FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Engleski jezik za menadžere npp:72615

Engleski naziv

English Language for Managers

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom iz pojedinih područja menadžmenta (kao što su funkcije menadžmenta, menadžerske vještine i stilovi, upravni menadžment, menadžeri i poslovna etika, međunarodni menadžment i kulturne razlike, žene menadžeri, restrukturiranje poduzeća, korupcija i pranje novca) koja će im omogućiti razumijevanje govornog i pisanog jezika tih područja te sudjelovanje u bilo kakvom razgovoru ili raspravi u vezi navedenih tema. U okviru kolegija studenti će razvijati vještine usmene i pismene komunikacije (u registrima primjerenim za pojedine situacije) koje su u današnjem poslovnom okruženju jedan od neophodnih preduvjeta uspješnosti poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. U sklopu predmeta razvijat će se i generičke vještine: timski rad, prezentacijske vještine, snalaženje u problemskoj situaciji, te društvene vještine građanske angažiranosti i socijalne odgovornosti

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • bez prevelikog napora razumjeti govorni izričaj na području odabranih temama iz menadžmenta u multimedijskim (audio/audio-video) sadržajima
 • iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom. Mogu bez poteškoća pratiti i sudjelovati u složenim interakcijama, grupnim raspravama, čak i o slože
 • održavati visok stupanj gramatičke ispravnosti; sustavne pogreške su rijetke i teško se primijećuju.
 • pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju,naglašavajući ono što smatraju važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
 • pismeno se izraziti jasnim dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta.
 • precizno izraziti svoje ideje i mišljenja, te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.
 • razumijeti specijalizirane članke, duže tehničke upute i poslovnu korespodenciju, uz povremeno korištenje rječnika.
 • razumjeti dugačak govor, čak i kad nije jasno strukturiran, i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane već se samo podrazumijevaju
 • razumjeti duže činjenične i stručne tekstove te prepoznati stilske različitosti
 • tečno i neusiljeno se izražavati, bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi, fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama.

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Pojam i važnost menadžmenta
  Definicija menedžmenta.Uloga teorije i prakse u menedžmentu.Razlika između engl. management, administration, governance,leadership
 • Funkcije menadžmenta
  Planiranje. Organiziranje. Upravljanje ljudskim potencijalima.Motivacija i vođenje. Kontroliranje.
 • Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije
  Nazivi radnih mjesta i hijerarhija (B.E.&A.E) managers, directors,executives,presidents, vice-presidents
 • Menadžerski stilovi i vještine
  Autokratski/demokratski stil. Teorija X, Teorija Y, Teorija W. Osnaživanje, Empowerment. Delegiranje, Delegation. Praktične vještine vođenja.
 • Upravni menadžment
  Nadzorni odbor. Non-executives
 • Izvršni menadžment
  Uprava. Executives
 • Nagrađivanje izvršnog menadžmenta
  Menedžerske naknade. Compensation package. Remuneration package. Severance package. Fat Cats.
 • Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem. Menadžeri i poslovna etika.
  Društvena odgovornost. Održivi razvoj, Sustainable development. Etika u različitim kulturološkim okružjima. Etičke investicije, Ethical investment.
 • Globalne multinacionalne kompanije i međunarodni menadžment
  Oblici interakcije: ugovor o licenci, licencing agreement, zajedničko ulaganje, joint venture, osnivanje vlastitih podružnica, subsidiary, I ogranaka, branch.
 • Kulturne razlike. Kulturni stereotipi i menadžment
  Razlike koje proizlaze iz zemljopisnih, klimatskih, povijesnih, religijskih, političkih, socijalnih i ekonomskih različitosti.(distanca, familijarnost, pozdravljanje , fizički kontakt, geste i slično, poslovni bon-ton, registri: formalni, neformalni) Stereotipi – pomoć ili otežavanje poslovnih veza.
 • Karakteristike menadžmenta u Velikoj Britaniji i SAD-u. Velika poslovna carstva.
  Business empires, magnates, moguls, tycoons, business leaders, captains of industry.
 • Žene menadžeri
  Karakteristike žena menedžera. Stav prema ženama u poslovnim organizacijama. Diskriminacija
 • Poduzetništvo. Razlike između menadžmenta i poduzetništva
  Menadžment-funkcija, poduzetništvo- način ponašanja i djelovanja Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva.
 • Reinžinjerstvo poslovnih procesa. Restrukturiranje poduzeća. Fuzioniranje. Mjerenje uspješnosti. Preuzimanje uprave nad kompanijiom.
  Re-engineering, corporate restructuring. Mergers. Benchmarking. Takeovers.
 • Mito i korupcija. Pranje novca.
  Bribery and corruption. Money Laundering.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam i važnost menadžmenta
  Vježbe razumijevanja stručnog teksta na engleskom jeziku, bilježenje ključnih riječi, prijevod rečenica i stručnih izraza. Morfološke, sintaksičke i semantičke vježbe. Razlikovanje značenja srodnih pojmova. Priprema za usmeno izlaganje na stručnu temu, strukturiranje usmenog prikaza na zadanu temu.
 • Funkcije menadžmenta
  Bilježenje ključnih riječi. Pismene i usmene morfološke, sintaksičke i semantičke vježbe. Priprema za usmeno izlaganje ns stručnu temu, tipični izrazi uz pojedine faze prezentacije.
 • Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije
  Pismene vježbe,leksička, ortografska, gramatička razina (diktat).
 • Menadžerski stilovi i vještine
  Opisivanje menadžerskih stilova i vještina. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Upravni menadžment
  Analiza studija slučajeva. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Izvršni menadžment
  Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija
 • Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem. Menađžeri i poslovna etika
  Vježbe i zadaci u svezi provjere vokabulara (idiomi i fraze). Izražavanje mišljenja, kritika, razloga za i protiv određenog stajališta (društvena odgovornost,održivi razvoj,etika u različitim kulturološkim okružjima, etičke investicije). Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kulturne razlike. Kulturni stereotipi i menadžment
  Analiza studija slučajeva. Održavanje usmenih izlaganja na stručnun temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Karakteristike menadžmenta u Velikoj Britaniji i SAD-u. Velika poslovna carstva
  Vježbe tehnike čitanja u svrhu razumijevanja općenitog znaćenja i čitanja u svrhu pronalaženja određene informacije. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Žene menadžeri
  Obrazlaganje mišljenja i razloga za i protiv određenog stajališta. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Poduzetništvo. Razlike između menadžmenta i poduzetništva
  Pismene i usmene vježbe, definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu the raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija

Osnovna literatura

 • Izbor tekstova iz stručnih publikacija i postojeće udžbeničke literature
 • Haines, S.; Nettle, M.; Hewings, M. Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises: with answers. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Dopunska literatura

 • MacKenzie, I. English for business studies student's book: a course for business studies and economics students. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
 • Heller, R.; Hindle, T. Essential Manager’s Manual, DK, New York, 1998.
 • Špiljak, V.; Ivir, I. Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2000.
 • Longman Business English Dictionary. New ed. Pearson Education, Harlow, 2007.
 • Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed. 2007., Macmillan, Oxform, 2007.

Preduvjeti

 • Engleski jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim pojmovljem teleksičkim i gramatičikim specifičnostima engleskog jezika informatičke struke u funkciji njegova razumijevanja te ulogom engleskog jezika u međunarodnom kontekstu. Usvojena znanja primijenit će pri razumijevanju slušanih te osobito pisanih tekstova na engleskom jeziku informatičke struke, kao i pismenom i usmenom izražavanju. U okviru predmeta studenti će razviti strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim produktivnim ili interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku. Pored neposrednih jezičnih ciljeva, studenti timski izvode jednostavne projektne zadatke kojima se potiču na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i na logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijske tehnologije.
 • Engleski jezik 2
  Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na engleskom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika nužno za kvalitetno praćenje informatičke literature na engleskom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na engleskom jeziku, kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i gramatika. Naglasak je i na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje

Slični predmeti

 • Poslovni engleski za menedžersku informatiku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslovni engleski jezik 3, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslovni engleski jezik 4, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 0 0 0
Vježbe (jezici, tzk) 0 0 0
Nema definiranih ispitnih rokova

Engleski jezik za menadžere - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Domaće zadaće/Prezentacija30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima, aktivnost na predavanjima 10 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave
3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Prisustvovanje na vježbama aktivnost na vježbama 10 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Domaće zadaće / prezentacija 30 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 30 bodova. Prema uputi nastavnika pismenu zadaću treba postaviti na Web ili isprintanu predati nastavniku.
Pismena zadaća nosi 10 bodova. Priprema i održavanje prezentacije nosi 20 bodova. Prezentaciju treba održati u dogovorenom terminu.
Obavezna izrada zadaća, uvjet za potpis Nadoknada nije predviđena
1. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
2. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100


Napomena

 Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (redovno prisustvovati nastavi, predati pismene zadaće, odraditi prezentaciju) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Zadaće mogu biti usmene i pismene. O dinamici provođenja zadaća te njihovom obliku predavač će izvijestiti studente na uvodnom predavanju. Upute o zadaćama, teme, rokovi za predaju zadaće te povratna informacija o izvršenim zadaćama objavljuje predavač usmeno ili u sustavu za e-učenje Moodle.Na kraju semestra, studenti koji nisu zadovoljili u svim elementima, od predavača dobivaju informaciju pristupaju li cjelokupnom završnom ispitu (usmenom i pismenom) ili  samo usmenom dijelu ispita. Studenti koji ostvare pravo izravnog upisa ocjene, a nisu zadovoljni ocjenom, mogu u dogovoru s predavačem, pristupiti cjelokupnom (pismenom i usmenom) završnom ispitu tijekom ispitnog roka. Studenti koji putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti  završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

 Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50 bodova na pismenom ispitu. Pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

Engleski jezik za menadžere - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita: 

1)    mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji). 
2)    ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane zadaće. Zadaće se odnose na 1) prezentaciju (slajdovi i usmena prezentacija) na temu vezanu uz program kolegija te 2) analizu (formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu) ili prijevod pisanog teksta na stranom jeziku. 
U vezi izrade zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija. 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica


PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prezentacija na stručnu temu vezanu uz sadržaj programa kolegija

Svakom studentu šire se zadaje okvirna tema unutar koje student sam definira specifičnu temu o kojoj će izraditi prezentaciju na engleskom jeziku u PowerPointu. Pri izradi prezentacije student se služi stručnom literaturom koju sam treba odabrati. Student se oko odabrane teme obavezno treba konzultirati s nastavnikom, a prezentaciju treba osobno prezentirati u terminu dogovorenom s nastavnikom, najkasnije 7 dana prije ispita. Trajanje prezentacije iznosi oko 10 minuta. Student po održanoj prezentaciji treba odgovoriti na nekoliko pitanja o prezentiranoj temi.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacije: Prezentacija treba zadovoljiti formalne i jezične karakteristike (struktura prezentacije, oblikovanje slajdova, frazeologija, izražajnost i jasnoća usmenog iznošenja sadržaja).

 


2. Analiza pisanog teksta  na stranom jeziku 

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi prijevod ili sažetu analizu teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika, konvencijama pismene i usmene komunikacije itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima. 


NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, poslati mailom ili predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh