FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Baze podataka 2 npp:72610

Engleski naziv

Databases 2

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj ovog predmeta je da osposobi studente za razumijevanje i primjenu metoda oblikovanja baza podataka. Sadržaj kolegija je fokusiran na oblikovanje relacijskih baza podataka, jer je tehnologija relacijskih baza podataka, kao danas dominantna komercijalna tehnologija, temelj za razvoj: relacijsko/objektnih sustava, sustava za upravljanje temporalnim bazama podataka i bazama znanja, te skladišta podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti konceptualno modelirati aplikacijsku domenu, a zatim primjenom metoda logičkog i fizičkog oblikovanja baza podataka trebaju moći oblikovati korektnu i kvalitetnu shemu relacijske baze podataka. Kako studenti obično imaju (ne malih) problema u formalizaciji problemskih domena, drugi, ne manje važan, cilj kolegija je da studente upozna s elementima formalnog jezika za baze podataka. Time će studenti moći potpunije razumjeti probleme baza podataka i steći potrebno znaje za višu razinu obrazovanja na smjerovima gdje tehnologija baza podataka igra važnu ili centralnu ulogu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Laboratorijske vježbe
16sati

Ishodi učenja predmeta

 • implementirati shemu baze podataka u SQL-u
 • opisati evoluciju tehnologije baza podataka
 • ostvariti konceptualno (semantičko) oblikovanje baze podataka primjenom ER ili UML modeliranja
 • primijeniti metode logičkog oblikovanja baze podataka u transformaciji konceptualne sheme baze podataka u korektnu (dosegnuta najviša moguća normalna forma) i kvalitetnu (čuvanje informacije i zavisnosti) shemu baze podataka
 • razumijeti ulogu baza podataka u izgradnji: skladišta podataka i poslovne inteligencije, višeagentnih sustava, semantičkog weba, baza znanja, KM rješenja,..
 • razumjeti problem oblikovanja baze podataka
 • reprezentirati i analizirati semantiku poslovnih pravila primjenom simboličke logike
 • revidirati dobiveni dizajn baze podataka u skladu s aplikacijskim zahtjevima (izbor optimalnog dizajna u skupu međusobno logičkih ekvivalentnih dizajna)
 • transformirati konceptualni model baze podataka u shemu relacijske baze podataka

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Upoznavanje studenata sa: sadržajem i ulogom predmeta, literaturom, organizacijom nastave, načinom polaganja ispita. Problem oblikovanja baze podataka.
 • Grafički jezici za konceptualno oblikovanje baze podataka
  Koncepti i realnost. Objekti. Povezivanje objekata. Grafički jezici: ER, , UML, ORM.
 • Elementi konceptualnog (semantičkog) oblikovanja (I dio)
  Koncept, tip entiteta, klasa. Skupovi objekata (entiteta). Atributi. Veze. Dijagrami. Multiplicitet binarnih veza. Stupanj veze. Uloge u vezama. Atributi veza.
 • Elementi konceptualnog oblikovanja (II dio)
  Asocijacije. Klasifikacija. Generalizacija. Agregacija. Podtipovi i nadtipovi. Particije. Generalizacija i nasljeđivanje. Slabi entiteti.
 • Elementi konceptualnog oblikovanja (III dio)
  Modeliranje ograničenja: ključevi, jedinstvenost, referencijalni integritet. Poslovna pravila. Transformacija konceptualnog modela (UML-dijagram) u logički model (shema relacijske baze podataka).
 • Problem logičkog oblikovanja baze podataka
  Shema baze podataka. Baza podataka. Redundancija. Normalizacija. Zavisnosti u bazama podataka. Pregled normalnih formi.
 • Funkcijske zavisnosti
  Sintaksa i semantika funkcijskih zavisnosti. Logička posljedica. Implikacijski problem za funkcijske zavisnosti. Metode rješavaja implikacijskog problema za funkcijske zavisnosti.
 • Tipovi funkcijskih zavisnosti
  Trivijalnost. Parcijalnost.Tranzitivnost. 1NF. Redundancija i anomalije ažuriraja.
 • Dekompozicija relacijske sheme
  Dekompozicija koja čuva informaciju. Dekompozicija koja čuva zavisnosti. Normalne forme: 2NF, 3NF, BCNF.
 • Algoritam sinteze 3NF
  Kanonski pokrivač. Algoritam sinteze 3NF.
 • Višeznačne zavisnosti
  Sintaksa i semantika višeznačnih zavisnosti. Logička posljedica i implikacijski problem. Metode rješavanja implikacijskog problema.
 • Zavisnosti spoja
  Sintaksa i semantika zavisnosti spoja. Logička posljedica i implikacijski problem. Metode rješavanja implikacijskog problema.
 • 4NF i 5NF
  4NF. 5NF. Zaključne napomene o normalizaciji. Denormalizacija.
 • Veza između konceptualnog i logičkog oblikovanja baze podataka
  Poboljšanje sheme relacijske baze podataka primjenom logičkog oblikovanja baze podataka. Praktične preporuke za oblikovanje baze podataka.
 • Evolucija baza podataka
  Relacijske baze podataka. Poopćene relacijske baze podataka. Objektno/relacijske baze podataka. Deduktivne baze podataka. XML i baze podataka.

Sadržaj seminara/vježbi

 • ERA modeliranje
  Definiranje entiteta, veza i atributa. Veza jedan-jedan, jeda-više i više-više. Unarne veze. Binarne veze. Veze višeg reda. Izrada ERA dijagrama. Primjeri.
 • Reverzno inženjerstvo
  Izrada ERA dijagrama (pomoću odabranog alata) na temelju postojeće baze. Analiza dobivenog dijagrama. Dostupni alati za sustav PostgreSQL.
 • Modeliranje odabranih aplikacijskih domena
  Izgradnja ERA dijagrama za nekoliko odabranih primjera. Pravila pretvorbe ERA dijagrama u relacijski model.
 • Izgradnja jednostavne aplikacije
  Izgradnja ERA dijagrama na temelju specifikacije zahtjeva. Implementacija baze podataka na temelju dijagrama. Izgradnja formi (WEB sučelja) za rad s implementiranom bazom.
 • UML
  Osnove. Dijagrami. Statika i dinamika. Modeliranje baza podataka korištenjem UML-a.

Alati koji se koriste na predmetu

 • pgDesigner
  Grafički alat za konceptualno modeliranje baza podataka namijenjen za sustav PostgreSQL.
 • Umbrello
  Alat za izradu UML dijagrama

Osnovna literatura

 • Maleković, M. Predavanja
 • Teorey, T.; Lightstone, S.; Nadeau, T. Database Modeling and Design. Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
 • Mata-Toledo, R.A.; Cushman, P.K. Schaum's outline of Fundamentals of Relational Databases. McGraw-Hill, New York, 2000.

Dopunska literatura

 • Date, C.J.; Kannan, A.; Swamynathan, S. An Introduction to Database Systems. 8th ed., Pearson Education, Dorling Kindersley, 2006.
 • Garcia-Molina, H.; Ullman, J.D.; Widom, J. Database Systems: The Complete Book. 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.

Preduvjeti

 • Baze podataka 1
  Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka

Slični predmeti

 • Baze podataka: EF, FER, FF
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Rabuzin Kornelije Predavanje 15 2 1
Seminar 0 0 0
Šestak Martina Laboratorijske vježbe 1 1 5
Laboratorijske vježbe 7 2 5
Seminar 15 1 4
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Baze podataka 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Studenti su dužni prijaviti se na Moodle stranice kolegija na početku semestra.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja)45
Kolokvij - laboratorijske vježbe10
Projekt35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vježbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
Prvi kolokvij iz predavanja 15 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Obvezno prisustvovanje
Drugi kolokvij iz predavanja 30 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno. Obvezno prisustvovanje
Kolokvij - laboratorijske vježbe 10 8 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij se održava/ponavlja prije svakog ispitnog roka. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.
Projekt 35 10 Samostalni, obavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student mora samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt na temu modeliranja baza podataka. Konkretna tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana.
Projekt se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za obranu projekta su položene laboratorijske vježbe.
Pozitivno ocijenjen projekt uvjet je za prolaznu ocjenu.


Baze podataka 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća 3 modela:

M1 [redovna kontinuiranost]:  studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima. U tom slučaju trebaju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente;

M2 [izvanredna kontinuiranost]: studenti polažu kolokvije, brane seminarski rad te idu na zaključni ispit u terminima definiranim za redovne studente, ali ne moraju prisustvovati redovnoj nastavi;

M3 [klasični ispit]: ako studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja M1 i M2, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Prije usmenog dijela ispita studenti moraju imati pozitivno ocijenjen seminarski rad (ako su isti odabrali), a prije pismenog dijela ispita laboratorijske vježbe.

Napomena: Kod izlaska na izvanredni rok studenti se trebaju mailom najaviti kako bi mogli pristupiti kolokviju iz vježbi.

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja) 45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)10
Projekt35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 30 +
Kolokvij vježbe + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja i vježbi kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemskih oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
Prvi kolokvij iz predavanja 15 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno.
Obvezno prisustvovanje
Drugi kolokvij iz predavanja 30 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Prisustvovanje je obavezno. Obvezno prisustvovanje
Kolokvij - laboratorijske vježbe 10 8 Rješavanje zadataka na računalu uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij se održava/ponavlja prije svakog ispitnog roka. Jednom položeni kolokvij vrijedi cijelu akademsku godinu.
Projekt 35 10 Samostalni, obavezni projekt koji se dodjeljuje najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student mora samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt na temu modeliranja baza podataka. Konkretna tema se dogovora s nastavnikom. Pismeni dio rada i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Moodle unutar zadanog roka, nakon čega slijedi obrana. Projekt se može braniti sukladno objavljenim terminima za obranu. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Uvjet za obranu projekta su položene laboratorijske vježbe.
Pozitivno ocijenjen projekt uvjet je za prolaznu ocjenu.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh