klasa. Skupovi objekata (entiteta). Atributi. Veze. Dijagrami. Multiplicitet binarnih veza. Stupanj veze. Uloge u vezama. Atributi veza.
 • Elementi konceptualnog oblikovanja (II dio)
  Asocijacije. Klasifikacija. Generalizacija. Agregacija. Podtipovi i nadtipovi. Particije. Generalizacija i nasljeđivanje. Slabi entiteti.
 • Elementi konceptualnog oblikovanja (III dio)
  Modeliranje ograničenja: ključevi, jedinstvenost, referencijalni integritet. Poslovna pravila. Transformacija konceptualnog modela (UML-dijagram) u logički model (shema relacijske baze podataka).
 • Problem logičkog oblikovanja baze podataka
  Shema baze podataka. Baza podataka. Redundancija. Normalizacija. Zavisnosti u bazama podataka. Pregled normalnih formi.
 • Funkcijske zavisnosti
  Sintaksa i semantika funkcijskih zavisnosti. Logička posljedica. Implikacijski problem za funkcijske zavisnosti. Metode rješavaja implikacijskog problema za funkcijske zavisnosti.
 • Tipovi funkcijskih zavisnosti
  Trivijalnost. Parcijalnost.Tranzitivnost. 1NF. Redundancija i anomalije ažuriraja.
 • Dekompozicija relacijske sheme
  Dekompozicija koja čuva informaciju. Dekompozicija koja čuva zavisnosti. Normalne forme: 2NF, 3NF, BCNF.
 • Algoritam sinteze 3NF
  Kanonski pokrivač. Algoritam sinteze 3NF.
 • Višeznačne zavisnosti
  Sintaksa i semantika višeznačnih zavisnosti. Logička posljedica i implikacijski problem. Metode rješavanja implikacijskog problema.
 • Zavisnosti spoja
  Sintaksa i semantika zavisnosti spoja. Logička posljedica i implikacijski problem. Metode rješavanja implikacijskog problema.
 • 4NF i 5NF
  4NF. 5NF. Zaključne napomene o normalizaciji. Denormalizacija.
 • Veza između konceptualnog i logičkog oblikovanja baze podataka
  Poboljšanje sheme relacijske baze podataka primjenom logičkog oblikovanja baze podataka. Praktične preporuke za oblikovanje baze podataka.
 • Evolucija baza podataka
  Relacijske baze podataka. Poopćene relacijske baze podataka. Objektno/relacijske baze podataka. Deduktivne baze podataka. XML i baze podataka.

Sadržaj seminara/vježbi

 • ERA modeliranje
  Definiranje entiteta, veza i atributa. Veza jedan-jedan, jeda-više i više-više. Unarne veze. Binarne veze. Veze višeg reda. Izrada ERA dijagrama. Primjeri.
 • Reverzno inženjerstvo
  Izrada ERA dijagrama (pomoću odabranog alata) na temelju postojeće baze. Analiza dobivenog dijagrama. Dostupni alati za sustav PostgreSQL.
 • Modeliranje odabranih aplikacijskih domena
  Izgradnja ERA dijagrama za nekoliko odabranih primjera. Pravila pretvorbe ERA dijagrama u relacijski model.
 • Izgradnja jednostavne aplikacije
  Izgradnja ERA dijagrama na temelju specifikacije zahtjeva. Implementacija baze podataka na temelju dijagrama. Izgradnja formi (WEB sučelja) za rad s implementiranom bazom.
 • UML
  Osnove. Dijagrami. Statika i dinamika. Modeliranje baza podataka korištenjem UML-a.

Alati koji se koriste na predmetu

 • pgDesigner
  Grafički alat za konceptualno modeliranje baza podataka namijenjen za sustav PostgreSQL.
 • Umbrello
  Alat za izradu UML dijagrama

Osnovna literatura

 • Maleković, M. Predavanja
 • Teorey, T.; Lightstone, S.; Nadeau, T. Database Modeling and Design. Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
 • Mata-Toledo, R.A.; Cushman, P.K. Schaum's outline of Fundamentals of Relational Databases. McGraw-Hill, New York, 2000.

Dopunska literatura

 • Date, C.J.; Kannan, A.; Swamynathan, S. An Introduction to Database Systems. 8th ed., Pearson Education, Dorling Kindersley, 2006.
 • Garcia-Molina, H.; Ullman, J.D.; Widom, J. Database Systems: The Complete Book. 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.

Preduvjeti

 • Baze podataka 1
  Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka

Slični predmeti

 • Baze podataka: EF, FER, FF
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Maleković Mirko Predavanje 15 2 1
Rabuzin Kornelije Laboratorijske vježbe 1 1 4
Laboratorijske vježbe 7 2 4
Seminar 15 1 2
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Baze podataka 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (dva kolokvija iz predavanja) 45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Projekt20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vjezbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
Prvi kolokvij iz predavanja 20 8 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Drugi kolokvij iz predavanja 25 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Kolokvij - laboratorijske vježbe 25 20 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij se održava/ponavlja prije svakog ispitnog roka. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.
Projekt 20 0 Samostalni, obavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student mora samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt na temu modeliranja baza podataka. Konkretna tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Projekt se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Baze podataka 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća 3 modela:

M1 [redovna kontinuiranost]:  studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima. U tom slučaju trebaju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente;

M2 [izvanredna kontinuiranost]: studenti polažu kolokvije, brane seminarski rad te idu na zaključni ispit u terminima definiranim za redovne studente, ali ne moraju prisustvovati redovnoj nastavi;

M3 [klasični ispit]: ako studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja M1 i M2, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Prije usmenog dijela ispita studenti moraju imati pozitivno ocijenjen seminarski rad (ako su isti odabrali), a prije pismenog dijela ispita laboratorijske vježbe.

 

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (dva kolokvija iz predavanja) 45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Projekt20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vjezbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
Prvi kolokvij iz predavanja 20 8 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Drugi kolokvij iz predavanja 25 10 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Kolokvij - laboratorijske vježbe 25 20 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij se održava/ponavlja prije svakog ispitnog roka. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.
Projekt 20 0 Samostalni, obavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student mora samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt na temu modeliranja baza podataka. Konkretna tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Projekt se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh