FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Računovodstvo npp:72612

Engleski naziv

Accountancy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s teoretskim postavkama o računovodstvu u poduzeću i primjenom tih postavki. Studenti izučavaju zadatke pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim uvjetima gospodarenja. Posebna znanja stječu iz područja računovodstvenog praćenja poslovanja poduzeća i korištenju podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija. U okviru toga, studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena prema načelima dvostavnog knjigovodstva, upoznaju se s računovodstvenim načelima, primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. Studenti također sastavljaju temeljna financijska izvješća. Temeljna znanja koja se stječu ovim kolegijem osnova su za vođenje poduzeća i nadzor nad odvijanjem svih poslovnih transakcija

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • primijeniti logiku dvostavnog financijskog računovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 • razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene elemente – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 • razumijeti logiku dvostavnog financijskog računovodstva
 • razumijeti povezanost finacijskih izvještaja
 • razumijeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku
 • razumjeti i primijeniti različite metode obračuna amortizacije te razumjeti njihov utjecaj na poslovni rezultat
 • razumjeti i primijeniti različite metode utroška zaliha te razumjeti njihov utjecaj na poslovni rezultat
 • sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 • sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjarazumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci

Sadržaj predavanja

 • Uvod u računovodstvo i njegova koncepcija
  Temeljne karakteristike računovodstva poduzeća. Funkcioniranje računovodstvenog informacijskog sustava i informacije koje treba osigurati. Računovodstvena funkcija. Računovodstveni proces.
 • Računovodstvo i propisi poslovanja računovodstva
  Zadaci računovodstva. Ciljevi računovodstva. Računovodstvena načela. Međunarodni računovodstveni standardi i računovodstvene politike. Zakon o računovodstvu. Pregled računskog plana.
 • Imovina i izvori imovine poduzeća
  Pregled osnovnih računovodstvenih kategorija. Dugotrajna imovina (nematerijalna, materijalna, financijska, potraživanja), kratkotrajna imovina (zalihe, potraživanja i ostala prava, financijska imovina, novac u banci ili blagajni). Cirkuliranje kratkotrajne imovine. Aktivna vremenska razgraničenja. Kapital i rezerve, dugoročne obveze, tekuće ili kratkoročne obveze. Pasivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveni događaji i isprave
  Poslovne i knjigovodstvene promjene. Obilježja knjigovodstvenog događaja. Knjigovodstveno dokazivanje nastale poslovne promjene. Knjigovodstvene isprave (vrste, kontrola, čuvanje). Cirkulacija isprava.
 • Računovodstvena kontrola
  Interna i eksterna kontrola. Likvidatura knjigovodstvenih isprava (tekuća, naknadna, iznenadna). Modeli kontrole. Ispitivanje formalne, suštinske i računske strane ispravnosti isprava. Inventura. Načela inventure. Obveza i obveznici inventure. Vrste inventure (potpuna, djelomična, redovna, izvanredna, kontinuirana). Faze inventure.
 • Temeljna financijska izvješća - Bilanca poduzeća
  Bilanca kao jedan od temeljnih financijskih izvješća. Koncept, funkcija i izgled bilance. Sastav bilance. Aktiva i pasiva. Obračunske kategorije. Oblici i tipovi bilance. Vrste bilance. Kriteriji unošenja bilančnih pozicija. Bilančna načela. Korektivna konta. Kvalitativne i kvantitativne bilančne promjene.
 • Temeljna financijska izvješća – Račun dobiti i gubitka i ostala izvješća
  Račun dobiti i gubitka. Priznavanje prihoda i rashoda. Koncepti i pravila koji se trebaju poštivati prilikom priznavanja prihoda i rashoda i prilikom sastavljanja računa dobiti i gubitka. Izvješće o novčanom tijeku. Primici i izdaci. Razlikovanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Izvješće o promjeni kapitala i Bilješke uz financijska izvješća. Povezanost informacija iz financijskih izvješća.
 • Poslovne knjige i računovodstvena konta
  Poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige). Metode upisivanja poslovnih promjena u poslovne knjige. Računovodstvena konta (računi): oblici i vrste (prema kvaliteti prikazanog stanja, elementima uspjeha, samostalnosti, mogućnosti raščlanjivanja prometa i salda, položaju u bilanci). Pravila knjiženja na kontima (aktive, pasive, prihoda i rashoda), metoda dvostavnog knjigovodstva, korespondencija konta. Pozitivne i negativne promjene. Otvaranje i zaključak konta. Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (novac i potraživanja)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Promjene na žiro računu, novčano poslovanje, prijelazni žiro račun i njegove funkcije. Blagajničko poslovanje, blagajnički izvještaj, inozemna sredstva plaćanja, vrijednosni papiri, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, aktivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe materijala, zalihe gotovih proizvoda i robe)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Zalihe materijala, zalihe sitnog inventara i rezervnih dijelova, zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda te zalihe robe u trgovini. Obračun troškova kupnje zaliha materijala. Metode obračuna utroška materijala (periodični i kontinuirani obračun: FIFO, LIFO, Prosječne cijene…). Usporedba rezultata obračuna. Vrijednosno usklađenje. Formiranje zaliha proizvodnje. Obračun troškova nabave robe, prodaja robe u veleprodaji. Računovodstvo trgovine na malo.
 • Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine
  Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine: nematerijalna, materijalna i financijska imovina. Nabava, stjecanje i izgradnja dugotrajne imovine. Trošak amortizacije, obračun amortizacije, metode amortizacije (vremenske: linearna, degresivna, progresivna; funkcionalna). Povlačenje i otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme.
 • Računovodstveno praćenje obveza i kapitala (glavnice)
  Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i pasivna vremenska razgraničenja. Obveze prema dobavljačima, obveze za izdane vrijednosne papire, obveze s osnove dugoročnih i kratkoročnih zajmova te obveze prema kreditnim institucijama. Obveze prema zaposlenima i ostale obveze.
 • Računovodstveno praćenje troškova poslovanja
  Troškovi proizvodnje, neproizvodni troškovi; porezno priznati i nepriznati troškovi. Troškovi materijala, troškovi usluge promidžbe, sponzorstva. Troškovi osoblja i ostali troškovi, raspored troškova. Obračun i knjiženje plaće. Kalkulacije cijene. Raspored troškova.
 • Računovodstveno praćenje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja
  Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga, prihodi od prodaje trgovačke robe, ostali poslovni prihodi, izvanredni prihodi. Kriteriji za priznavanje prihoda i rashoda. Priznavanje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja (raspored dobitka, gubitak iznad visine kapitala).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Računovodstvene kategorije
  Razvrstavanje osnovnih računovodstvenih kategorija: imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi.
 • Bilanca
  Utvrđivanje osnovnih elemenata bilance. Razvrstavanje aktive i pasive te sastavljanje bilance poduzeća.
 • Račun dobiti i gubitka
  Utvrđivanje osnovnih elemenata računa dobiti i gubitka poduzeća. Razvrstavanje prihoda i rashoda te sastavljanje računa dobiti i gubitka poduzeća.
 • Izvještaj o novčanom toku
  Utvrđivanje osnovnih elemenata izvještaja o novčanom toku. Razvrstavanje primitaka i izdataka te sastavljanje izvještaja o novčanom toku poduzeća.
 • Povezivanje osnovnih financijskih izvještaja
  Na temelju nastalih poslovnih promjena sastavljaju se financijski izvještaji, utvrđuje se i analizira njihova povezanost.
 • Dvostavno knjigovodstvo
  Temelji knjiženja i dvostavnog knjigovodstva. Rješavanje temeljnih zadataka povezanih uz osnovnu logiku knjiženja. Knjiženje u dnevniku i glavnoj knjizi (korištenje T konta).
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (Novčano poslovanje i potraživanja)
  Evidencija poslovnih događaja vezanih uz novčano poslovanje, uplate i isplate, žiro račun, blagajničko poslovanje, devizni račun, poslovanje s inozemstvom. Sastavljanje blagajničkog izvještaja. Sastavljanje analitičke evidencije kupaca.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe materijala, gotovih proizvoda i robe)
  Evidencija poslovnih događaja vezanih uz nabavu i utoršak zaliha materijala, sitnog inventara, robe i gotovih proizvoda. Sastavljanje analitičke evidencije materijala prema metodama FIFO, LIFO i prosječne ponderirane cijene. Utvrđivanje troškova i cijena u maloprodaji i veleprodaji. Računovodstveno praćenje veleprodaje i maloprodaje. Evidencija poslovnih događaja vezanih uz doradu materijala. Kalkulacije kala, razlike u cijeni robe.
 • Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine
  Evidencija poslovnih događaja vezanih uz nabavu, prodaju i rashodovanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Računovodstveno praćenje dugotrajne financijske imovine. Obračun amortizacije prema progresivnoj, degresivnoj i linearnoj metodi. Računovodstveno praćenje i obračun amortizacije.
 • Računovodstveno praćenje obveza i kapitala
  Osnivanje poduzeća i evidencija u poslovnim knjigama. Evidencija poslovnih promjena vezanih uz obveze prema dobavljačima, za izdane vrijednosne papire, obveze prema zaposlenima. Sastavljanje analitičke evidencije dobavljača.
 • Računovodstveno praćenje troškova i utvrđivanje rezultata poslovanja
  Evidencija u poslovnim knjigama troškova proizvodnje, porezno priznatih i porezno nepriznatih troškova materijala, usluga, sponzorstva, troškovi osoblja. Obračuni troškova plaća ovisno o ugovorima. Knjiženje plaća. Raspored troškova. Evidencija prihoda u poduzeću. Priznavanje prihoda i rashoda. Utvrđivanje rezultata poslovanja, rasporeda dobiti.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate

Osnovna literatura

 • Žager, K. et al. Osnove računovodstva : računovodstvo za neračunovone. HZRFD i Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 2007.
 • Miko, L., Kukec S. K. Računovodstvo. 2 izd. TIVA i FOI, Varaždin, 2008.

Dopunska literatura

 • Belak, V. Profesionalno računovodstvo : prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima. Zgombić & Partneri, Zagreb, 2006.
 • Gulin, D. et al. Računovodstvo trgovačkih društava : uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2006.
 • Dražić, L. I., Mamić, S. I., Tušek B. Računovodstvo : priručnik za vježbe. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2004.
 • Časopis Računovodstvo, revizija i financije; RRiF-plus, Zagreb.
 • Časopis Računovodstvo i financije; HZRiFD, Zagreb.

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Slični predmeti

 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Keglević Kozjak Suzana Seminar 15 2 3
Kovšca Vladimir Predavanje 2 2 1
Šestanj Perić Tanja Predavanje 13 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh