FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Računovodstvo npp:72612

Engleski naziv

Accountancy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s teoretskim postavkama o računovodstvu u poduzeću i primjenom tih postavki. Studenti izučavaju zadatke pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim uvjetima gospodarenja. Posebna znanja stječu iz područja računovodstvenog praćenja poslovanja poduzeća i korištenju podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija. U okviru toga, studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena prema načelima dvostavnog knjigovodstva, upoznaju se s računovodstvenim načelima, primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. Studenti također sastavljaju temeljna financijska izvješća. Temeljna znanja koja se stječu ovim kolegijem osnova su za vođenje poduzeća i nadzor nad odvijanjem svih poslovnih transakcija

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • primijeniti logiku dvostavnog financijskog računovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 • razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene elemente – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 • razumijeti logiku dvostavnog financijskog računovodstva
 • razumijeti povezanost finacijskih izvještaja
 • razumijeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku
 • razumjeti i primijeniti različite metode obračuna amortizacije te razumjeti njihov utjecaj na poslovni rezultat
 • razumjeti i primijeniti različite metode utroška zaliha te razumjeti njihov utjecaj na poslovni rezultat
 • sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 • sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjarazumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci

Sadržaj predavanja

 • Uvod u računovodstvo i njegova koncepcija
  Temeljne karakteristike računovodstva poduzeća. Funkcioniranje računovodstvenog informacijskog sustava i informacije koje treba osigurati. Računovodstvena funkcija. Računovodstveni proces.
 • Računovodstvo i propisi poslovanja računovodstva
  Zadaci računovodstva. Ciljevi računovodstva. Računovodstvena načela. Međunarodni računovodstveni standardi i računovodstvene politike. Zakon o računovodstvu. Pregled računskog plana.
 • Imovina i izvori imovine poduzeća
  Pregled osnovnih računovodstvenih kategorija. Dugotrajna imovina (nematerijalna, materijalna, financijska, potraživanja), kratkotrajna imovina (zalihe, potraživanja i ostala prava, financijska imovina, novac u banci ili blagajni). Cirkuliranje kratkotrajne imovine. Aktivna vremenska razgraničenja. Kapital i rezerve, dugoročne obveze, tekuće ili kratkoročne obveze. Pasivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveni događaji i isprave
  Poslovne i knjigovodstvene promjene. Obilježja knjigovodstvenog događaja. Knjigovodstveno dokazivanje nastale poslovne promjene. Knjigovodstvene isprave (vrste, kontrola, čuvanje). Cirkulacija isprava.
 • Računovodstvena kontrola
  Interna i eksterna kontrola. Likvidatura knjigovodstvenih isprava (tekuća, naknadna, iznenadna). Modeli kontrole. Ispitivanje formalne, suštinske i računske strane ispravnosti isprava. Inventura. Načela inventure. Obveza i obveznici inventure. Vrste inventure (potpuna, djelomična, redovna, izvanredna, kontinuirana). Faze inventure.
 • Temeljna financijska izvješća - Bilanca poduzeća
  Bilanca kao jedan od temeljnih financijskih izvješća. Koncept, funkcija i izgled bilance. Sastav bilance. Aktiva i pasiva. Obračunske kategorije. Oblici i tipovi bilance. Vrste bilance. Kriteriji unošenja bilančnih pozicija. Bilančna načela. Korektivna konta. Kvalitativne i kvantitativne bilančne promjene.
 • Temeljna financijska izvješća – Račun dobiti i gubitka i ostala izvješća
  Račun dobiti i gubitka. Priznavanje prihoda i rashoda. Koncepti i pravila koji se trebaju poštivati prilikom priznavanja prihoda i rashoda i prilikom sastavljanja računa dobiti i gubitka. Izvješće o novčanom tijeku. Primici i izdaci. Razlikovanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Izvješće o promjeni kapitala i Bilješke uz financijska izvješća. Povezanost informacija iz financijskih izvješća.
 • Poslovne knjige i računovodstvena konta
  Poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige). Metode upisivanja poslovnih promjena u poslovne knjige. Računovodstvena konta (računi): oblici i vrste (prema kvaliteti prikazanog stanja, elementima uspjeha, samostalnosti, mogućnosti raščlanjivanja prometa i salda, položaju u bilanci). Pravila knjiženja na kontima (aktive, pasive, prihoda i rashoda), metoda dvostavnog knjigovodstva, korespondencija konta. Pozitivne i negativne promjene. Otvaranje i zaključak konta. Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (novac i potraživanja)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Promjene na žiro računu, novčano poslovanje, prijelazni žiro račun i njegove funkcije. Blagajničko poslovanje, blagajnički izvještaj, inozemna sredstva plaćanja, vrijednosni papiri, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, aktivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe materijala, zalihe gotovih proizvoda i robe)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Zalihe materijala, zalihe sitnog inventara i rezervnih dijelova, zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda te zalihe robe u trgovini. Obračun troškova kupnje zaliha materijala. Metode obračuna utroška materijala (periodični i kontinuirani obračun: FIFO, LIFO, Prosječne cijene…). Usporedba rezultata obračuna. Vrijednosno usklađenje. Formiranje zaliha proizvodnje. Obračun troškova nabave robe, prodaja robe u veleprodaji. Računovodstvo trgovine na malo.
 • Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine
  Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine: nematerijalna, materijalna i financijska imovina. Nabava, stjecanje i izgradnja dugotrajne imovine. Trošak amortizacije, obračun amortizacije, metode amortizacije (vremenske: linearna, degresivna, progresivna; funkcionalna). Povlačenje i otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme.
 • Računovodstveno praćenje obveza i kapitala (glavnice)
  Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i pasivna vremenska razgraničenja. Obveze prema dobavljačima, obveze za izdane vrijednosne papire, obveze s osnove dugoročnih i kratkoročnih zajmova te obveze prema kreditnim institucijama. Obveze prema zaposlenima i ostale obveze.
 • Računovodstveno praćenje troškova poslovanja
  Troškovi proizvodnje, neproizvodni troškovi; porezno priznati i nepriznati troškovi. Troškovi materijala, troškovi usluge promidžbe, sponzorstva. Troškovi osoblja i ostali troškovi, raspored troškova. Obračun i knjiženje plaće. Kalkulacije cijene. Raspored troškova.
 • Računovodstveno praćenje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja
  Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga, prihodi od prodaje trgovačke robe, ostali poslovni prihodi, izvanredni prihodi. Kriteriji za priznavanje prihoda i rashoda. Priznavanje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja (raspored dobitka, gubitak iznad visine kapitala).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Računovodstvene kategorije
  Razvrstavanje osnovnih računovodstvenih kategorija: imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi.
 • Bilanca
  Utvrđivanje osnovnih elemenata bilance. Razvrstavanje aktive i pasive te sastavljanje bilance poduzeća.
 • Račun dobiti i gubitka
  Utvrđivanje osnovnih elemenata računa dobiti i gubitka poduzeća. Razvrstavanje prihoda i rashoda te sastavljanje računa dobiti i gubitka poduzeća.
 • Izvještaj o novčanom toku
  Utvrđivanje osnovnih elemenata izvještaja o novčanom toku. Razvrstavanje primitaka i izdataka te sastavljanje izvještaja o novčanom toku poduzeća.
 • Povezivanje osnovnih financijskih izvještaja
  Na temelju nastalih poslovnih promjena sastavljaju se financijski izvještaji, utvrđuje se i analizira njihova povezanost.
 • Dvostavno knjigovodstvo
  Temelji knjiženja i dvostavnog knjigovodstva. Rješavanje temeljnih zadataka povezanih uz osnovnu logiku knjiženja. Knjiženje u dnevniku i glavnoj knjizi (korištenje T konta).
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (Novčano poslovanje i potraživanja)
  Evidencija poslovnih događaja vezanih uz novčano poslovanje, uplate i isplate, žiro račun, blagajničko poslovanje, devizni račun, poslovanje s inozemstvom. Sastavljanje blagajničkog izvještaja. Sastavljanje analitičke evidencije kupaca.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe materijala, gotovih proizvoda i robe)
  Evidencija poslovnih događaja vezanih uz nabavu i utoršak zaliha materijala, sitnog inventara, robe i gotovih proizvoda. Sastavljanje analitičke evidencije materijala prema metodama FIFO, LIFO i prosječne ponderirane cijene. Utvrđivanje troškova i cijena u maloprodaji i veleprodaji. Računovodstveno praćenje veleprodaje i maloprodaje. Evidencija poslovnih događaja vezanih uz doradu materijala. Kalkulacije kala, razlike u cijeni robe.
 • Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine
  Evidencija poslovnih događaja vezanih uz nabavu, prodaju i rashodovanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Računovodstveno praćenje dugotrajne financijske imovine. Obračun amortizacije prema progresivnoj, degresivnoj i linearnoj metodi. Računovodstveno praćenje i obračun amortizacije.
 • Računovodstveno praćenje obveza i kapitala
  Osnivanje poduzeća i evidencija u poslovnim knjigama. Evidencija poslovnih promjena vezanih uz obveze prema dobavljačima, za izdane vrijednosne papire, obveze prema zaposlenima. Sastavljanje analitičke evidencije dobavljača.
 • Računovodstveno praćenje troškova i utvrđivanje rezultata poslovanja
  Evidencija u poslovnim knjigama troškova proizvodnje, porezno priznatih i porezno nepriznatih troškova materijala, usluga, sponzorstva, troškovi osoblja. Obračuni troškova plaća ovisno o ugovorima. Knjiženje plaća. Raspored troškova. Evidencija prihoda u poduzeću. Priznavanje prihoda i rashoda. Utvrđivanje rezultata poslovanja, rasporeda dobiti.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate

Osnovna literatura

 • Žager, K. et al. Osnove računovodstva : računovodstvo za neračunovone. HZRFD i Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 2007.
 • Miko, L., Kukec S. K. Računovodstvo. 2 izd. TIVA i FOI, Varaždin, 2008.

Dopunska literatura

 • Belak, V. Profesionalno računovodstvo : prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima. Zgombić & Partneri, Zagreb, 2006.
 • Gulin, D. et al. Računovodstvo trgovačkih društava : uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2006.
 • Dražić, L. I., Mamić, S. I., Tušek B. Računovodstvo : priručnik za vježbe. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2004.
 • Časopis Računovodstvo, revizija i financije; RRiF-plus, Zagreb.
 • Časopis Računovodstvo i financije; HZRiFD, Zagreb.

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije na području mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije, te razumijevanje međuovisnosti i povezanosti ova tri područja. Stečena znanja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se djelomice osposobiti za analizu ekonomskih problema, a usvajanje makroekonomskih pojmova omogućit će praćenje ekonomske politike i razumijevanje utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća

Slični predmeti

 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Keglević Kozjak Suzana Seminar 7 2 2
Seminar 8 2 2
Kutnjak Ana Seminar 15 2 1
Šestanj Perić Tanja Predavanje 15 2 2
Seminar 7 2 2
Seminar 8 2 2
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Računovodstvo - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 130
Kolokvij 250
Kolokvij 315
Aktivnosti na seminarima 5
Dolasci na predavanja (9 ili više dolazaka na predavanja)0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Svaki student koji uz zadovoljenje uvjeta bodova po elementima praćenja ukupno ostvari 50 i više bodova te ima 9 ili više dolazaka na predavanja može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 40 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +
Kolokvij 3 + 20.0 30.0 50.0 20 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 30 15 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju,
- kraćih i dužih otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Student koji na kraju semestra temeljem svih elemenata praćenja ima ukupno 50 ili više bodova, ali nije ostvario minimalni uvjet na kolokviju 1, imat će obavezan usmeni ispit iz tog dijela gradiva. Student može pristupiti ostalim kolokvijima.
Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokvij 2 50 25 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju,
- kraćih i dužih otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Student koji na kraju semestra temeljem svih elemenata praćenja ima ukupno 50 ili više bodova, ali nije ostvario minimalni uvjet na kolokviju 2, imat će obavezan usmeni ispit iz tog dijela gradiva. Student može pristupiti trećem kolokviju.
Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokvij 3 15 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju,
- kraćih i dužih otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnosti na seminarima 5 Studenti sudjeluju u kratkim provjerama razumijevanja obrađenog gradiva. Provjere se obavljaju u sklopu seminara.
Student ostvaruje 5 bodova ukoliko sudjeluje na 9 ili više seminara. Sudjelovanje na manjem broju seminara ne nosi nikakve bodove. Evidencija dolazaka počinje u 2. tjednu nastave.
Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na predavanja 0 Obavezno je prisustvovanje na 9 predavanja. Evidencija dolazaka počinje od 2. tjedna nastave.
Student koji na kraju semestra temeljem svih elemenata praćenja ima ukupno 50 ili više bodova, ali ima manje od 9 dolazaka na predavanja, imat će obavezan usmeni ispit iz cijelog gradiva.
Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Šestanj-Perić, T., Keglević Kozjak, S.: Računovodstvo, 2016., skripta dostupna na Moodle-u
 2. Miko, L., Kukec, S., Računovodstvo, Tiva tiskara, Varaždin, 2008.
 3. Žager, K. et al, Računovodstvo I: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2016.

Dopunska:

 1. Belak, V. et al., Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, RRiF-plus d.o.o., Zagreb 2014.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit piše se 90 minuta, a sastoji se od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz računske zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% teorijskog dijela i 50% računskog dijela pismenog ispita. Ukoliko računski zadaci nisu riješeni minimalno 50%, to automatski znači pad na ispitu te se teorija neće ni gledati. Ukoliko su računski zadaci riješeni 50% ili više, a teorija manje od 50%, to također znači pad na ispitu.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Računovodstvo - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.

 

Izvanredni studenti mogu se uključiti u kontinuirano praćenje te tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.LITERATURA:
Osnovna:

 1. Šestanj-Perić, T., Keglević Kozjak, S.: Računovodstvo, 2016., skripta dostupna na Moodle-u
 2. Miko, L., Kukec, S., Računovodstvo, Tiva tiskara, Varaždin, 2008.
 3. Žager, K. et al, Računovodstvo I: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2016.

Dopunska:

 1. Belak, V. et al., Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, RRiF-plus d.o.o., Zagreb 2014.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

 

ISHODI UČENJA

Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT

Preduvjeta za izlazak na ispit nema.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit piše se 90 minuta, a sastoji se od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz računske zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% teorijskog dijela i 50% računskog dijela pismenog ispita. Ukoliko računski zadaci nisu riješeni minimalno 50%, to automatski znači pad na ispitu te se teorija neće ni gledati. Ukoliko su računski zadaci riješeni 50% ili više, a teorija manje od 50%, to također znači pad na ispitu.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh