FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Logistika npp:72616

Engleski naziv

Logistics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija je omogućiti studentima usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o logistici, razumijevanje potrebe upravljanja i planiranja distribucije robe na principima integracije i koordinacije te stjecanje analitičkih i menadžerskih vještina neophodnih za primjenu stečenih znanja u poslovnom okruženju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • definirati koncept integralnog fizičkog upravljanja operacijama u poduzeću
 • definirati te nabrojati temeljne oblike logističkih sustava i podsustava.
 • identificirati temeljne komponente lanca nabave te izdvojiti za neko poduzeće najbitnije
 • organizirati odabir optimalnog prijevoznog sredstva,optimalnog prijevoznog puta uz najniže troškove.
 • prepoznati bitne troškove logističkih sustava te predložiti moguće rješenje i optimizaciju istih
 • prepoznati ključne čimbenike važne za kreiranje dugoročne politike nabave I distribucije
 • primijeniti određene zakonitosti teorije transporta u rješavanju stvarnih ekonomsko-transportnih problema

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme

Sadržaj predavanja

 • Temelji poslovne logistike
  Pojam i uzroci pojave poslovne logistike kao koncepcije upravljanja. Promjene u pristupu upravljanju u poduzeću integralno upravljanje resursima.
 • Strateška važnost logistike za poduzeće
  Sustavna postavka osnovica logističke koncepcije. Logistička koncepcija upravljanja fizičkom distribucijom i informacijama, logistički ciljevi, upravljanje ukupnim troškovima.
 • Logistički sustavi
  Organizacija logističkog sustava u poduzeću. Logističke funkcije, organizacija odvijanja logističkih procesa i optimalizacija tijeka i zaliha robe.
 • Logistika unutar poslovnih funkcija
  Sadržaj logistike nabave. Sadržaj logistike proizvodnje. Sadržaj logistike distribucije. Sadržaj logistike skladišta.
 • Obilježja logističke koncepcije
  Način promatranja logističkih problema. Logističke odluke. Logistički modeli. Ukupni troškovi i troškovni konflikti u logističkom sustavu. Logistička usluga. Usluga isporuke i usluga opskrbe. Komponente logističke usluge (servisne komponente). Učinkovitost logističkog sustava. Korisnost logističke koncepcije i zapreke za njezino provođenje.
 • Odnos logistike i drugih funkcija u poduzeću
  Logistika i marketing. Marketinška logistika. Usluga isporuke i instrumenti marketinškog spleta. Logistika i proizvodnja. Organizacijski tipovi proizvodnje i logistika proizvodnje. Logistika i nabava.
 • Logistički podsustavi poduzeća
  Provođenje cjelovitog logističkog koncepta. Izvršavanje narudžbe. Sustav izvršavanja narudžbi. Informacije o narudžbi. Funkcije izvršavanja narudžbe. Zadaće izvršavanja narudžbe. Oblici obrade narudžbe.
 • Držanje zaliha
  Pojam držanja zaliha. Funkcije držanja zaliha i vrste zaliha. Sastavni dijelovi razine zalihe. Utvrđivanje potrebnih zaliha. Dopunjavanje zaliha. Sigurnosne zalihe. Gospodarenje odabranim artiklima: ABC analiza, primjena sustava gospodarenja odabranim artiklima, XYZ analiza, LMN analiza. Sustavi planiranja i kontrole zaliha.
 • Skladište i pakiranje
  Pojam, funkcije i vrste skladišta. Otpremno skladište. Lokacija otpremnog skladišta. Mikrolokacija proizvodnog skladišta. Skladišni procesi i uže organizacijske jedinice unutar skladišta. Skladište većih količina i komisijsko skladište. Raspored robe u skladištu. Sustav pakiranja. Funkcije pakiranja. Zahtjevi pakiranja i upravljanje ambalažom.
 • Transportni sustav
  Transport i njegovo značenje u gospodarstvu. Podjela transporta. Funkcije transporta. Vrste prijevoznih sredstava. Nove tehnologije u transportu. Transportni problem izbor najpovoljnijeg transportnog sredstva i najpovoljnijeg transportnog procesa. Transportni lanac. Unutarnji transport.
 • Sustav prometa roba
  Cestovni transport. Željeznički transport. Riječni, kanalski i pomorski transport. Zračni transport. Cjevovodni transport. Vrste ugovora o prijevozu. Vrste prijevoznih dokumenata. Transportne klauzule. Vrste pošiljaka i organiziranje prijevoza u pojedinim transportnim granama. Tržište transportnih usluga i način formiranja prijevoznih tarifa u pojedinim transportnim granama.
 • Poslovna logistika u institucijskom smislu
  Organizacija poslovne logistike. Čimbenici organizacije poslovne logistike. Logistika u funkcijskoj, divizijskoj i matričnoj organizacijskoj strukturi. Logistički koncept. Poduzeća za logističke usluge kao tržišni pomagači. Vrste logističkih usluga. Posebnosti logističkih usluga.
 • Logistička poduzeća
  Špediteri (otpremnici). Uloga otpremništva u odvijanju robnog prometa. Osnovne i prateće djelatnosti otpremništva. Tehnika poslovanja otpremnika. Transportna poduzeća. Skladišna i pretovarna poduzeća. Poduzeća za pakiranje. Kooperacija logističkih poduzeća. Međuorganizacijski odnosi. Razine kooperacije. Učinci kooperacije u logističkom kanalu.
 • Međunarodni logistički sustavi
  Međunarodna logistika i međunarodni menadžment. Oblikovanje međunarodnog logističkog sustava. Posebnosti hrvatskog gospodarstva.
 • Poslovna logistika u novim koncepcijama menadžmenta
  Potrebe restrukturiranja poduzeća. Koncepcija upravljanja procesima. Razvoj koncepcije. Sastavnice koncepcije. Redizajniranje i kontinuirano poboljšavanje procesa. Logistika i inovativni oblici menadžmenta.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vrijednost logistike: definicija, procesi, mjerenje, povijesni razvoj logistike
  Prezentiranje pojmova, definicije, povijesnog razvoja i značenja logistike u poslovnom okruženju. Diskusija o važnosti logistike, te pojmovnog određenja naziva logistika. Diskutira se i uspoređuje značenje logistike u povijesti i danas.
 • Postizanje komparativnih prednosti logistikom
  Izlaganje sadržaja vezanih uz stratešku važnost logistike u poslovanju poduzeća te važnost u postizanju komparativnih prednosti nižim troškovima nabave, zaliha te nižim troškovima distribucije, te postizanju više kvalitete zadovoljstva korisnika. Diskutira se današnji položaj logistike, značenje za poslovni uspjeh te visina troškova logistike u ukupnim troškovima poduzeća.
 • Upravljanje procesom nabave
  Diskutira se i prezentira važnost upravljanja procesom nabave kao upravljanje ključnim poslovnim procesima na području cijele mreže organizacija. Diskutiraju se ključni procesi upravljanja procesom nabave i to upravljanje odnosa s klijentima, upravljanje uslugama s klijentima, upravljanje zahtjevima kupaca, ispunjavanje narudžbi, upravljanje tokom proizvodnje, nabave, razvoja proizvoda, komercijalizacija te postprodaje.
 • Logistika u različitim organizacijskim funkcijama poduzeća
  Prezentiraju se i diskutiraju teme vezane uz organizaciju logistike nabave, logistike proizvodnje i logistike distribucije.
 • Logistička koncepcija –troškovi i efikasnost logistike
  Prezentiraju se i diskutiraju izlaganja na temu uspješnosti i uspoređivanja uspješnosti provođenja procesa logističkih usluga u poduzeću. Prezentacije te kasnije diskusije fokusiraju se na indikatore uspješnosti logistike te na metode usporedbe učinkovitosti korištenja logistike kroz četiri bitna čimbenika: fleksibilnost, vrijeme reakcije, kvalitetu i trošak.
 • Logistika i marketing usmjeren prema potrošačima u logističko-transportnoj industriji
  Prezentira se i diskutira razlika pojmova marketinga i logistike. Temelj seminara jest diskutirati važnost logistike kao proširenja “ovlasti” fizičke distribucije usmjereno prema planiranju, primjeni i kontroli fizičkog protoka materijala, kako bi se na najbolji način ostvarili marketinški ciljevi. Također se analizira prednosti i nedostatke logičko – transportne industrije, te nastoji dati pregled budućeg razvoja logistike orijentiranog na potrebe potrošača.
 • Proces ispunjavanja narudžbi
  U ovom seminaru izlaže se i analizira važnost procesa ispunjavanja narudžbe kako u nabavnom lancu tako i u poduzeću. Također se obrađuje način organiziranja popratnih procesa na koje utječe sam proces ispunjavanja narudžbe što zahtjeva integraciju logistike, marketinga, financija, kupovine, istraživanja i razvoja, proizvodnje u koordinaciji s ključnim dobavljačima i kupcima.
 • Držanje zaliha
  U okviru ove tematske jedinice obrađuje se pojam, funkcije te vrste zaliha. Izalaganja se odnose na sustavne dijelove razina zaliha. Također se definiraju troškovni konflikti zaliha kao konflikt troškova naručivanja i držanja zaliha. Kroz izlaganja i diskusiju iznose se različiti sustavi upravljanja zalihama te metode izračuna optimalne količine zaliha.
 • Varijante skladišta te raspored robe u skladištu
  Prezentiraju se praktične metode za određivanje rasporeda u postrojenjima za rukovanje materijalom (skladišta, cross-docking centara i kontejnerskih terminala). Analiziraju se prednosti i nedostaci pojedinih sustava rasporeda robe na skladištu te određeni poslovni slučajevi i rješenja u stvarnim poduzećima.
 • Prometni sustav I
  Obrađuju se izlaganja na temu značenja prometnog sustava za gospodarstvo neke zemlje, važnost odabira transportnog sredstva za organizaciju funkcije poslovne logistike poduzeća. Obrađuju se različiti oblici prijevoza sredstava i to od cestovnog, zračnog, pomorskog te unutarnjeg prijevoza te određene nove tehnologije transporta. Diskutiraju se prednosti i nedostaci pojedinih prijevoznih grana transporta s posebnim naglaskom na brzinu, fleksibilnost, dostupnost te troškove prijevoza.
 • Prometni sustav II
  Obrađuju se izlaganja na temu značenja prometnog sustava za gospodarstvo neke zemlje, važnost odabira transportnog sredstva za organizaciju funkcije poslovne logistike poduzeća. Obrađuju se različiti oblici prijevoza sredstava i to od cestovnog, zračnog, pomorskog te unutarnjeg prijevoza te određene nove tehnologije transporta. Diskutiraju se prednosti i nedostaci pojedinih prijevoznih grana transporta s posebnim naglaskom na brzinu, fleksibilnost, dostupnost te troškove prijevoza.
 • Outsourcing u logistici te logistika treće strane- institucionalni aspekti logistike
  Diskutiraju se i izlažu teme čiji je naglasak na definiranju razloga pojave outsourcinga logističkih usluga profesionalnim pružateljima logističkih usluga. Daje se prikaz korištenja outsourcinga na određenim poslovnim slučajevima.
 • Vitka logistika –suvremeni koncepti u kreiranju logističkih sustava
  U izlaganjima se prezentiraju a kasnije analiziraju određena nova rješenja i koncepti u logistici na poznatim primjerima stvarnih poduzeća. Analiziraju se određene nove metode koje u svijetlu promjene logističke paradigme kreiranja vrijednosti za kupca stavljaju u prvi plan. Analiziraju se određeni poslovni slučajevi primjene novih rješenja u logistici od strane poznatih poduzeća.
 • Primjena novih tehnologija u logistici
  Obrađuje se integracija logističkog menadžmenta sa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama u svrhu poboljšanja efektivnosti logističkih operacija. Prezentira se i analizira primjena novih tehnologija u organizaciji logističke distribucije.
 • Ponavljanje gradiva i priprema za ispit
  Prolazi se kroz sve tematske jedinice seminara te se analizira ostvarenje ishoda učenja seminara koji su trebali biti usvojeni kroz tematske jedinice obrađene u okviru seminarske nastave.

Alati koji se koriste na predmetu

 • ne koristi programske alate

Osnovna literatura

 • Segetlija, Z. Uvod u poslovnu logistiku. Ekonomski fakultet, Osijek, 2008.
 • Bloomberg, D.J.; LeMay, S.; Hanna, J.B Logistika. MATE, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2006.

Dopunska literatura

 • Pfohl, H.C. Logistik Management: Konzeption und Funktionen. Springer, Berlin, 2004.

Preduvjeti

 • Marketing
  Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih, iz područja marketinga. U kolegiju će se posebno obratiti pozornost na marketing informacijskih sustava i njihovo projektiranje. Kroz predavanja, seminare, vježbe i ostale obrazovne oblike, studente će se nastojati osposobiti da samostalno pristupe i rješavaju probleme u gospodarstvenoj i društvenoj praksi nakon završetka studija
 • Poslovna ekonomija
  Temeljni cilj kolegija je razviti kod studenata ekonomski način razmišljanja i zaključivanja, te im pružiti osnovna znanja iz ekonomije poslovnih sustava. Unutar temeljnog cilja sustavno se razrađuje tematika vezana uz osnovnu gospodarsku jedinicu poduzeće, i to od samog osnivanja, preko uključivanja u ekonomski sustav i interakcije u sustav, preko djelovanja do evaluacije poslovanja.

Slični predmeti

 • 1. Logistics - Ohio State University http://fisher.osu.edu/departments/marketing/academic-programs/undergrad-logistics
 • 2. Logistics - Cranfield School of Management – Cranfield University http://www.som.crandield.ac.uk/som/mlogistics/index.asp
 • 3. Poslovna logistika - Ekonomski fakultet Zagreb http://efzg.globalnet.hr/main.aspx?id=2668
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 2 1
Lacković Vincek Zrinka Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh