FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Projektiranje informacijskih sustava npp:72611

Engleski naziv

Information Systems Development

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Studenti trebaju uočiti da svaki složeni organizacijski (ili objektni) sustav ima svoj informacijski (pod)sustav, koji omogućava njegovo učinkovito djelovanje, upravljanje sustavom te rast i razvoj u promjenljivim uvjetima. Zahtjevi za novi IS moraju se izvesti na osnovu analize poslovnih procesa objektnog sustava. Tijekom kolegija treba ovladati strukturnim i objektnim metodama za planiranje, analizu, oblikovanje i izvedbu IS-a, kao i metodikama informacijskog inženjerstva. Na temelju stečenih teorijskih znanja studenti moraju biti u stanju realizirati, primjenom novih informatičkih tehnologija, sve faze životnog ciklusa svakog IS-a uz upotrebu CASE-alata. Za planirani IS studenti moraju znati procijeniti njegovu kakvoću te očekivane učinke na poboljšanje poslovanja, a za uvedeni sustav organizirati njegovo održavanje i daljnji razvoj.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • izraditi normalizirani model podataka
 • izraditi plan uvođenja novog informacijskog sustava u organizaciju
 • izraditi razvojnu i korisničku dokumentaciju za informacijski sustav
 • modelirati aplikacije koje čine cjeloviti informacijski sustav
 • obrazovati korisnike za funkcionalnosti novog informacijskog sustava
 • odabrati optimalne ICT za potrebe konkretnog IS-a
 • odabrati prikladnu metodiku za razvoj konkretnog IS-a
 • odrediti informacijski sustav kao dio organizacijskog sustava
 • odrediti optimalnu arhitekturu informacijskog sustava
 • odrediti potrebne tehničke i financijske resurse za uvođenje novog IS-a
 • postaviti mjerila uspješnosti novog informacijskog sustava
 • prepoznati i modelirati poslovne procese u organizacijskom sustavu
 • provesti preustroj poslovnih procesa uz primjenu suvremenih ICT
 • razumjeti ustroj i djelovanje organizacijskog sustava
 • razumjeti zakonitosti evolucijskih modela u razvoju IS-a
 • razviti aplikacije uz upotrebu suvremenog CASE-alata
 • uvesti novi informacijski sustav u organizaciju

Ishodi učenja programa

 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 • razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama

Sadržaj predavanja

 • 1. Poslovni sustav i njegov informacijski sustav (3 sata)
  Definicija i funkcioniranje objektnog sustava. Funkcije i procesi na razini izvođenja, upravljanja i odlučivanja. Genetička i deskriptivna definicija IS-a. Potencijali IS-a za različite razine. Klasifikacija i taksonomija različitih tipova IS-a. Pojam projektiranja IS-a. Četiri osnovna modela u projektu IS-a (procesa, podataka, resursa i organizacije).
 • 2. Životni i razvojni ciklus informacijskog sustava (3 sata)
  Nolan-ova paradigma informatičkog razvoja poduzeća. Boehm-ov model razvoja programske podrške. Earl-ov model planiranja IS-a. Pojam i definicija faza životnog ciklusa IS-a. Pojam projektiranja IS-a i faze provedbe. Pristupi projektiranju IS-a (linearni, evolucijski, prototipni, RAD). Definicija informacijskog inženjerstva.
 • 3. Analiza poslovne tehnologije objektnog sustava (3 sata)
  Definicija procesa i pojam poslovne tehnologije. Temeljni čimbenici za opis organizacijskog sustava. Dekompozicija ciljeva, organizacije i procesa poslovnog sustava. Analiza i modeliranje poslovne tehnologije. Metoda Work Flow i izvedene metode. Pojam reinženjerstva poslovnih procesa. Poslovni procesi kao osnovica za poslovnu tehnologiju i ishodišna točka projektiranja IS-a.
 • 4. Optimalna organizacija i arhitektura informacijskog sustava (3 sata)
  Kriteriji optimalizacije: unutrašnja konzistentnost i vanjska povezanost podsustava. Klase podataka. Matrica procesi/klase, njezina vrijednost P/K-matrice i moguće operacije. Heuristički i egzaktni algoritmi optimizacije strukture IS-a. Optimizacija na osnovu analize afiniteta. Drugi algoritmi optimizacije. Sinteza postupaka oblikovanja optimalne organizacije objektnog sustava i arhitekture njegovog informacijskog sustava.
 • 5. Pregled modernih metodika i metoda projektiranja IS-a (3 sata)
  Pregled postojećih strukturnih i objektnih metodika projektiranja IS-a i faze u kojima se one koriste. %22Top-down%22 planiranje i %22Bottom-up%22 izvedba. Odnos metodika i tehnika projektiranja.
 • 6. Računalna potpora projektiranju informacijskog ustava (3 sata)
  Pojam CASE (Computer Aided System Engineering) i područja upotrebe. Pregled funkcija CASE-alata i aplikacijskih generatora. Standardi za metodike projektiranja IS-a. Moderne metode kao sredstvo sporazumijevanja između korisnika (poslovodstva) i projektanata informacijskih sustava. Pojam i sadržaj riznice (repository, encyclopedia), rječnika i baze podataka.
 • 7. Opće tehnike modeliranja procesa (3 sata)
  Dijagram toka podataka (DTP). Notacija DTP-a (proces, spremište, granični entiteti, tokovi) i pravila primjene. Logički i fizički DTP. Dijagram konteksta i njegova detaljizacija. Akcijski dijagram.
 • 8. Posebne metode i standardi za modeliranje podataka (3 sata)
  Tablice i stabla odlučivanja. HIPO-dijagram i strukturni dijagram, Prevođenje tablica i stabla odlučivanja u akcijski dijagram. IDEF-standardi za DTP. Primjeri DTP-a za različite tipove poslovnih sustava.
 • 9. Tehnike modeliranja podataka (3 sata)
  Model objekti-veze-svojstva (ERA-model). Tip objekta i instanca određenog tipa objekta. Klasifikatori i identifikatori. Martin-ova i Chen-ova notacija. Generalizacija i apstrakcija. Prepoznavanje objekata. Vrsta, tip i brojnost (kardinalnost) veze. Unarne, dvojne, trojne veze i veze višeg reda. Veze 1:1, 1:n, m:n. Opcionalnost veze. Jaki i slabi objekti, objekti-veze. Poopćenje dvojne veze i prevođenje veza višeg reda u dvojne veze.
 • 10. Semantika podatkovnog modela (3 sata)
  Poslovni i tehnički podatkovni model. Logika modeliranja i semantika tipičnih odnosa među objektima. Najčešći primjeri i predlošci ERA-modela (prodaja, posudba, sastavnica, katalog, strukturno stablo ...). Sinteza složenih ERA-modela.
 • 11. Relacijski model podataka (6 sati)
  Pojam relacijske sheme. Relacijska shema kao naslovljena tabela. Atributi i njihove domene. Ključ relacijske sheme. Semantika i korištenje vanjskog ključa. Načela formalne (1NF, 2NF, 3NF) i poslovne normalizacije relacijskog modela. Prevođenje ERA-modela u relacijski model. Katalozi kao poseban tip objekata. Sinteza složenih relacijskih modela. Primjeri i predlošci tipičnih relacijskih modela.
 • 12. Objektni pristup razvoju IS-a (3 sata)
  Osnovni pojmovi objektne analize: objekt, klasa, metoda, učahurivanje, polimorfizam. Analiza strukture i ponašanja objekta. Veze među objektima i pripadnost. Događaji, stanja objekata i dijagram promjene stanja. Shema događaja i objektna shema. OMT i Coad-ova metodika. Use case i njegova uloga u oblikovanju aplikacija. Objektno-orijentirani CASE-alati i područja njihove upotrebe.
 • 13. Modeliranje resursa informacijskog sustava (2 sata)
  Planiranje opreme. Proračun potrebnih kapaciteta. Tipovi računalnih mreža i način njihovog korištenja. Oblici fizičke realizacije složenog sustava (centralizirani, decentralizirani, client-server). Internet tehnologije kao resurs informacijskog sustava.
 • 14. Sinteza sustava (1 sat)
  Podsustavi i njihovo povezivanje u cjelinu. Analogije i preslikavanja. Zachmann-ov model.
 • 15. Upravljanje projektom izgradnje IS-a (3 sata)
  Organizacija projektnog tima. Odnos poslovodstva, stručnjaka za poslovnu tehnologiju i projektanata informacijskog sustava. Načela procjene očekivanih učinaka novog IS-a. Dokumentiranje projekta. Tehnike planiranja i vođenja projekta. Oblik i način izvještavanja i praćenje tijeka odvijanja projekta. Održavanje i praćenje uspješnosti projekta novog IS-a.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1. Dekompozicija (1 sat)
  U alatu Cool:Biz izrada dekompozicijskih dijagrama (dekompozicijski dijagrami ciljeva, problema, procesa, organizacijskih jedinica i lokacija).
 • 2. Matrice (1 sat)
  U alatu Cool:Biz izrada osnovne P/K matrice i upoznavanje ostalih vrsta matrica kao što su: Org. jedinica je odgovorna za proces, proces je opisan UseCase-om ...
 • 3. WFD dijagram (1 sat)
  U alatu Cool:Biz izrada dijagram radnih tokova.
 • 4. OFD dijagram (1 sat)
  U alatu Cool:Biz izrada nove arhitekture IS-a upotrebom konstrukata OFD dijagrama.
 • 5. Dijagrami tokova podataka (1 sat)
  U alatu Cool:Biz izrada dijagrama tokova podataka kontekstualna i detaljna razina.
 • 6. AFD dijagrami (1 sat)
  U alatu Cool:Biz izrada AFD dijagrama, odnosno opisivanje unutarnje logike procesa.
 • 7. ERA i relacijski model
  U alatu Cool:Biz izrada ERA i relacijskog dijagra (izrada modela podataka).
 • 8. Rječnik podataka (1 sat)
  U alatu Clarion upisivanje modela podataka u rječnik podataka.
 • 9. Generiranje procedura (1 sat)
  U alatu Clarion na osnovu upisanog modela podataka i upotrebom čarobnjaka za generiranje procedura aplikacije, generira se aplikacijsko stablo i pokreće nova aplikacija.
 • 10. Predlošci (1 sat)
  U alatu Clarion obrađuju se četri osnovna tipa predložaka: 1. Frame - predložak za generiranje procedure izbornika za pozivanje ostalih procedura u aplikaciji, 2. Browse - predložak za generiranje procedure za tabelarni prikaz sadržaja relacije, 3. Form - predložak za generiranje procedure za unos, promjenu i brisanje sadržaja relacije, 4. Report - predložak za generiranje procedure za ispis sadržaja relacije na pisač.
 • 11. Deklaracija varijabli (1 sat)
  U alatu Clarion za potrebe aplikacije deklarirati lokalne i globalne varijable.
 • 12. Dodavanje izvornog koda u proceduru tipa Browse (1 sat)
  U alatu Clarion dodavanje izvornog clarion koda kako bih se dobila željena funkcionalnost procedure tipa Browse.
 • 13. Dodavanje izvornog koda u proceduru tipa Form (1 sat)
  U alatu Clarion dodavanje izvornog clarion koda kako bih se dobila željena funkcionalnost procedure tipa Form.
 • 14. Dodavanje izvornog koda u proceduru tipa Report (1 sat)
  U alatu Clarion dodavanje izvornog clarion koda kako bih se dobila željena funkcionalnost procedure tipa Report.
 • 15. Lokalizacija (1 sat)
  U alatu Clarion generiranu aplikaciju u potpunosti lokalizirati (prevesti na hrvatski jezik poruke o greškama, upozorenja ...).

Alati koji se koriste na predmetu

 • CoolBiz 5.1
  CASE alata za modeliranje procesa i podataka
 • Clarion EE 6.3
  Generator aplikacija

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na Moodlu
 • Hoffer J. A., George J. F., Valacich J. S. Modern Systems Analysis and Design. 5th ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2007.

Dopunska literatura

 • Encyclopedia of Information Systems. Editor H. Bigoli. Academic Press, New York, 2002.

Preduvjeti

 • Baze podataka 1
  Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka
 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.
 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata
 • Modeliranje poslovnih procesa
  Suvremene ICT se danas koriste za izgradnju takvih informacijskih sustava koji podržavaju temeljne poslovne procese organizacije. Poslovni procesi su stoga u središtu pozornosti poslovnih ljudi, praktičara i znanstvenika koji se bave razvojem informacijskih sustava. Projekti unapređenja poslovne izvrsnosti, uz potporu suvremenih ICT, obuhvaćaju danas široki spektar upravljačkih aktivnosti i znanstvenih metoda poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) ili business process modelling (BPM). Zajednička svojstva svih tih metoda je modeliranje poslovnih procesa i procjenjivanje učinaka unapređenja, prije nego se pristupa njihovoj provedbi. Studenti će tijekom slušanja ovog kolegija naučiti kako modelirati poslovne procese u organizaciji,anticipirajući pri tome potencijale suvremenih ICT, te kako primijeniti metode BPR-a i BPM-a za postizanje poslovne izvrsnosti. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će upotpuniti korištenjem suvremenih alata za računalom podržano modeliranje poslovnih procesa. Znanja stečena na ovom kolegiju omogućti će diplomiranim studentima da rade kaoposlovni analitičari, menadžeri, planeri strateškog razvoja organizacije, razvojni stručnjaci za planiranje i uvođenje suvrenih ICT te konzultanti za poslovnu izvrsnost, razvoj IS-a i moderne oblike poslovanja.
 • Operacijski sustavi 1
  Operacijski sustavi su bitni dijelovi svakog računalnog sustava te predmet o operacijskim sustavima predstavlja važan dio nastave u obrazovanju poveznim, na neki način, s računalima. Računalni se sustav može podijeliti u četiri razine: razinu sklopovlja, razinu operacijskih sustava, razinu primjenskih programa i razinu korisnika. Operacijski je sustav skup programa koji djeluju kao posrednici između sklopovlja i primjenskih programa te korisnika. Osnovni je cilj predmeta kod studenata razviti razumijevanje da operacijski sustavi služe dvijema svrhama: prvo, da operacijski sustavi moraju raspodijeliti računalne aktivnosti tako da osiguraju dobru iskorištenost računalnih sredstava i, drugo, da uspostave prikladno okruženje za pripremu i izvođenje progra
 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima
 • Poslovna ekonomija
  Temeljni cilj kolegija je razviti kod studenata ekonomski način razmišljanja i zaključivanja, te im pružiti osnovna znanja iz ekonomije poslovnih sustava. Unutar temeljnog cilja sustavno se razrađuje tematika vezana uz osnovnu gospodarsku jedinicu poduzeće, i to od samog osnivanja, preko uključivanja u ekonomski sustav i interakcije u sustav, preko djelovanja do evaluacije poslovanja.

Slični predmeti

 • Boston University
 • Manchester Metropolitan University
 • Bentley College
 • DePaul University Chicago, School of Computer Science, Telecommunications and Information Systems
 • University of Newcastle, Faculty of Science and Information Technology
 • University of Minnesota, MIS Research Center
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Andročec Darko Laboratorijske vježbe 15 1 6
Seminar 15 1 2
Strahonja Vjeran Predavanje 15 3 1
Tomičić-Pupek Katarina Laboratorijske vježbe 15 1 4
Seminar 15 1 2
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh