FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
5. semestar

2014/2015

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Engleski jezik za menadžere npp:72615

Engleski naziv

English Language for Managers

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom iz pojedinih područja menadžmenta (kao što su funkcije menadžmenta, menadžerske vještine i stilovi, upravni menadžment, menadžeri i poslovna etika, međunarodni menadžment i kulturne razlike, žene menadžeri, restrukturiranje poduzeća, korupcija i pranje novca) koja će im omogućiti razumijevanje govornog i pisanog jezika tih područja te sudjelovanje u bilo kakvom razgovoru ili raspravi u vezi navedenih tema. U okviru kolegija studenti će razvijati vještine usmene i pismene komunikacije (u registrima primjerenim za pojedine situacije) koje su u današnjem poslovnom okruženju jedan od neophodnih preduvjeta uspješnosti poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. U sklopu predmeta razvijat će se i generičke vještine: timski rad, prezentacijske vještine, snalaženje u problemskoj situaciji, te društvene vještine građanske angažiranosti i socijalne odgovornosti

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • bez prevelikog napora razumjeti govorni izričaj na području odabranih temama iz menadžmenta u multimedijskim (audio/audio-video) sadržajima
 • iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom. Mogu bez poteškoća pratiti i sudjelovati u složenim interakcijama, grupnim raspravama, čak i o slože
 • održavati visok stupanj gramatičke ispravnosti; sustavne pogreške su rijetke i teško se primijećuju.
 • pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju,naglašavajući ono što smatraju važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
 • pismeno se izraziti jasnim dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta.
 • precizno izraziti svoje ideje i mišljenja, te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.
 • razumijeti specijalizirane članke, duže tehničke upute i poslovnu korespodenciju, uz povremeno korištenje rječnika.
 • razumjeti dugačak govor, čak i kad nije jasno strukturiran, i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane već se samo podrazumijevaju
 • razumjeti duže činjenične i stručne tekstove te prepoznati stilske različitosti
 • tečno i neusiljeno se izražavati, bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi, fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama.

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Pojam i važnost menadžmenta
  Definicija menedžmenta.Uloga teorije i prakse u menedžmentu.Razlika između engl. management, administration, governance,leadership
 • Funkcije menadžmenta
  Planiranje. Organiziranje. Upravljanje ljudskim potencijalima.Motivacija i vođenje. Kontroliranje.
 • Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije
  Nazivi radnih mjesta i hijerarhija (B.E.&A.E) managers, directors,executives,presidents, vice-presidents
 • Menadžerski stilovi i vještine
  Autokratski/demokratski stil. Teorija X, Teorija Y, Teorija W. Osnaživanje, Empowerment. Delegiranje, Delegation. Praktične vještine vođenja.
 • Upravni menadžment
  Nadzorni odbor. Non-executives
 • Izvršni menadžment
  Uprava. Executives
 • Nagrađivanje izvršnog menadžmenta
  Menedžerske naknade. Compensation package. Remuneration package. Severance package. Fat Cats.
 • Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem. Menadžeri i poslovna etika.
  Društvena odgovornost. Održivi razvoj, Sustainable development. Etika u različitim kulturološkim okružjima. Etičke investicije, Ethical investment.
 • Globalne multinacionalne kompanije i međunarodni menadžment
  Oblici interakcije: ugovor o licenci, licencing agreement, zajedničko ulaganje, joint venture, osnivanje vlastitih podružnica, subsidiary, I ogranaka, branch.
 • Kulturne razlike. Kulturni stereotipi i menadžment
  Razlike koje proizlaze iz zemljopisnih, klimatskih, povijesnih, religijskih, političkih, socijalnih i ekonomskih različitosti.(distanca, familijarnost, pozdravljanje , fizički kontakt, geste i slično, poslovni bon-ton, registri: formalni, neformalni) Stereotipi – pomoć ili otežavanje poslovnih veza.
 • Karakteristike menadžmenta u Velikoj Britaniji i SAD-u. Velika poslovna carstva.
  Business empires, magnates, moguls, tycoons, business leaders, captains of industry.
 • Žene menadžeri
  Karakteristike žena menedžera. Stav prema ženama u poslovnim organizacijama. Diskriminacija
 • Poduzetništvo. Razlike između menadžmenta i poduzetništva
  Menadžment-funkcija, poduzetništvo- način ponašanja i djelovanja Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva.
 • Reinžinjerstvo poslovnih procesa. Restrukturiranje poduzeća. Fuzioniranje. Mjerenje uspješnosti. Preuzimanje uprave nad kompanijiom.
  Re-engineering, corporate restructuring. Mergers. Benchmarking. Takeovers.
 • Mito i korupcija. Pranje novca.
  Bribery and corruption. Money Laundering.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam i važnost menadžmenta
  Vježbe razumijevanja stručnog teksta na engleskom jeziku, bilježenje ključnih riječi, prijevod rečenica i stručnih izraza. Morfološke, sintaksičke i semantičke vježbe. Razlikovanje značenja srodnih pojmova. Priprema za usmeno izlaganje na stručnu temu, strukturiranje usmenog prikaza na zadanu temu.
 • Funkcije menadžmenta
  Bilježenje ključnih riječi. Pismene i usmene morfološke, sintaksičke i semantičke vježbe. Priprema za usmeno izlaganje ns stručnu temu, tipični izrazi uz pojedine faze prezentacije.
 • Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije
  Pismene vježbe,leksička, ortografska, gramatička razina (diktat).
 • Menadžerski stilovi i vještine
  Opisivanje menadžerskih stilova i vještina. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Upravni menadžment
  Analiza studija slučajeva. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Izvršni menadžment
  Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija
 • Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem. Menađžeri i poslovna etika
  Vježbe i zadaci u svezi provjere vokabulara (idiomi i fraze). Izražavanje mišljenja, kritika, razloga za i protiv određenog stajališta (društvena odgovornost,održivi razvoj,etika u različitim kulturološkim okružjima, etičke investicije). Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kulturne razlike. Kulturni stereotipi i menadžment
  Analiza studija slučajeva. Održavanje usmenih izlaganja na stručnun temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Karakteristike menadžmenta u Velikoj Britaniji i SAD-u. Velika poslovna carstva
  Vježbe tehnike čitanja u svrhu razumijevanja općenitog znaćenja i čitanja u svrhu pronalaženja određene informacije. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Žene menadžeri
  Obrazlaganje mišljenja i razloga za i protiv određenog stajališta. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Poduzetništvo. Razlike između menadžmenta i poduzetništva
  Pismene i usmene vježbe, definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu the raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija

Osnovna literatura

 • Izbor tekstova iz stručnih publikacija i postojeće udžbeničke literature
 • Haines, S.; Nettle, M.; Hewings, M. Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises: with answers. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Dopunska literatura

 • MacKenzie, I. English for business studies student's book: a course for business studies and economics students. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
 • Heller, R.; Hindle, T. Essential Manager’s Manual, DK, New York, 1998.
 • Špiljak, V.; Ivir, I. Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2000.
 • Longman Business English Dictionary. New ed. Pearson Education, Harlow, 2007.
 • Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed. 2007., Macmillan, Oxform, 2007.

Preduvjeti

 • Engleski jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim pojmovljem teleksičkim i gramatičikim specifičnostima engleskog jezika informatičke struke u funkciji njegova razumijevanja te ulogom engleskog jezika u međunarodnom kontekstu. Usvojena znanja primijenit će pri razumijevanju slušanih te osobito pisanih tekstova na engleskom jeziku informatičke struke, kao i pismenom i usmenom izražavanju. U okviru predmeta studenti će razviti strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim produktivnim ili interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku. Pored neposrednih jezičnih ciljeva, studenti timski izvode jednostavne projektne zadatke kojima se potiču na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i na logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijske tehnologije.
 • Engleski jezik 2
  Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na engleskom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika nužno za kvalitetno praćenje informatičke literature na engleskom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na engleskom jeziku, kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i gramatika. Naglasak je i na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje

Slični predmeti

 • Poslovni engleski za menedžersku informatiku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslovni engleski jezik 3, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslovni engleski jezik 4, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh